INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Instruktor sztuki walki

Kod: 342309

2. Opis zawodu

Instruktor sztuki walki 3 jest specjalistą kierującym całokształtem działań składających się na przekazanie wiedzy, wychowanie oraz nauczanie w określonej sztuce walki 13 na wszystkich poziomach usprawnienia fizycznego. Może przygotowywać zawodników do udziału we współzawodnictwie sportowym 16, opracowywać plany i metody treningu 15, założenia taktyczne i terminarze startów.

Opis pracy

Na pracę instruktora sztuki walki składają się różnorodne działania, m.in.: planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia. Wykorzystując aktualną wiedzę teoretyczną i praktyczną, prowadzi zorganizowane zajęcia sportowe (treningi), na których uczy techniki, taktyki, zasad współzawodnictwa w określonej sztuce walki, podnosi sprawność fizyczną, oddziałuje wychowawczo, kształtuje postawy moralne, przekazuje wiedzę teoretyczną dotyczącą sztuki walki.

Instruktor sztuki walki może pracować z osobami różniącymi się wiekiem, poziomem sprawności fizycznej, stanem zdrowia i płcią. Jako opiekun może wyjeżdżać na zawody sportowe i zgrupowania szkoleniowe. Prowadzi zorganizowane zajęcia w związku sportowym 17, klubie sportowym 4 lub innym stowarzyszeniu prowadzącym działalność w zakresie rekreacji ruchowej 5 lub sportu 7.

Praca instruktora sztuki walki, a w szczególności organizacja treningów, zawodów sportowych i wyjazdów wymaga umiejętności współpracy ze środowiskiem zewnętrznym, w tym z rodzicami i rodzinami zawodników, sponsorami, fizjoterapeutami, lekarzami czy naukowcami.

Instruktor sztuk walki może pracować, jako specjalista określonej sztuki walki w zakresie:

 • sportu dla wszystkich 8 ,
 • sportu dzieci i młodzieży 9,
 • sportu wyczynowego 11,
 • sportu osób niepełnosprawnych 10,
 • rekreacji ruchowej.

WAŻNE:

Instruktor sztuki walki powinien mieć łatwość w nawiązywaniu kontaktów z osobami w różnym wieku, posiadać umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, zapobiegania sytuacjom antywychowawczym oraz radzenia sobie ze stresem spowodowanym rywalizacją.

Sposoby wykonywania pracy

Szczegółowy zakres i sposób wykonywania pracy jest determinowany specyfiką danej sztuki walki, ale też wiekiem, płcią, poziomem sprawności fizycznej i stopniem zaawansowania osób poddawanych procesowi szkolenia. Praca instruktora sztuki walki jest pracą samodzielną, a sposób jej wykonywania nie jest zwykle nadzorowany. Kontroli poddawane są zwykle tylko cele i efekty pracy wyrażone wynikiem sportowym (jeżeli jego podopieczni uczestniczą w takiej rywalizacji) lub zdaniem egzaminu na kolejne stopnie zaawansowania 12 (uczniowskie, mistrzowskie). Istnieje duża dowolność co do wyboru metod i sposobu pracy instruktora, ale równocześnie wymagane jest stosowanie określonych reguł i powtarzanie pewnych czynności, charakterystycznych dla określonej sztuki walki.

Instruktor sztuki walki może prowadzić treningi indywidualne lub grupowe. Swoją pracę może wykonywać samodzielnie lub we współpracy ze sztabem szkoleniowym, który zwykle tworzą asystenci szkoleniowi, fizjoterapeuci i inni specjaliści. Jeśli założy własną firmę lub stowarzyszenie prowadzące działalność związaną ze sztukami walki, może sam pełnić funkcje kierownicze i zatrudniać pracowników, w tym innych instruktorów i trenerów.

WAŻNE:

Instruktor sztuki walki ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ćwiczących. Jego obowiązkiem jest zapewnienie każdemu z uczestników zajęć bezpiecznych warunków do realizacji zadań treningowych. Wykorzystując urządzenia i sprzęt powinien zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Miejscem pracy instruktora sztuki walki są obiekty dostosowane pod względem funkcjonalności i bezpieczeństwa do aktywności fizycznej charakterystycznej dla danej sztuki walki. Ze względu na ich różnorodność instruktor może pracować w pomieszczeniach i terenie otwartym, w zależności od realizowanych zadań.

Obiektami, w których może być wykonywana praca instruktora, są m. in.:

 • sale gimnastyczne,
 • jedno- i wielofunkcyjne hale sportowe,
 • specjalistyczne sale do sztuk i sportów walki,
 • inne obiekty dostosowane do aktywności fizycznej (sale do tańca, fitnessu, siłownie itp.).

Instruktor sztuki walki często wykonuje swoją pracę w terenie naturalnym (na otwartym powietrzu).Z reguły jest ona wykonywana w pozycji stojącej oraz wymuszonej.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Instruktor sztuki walki w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • sprzęt sportowy niezbędny do przygotowania motorycznego i kondycyjnego,
 • sprzęt specjalistyczny, typowy dla danej sztuki walki, do nauki i doskonalenia techniki i rywalizacji sportowej, m.in.: worki bokserskie, tarcze, rękawice, ochraniacze, broń (np.: tonfa 14, bo 1, sai 6, miecz, szabla, łuk),
 • ringi bokserskie, maty, klatki MMA,
 • urządzenia pomiarowe i rejestrujące (stopery, kamery, pulsometry, itp.),
 • apteczkę pierwszej pomocy, podstawowe materiały opatrunkowe,
 • sprzęt audiowizualny (projektory, sprzęt nagłaśniający),
 • urządzenia do archiwizacji i analizy procesu treningowego i wyników sportowych (np. komputery wraz z odpowiednim oprogramowaniem),
 • sprzęt biurowy, drukarki, skanery, kopiarki.

Organizacja pracy

Instruktor sztuki walki to zawód wymagający kreatywności w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia zajęć. Z reguły jego czas pracy określają kluby sportowe lub inne placówki sportowe, z którymi współpracuje. Jest zatrudniany na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej lub prowadzi własną działalność gospodarczą.

Może pracować o różnych porach dnia, w jednym lub kilku miejscach. Jego czas pracy może się zmieniać w zależności od okresu szkoleniowego i potrzeb treningowych. Instruktor sztuki walki organizuje zgrupowania, analizuje przydatność bazy szkoleniowej do potrzeb treningowych. Często przemieszcza się różnymi środkami transportu na duże odległości.

W czasie zawodów i zgrupowań sprawuje całodobową opiekę nad zawodnikami. Prace związane z analizą wyników sportowych, treningowych i archiwizacją może wykonywać w pomieszczeniach biurowych klubu lub w miejscu zamieszkania.

WAŻNE:

Instruktor sztuki walki może przez dłuższy czas przebywać poza miejscem zamieszkania (zgrupowania, zawody, konsultacje) lub zmieniać miejsce zamieszkania w związku z realizacją kontraktów (np. zagranicznych).

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Instruktor sztuki walki w trakcie wykonywania pracy narażony jest m.in. na:

 • urazy powstałe w trakcie demonstrowania ćwiczeń i asekuracji zawodników,
 • wypadki komunikacyjne związane z przemieszczaniem się środkami komunikacji (dojazdy na treningi, zgrupowania, zawody itp.),
 • hałas (zawody sportowe, głośne dźwięki w trakcie treningu),
 • długotrwały wysiłek głosowy,
 • patogeny przenoszone drogą powietrzno-kropelkową (kontakt z dużymi grupami ludzi),
 • obciążenie psychiczne związane z udziałem podopiecznych w rywalizacji sportowej oraz egzaminach na wyższe stopnie.

Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć:

 • choroby krtani i strun głosowych,
 • choroby zwyrodnieniowe układów kostno-stawowego i/lub mięśniowego wywołane przewlekłym przeciążeniem narządu ruchu.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód instruktor sztuki walki ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna dobra sprawność fizyczna,
 • sprawność układu krążenia,
 • sprawność układu oddechowego,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność narządów równowagi,
 • sprawność zmysłu dotyku;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • ostrość wzroku,
 • ostrość słuchu,
 • rozróżnianie barw,
 • spostrzegawczość,
 • zmysł równowagi,
 • szybki refleks,
 • czucie dotykowe,
 • brak lęku przed wysokością,
 • zręczność rąk i palców;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • duża sprawność fizyczna,
 • uzdolnienia organizacyjne,
 • zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 • dobra pamięć,
 • podzielność uwagi,
 • zdolność obserwacji i wyciągania wniosków,
 • predyspozycje do nawiązywania kontaktów,
 • zdolność łagodzenia sytuacji konfliktowych,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • predyspozycje do postępowania z ludźmi,
 • przywództwo,
 • zdolność odczytywania mowy ciała,
 • zdolność rozpoznawania stanu emocjonalnego zawodnika;

w kategorii cech osobowościowych

 • zainteresowania określoną dyscypliną/dyscyplinami sportu,
 • zorganizowanie,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • odpowiedzialność za podopiecznych,
 • dążenie do osiągania celów,
 • kontrolowanie własnych emocji,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • wytrzymałość,
 • komunikatywność,
 • cierpliwość,
 • kreatywność,
 • asertywność,
 • obiektywizm i rzetelna samoocena,
 • wytrwałość, konsekwencja, cierpliwość,
 • gotowość do prezentowania wyników swojej pracy,
 • podejmowanie decyzji w oparciu o szybką analizę informacji,
 • gotowość do tworzenia i podtrzymywania sieci kontaktów z klientami,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się oraz dzielenia się wiedzą.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Praca instruktora sztuki walki zaliczana jest do prac ciężkich pod względem wydatku energetycznego. Związana jest ona z dużą aktywnością fizyczną, ciągłym ruchem, a często też z koniecznością demonstrowania ćwiczeń i poprawnej techniki, dlatego w tym zawodzie wymagana jest dobra sprawność fizyczna. Poziom sprawności instruktora sztuki walki musi być na tyle wysoki, aby mógł on skutecznie nauczać prawidłowej techniki walki i innych ćwiczeń, stosowanych w procesie szkoleniowym.

Instruktor trenujący doświadczonych zawodników o wysokim stopniu zaawansowania, z ukształtowaną techniką, nie musi dysponować wysoką sprawnością fizyczną, gdyż jego rola to szkolenie taktyczne i motoryczne, zwracanie uwagi na popełniane przez nich błędy i szukanie metod ich naprawy, motywowanie zawodników itp.

W pracy instruktora sztuki walki występują również obciążenia umysłowe, związane m.in. z: rozwiązywaniem problemów organizacyjnych i metodycznych, podejmowaniem decyzji, radzeniem sobie ze stresem, odpowiedzialnością za bezpieczeństwo osób trenujących.

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu instruktor sztuki walki są m.in.:

 • niesprawność ruchowa,
 • niewydolność układu kostno-stawowego i mięśniowego,
 • zaburzenia równowagi,
 • wady słuchu i wzroku niepoddające się korekcji,
 • epilepsja,
 • daltonizm,
 • dysfunkcje intelektualne każdego stopnia,
 • poważne wady wymowy,
 • niektóre choroby psychiczne.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2019 r.) pracę w zawodzie instruktor sztuki walki może podjąć osoba, która spełnia następujące wymogi formalne:

 • ukończyła 18 rok życia,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 • posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań,
 • nie była karana prawomocnym wyrokiem – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.).

Powyższe wymagania są konieczne tylko dla instruktorów prowadzących zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym, uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez Polski Związek Sportowy.

Pracodawcy preferują osoby z wykształceniem wyższym I lub II stopnia w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności instruktorskich, np. na kierunkach: wychowanie fizyczne, wychowanie fizyczne i zdrowotne, pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2019 r.) nie ma wymogów dotyczących tytułów zawodowych i uprawnień do podjęcia pracy w zawodzie instruktor sztuki walki.

Pracodawcy zatrudniają najczęściej osoby posiadające uprawnienia/certyfikaty potwierdzające ukończenia specjalistycznego kursu w danej sztuce walki.

Dodatkowym atutem przy zatrudnieniu w zawodzie instruktor sztuki walki jest:

 • ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia, czy studiów podyplomowych z zakresu wychowania fizycznego lub sportu,
 • posiadanie potwierdzonych kwalifikacji pedagogicznych,
 • ukończenie kursu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej potwierdzone zaświadczeniem,
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka (preferowany język angielski, poziom A2 wg Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego).

WAŻNE:

Wymogi do wykonywania zawodu trenera lub instruktora sportu określa Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Uwzględnienie w wymogach kwalifikacyjnych uprawnień i tytułów zawodowych instruktora rekreacji i instruktora sportu, które obowiązywały w Polsce do 31 grudnia 2014 r., jest uzależnione od indywidualnych preferencji pracodawcy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Pracownik w zawodzie instruktor sztuki walki może:

 • rozpocząć pracę pod opieką doświadczonego instruktora, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia zawodowego pełnić funkcję samodzielnego instruktora w określonej sztuce walki,
 • rozszerzać swoje kompetencje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez uczelnie wyższe, zrzeszenia i stowarzyszenia sportowe, firmy zajmujące się marketingiem sportowym, producentów sprzętu sportowego lub specjalistycznej aparatury badawczej, a także niepubliczne placówki oświatowe oferujące specjalistyczne kursy,
 • kontynuować edukację na studiach wyższych (I stopnia, II stopnia), a następnie podyplomowych związanych ze sportem, podwyższać swoje kompetencje zawodowe kontynuując edukację w zawodach pokrewnych,
 • awansować w hierarchii zawodowej na trenera koordynatora lub kierownika wyszkolenia, który nadzoruje pracę innych instruktorów zatrudnionych w klubie lub sekcji,
 • założyć własną firmę prowadzącą działalność gospodarczą np. zakresie sztuk walki.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2019 r.) w zawodzie instruktor sztuki walki możliwe jest potwierdzanie kompetencji zawodowych w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej.

Instruktor sztuki walki ma możliwość potwierdzenia kompetencji poprzez:

 • ukończenie specjalistycznych kursów i uzyskanie certyfikatów uprawniających do prowadzenia szkolenia w zakresie różnych sztuk walki, np.: aikido, ju-jitsu, karate, kyudo, kendo, taekwondo, wushu, capoeira i inne,
 • ukończenie kursów instruktorskich określonej sztuki walki, prowadzonych przez Polski Związek Sportowy, federację lub inną organizację określonej sztuki walki.

Kompetencje instruktora sztuki walki są potwierdzane zazwyczaj przez organizatora kursu lub szkolenia, po zdaniu przez uczestnika egzaminu teoretycznego i praktycznego. Dokumentem potwierdzającym uzyskanie kompetencji może być certyfikat ukończenia kursu/szkolenia lub legitymacja/dyplom instruktora w określonej sztuce walki wydany przez organizatora.

Dodatkowe warunki potwierdzenia kompetencji instruktora sztuki walki mogą być określone przez polski związek sportowy lub inną organizację, które stosują własny system licencjonowania trenerów i instruktorów. Zwykle uzyskanie licencji instruktora jest równoznaczne z zaakceptowaniem jego kompetencji zawodowych przez te organizacje.

WAŻNE:

W pracy instruktora sztuki walki, z uwagi na rosnącą konkurencję na rynku pracy, niezmiernie ważne jest ciągłe rozwijanie posiadanych i uzyskiwanie nowych kompetencji, poprzez uczestnictwo w różnych formach szkolenia i doskonalenia zawodowego.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie instruktor sztuki walki może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Nauczyciel wychowania fizycznego

233025

Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej

234118

Instruktor sportu

342201

Instruktor sportu osób niepełnosprawnych

342202

Sędzia sportowy

342206

Instruktor sportów siłowych

342307

Instruktor sportów ekstremalnych

342308

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę