INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy

Kod: 325502

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.
 • Z2 Doradzanie w zakresie sposobów wykonywania prac zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
 • Z3 Egzekwowanie wymogów i zaleceń BHP.
 • Z4 Prowadzenie instruktażu ogólnego w ramach szkolenia wstępnego BHP.
 • Z5 Uczestniczenie w postępowaniach powypadkowych, w tym prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji.
 • Z6 Przeprowadzanie analiz dotyczących występowania chorób zawodowych, na podstawie przeprowadzonych kontroli, dokonanych obserwacji, oceny okoliczności zdarzeń.
 • Z7 Włączanie się w opracowywanie planów modernizacji przedsiębiorstwa pod kątem przepisów BHP.
 • Z8 Uczestniczenie w ocenie ryzyka zawodowego oraz w opracowywaniu wewnętrznych wymogów, instrukcji, procedur, regulaminów, dotyczących BHP.
 • Z9 Przedstawianie pracodawcy informacji w zakresie bieżącego stanu BHP w przedsiębiorstwie wraz z wnioskami i propozycjami zastosowania odpowiednich rozwiązań techniczno-organizacyjnych poprawiających warunki pracy.
 • Z10 Współdziałanie z instytucjami zewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kompetencja zawodowa Kz1: Kontrolowanie, doradzanie i szkolenie w zakresie BHP obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Specyfikę branży, stanowisk pracy, w kontekście występujących zagrożeń;
 • Instrukcje i procedury postępowania;
 • Specyficzne ryzyko zawodowe wynikające z zagrożeń podczas wykonywania prac i sposoby oceny ryzyka;
 • Zasady sporządzania i przechowywania dokumentacji związanej z przeprowadzaniem kontroli.
 • Planować miejsca oraz czynności związane z kontrolą z uwzględnieniem sytuacji bieżącej;
 • Ustalać priorytety kontrolowanych procesów, czynności, lokalizacji;
 • Obserwować procesy, technologie, czynności i zachowania pracowników i ich zgodność z wymaganiami prawnymi oraz ustaleniami wewnętrznymi;
 • Oceniać ryzyko wystąpienia zagrożenia podczas prowadzenia prac, procesów i wynikające z zachowań pracowników;
 • Gromadzić dane z kontroli;
 • Sporządzać dokumentację wymaganą przepisami BHP.

Z2

Doradzanie w zakresie sposobów wykonywania prac zgodnie z przepisami i zasadami BHP

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Ustalenia wewnętrzne pracodawcy w zakresie BHP oraz wymagania klientów;
 • Technologie i procesy realizowane przez przedsiębiorstwo;
 • Zasady opracowywania zaleceń dotyczących warunków pracy;
 • Zasady komunikowania się z pracownikami.
 • Analizować bieżącą sytuację pod kątem występowania lub potencjalnego występowania zagrożeń;
 • Proponować rozwiązania w zakresie realizowania prac w sposób bezpieczny i zgodny z wymaganiami;
 • Opracowywać zalecenia uwzględniające wyniki obserwacji zagrożeń i nieprawidłowości oraz wnioski z propozycją poprawy bezpieczeństwa warunków pracy;
 • Przekazywać zalecenia w formie zrozumiałej dla pracowników.

Z3

Egzekwowanie wymogów i zaleceń BHP

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Ustalenia wewnętrzne pracodawcy w zakresie BHP oraz wymagania klientów;
 • Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania wymagań, ustaleń oraz zaleceń;
 • Narzędzia i formy dyscyplinujące, wynikające z przepisów prawa oraz ustaleń wewnętrznych.
 • Zasady wstrzymywania pracy maszyn i/lub urządzeń, których praca może stanowić zagrożenie dla pracowników;
 • Zasady wstrzymywania pracy w przedsiębiorstwie.
 • Stosować wymagania prawne oraz ustalenia wewnętrzne w odniesieniu do konkretnych czynności, procesów, technologii;
 • Przekazywać pracownikom zalecenia dotyczące bezpiecznej pracy w sposób skuteczny wraz z podstawą wymogu;
 • Stosować narzędzia i formy dyscyplinujące w ramach swoich kompetencji;
 • Ocenić, w jakiej sytuacji należy odsunąć pracownika od pracy i podjąć odpowiednią decyzję w tej sprawie;
 • Wstrzymywać pracę w przedsiębiorstwie, jego części lub w każdym innym miejscu, w którym pracodawca wyznacza stanowiska pracy, w sytuacji, kiedy występuje tam zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników.

Z4

Prowadzenie instruktażu ogólnego w ramach szkolenia wstępnego BHP

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metodykę prowadzenia instruktażu ogólnego w ramach szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Zasady komunikowania się z pracownikami.
 • Prowadzić instruktaż ogólny w ramach szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Przekazywać wiedzę dotyczącą wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Dobierać metody pracy do potrzeb grupy.

Kompetencja zawodowa Kz2: Prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny występowania nieprawidłowości w zakresie BHP obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z5

Uczestniczenie w postępowaniach powypadkowych, w tym prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Wymagania prawne oraz ustalenia wewnętrzne w zakresie prowadzenia postępowania powypadkowego;
 • Technologie i procesy realizowane przez przedsiębiorstwo;
 • Zasady oceny ryzyka zdarzeń wypadkowych;
 • Zasady informowania pracowników o zdarzeniach wypadkowych;
 • Zasady prowadzenia rejestrów i zestawień dotyczących postępowań wypadkowych.
 • Planować postępowanie powypadkowe i sposób jego prowadzenia;
 • Określać wszystkie możliwe źródła informacji;
 • Dokonywać analizy, której wynikiem będzie określenie okoliczności oraz przyczyn bezpośrednich i pośrednich zdarzenia wypadkowego;
 • Oceniać ponownie ryzyko w kontekście zdarzenia wypadkowego i zaproponować wnioski wraz z rozwiązaniami korygującymi ryzyko oraz działaniami zapobiegawczymi;
 • Przekazywać pracownikom informację na temat zdarzenia w formie zrozumiałej i uwzględniającej okoliczności oraz wnioski z propozycjami poprawy warunków pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Archiwizować wszelką dokumentację dotyczącą postępowania wypadkowego, prowadzić rejestry oraz zestawienia zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Z6

Przeprowadzanie analiz dotyczących występowania chorób zawodowych, na podstawie przeprowadzonych kontroli, dokonanych obserwacji, oceny okoliczności zdarzeń

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Wymagania prawne oraz ustalenia wewnętrzne w zakresie trybu postępowania w przypadku wystąpienia choroby zawodowej;
 • Technologie i procesy realizowane przez przedsiębiorstwo;
 • Zasady komunikowania się z pracownikami;
 • Zasady archiwizowania dokumentacji dotyczącej chorób zawodowych.
 • Dokonywać analizy, na podstawie której będzie można określić przyczyny zaobserwowanych nieprawidłowości mogących prowadzić do wystąpienia choroby zawodowej;
 • Proponować zmiany, rozwiązania, które pozwolą na redukcję lub wyeliminowanie przyczyn występowania nieprawidłowości i/lub choroby zawodowej;
 • Przekazywać pracownikom informację o wynikach kontroli, obserwacji, okoliczności wystąpienia choroby zawodowej, w formie zrozumiałej i uwzględniającej przyczyny tej choroby oraz wnioski z propozycjami poprawy warunków pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Archiwizować wszelką dokumentację dotyczącą rozpatrywanej choroby zawodowej, prowadzić rejestry oraz zestawienia zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Kompetencja zawodowa Kz3: Uczestniczenie w opracowywaniu planów modernizacji przedsiębiorstwa i jego dokumentacji wewnętrznej uwzględniających przepisy BHP obejmuje zestaw zadań zawodowych Z7, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z7

Włączanie się w opracowywanie planów modernizacji przedsiębiorstwa pod kątem przepisów BHP

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Wymogi prawne oraz ustalenia wewnętrzne w przedsiębiorstwie odnośnie bezpieczeństwa eksploatacji jego infrastruktury, w tym w szczególności: budynków, maszyn, urządzeń, sieci energetycznych itp.;
 • Przepisy dotyczące warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 • Infrastrukturę i wyposażenie przedsiębiorstwa w zakresie prowadzonej działalności oraz ich rozmieszczenie;
 • Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz podział kompetencji.
 • Oceniać stan techniczny infrastruktury, budynków, maszyn i urządzeń, w zakresie zgodności z wymaganiami prawnymi;
 • Analizować wymogi i określać zalecenia dotyczące podjęcia działań korygujących oraz/lub zapobiegawczych (np. po zdarzeniu wypadkowym, awarii, w sytuacjach występowania nieprawidłowości itp.);
 • Ocenić czy infrastruktura i wyposażenie w przedsiębiorstwie jest usytuowane, eksploatowane, serwisowane oraz posiada właściwą, wymaganą prawem dokumentację;
 • Ocenić czy osoby zaangażowane w obsługę i serwisowanie infrastruktury i urządzeń posiadają właściwe uprawnienia, kwalifikacje i kompetencje.

Z8

Uczestniczenie w ocenie ryzyka zawodowego oraz w opracowywaniu wewnętrznych wymogów, instrukcji, procedur, regulaminów, dotyczących BHP

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Ryzyko zawodowe wynikające z zagrożeń podczas wykonywania prac;
 • Zasady dotyczące opracowywania dokumentacji wewnętrznej dotyczącej podziału obowiązków, postępowania oraz obsługi maszyn i urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Wymogi prawne oraz ustalenia wewnętrzne w przedsiębiorstwie, odnośnie funkcjonowania dokumentacji;
 • Metody sporządzania oceny ryzyka zawodowego i zakres działalności przedsiębiorstwa oraz strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz podział kompetencji;
 • Zasady komunikowania się z pracownikami.
 • Oceniać ryzyko wystąpienia zagrożenia podczas prowadzenia prac, procesów i zachowań pracowników;
 • Opracowywać dokumentację wewnętrzną dotyczącą podziału obowiązków, postępowania oraz obsługi maszyn i urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Analizować zmiany prawne w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy w kontekście działalności przedsiębiorstwa i ocenić, czy konieczne jest wprowadzanie zmian w dokumentacji już istniejącej;
 • Przekazywać pracownikom informację odnośnie nowej dokumentacji lub zmian dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Ocenić ryzyko zawodowe uwzględniając wszystkie zagrożenia występujące w przedsiębiorstwie związane z profilem jego działalności wraz z podziałem odpowiedzialności i kompetencji.

Kompetencja zawodowa Kz4: Opracowywanie zbiorczej informacji o bieżącym stanie BHP w przedsiębiorstwie obejmuje zestaw zadań zawodowych Z9, Z10, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z9

Przedstawianie pracodawcy informacji w zakresie bieżącego stanu BHP w przedsiębiorstwie wraz z wnioskami i propozycjami zastosowania odpowiednich rozwiązań techniczno-organizacyjnych poprawiających warunki pracy

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Wymagania prawne w zakresie zadań służby BHP i obowiązków wobec pracodawcy;
 • Zakres obowiązków dotyczących BHP z tytułu zawarcia stosunku pracy;
 • Wymogi dotyczące zasad prowadzenia i archiwizowania dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Specyfikę przedsiębiorstwa i potrzeby w zakresie spełniania wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Doradzać pracodawcy w zakresie organizowania działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników w zależności od wymagań prawnych wynikających ze stosunku pracy oraz brać udział w ustalaniu zakresu ich badań profilaktycznych
 • Analizować warunki BHP w przedsiębiorstwie wraz z wnioskami i propozycjami poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz działaniami korygującymi i zapobiegawczymi, w obszarach tego wymagających;
 • Doradzać pracodawcy w zakresie organizowania działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników w zależności od wymagań prawnych wynikających ze stosunku pracy oraz brać udział w ustalaniu zakresu ich badań profilaktycznych;
 • Prowadzić i archiwizować wymaganą dokumentację w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Przedstawiać pracodawcy pełną informację w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, która będzie podstawą do podejmowania decyzji odnośnie nowych ustaleń albo zmian wewnątrz przedsiębiorstwa.

Z10

Współdziałanie z instytucjami zewnętrznymi w zakresie BHP

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Wymagania prawne i obowiązki przedsiębiorstwa w zakresie przekazywania oraz archiwizowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Przepisy prawne w zakresie uprawnień i kompetencji organów zewnętrznych odnośnie przedsiębiorstw;
 • Specyfikę przedsiębiorstwa i związane z nią przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Prowadzić, przekazywać, archiwizować dokumentację zgodnie z wymogami;
 • Stosować obowiązujące przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Utrzymywać profesjonalny kontakt z organami zewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z zachowaniem zasad urzędowej komunikacji.

Pracownik w zawodzie inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za wydawane zalecenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Komunikowania się z pracownikami przy zachowaniu najwyższej kultury osobistej.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.
 • Współpracowania, prowadzenia konsultacji, pracy w zespole i podejmowania decyzji w ważnych kwestiach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie.
 • Oceniania sytuacji i podejmowania samodzielnej decyzji o sposobie rozwiązywania kwestii spornych i/lub będących w kolizji z obowiązującymi zasadami prawa i wymogami wewnętrznymi przedsiębiorstwa, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Oceniania zagrożeń mogących mieć wpływ na życie i zdrowie pracowników.
 • Planowania pracy w sposób samodzielny, ustalania priorytetów zgodnie ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa.
 • Podnoszenia kompetencji zawodowych w sposób stały, uwzględniający zmiany prawne i nowe rozwiązania technologiczno-organizacyjne, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Weryfikowania i samooceny działań własnych.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę