INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy

Kod: 325502

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy może znaleźć pracę w służbie BHP w każdej branży, między innymi w:

 • przemyśle,
 • handlu,
 • usługach,
 • branży finansowej,
 • branży medycznej,
 • administracji publicznej,
 • nauce,
 • szkolnictwie,
 • służbach mundurowych, jako pracownik służb lub pracownik cywilny.

W zawodzie tym można być zatrudnionym wyłącznie na podstawie umowy o pracę. Jednakże inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy nie może być kierownikiem wieloosobowej komórki realizującej zadania służby BHP. W przypadku komórki jednoosobowej musi mieć uprawnienia co najmniej starszego inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy.

Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy nie jest zawodem nadwyżkowym. Dane z marca 2018 r. pokazują, że jedynie w województwie lubelskim taka nadwyżka występuje.

Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy pełni w przedsiębiorstwie służbę prawnie wymaganą bez względu na rodzaj prowadzonej działalności. Różnice w tym zakresie wynikają przede wszystkim z wielkości danego przedsiębiorstwa (dla większych firm utworzenie służby BHP jest wymogiem prawnym), uciążliwości warunków pracy oraz wewnętrznych jego potrzeb.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) w Polsce wiele szkół policealnych, centrów kształcenia ustawicznego, uczelni wyższych i instytutów oferuje kształcenie, po ukończeniu którego pojawiają się możliwości podjęcia pracy w zawodzie inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy oferują szkoły policealne w zawodzie pokrewnym (szkolnym) technik bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie kwalifikacji MS.12 Zarządzenie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

W ramach wymienionej kwalifikacji można również uczestniczyć w kwalifikacyjnym kursie zawodowym (dla dorosłych) organizowanym przez:

 • publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 • niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 • podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.

Kwalifikacje potwierdzają (także w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, po zdaniu egzaminu i spełnieniu wymagań formalnych.

Szkolenie

Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudniony w przedsiębiorstwie w służbie BHP powinien odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla służby BHP. Poza tym nie są wymagane inne szkolenia. Natomiast w ramach wykonywania obowiązków i poszerzania wiedzy w innych obszarach przydatne jest ukończenie szkoleń i kursów dodatkowych, przykładowo:

 • branżowych,
 • inspektora ochrony przeciwpożarowej,
 • pierwszej pomocy,
 • w dziedzinie ochrony środowiska,
 • pedagogicznych,
 • audytora systemu zarządzania BHP.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

http://www.zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie miesięczne osób pracujących w zawodzie inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy jest zróżnicowane i najczęściej mieści się w przedziale od 2800 zł do 5000 zł brutto.

Na wysokość zarobków wpływają przede wszystkim:

 • wielkość firmy,
 • branża,
 • kapitał firmy,
 • wykształcenie,
 • staż pracy,
 • region zatrudnienia.

Wysokość zarobków w zawodzie inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy jest uzależniona również od takich czynników, jak:

 • charakter przedsiębiorstwa i jego usytuowanie, które wymaga od pracownika częstego przemieszczania się pomiędzy lokalizacjami,
 • dostępność pracownika w różnych godzinach pracy,
 • delegowanie w ramach oddzielnej umowy do konkretnych projektów, budów, inicjatyw, które wymagają szczególnej uwagi w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy np. ze względu na wysokie wymagania ze strony klienta.

Praca w szczególnych, opisanych wyżej warunkach może przynosić wynagrodzenie w granicach od 7000 zł do 12 000 zł brutto miesięcznie.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym samodzielnego przemieszczania się po zróżnicowanym terenie oraz pracy na wysokości,
 • z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza wykonywania bardziej precyzyjnych czynności. Warunkiem koniecznym jest posiadanie zdolności chwytania np. poręczy, barierek, itp.,
 • z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O) w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi;
 • z dysfunkcją narządu słuchu (03-L) - pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do skorygowania za pomocą aparatów słuchowych.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę