INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Hodowca zwierząt laboratoryjnych

Kod: 612903

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie hodowca zwierząt laboratoryjnych wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Organizowanie i zarządzanie procesem hodowli danego gatunku zwierząt laboratoryjnych.
 • Z2 Przygotowywanie pokarmu dla zwierząt laboratoryjnych stosownie do potrzeb danego gatunku i rasy zwierząt.
 • Z3 Prowadzenie rozrodu zwierząt laboratoryjnych z uwzględnieniem czynników wpływających na uzyskanie zwierząt najlepszych jakościowo.
 • Z4 Pielęgnowanie zwierząt laboratoryjnych oraz podejmowanie działań służących zapobieganiu i zwalczaniu ich chorób.
 • Z5 Prowadzenie sprzedaży zwierząt laboratoryjnych.

Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie hodowli zwierząt laboratoryjnych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Organizowanie i zarządzanie procesem hodowli danego gatunku zwierząt laboratoryjnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Grupy zwierząt hodowlanych właściwych do prowadzenia badań laboratoryjnych oraz cel hodowli i zasady rozmieszczania chowu zwierząt laboratoryjnych;
 • Zasady mechanizacji w procesie hodowli zwierząt laboratoryjnych;
 • Warunki hodowli danego gatunku zwierząt laboratoryjnych;
 • Zasady prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych i stosowane w niej narzędzia;
 • Podstawy budowy, zasady działania, konserwacji i naprawy narzędzi wykorzystywanych do pracy w hodowli zwierząt laboratoryjnych;
 • Zasady i przepisy dotyczące ergonomii i ochrony środowiska, BHP oraz ochrony przeciwpożarowej w zakresie hodowli zwierząt laboratoryjnych;
 • Zasady prowadzenia dokumentacji w zarządzaniu hodowlą zwierząt laboratoryjnych;
 • Standardy sanitarne prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych.
 • Ustalać i dobierać główne grupy zwierząt wykorzystywanych do badań laboratoryjnych;
 • Opracowywać założenia do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych i dobierać odpowiednie środki, materiały i narzędzia;
 • Dostosowywać pomieszczenia oraz zapewniać odpowiednie warunki do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych;
 • Wyposażać, dobierać i obsługiwać narzędzia i urządzenia niezbędne do wykonywania prac w danej hodowli zwierząt laboratoryjnych;
 • Stosować różne metody ochrony i konserwacji narzędzi wykorzystywanych do pracy w hodowli zwierząt laboratoryjnych;
 • Organizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami przepisów i zasad ergonomii, BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zapobiegać potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia i życia człowieka a także środowiska, związanych z prowadzeniem hodowli zwierząt laboratoryjnych;
 • Prowadzić dokumentację hodowlaną i ekonomiczną zgodnie z wymogami m.in. Unii Europejskiej;
 • Przestrzegać zasad i przepisów sanitarnych w prowadzeniu hodowli zwierząt laboratoryjnych.

Z2

Przygotowywanie pokarmu dla zwierząt laboratoryjnych stosownie do potrzeb danego gatunku i rasy zwierząt

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady racjonalnego żywienia zwierząt laboratoryjnych w danej hodowli;
 • Proces trawienia karmy/odżywek i innego pokarmu przez zwierzęta laboratoryjne w danej hodowli;
 • Wymagania pokarmowe zwierząt laboratoryjnych, w tym zdolność i stopień wykorzystania składników pokarmowych przez organizm zwierzęcy;
 • Zasady monitorowania procesu żywienia zwierząt laboratoryjnych danego gatunku.
 • Zaspokajać potrzeby żywieniowe zwierząt laboratoryjnych w prowadzonej hodowli;
 • Ustalać wartość pokarmową i strawność danego rodzaju pokarmu;
 • Ustalać dobowe dawki pokarmowe dla zwierząt laboratoryjnych w danej hodowli;
 • Kontrolować proces odżywiania i ocenić wyniki żywienia zwierząt laboratoryjnych danego gatunku.

Z3

Prowadzenie rozrodu zwierząt laboratoryjnych z uwzględnieniem czynników wpływających na uzyskanie zwierząt najlepszych jakościowo

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Podstawy genetyki i metody pracy hodowlanej;
 • Biologię rozrodu zwierząt laboratoryjnych oraz budowę układu rozrodczego męskiego i żeńskiego;
 • Cykle płciowe (m.in. przebieg i czas trwania rui 8) zależne od gatunku w danej hodowli oraz zasady uzyskania dojrzałości płciowej i hodowlanej;
 • Zasady udzielania pomocy porodowej i okołoporodowej zwierząt laboratoryjnych.
 • Prowadzić kojarzenia oraz selekcję osobniczą w procesie rozrodczym;
 • Prowadzić chów zwierząt laboratoryjnych w grupach dojrzałości płciowej i hodowlanej;
 • Kontrolować płodność 7 zwierząt i przyrost hodowli związany z dojrzałością płciową zwierząt laboratoryjnych;
 • Udzielać pomocy przy porodach zwierząt laboratoryjnych oraz izolować matki i ich potomstwo w okresie okołoporodowym.

Z4

Pielęgnowanie zwierząt laboratoryjnych oraz podejmowanie działań służących zapobieganiu i zwalczaniu ich chorób

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt;
 • Zasady pielęgnacji zwierząt laboratoryjnych w danej hodowli;
 • Rodzaje podstawowych i okresowych zabiegów pielęgnacyjnych zwierząt laboratoryjnych w danej hodowli;
 • Warunki sanitarne hodowli zwierząt laboratoryjnych;
 • Podstawy etiologii, epidemiologii, rozpoznawania i diagnostyki chorób zwierząt.
 • Dokonywać oceny stanu zdrowia fizycznego i psychicznego zwierząt;
 • Dobierać zabiegi pielęgnacyjne ptaków zgodnie z zasadami przyjętymi w hodowli zwierząt laboratoryjnych danego gatunku;
 • Wykonywać podstawowe i okresowe zabiegi pielęgnacyjne zwierząt laboratoryjnych w danej hodowli;
 • Zapewniać odpowiednie warunki sanitarne w pomieszczeniach dla zwierząt laboratoryjnych w danej hodowli;
 • Identyfikować symptomy choroby u zwierzęcia oraz zapobiegać i zwalczać popularne choroby zwierząt laboratoryjnych.

Z5

Prowadzenie sprzedaży zwierząt laboratoryjnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy dotyczące obrotu zwierzętami laboratoryjnymi oraz zasady handlu zwierzętami laboratoryjnymi w danej hodowli;
 • Klasyfikację sprzedaży oraz zasady wyceny zwierząt laboratoryjnych w danej hodowli;
 • Zasady rozliczania prowadzonej działalności hodowlanej;
 • Sposoby ewidencji kosztów produkcji zwierząt laboratoryjnych w danej hodowli.
 • Prowadzić sprzedaż zwierząt laboratoryjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 • Wyceniać do sprzedaży zwierzęta laboratoryjne z danej hodowli;
 • Rozliczać produkcję w ramach prowadzonej hodowli zwierząt laboratoryjnych;
 • Ewidencjonować koszty produkcji zwierząt laboratoryjnych w danej hodowli.

Pracownik w zawodzie hodowca zwierząt laboratoryjnych powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za planowanie i prowadzenie produkcji hodowli zwierząt laboratoryjnych.
 • Dostosowania własnego zachowania do zmiennych okoliczności pracy w warunkach hodowli zwierząt laboratoryjnych.
 • Poznawania nowych rozwiązań w zakresie hodowli zwierząt laboratoryjnych.
 • Wykonywania pracy samodzielnie i podejmowania współpracy w zorganizowanych warunkach pracy przy danej hodowli zwierząt laboratoryjnych.
 • Oceniania wpływu swoich działań w ramach pracy zespołowej.
 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w celu wykonywania zadań zawodowych hodowcy zwierząt laboratoryjnych.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu hodowca zwierząt laboratoryjnych.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu hodowca zwierząt laboratoryjnych

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie hodowca zwierząt laboratoryjnych nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę