INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Hodowca drobiu

Kod: 612201

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie hodowca drobiu wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Zapewnianie właściwych warunków do hodowli drobiu w zależności od cech rasowych.
 • Z2 Zapewnianie ciągłości działania sprzętu, urządzeń i środków transportu w procesie produkcji drobiu i produktów drobiarskich.
 • Z3 Planowanie produkcji i hodowli drobiu oraz produktów drobiarskich.
 • Z4 Pielęgnowanie, rozmnażanie i żywienie drobiu zgodnie z niezbędnymi wymaganiami.
 • Z5 Przygotowywanie drobiu i produktów drobiarskich do sprzedaży.
 • Z6 Zagospodarowywanie odchodów i odpadów, odkażanie kurników i innych pomieszczeń ferm drobiu oraz dezynfekowanie urządzeń.

Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie pomieszczeń i zapewnianie ciągłości działania urządzeń związanych z produkcją drobiu obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Zapewnianie właściwych warunków do hodowli drobiu w zależności od cech rasowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Klasyfikację drobiu na gatunki i rasy;
 • Ogólne wymagania techniczne i technologiczne dotyczące pomieszczeń inwentarskich oraz zasady i przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz ergonomii w zakresie zorganizowania stanowiska pracy;
 • Czynniki wpływające na kształtowanie warunków mikroklimatycznych w pomieszczeniach dla drobiu;
 • Wymagania w zakresie utrzymania poszczególnych gatunków i ras drobiu w zależności od kierunków użytkowania 14;
 • Przepisy określające dobrostan drobiu;
 • Zasady, środki i procedury z zakresu bioasekuracji 2;
 • Rodzaje i sposób wykorzystania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych.
 • Rozpoznawać gatunki i rasy drobiu;
 • Stosować rozwiązania techniczne i technologiczne zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz ergonomii;
 • Kontrolować najważniejsze czynniki kształtujące mikroklimat wewnątrz pomieszczeń dla drobiu (temperatura, wilgotność, natężenie światła, wentylacja i prędkość ruchu powietrza, jakość ściółki) w zależności od wieku i rasy drobiu;
 • Stosować podstawowe normy zagęszczenia obsady piskląt w kurnikach, klatkach lub pomieszczeniach otwartych;
 • Stosować przepisy określające dobrostan drobiu;
 • Stosować profilaktycznie zasady bioasekuracji;
 • Dobierać i właściwie stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas realizacji zadań zawodowych.

Z2

Zapewnianie ciągłości działania sprzętu, urządzeń i środków transportu w procesie produkcji drobiu i produktów drobiarskich

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady działania przyrządów i urządzeń stanowiących wyposażenie fermy drobiu;
 • Budowę i elementy składowe ciągu systemów pojenia i karmienia;
 • Środki transportowe stosowane na fermie drobiu;
 • Zasady dokonywania przeglądów i napraw urządzeń stanowiących wyposażenie fermy drobiu;
 • Zasady prowadzenia dokumentacji przeglądów technicznych i napraw urządzeń na fermie drobiu;
 • Zasady i przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, ergonomii obowiązujące podczas przygotowania i ustawiania do pracy urządzeń, linii i systemów.
 • Dobierać narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonywanych prac zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • Montować system do pojenia i karmienia drobiu;
 • Regulować i ustawiać parametry pracy systemów, urządzeń stosowanych w procesach produkcji drobiu;
 • Dobierać i wykorzystywać środki transportowe występujące na fermie drobiu;
 • Wykonywać przeglądy i naprawy urządzeń stosowanych na fermie drobiu;
 • Prowadzić dokumentację przeglądów technicznych i napraw urządzeń na fermie drobiu;
 • Utrzymywać w stanie pełnej sprawności technicznej i czystości środki transportowe, przyrządy i urządzenia występujące na fermie drobiu;
 • Wykonywać prace dotyczące przygotowania i ustawienia sprzętu z pełnym zachowaniem zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.

Z3

Planowanie produkcji i hodowli drobiu oraz produktów drobiarskich

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Ekonomiczne i prawne aspekty w produkcji drobiu;
 • Korzyści wynikające ze współpracy z instytucjami, organizacjami branżowymi, specjalistami i doradcami w zakresie chowu i hodowli drobiu;
 • Zasady rachunku ekonomicznego;
 • Zasady prowadzenia dokumentacji ekonomicznej i hodowlanej;
 • Środowiskowe aspekty produkcji drobiu;
 • Zasady i tryb uznawania fermy drobiu za zarodową 12, reprodukcyjną 11 i produkcyjną 10;
 • Aktualną sytuację rynkową branży hodowli drobiu.
 • Wykorzystywać zasoby produkcyjne z uwzględnieniem opłacalności i zasad zrównoważonego rozwoju;
 • Współpracować z instytucjami, organizacjami branżowymi, specjalistami i doradcami w zakresie chowu i hodowli drobiu;
 • Określać opłacalność produkcji drobiu;
 • Prowadzić dokumentację ekonomiczną i hodowlaną;
 • Stosować wymogi dotyczące ochrony środowiska w planowaniu produkcji i hodowli drobiu oraz produktów drobiarskich;
 • Planować produkcję drobiu w celu doskonalenia pogłowia drobiu i produkowania materiału rozpłodowego;
 • Planować chów drobiu dla celów komercyjnych;
 • Analizować i oceniać sytuację rynkową branży hodowli drobiu.

Kompetencja zawodowa Kz2: Prowadzenie i kontrolowanie hodowli drobiu oraz przygotowywanie produktów do sprzedaży obejmuje zestaw zadań zawodowych Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z4

Pielęgnowanie, rozmnażanie i żywienie drobiu zgodnie z niezbędnymi wymaganiami

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady pielęgnacji drobiu;
 • Metody pobierania próbek i badań pasz;
 • Zasady wzbogacania 25, porcjowania i dawkowania pasz, koncentratów oraz mieszanek w zależności od wieku i rasy drobiu;
 • Znaczenie składników pokarmowych w żywieniu drobiu oraz wartość pokarmową pasz i potrzeby pokarmowe drobiu w różnym okresie chowu;
 • Kryteria oceny dobrostanu drobiu;
 • Zasady dotyczące żywienia drobiu w zależności od rasy, gatunku i wieku;
 • Przepisy dotyczące higieny żywienia, pojenia drobiu;
 • Czynniki wpływające na przyrost wagi drobiu w różnych okresach chowu;
 • Przyczyny powstawania i objawy chorób występujących u hodowanych ptaków;
 • Sposoby zapobiegania i zwalczania chorób drobiu;
 • Zasady nadzoru weterynaryjnego fermy drobiu;
 • Zasady prowadzenia dokumentacji procesu chowu drobiu;
 • Zasady i przepisy zoohigieny 19 na fermie drobiu;
 • Zasady selekcjonowania, znakowania i identyfikacji ptaków;
 • Etapy w procesie rozmnażania ptaków hodowlanych;
 • Warunki jakie powinny panować podczas klucia piskląt;
 • Metody stosowane do rozmnażania drobiu;
 • Standardy dotyczące chowu drobiu prowadzące do uzyskania mięsa i produktów drobiarskich wysokiej jakości.
 • Wykonywać zabiegi pielęgnacyjne drobiu;
 • Wykonywać organoleptyczną ocenę jakości pasz;
 • Stosować właściwe pasze oraz określać różnice między poszczególnymi ich rodzajami;
 • Wzbogacać pasze w składniki witaminowo-
 • -mineralne;
 • Wykonywać prace związane z przechowywaniem i przyrządzaniem pasz dla drobiu;
 • Wykonywać prace związane z żywieniem drobiu;
 • Stosować przepisy dotyczące higieny żywienia, pojenia drobiu;
 • Wykonywać kontrolę wagową drobiu i obliczać przyrosty masy w odstępach tygodniowych;
 • Sprawdzać stan zdrowia ptactwa;
 • Rozpoznawać chore osobniki w stadzie;
 • Wprowadzać zalecenia lekarzy weterynarii w okresie odchowu i produkcji drobiu;
 • Prowadzić kartę, w której rejestruje się dzienne upadki i wybrakowania ptactwa, spożycie paszy i wody;
 • Prowadzić kartę, w której rejestruje się dzienny zbiór jaj;
 • Stosować przepisy zoohigieny w celu uniknięcia zagrożeń dla drobiu i chorób odzwierzęcych dla konsumenta;
 • Wykonywać indywidualne znakowanie ptaków zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 • Prowadzić rozmnażanie i krzyżowanie osobników poszczególnych rodów i linii;
 • Zapewniać wymagane warunki podczas klucia piskląt;
 • Stosować naturalne metody rozmnażania drobiu;
 • Zapewniać opiekę i właściwe warunki bytowania dla stada i wysoką jakość otrzymywanych produktów.

Z5

Przygotowywanie drobiu i produktów drobiarskich do sprzedaży

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady pozyskiwania produktów drobiarskich;
 • Normy dotyczące klasyfikacji i kodowania produktów drobiarskich;
 • Zasady magazynowania produktów drobiarskich;
 • Zasady sortowania, pakowania i znakowania produktów drobiarskich;
 • Zasady przygotowania drobiu żywego do sprzedaży i transportu.
 • Wykonywać czynności związane ze zbieraniem jaj na fermie drobiu;
 • Podskubywać żywe gęsi i kaczki (puch, pierze) w odpowiednim terminie, bez zadawania im bólu i cierpienia;
 • Klasyfikować drób, jaja i pierze do właściwych klas jakościowych;
 • Magazynować produkty drobiarskie w odpowiednich warunkach;
 • Sortować, pakować i znakować produkty drobiarskie;
 • Przygotowywać drób żywy przeznaczony do sprzedaży i dalszego transportu.

Z6

Zagospodarowywanie odchodów i odpadów, odkażanie kurników i innych pomieszczeń ferm drobiu oraz dezynfekowanie urządzeń.

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Procesy zagospodarowywania odchodów i odpadów na fermie drobiu;
 • Normy przechowywania odchodów i utylizacji odpadów na fermie drobiu;
 • Zabiegi umożliwiające unieszkodliwienie źródeł zakażenia ptaków;
 • Środki służące do odkażania i dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu i urządzeń stosowanych na fermie drobiu;
 • Zasady odkażania i dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu i urządzeń stosowanych na fermie drobiu;
 • Zasady dezynsekcji 6deratyzacji 5 kurników i pomieszczeń gospodarczych.
 • Usuwać odchody i odpady powstałe w procesie produkcyjnym na fermie drobiu;
 • Stosować normy przechowywania odchodów i utylizacji odpadów na fermie drobiu;
 • Stosować środki do odkażania i dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem;
 • Wykonywać odkażanie i dezynfekcję pomieszczeń, sprzętu i urządzeń stosowanych na fermie drobiu;
 • Wykonywać zabiegi dezynsekcji i deratyzacji kurników i pomieszczeń gospodarczych.

Pracownik w zawodzie hodowca drobiu powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań oraz urządzenia wykorzystywane w procesie produkcji drobiu.
 • Podejmowania działania i współdziałania w zespole podczas wykonywania zadań zawodowych hodowcy drobiu.
 • Dokonywania samooceny i weryfikacji własnego działania w zakresie realizowania zadań zawodowych.
 • Dostosowywania swojego zachowania do zmian w środowisku pracy.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu hodowca drobiu.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu hodowca drobiu

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie hodowca drobiu nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę