INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Hodowca drobiu

Kod: 612201

2. Opis zawodu

Hodowca drobiu 8 planuje, organizuje i wykonuje prace związane z chowem 4hodowlą 13 drobiu oraz przygotowuje do sprzedaży drób i produkty drobiarskie 18.

Opis pracy

Hodowca drobiu prowadzi hodowlę ptactwa domowego oraz pozyskuje produkty drobiarskie. Zwykle pracuje w pomieszczeniach do chowu i hodowli drobiu, wyposażonych w odpowiedni sprzęt. Nadzoruje prawidłowy przebieg żywienia, dba o dobrostan drobiu 7 i utrzymanie optymalnych warunków chowu. W przypadku pojawienia się nieprawidłowości w przebiegu procesu hodowli podejmuje działania w celu ich wyeliminowania. Praca w zawodzie hodowca drobiu może być częściowo zautomatyzowana.

Sposoby wykonywania pracy

W swojej pracy hodowca drobiu stosuje metody, techniki i procedury związane m.in. z:

 • przenoszeniem piskląt z kartonów (pojemników) transportowych i umieszczeniem ich w kurniku,
 • czyszczeniem i dezynfekowaniem kurników, klatek i gniazd, rozkładaniem ściółki, usuwaniem z podłogi nieczystości,
 • napełnianiem karmideł i poideł,
 • nadzorowaniem pracy systemów i linii do pojenia oraz karmienia,
 • podawaniem szczepionek w wodzie do picia, w formie zastrzyków lub rozpylaniem ich w powietrzu,
 • sprawdzaniem stanu zdrowia ptactwa i usuwaniem ze stada osobników słabych, chorych lub martwych,
 • łączeniem młodych piskląt w grupy, przydzielaniem ich do pomieszczeń w zależności od rasy 20 i płci,
 • selekcjonowaniem i znakowaniem drobiu,
 • kojarzeniem hodowlanym 15 drobiu,
 • prowadzeniem wylęgu,
 • wybieraniem drobiu do ważenia podczas odchowu 16,
 • zbieraniem, sortowaniem i pakowaniem produktów drobiarskich,
 • rejestrowaniem liczby zapakowanych, sprzedawanych (wysyłanych) sztuk drobiu i produktów drobiarskich oraz sporządzaniem raportów dotyczących hodowli,
 • nadzorowaniem oświetlenia, systemu wentylacyjnego oraz dopływu wody do picia,
 • wykonywaniem obsługi codziennej i konserwacji sprzętu oraz urządzeń, w które wyposażona jest ferma drobiu 9.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Praca w zawodzie hodowca drobiu jest wykonywana w obiektach przeznaczonych do produkcji drobiu, zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na wolnym powietrzu. Praca może odbywać się w pomieszczeniach inwentarskich 17, pomieszczeniach do sortowania i pakowania produktów drobiarskich, magazynach przystosowanych do przechowywania narzędzi, urządzeń, produktów dla drobiu i produktów drobiarskich oraz częściowo w biurze. W zależności od charakteru realizowanych czynności praca wykonywana jest w pozycji stojącej lub siedzącej.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Hodowca drobiu w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • wózki transportowe,
 • ciągnik rolniczy,
 • silosy paszowe 22,
 • karmidła, poidła, linie pojenia i systemy do efektywnego karmienia,
 • urządzenia grzewcze, wentylacyjne i świetlne,
 • zgarniacze ściółki 27,
 • klatki (skrzynie kratowe),
 • wagi,
 • rozpylacze (szczepionek),
 • urządzenia do automatycznego sortowania jaj,
 • urządzenia do znakowania jaj,
 • pakowaczki automatyczne do jaj,
 • środki ochrony indywidualnej 23 i zbiorowej 24.

Organizacja pracy

Hodowca drobiu w zależności od wielkości i specyfiki przedsiębiorstwa może pracować w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym w różnych godzinach pracy, często w weekendy i święta. Może wykonywać czynności samodzielnie lub w zespole. Praca świadczona jest na fermie drobiu i zazwyczaj nie wymaga wyjazdów służbowych. W zawodzie dominuje kontakt bezpośredni w formie ustnej. Pracownik kontaktuje się z dostawcami piskląt i pasz, odbiorcami drobiu i produktów drobiarskich oraz z weterynarzami.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Podstawowymi zagrożeniami związanymi z wykonywaniem pracy w zawodzie hodowca drobiu są:

 • kontakt ze zwierzętami,
 • duża ilość pyłu i toksycznych gazów pochodzenia organicznego w powietrzu, alergeny 1,
 • preparaty chemiczne stosowane do dezynfekcji, itp.,
 • mikroorganizmy chorobotwórcze pochodzące od drobiu,
 • śliskie nawierzchnie zanieczyszczone odchodami zwierząt,
 • zmienne warunki atmosferyczne,
 • wymuszona pozycja ciała, przeciążenie układu ruchu,
 • porażenie prądem elektrycznym.

Może to powodować:

 • choroby układu oddechowego,
 • choroby uczuleniowe,
 • reakcje alergiczne 21,
 • podrażnienia oczu i skóry,
 • choroby odzwierzęce 3,
 • choroby układu kostno-stawowego,
 • zatrucia,
 • schorzenia układu naczyniowego i nerwowego.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód hodowca drobiu ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • wysoka ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządu wzroku i słuchu,
 • sprawność układu oddechowego;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zmysł równowagi,
 • ostrość wzroku,
 • ostrość słuchu,
 • powonienie,
 • rozróżnianie barw,
 • dobry słuch i węch,
 • spostrzegawczość,
 • widzenie stereoskopowe umożliwiające ocenę odległości;

w kategorii sprawności i zdolności

 • uzdolnienia techniczne,
 • koncentracja,
 • podzielność uwagi,
 • predyspozycje do współpracy i współdziałania,
 • wyobraźnia i myślenie twórcze,
 • szybki refleks i adekwatna reakcja,
 • odporność na nieprzyjemne warunki środowiskowe;

w kategorii cech osobowościowych

 • dokładność,
 • samokontrola,
 • odpowiedzialność za działania zawodowe,
 • sumienność,
 • samodzielność,
 • odporność emocjonalna,
 • odporność na stres,
 • wytrwałość i cierpliwość.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

W zawodzie hodowca drobiu wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia. Pod względem wydatku energetycznego zawód należy do prac średnio ciężkich. Występuje w nim również obciążenie umysłowe związane np. z organizowaniem, analizowaniem, rozwiązywaniem problemów, podejmowaniem decyzji, negocjowaniem. Do przeciwwskazań należy zaliczyć:

 • alergie i uczulenia,
 • choroby ograniczające ruchy rąk lub nóg, np. reumatyzm,
 • omdlenia,
 • przewlekłe choroby płuc, oskrzeli,
 • padaczkę,
 • zawroty głowy,
 • wady serca uniemożliwiające wykonywanie ciężkich prac fizycznych,
 • znaczną wadę słuchu uniemożliwiającą porozumiewanie się.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

W zawodzie hodowca drobiu nie ma formalnych wymagań dotyczących poziomu wykształcenia. Preferowane jest ukończenie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadniczej szkoły zawodowej) w zawodzie pokrewnym rolnik lub ukończenie szkoły średniej w zawodzie technik rolnik lub technik agrobiznesu.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

W zawodzie hodowca drobiu brak jest specyficznych wymagań w zakresie uprawnień. Preferowane jest posiadanie tytułu:

 • rolnik – uzyskanego na podstawie ukończenia branżowej szkoły I stopnia albo ukończonego kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej i zdanego egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną,
 • technik rolnik – uzyskanego na podstawie ukończenia branżowej szkoły II stopnia lub technikum, albo ukończonego kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji: RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej oraz RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i zdanego egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną,
 • technik agrobiznesu – uzyskanego na podstawie ukończenia branżowej szkoły II stopnia lub technikum, albo ukończonego kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji: RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej oraz RL. 07 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie i zdanego egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Hodowca drobiu, który ukończył branżową szkołę I stopnia (dawniej zasadniczą szkołę zawodową) może podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe poprzez:

 • doskonalenie swoich kompetencji zawodowych w wyniku uczestniczenia w specjalistycznych kursach i szkoleniach z zakresu hodowli drobiu, organizowanych przez jednostki uprawnione do ich prowadzenia, np. Krajową Federację Hodowców Drobiu i Producentów Jaj,
 • uzupełnianie kwalifikacji zawodowych w zakresie hodowli drobiu wraz z rozwojem kariery,
 • kontynuację kształcenia – w zawodach pokrewnych technik rolnik lub technik agrobiznesu; pracownik posiadający wykształcenie średnie, po zdaniu matury, może kontynuować naukę na studiach wyższych o kierunku zootechnicznym 28 lub rolniczym.

W wyniku doskonalenia umiejętności zawodowych będących efektem samokształcenia, uczestnictwa w kursach organizowanych przez pracodawcę, producentów wyposażenia dla ferm oraz producentów pasz lub wyspecjalizowane firmy szkoleniowe istnieje możliwość awansu na stanowisko kierownika gospodarstwa hodowli drobiu.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie hodowca drobiu nie ma bezpośredniej możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w edukacji formalnej.

Istnieje możliwość potwierdzania wymaganych kompetencji zawodowych poprzez zdobycie kwalifikacji w zawodach szkolnych pokrewnych: rolnik, technik rolnik lub technik agrobiznesu. Ponadto hodowca drobiu może potwierdzić swoje kompetencje poprzez zdanie egzaminów przed właściwą Okręgową Komisją Egzaminacyjną w ramach kwalifikacji RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej, RL.07 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie, RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Kwalifikacje i uprawnienia w zawodzie hodowca drobiu można uzyskać poprzez przyuczenie do zawodu podczas pracy na stanowisku hodowca drobiu pod nadzorem doświadczonego pracownika oraz samokształcenia.

Kompetencje mogą być potwierdzane zaświadczeniami oraz świadectwami wydawanymi przez producentów pasz i producentów urządzeń do wyposażenia ferm, instytucje szkolące w zawodzie hodowca drobiu.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie hodowca drobiu może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Technik rolnikS

314207

Technik agrobiznesuS

331402

Kierownik gospodarstwa hodowli drobiu

612202

Pracownik wylęgarni drobiu

612203

Hodowca ptaków

612902

RolnikS

613003

Klasyfikator jaj, drobiu i pierza

751504

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę