INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Hodowca owiec

Kod: 612104

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie hodowca owiec wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Przygotowywanie pomieszczeń do chowu i hodowli owiec.
 • Z2 Przygotowywanie pasz dla owiec.
 • Z3 Zagospodarowywanie odchodów i odkażanie pomieszczeń oraz dezynfekowanie urządzeń.
 • Z4 Planowanie rodzaju i wielkości produkcji owczarskiej.
 • Z5 Realizowanie chowu i hodowli owiec.
 • Z6 Planowanie rozrodu i prowadzenie odchowu jagniąt.
 • Z7 Organizowanie sprzedaży żywych zwierząt, mięsa, wełny, skór i serów.

Kompetencja zawodowa Kz1: Organizowanie chowu i hodowli owiec obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Przygotowywanie pomieszczeń do chowu i hodowli owiec

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Wymagania techniczne dotyczące budynków inwentarskich;
 • Zasady i przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz ergonomii w zakresie zorganizowania stanowiska pracy;
 • Czynniki wpływające na kształtowanie warunków mikroklimatycznych w budynkach inwentarskich;
 • Wymagania i normy w zakresie warunków utrzymywania zwierząt hodowlanych;
 • Rodzaje i sposób wykorzystania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych.
 • Dobierać wyposażenie techniczne do budynków inwentarskich w zależności od kierunku chowu i hodowli;
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz ergonomii w zakresie zorganizowania stanowiska pracy;
 • Kontrolować czynniki kształtujące mikroklimat wewnątrz budynków inwentarskich (temperatura, wilgotność, wentylacja, jakość ściółki) w zależności od wieku i rasy 10 owiec;
 • Stosować normy zagęszczenia obsady zwierząt w budynkach i kojcach;
 • Dobierać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane podczas realizacji zadań zawodowych.

Z2

Przygotowywanie pasz dla owiec

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Normy żywienia owiec;
 • Składniki pasz dla owiec;
 • Znaczenie wartości pokarmowej pasz;
 • Zasady przygotowania dawek pokarmowych dla owiec;
 • Zasady działania i obsługi maszyn i urządzeń do przygotowywania pasz;
 • Zasady przechowywania pasz w gospodarstwie;
 • Zasady wypasu pastwiskowego;
 • Zasady uprawy roślin paszowych;
 • Zasady uprawy trwałych użytków zielonych.
 • Stosować normy żywienia owiec;
 • Dobierać składniki pasz dla owiec;
 • Określać znaczenie składników pasz dla poszczególnych grup hodowlanych owiec;
 • Przygotowywać dawki pokarmowe dla owiec;
 • Dobierać i obsługiwać maszyny i urządzenia do przygotowywania pasz;
 • Przechowywać pasze dla zwierząt w gospodarstwie zgodnie z zasadami;
 • Prowadzić wypas pastwiskowy;
 • Uprawiać rośliny z przeznaczeniem na paszę;
 • Wykonywać zabiegi uprawowe na łąkach i pastwiskach.

Z3

Zagospodarowywanie odchodów i odkażanie pomieszczeń oraz dezynfekowanie urządzeń

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy obowiązujące w gospodarstwie w zakresie zagospodarowania odchodów i utylizacji odpadów produkcyjnych;
 • Sposoby usuwania odchodów owiec;
 • Zasady działania urządzeń do usuwania odchodów;
 • Metody zagospodarowywania odchodów;
 • Środki służące do odkażania pomieszczeń i urządzeń stosowanych w chowie owiec;
 • Zasady odkażania i dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń stosowanych w chowie owiec;
 • Urządzenia do odkażania i dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń stosowanych w chowie owiec;
 • Zasady, środki i procedury z zakresu bioasekuracji 3.
 • Stosować obowiązujące w gospodarstwie zasady i przepisy w zakresie zagospodarowania odchodów i utylizacji odpadów produkcyjnych;
 • Dobierać urządzenia do usuwania odchodów;
 • Obsługiwać urządzenia do usuwania odchodów;
 • Planować zagospodarowanie i zagospodarowywać odchody;
 • Dobierać środki służące do odkażania i dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń stosowanych w chowie owiec;
 • Planować i wykonywać odkażanie i dezynfekcję pomieszczeń i urządzeń stosowanych w chowie owiec;
 • Obsługiwać urządzenia do odkażania i dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń stosowanych w chowie owiec;
 • Stosować zasady, środki i procedury z zakresu bioasekuracji.

Kompetencja zawodowa Kz2: Prowadzenie chowu i hodowli owiec obejmuje zestaw zadań zawodowych Z4, Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z4

Planowanie rodzaju i wielkości produkcji owczarskiej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Standardy dotyczące chowu i hodowli owiec prowadzące do uzyskania wysokiej jakości: wełny, mleka, mięsa, skór, serów;
 • Aspekty ekonomiczne i środowiskowe w produkcji owiec;
 • Wymagania i normy dotyczące chowu owiec, w tym przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt;
 • Korzyści wynikające ze współpracy z instytucjami, organizacjami branżowymi, specjalistami i doradcami w zakresie chowu owiec.
 • Zapewniać opiekę i właściwe warunki bytowania dla stada i wysoką jakość otrzymywanych: wełny, mleka, mięsa, skór, serów;
 • Wykorzystywać zasoby produkcyjne z uwzględnieniem opłacalności i zasad ochrony środowiska;
 • Planować proces chowu owiec zgodnie z wymaganiami i normami oraz przepisami prawa i przepisami w zakresie dobrostanu zwierząt;
 • Współpracować z instytucjami, organizacjami branżowymi, specjalistami i doradcami w zakresie chowu owiec.

Z5

Realizowanie chowu i hodowli owiec

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Rasy owiec występujące w chowie i hodowli;
 • Technologie stosowane w chowie owiec;
 • Metody ekologiczne chowu owiec;
 • Przepisy zoohigieny 9 dotyczące chowu owiec;
 • Zasady żywienia owiec;
 • Techniki pozyskiwania mleka;
 • Przebieg laktacji owiec;
 • Sposoby pielęgnowania owiec;
 • Choroby owiec;
 • Zasady działania i obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w chowie owiec i produkcji mleka;
 • Zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej chowu owiec.
 • Dobierać rasy i typy użytkowe owiec do chowu i hodowli;
 • Dobierać i stosować technologie chowu owiec;
 • Stosować ekologiczne metody chowu owiec;
 • Stosować przepisy zoohigieny w celu uniknięcia zagrożeń owiec i chorób odzwierzęcych;
 • Stosować właściwe zasady żywienia owiec;
 • Wykonywać dój mleka z uwzględnieniem zasad higieny;
 • Rozpoznawać kolejne etapy laktacji owiec;
 • Pielęgnować owce;
 • Rozpoznawać objawy chorobowe owiec;
 • Prowadzić dokumentację dotyczącą chowu owiec.

Z6

Planowanie rozrodu i prowadzenie odchowu jagniąt

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przebieg cyklu płciowego owiec;
 • Zasady rozrodu owiec;
 • Zasady żywienia jagniąt;
 • Sposoby pielęgnowania jagniąt;
 • Choroby jagniąt;
 • Zasady znakowania jagniąt;
 • Zasady działania i obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas rozrodu i odchowu jagniąt;
 • Zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej chowu jagniąt;
 • Zasady prowadzenia Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt 13.
 • Określać etapy cyklu płciowego owiec;
 • Prowadzić rozród owiec;
 • Stosować właściwe preparaty i pasze w żywieniu jagniąt;
 • Pielęgnować jagnięta;
 • Rozpoznawać objawy chorobowe jagniąt;
 • Dobierać kolczyki i kolczykować jagnięta;
 • Obsługiwać maszyny i urządzenia wykorzystywane podczas rozrodu i odchowu jagniąt;
 • Prowadzić dokumentację dotyczącą chowu jagniąt;
 • Zgłaszać zwierzęta do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.

Z7

Organizowanie sprzedaży żywych zwierząt, mięsa, wełny, skór I serów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady przygotowania żywych zwierząt do transportu i sprzedaży;
 • Formy i przepisy dotyczące wprowadzania produktów pochodzenia owczego i owczarskiego na rynek;
 • Zasady prowadzenia Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 16;
 • Zasady działania rynku rolnego 12.
 • Przygotowywać zwierzęta do transportu i sprzedaży;
 • Prowadzić sprzedaż zwierząt zgodnie z przepisami prawa;
 • Prowadzić sprzedaż produktów pochodzenia owczego i owczarskiego zgodnie z przepisami prawa;
 • Wykorzystywać Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej;
 • Prowadzić sprzedaż żywych zwierząt, mięsa, wełny, skór i serów na rynku rolnym.

Pracownik w zawodzie hodowca owiec powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Postępowania zgodnie z zasadami i przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w zakresie podejmowanych zadań zawodowych hodowcy owiec.
 • Podejmowania działania i współdziałania w zespole podczas wykonywania zadań zawodowych hodowcy owiec.
 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań oraz za sprawność urządzeń stosowanych w chowie i hodowli owiec.
 • Dokonywania samooceny i weryfikacji własnego działania w zakresie realizowania zadań zawodowych hodowcy owiec.
 • Rozwijania kompetencji osobistych i zawodowych, w tym ustawicznego aktualizowania wiedzy i podwyższania swoich umiejętności.
 • Dostosowywania swojego zachowania do zmian w środowisku pracy.
 • Wykonywania zadań zawodowych z uwzględnieniem dbałości o dobrostan zwierząt i etykę pracy zawodowej.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu hodowca owiec.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu hodowca owiec

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie hodowca owiec nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę