INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Hodowca owiec

Kod: 612104

2. Opis zawodu

Hodowca owiec planuje, organizuje, wykonuje prace związane z chowem 5 i hodowlą 8 owiec oraz zbytem zwierząt żywych, produktów owczych (wełny, mleka) i owczarskich (skór, mięsa, serów).

Opis pracy

Hodowca owiec prowadzi chów i hodowlę owiec oraz pozyskuje produkty owczarskie. Dba o stan techniczny budynków inwentarskich 2 oraz maszyn i urządzeń stosowanych w chowie i hodowli owiec. Troszczy się o dobrostan zwierząt 7, zapewniając podstawowe potrzeby w zakresie żywienia, dostępu do wody, przestrzeni życiowej, towarzystwa innych zwierząt, leczenia, higieny, utrzymania mikroklimatu pomieszczeń, warunków świetlnych. Dba także o prawidłowy rozród zwierząt i utrzymanie optymalnych warunków chowu i hodowli.

Sposoby wykonywania pracy

Praca hodowcy owiec polega m.in. na:

 • przygotowywaniu budynków inwentarskich do chowu,
 • przygotowywaniu pasz dla zwierząt,
 • dobieraniu zwierząt do prowadzenia chowu w zależności od kierunku hodowli,
 • wykonywaniu prac związanych z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją owiec,
 • wykonywaniu doju i przechowywaniu produktów pochodzenia owczarskiego,
 • wykonywaniu prac związanych z higieną owiec,
 • rozpoznawaniu objawów chorobowych owiec,
 • utrzymywaniu odpowiedniego stanu technicznego budynków inwentarskich,
 • prowadzeniu sprzedaży zwierząt oraz produktów pochodzenia owczarskiego,
 • dezynfekowaniu 6 urządzeń stosowanych w chowie owiec i wytwarzaniu produktów pochodzenia owczarskiego,
 • dobieraniu i obsługiwaniu narzędzi, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w chowie i hodowli owiec oraz wytwarzaniu produktów pochodzenia owczarskiego,
 • prowadzeniu dokumentacji chowu owiec,
 • organizowaniu sprzedaży produktów pochodzenia owczarskiego.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Praca hodowcy owiec może odbywać się w budynkach inwentarskich, pomieszczeniach do przygotowywania i magazynowania pasz lub na wolnym powietrzu. Praca może być częściowo wykonywana w pomieszczeniach biurowych (np. prowadzenie dokumentacji). Pomieszczenia, gdzie wykonywana jest praca, posiadają zazwyczaj oświetlenie dzienne i sztuczne oraz instalacje wentylacyjne.

Hodowca owiec podczas wykonywania zadań w budynkach inwentarskich przebywa w mikroklimacie dostosowanym do potrzeb zwierząt. Praca hodowcy owiec jest wykonywana w różnych pozycjach ciała, podczas prac biurowych i przemieszczania w pojazdach jest to pozycja siedząca, a pozostałe prace wymagają pozycji stojącej.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Hodowca owiec w działalności zawodowej wykorzystuje:

 • wyposażenie budynków inwentarskich (np. urządzenia grzewcze, wentylacyjne, oświetlenie, karmidła, poidła),
 • środki transportowe (np. ciągniki rolnicze, wózki transportowe),
 • maszyny i urządzenia do przygotowywania i zadawania pasz (np. paśniki, mieszalniki pasz, wozy paszowe),
 • urządzenia do usuwania odchodów,
 • urządzenia do mycia i dezynfekcji pomieszczeń,
 • maty dezynfekujące,
 • elektryczne nożyce i maszynki do strzyżenia owiec,
 • zestawy do pielęgnacji racic,
 • urządzenia do doju i wstępnej obróbki mleka,
 • maszyny i urządzenia do produkcji, pakowania i przechowywania sera,
 • maszyny i urządzenia do pielęgnacji trwałych użytków zielonych,
 • maszyny i narzędzia do uprawy gleby pod rośliny pastewne,
 • maszyny i narzędzia do siewu, pielęgnacji i zbioru roślin pastewnych,
 • środki ochrony indywidualnej 14 i zbiorowej 15.

Organizacja pracy

Hodowca owiec w zależności od wielkości stada i kierunku produkcji pracuje w różnych godzinach. Ze względu na specyfikę zawodu hodowca owiec pracuje również w dni wolne i święta. Hodowca owiec może wykonywać czynności samodzielnie lub w zespole pracowników. Najczęściej jest on właścicielem stada zwierząt lub pracownikiem w gospodarstwie zajmującym się chowem owiec. Typowym sposobem porozumiewania się hodowcy owiec z przełożonym, współpracownikiem jest forma ustna.

Praca hodowcy owiec jest na ogół pracą rutynową wykonywaną w miejscu pracy. W związku z sezonowością oraz okresem żywienia owiec zmienia się intensywność prowadzonych prac oraz asortyment przetwarzanych surowców i produkowanych wyrobów. Wiąże się z tym konieczność odpowiedniego dostosowania procesu technologicznego i możliwość zmian w organizacji pracy, w tym przesuwania pracowników na inne stanowiska i powierzanie im innych zadań.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Podstawowymi zagrożeniami związanymi z wykonywaniem pracy w zawodzie hodowca owiec są:

 • zapylenie powietrza, alergeny 1 oraz gazy (amoniak, dwutlenek węgla, siarkowodór),
 • preparaty chemiczne do dezynfekcji stosowane w chowie owiec,
 • mikroorganizmy chorobotwórcze pochodzenia zwierzęcego,
 • śliskie nawierzchnie zanieczyszczone odchodami zwierząt,
 • zmienne warunki atmosferyczne,
 • ostre krawędzie maszyn i urządzeń powodujące skaleczenia,
 • przeciążenie układu ruchu podczas przenoszenia ciężkich materiałów,
 • hałas (związany z pracą maszyn i urządzeń).

Do występujących w zawodzie chorób możemy zaliczyć:

 • choroby układu oddechowego,
 • choroby uczuleniowe,
 • reakcje alergiczne 11,
 • podrażnienia oczu i skóry,
 • choroby odzwierzęce 4,
 • choroby układu kostno-stawowego,
 • schorzenia układu naczyniowego i nerwowego.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód hodowca owiec ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • silna budowa ciała,
 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność zmysłu węchu,
 • sprawność zmysłu smaku,
 • sprawność zmysłu dotyku,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządu równowagi,
 • sprawność układu oddechowego;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość słuchu,
 • powonienie,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • spostrzegawczość,
 • zmysł równowagi,
 • czucie dotykowe,
 • czucie smakowe,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców;

w kategorii sprawności i zdolności

 • dobra organizacja pracy własnej,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • rozumowanie logiczne,
 • podzielność uwagi,
 • współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 • uzdolnienia techniczne,
 • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji;

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do pracy w nieprzyjemnych (różnych) warunkach środowiskowych,
 • gotowość do pracy indywidualnej,
 • empatia do zwierząt,
 • cierpliwość,
 • dokładność,
 • odporność emocjonalna,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • odpowiedzialność,
 • opanowanie,
 • rzetelność,
 • samodzielność,
 • odwaga,
 • samokontrola,
 • sumienność,
 • wysoka samodyscyplina,
 • odpowiedzialność proekologiczna.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Do pracy w zawodzie hodowca owiec wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna, prawidłowy wzrok oraz sprawność zmysłu dotyku. Pod względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do prac średnio ciężkich. Nie występują w niej specyficzne obciążenia umysłowe.

Do przeciwwskazań uniemożliwiających pracę w zawodzie hodowca owiec można zaliczyć:

 • alergie i uczulenia,
 • choroby ograniczające ruchy rąk lub nóg np. reumatyzm,
 • omdlenia,
 • przewlekłe choroby płuc, oskrzeli,
 • padaczkę,
 • wady serca uniemożliwiające wykonywanie ciężkich prac fizycznych.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2019 r.) w zawodzie hodowca owiec brak jest formalnych wymagań dotyczących poziomu wykształcenia. Do podjęcia pracy w zawodzie hodowca owiec preferowane jest wykształcenie zawodowe (branżowa szkoła I stopnia – dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) w zawodzie pokrewnym – rolnik lub średnie w zawodzie technik rolnik lub technik agrobiznesu.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

W zawodzie hodowca owiec nie występują specyficzne wymagania w zakresie tytułów zawodowych, kwalifikacji i uprawnień dla kandydata do pracy. Podjęcie pracy w zawodzie hodowca owiec ułatwia posiadanie tytułu:

 • rolnik – uzyskanego na podstawie ukończonego kwalifikacyjnego kursu zawodowego RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej, zdanego egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną oraz posiadanego wykształcenia ogólnego na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadniczej szkole zawodowej),
 • technik rolnik – uzyskanego na podstawie ukończenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej i RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i zdania egzaminów przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną oraz posiadania wykształcenia ogólnego na poziomie średnim,
 • technik agrobiznesu – uzyskanego na podstawie ukończenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej i RL.07 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie i zdania egzaminów przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną oraz posiadania wykształcenia ogólnego na poziomie średnim.

Preferowanym uprawnieniem do podjęcia pracy w zawodzie jest posiadanie prawa jazdy kategorii T, które zezwala na kierowanie: ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym; zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami); pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (motorowerem oraz czterokołowcem lekkim) oraz kategorii B.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Hodowca owiec na początku ścieżki rozwoju zawodowego zwykle pracuje jako pracownik fizyczny przy obsłudze stada zwierząt. Po uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia i nabyciu doświadczenia zawodowego, może pełnić funkcję kierownika gospodarstwa produkcji zwierzęcej.

Hodowca owiec, który ukończył branżową szkołę I stopnia (dawniej zasadniczą szkołę zawodową), może podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe poprzez:

 • doskonalenie swoich kompetencji zawodowych uczestnicząc w specjalistycznych kursach i szkoleniach z zakresu hodowli owiec,
 • rozszerzenie swoich kompetencji zawodowych przez podejmowanie kształcenia i/lub szkolenia w zawodach pokrewnych,
 • uzupełnianie kwalifikacji zawodowych wraz z rozwojem kariery,
 • kontynuację kształcenia – pracownik posiadający wykształcenie średnie, po zdaniu matury, może kontynuować naukę na studiach wyższych o kierunku zootechnicznym lub rolniczym.

W wyniku doskonalenia umiejętności zawodowych będących efektem samokształcenia, uczestnictwa w kursach organizowanych przez producentów wyposażenia budynków inwentarskich oraz producentów pasz lub wyspecjalizowane firmy szkoleniowe, istnieje możliwość doskonalenia własnego warsztatu pracy przez wdrażanie nowoczesnych technologii produkcji hodowli owiec.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2019 r.) w zawodzie hodowca owiec nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w edukacji formalnej.

Hodowca owiec może potwierdzić swoje kompetencje w zawodach pokrewnych poprzez zdanie egzaminów przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w ramach kwalifikacji: RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej, RL.07 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie, RL.16 Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie hodowcy owiec może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Technik rolnikS

314207

Technik agrobiznesuS

331402

Dojarz

612101

Hodowca bydła

612102

Hodowca koni

612103

Hodowca trzody chlewnej

612105

Hodowca zwierząt domowych

612106

Hodowca zwierząt futerkowych

612107

Juhas

612108

Kierownik gospodarstwa produkcji zwierzęcej

612109

Hodowca inwentarza mieszanego

612111

Baca

613001

RolnikS

613003

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę