INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Hodowca koni

Kod: 612103

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie hodowca koni wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Wykonywanie prac w budynkach stajennych, na wybiegu i pastwisku.
 • Z2 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych 42 koni.
 • Z3 Żywienie i pojenie koni.
 • Z4 Obserwowanie zachowań koni i ich relacji w stadzie.
 • Z5 Ocenianie stanu zdrowia koni.
 • Z6 Wykonywanie czynności związanych z rozrodem koni.
 • Z7 Organizowanie wychowu źrebiąt 47 i młodych koni.
 • Z8 Szkolenie koni.
 • Z9 Przygotowywanie koni do zawodów, pokazów lub sprzedaży.
 • Z10 Prowadzenie rekreacji i turystyki jeździeckiej.
 • Z11 Planowanie i prowadzenie czynności związanych z transportem koni.

Kompetencja zawodowa Kz1: Pielęgnowanie koni i dbanie o stan ich zdrowia obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Wykonywanie prac w budynkach stajennych, na wybiegu i pastwisku

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Systemy utrzymania koni 38;
 • Rodzaje pomieszczeń stajennych i wyposażenia dla koni;
 • Okresowe i codzienne czynności porządkowe w stajni związane z utrzymaniem higieny i bezpieczeństwa koni w stajni;
 • Zasady i przepisy w zakresie zagospodarowania odchodów i utylizacji odpadów produkcyjnych obowiązujące w gospodarstwie hodującym i użytkującym konie;
 • Czynności przygotowujące plac treningowy, krytą ujeżdżalnię 15, a także wybiegi i pastwiska z uwzględnieniem potrzeb i bezpieczeństwa koni;
 • Zastosowanie urządzeń i maszyn używanych w pracy na stanowisku hodowca koni;
 • Zasady wykonywania drobnych napraw w pomieszczeniach stajennych, na placu treningowym, wybiegach i pastwiskach;
 • Zasady organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., wymaganiami ergonomii oraz z zachowaniem dobrostanu zwierzęcia.
 • Dopasowywać odpowiedni system utrzymania do danej grupy koni z uwzględnieniem zdrowia, płci, wieku i typu użytkowego;
 • Dopasowywać pomieszczenia stajenne i ich wyposażenie do odpowiedniej grupy koni z uwzględnieniem zdrowia, płci, wieku i typu użytkowego;
 • Wykonywać czynności porządkowe w stajni związane z utrzymaniem higieny i bezpieczeństwa koni w stajni;
 • Stosować obowiązujące w gospodarstwie zasady i przepisy w zakresie zagospodarowania odchodów i utylizacji odpadów produkcyjnych;
 • Dbać o stan placu treningowego i krytej ujeżdżalni;
 • Wykonywać prace pielęgnacyjne na wybiegach i pastwiskach;
 • Korzystać z urządzeń i maszyn używanych w pracy na stanowisku hodowca koni;
 • Wykonywać drobne naprawy w pomieszczeniach stajennych, na placu treningowym, wybiegach i pastwiskach;
 • Wykonywać prace zawodowe zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochroną ppoż., wymaganiami ergonomii oraz z zachowaniem dobrostanu zwierzęcia.

Z2

Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych koni

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Rolę pielęgnacji koni z uwzględnieniem ich dobrostanu;
 • Znaczenie wykorzystania wybiegów i pastwisk w chowie koni;
 • Zasady przygotowania koni do zabiegów pielęgnacyjnych;
 • Preparaty i sprzęt stosowany w pielęgnacji koni;
 • Klasyfikację zabiegów pielęgnacyjnych na codzienne i okresowe;
 • Budowę kopyt;
 • Znaczenie zabiegu rozczyszczania oraz innych zabiegów pielęgnacyjnych kopyt.
 • Dobierać zabiegi pielęgnacyjne dla określonych koni;
 • Wyprowadzać konie na wybieg, pastwisko;
 • Przygotowywać konie do zabiegów pielęgnacyjnych;
 • Dobierać preparaty i sprzęt do pielęgnacji sierści, włosia i kopyt koni;
 • Przeprowadzać czynności związane z codzienną i okresową pielęgnacją sierści i włosia koni;
 • Oceniać prawidłowość budowy kopyt;
 • Wykonywać podstawowe czynności zabezpieczające uszkodzenia kopyt oraz zabiegi pielęgnacyjne kopyt;
 • Asystować podkuwaczowi 27 w zabiegach wykonywanych na kopytach.

Z3

Żywienie i pojenie koni

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady żywienia i pojenia koni;
 • Wpływ składników pokarmowych i wody na zdrowie koni;
 • Rodzaje pasz stosowanych w żywieniu koni;
 • Rodzaje roślin trujących dla koni;
 • Zasady układania dawek pokarmowych dla koni;
 • Zasady posługiwania się normami żywienia koni;
 • Zasady przechowywania pasz.
 • Dobierać system żywienia do indywidualnych potrzeb koni;
 • Określać zapotrzebowanie na pasze i wodę według norm żywienia koni;
 • Rozpoznawać pasze stosowane w żywieniu koni;
 • Oceniać organoleptycznie 23 jakość pasz;
 • Dobierać pasze w czasie żywienia letniego i zimowego;
 • Rozpoznawać rośliny trujące dla koni;
 • Układać dawkę pokarmową dla koni uwzględniając płeć, wiek, stan zdrowia oraz wykonywaną pracę;
 • Przygotowywać i zadawać paszę koniom;
 • Poić konie;
 • Magazynować pasze dla koni.

Z4

Obserwowanie zachowań koni i ich relacji w stadzie

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Potrzeby koni związane z jego behawiorem;
 • Cechy charakterystyczne behawioru koni;
 • Metody poskramiania koni 21;
 • Zachowanie koni w stadzie;
 • Zagrożenia związane z niebezpiecznym zachowaniem się koni.
 • Stosować w opiece nad końmi zasady uwzględniające jego potrzeby behawioralne;
 • Rozpoznawać mowę ciała koni;
 • Identyfikować stany emocjonalne koni;
 • Stosować metody poskramiania koni;
 • Rozróżniać zachowania koni w stadzie;
 • Rozpoznawać nałogi i narowy 22 koni;
 • Zapobiegać problemom behawioralnym koni;
 • Postępować z końmi w sytuacjach związanych z obsługą i użytkowaniem zwierząt z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy i dobrostanu koni.

Z5

Ocenianie stanu zdrowia koni

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Nieprawidłowości w wyglądzie i zachowaniu koni świadczące o problemach zdrowotnych;
 • Wyposażenie apteczki stajennej;
 • Objawy podstawowych chorób koni;
 • Prawidłowe zakresy badanych parametrów fizjologicznych koni w spoczynku;
 • Specyfikę budowy układu pokarmowego koni;
 • Obszary zranienia i urazów u koni;
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy koniom z uwzględnieniem zasad i przepisów BHP oraz dobrostanu zwierzęcia.
 • Uwzględniać stan zdrowia i kondycję koni, podczas doboru zwierząt do pracy;
 • Dobierać wyposażenie apteczki stajennej;
 • Rozróżniać oznaki podstawowych chorób koni;
 • Mierzyć temperaturę ciała, liczbę oddechów oraz tętno koni;
 • Oceniać stan nawodnienia koni;
 • Oceniać perystaltykę jelit 26;
 • Rozpoznawać kulawizny u koni;
 • Postępować z końmi do czasu przybycia lekarza weterynarii;
 • Postępować z końmi w sytuacjach związanych z oceną zdrowia i opieką nad koniem chorym.

Kompetencja zawodowa Kz2: Użytkowanie, sprzedaż i transport koni obejmuje zestaw zadań zawodowych Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z6

Wykonywanie czynności związanych z rozrodem koni

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady oceny cyklu płciowego 5 klaczy;
 • Zasady użytkowania rozpłodowego 41 ogierów z uwzględnieniem wieku;
 • Zasady przygotowania klaczy i ogiera do stanówki 37;
 • Zasady BHP podczas krycia klaczy 14;
 • Metody oceny źrebności klaczy 20;
 • Zasady opieki nad klaczą źrebną w poszczególnych okresach ciąży;
 • Zasady wykorzystania klaczy do pracy w poszczególnych okresach ciąży;
 • Zasady nadzoru i wykonywania podstawowych czynności nad klaczą podczas porodu.
 • Rozpoznawać objawy rui u klaczy;
 • Planować kolejność zadań podczas sezonu kopulacyjnego 34;
 • Przygotowywać klacze i ogiery do krycia;
 • Organizować próby klaczy 29 w miejscu wykonywania krycia klaczy;
 • Stosować zasady BHP podczas krycia klaczy;
 • Wykonywać czynności zlecone przez lekarza weterynarii podczas oceny źrebności klaczy;
 • Stosować zalecenia odnośnie żywienia i pielęgnacji klaczy źrebnej w poszczególnych okresach ciąży;
 • Dobierać właściwe obciążenie pracą podczas ciąży klaczy;
 • Oceniać prawidłowość przebiegu poszczególnych etapów porodu u klaczy;
 • Wykonywać podstawowe czynności w celu udzielenia pomocy przy porodzie.

Z7

Organizowanie wychowu źrebiąt i młodych koni

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady opieki nad źrebiętami i młodymi końmi;
 • Metody wychowu źrebiąt i młodych koni;
 • Zasady odsadzania źrebiąt 24;
 • Zasady planowania własnej pracy, organizowania stanowiska pracy według zasad BHP i ochrony ppoż.
 • Dobierać pasze adekwatnie do wieku i indywidualnego zapotrzebowania koni;
 • Przyuczać źrebięta i młode konie do podstawowych czynności zootechnicznych;
 • Wykonywać podstawowe zabiegi pielęgnacyjne i zabiegi zootechniczne 43 u źrebiąt i młodych koni;
 • Przeprowadzać odsadzanie źrebiąt;
 • Wykonywać prace zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż. oraz z zachowaniem dobrostanu zwierzęcia.

Z8

Szkolenie koni

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady treningu młodych koni;
 • Kolejność czynności wykonywanych podczas zajeżdżania młodych koni 44;
 • Zasady nauki przyjmowania jeźdźca 30;
 • Cele i zasady lonżowania 18;
 • Zasady nauki reakcji koni na pomoce jeździeckie lub pomoce używane podczas pracy zaprzęgowej;
 • Zasady wykorzystania narzędzi treningowych i wyposażenia dodatkowego w treningu;
 • Zasady planowania własnej pracy, organizowania stanowiska pracy według zasad BHP i ochrony ppoż. oraz korzystanie z środków ochrony indywidualnej.
 • Planować etapy treningu młodych koni samodzielnie i w porozumieniu z trenerem;
 • Przyuczać młode konie do podstawowych czynności jeździeckich;
 • Pracować z dwulatkiem 7 nad akceptacją rzędu jeździeckiego 33 w tym siodła i pracą w ręku;
 • Dosiadać młode konie;
 • Uczyć konie pracy na lonży 17 z wykorzystaniem lonżownika i wyposażenia dodatkowego;
 • Uczyć konie reakcji na pomoce jeździeckie lub pomoce używane podczas pracy zaprzęgowej;
 • Wykorzystywać narzędzia treningowe i wyposażenie dodatkowe podczas treningu młodych koni;
 • Wykonywać prace zgodnie z zasadami i przepisami BHP oraz z zachowaniem dobrostanu zwierzęcia.

Z9

Przygotowywanie konia do zawodów, pokazów lub sprzedaży

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Budowę anatomiczną koni;
 • Rasy i typy użytkowe koni;
 • Opis identyfikacyjny koni;
 • Zasady prowadzenia dokumentacji hodowlanej;
 • Dokumenty niezbędne do sprzedaży koni;
 • Zasady wyceny koni i czynniki wpływające na ich cenę;
 • Zasady przygotowania koni do zawodów konnych, pokazów hodowlanych lub sprzedaży;
 • Zasady rozgrywania dyscyplin jeździeckich i pokazów hodowlanych.
 • Oceniać kondycję i pokrój 28 koni;
 • Określać cechy osobnicze różnych ras i typów użytkowych koni;
 • Rozpoznawać maści, odmiany i odznaki koni;
 • Interpretować opis koni w paszporcie;
 • Wypełniać diagram w karcie opisu koni;
 • Rozpoznawać dokumenty hodowlane;
 • Wypełniać formularz zgłoszenia koni do rejestru koniowatych;
 • Wypełniać świadectwo pokrycia/inseminacji klaczy;
 • Wypełniać dokumentację związaną z programem ochrony zasobów genetycznych ras koni;
 • Przygotowywać dokumenty niezbędne do sprzedaży koni;
 • Określać podstawowe wady budowy i ruchu koni obniżające ich wartość hodowlaną, użytkową oraz cenę sprzedaży;
 • Wykonywać czynności związane z przygotowaniem koni do zawodów konnych, pokazów hodowlanych lub sprzedaży;
 • Prezentować konie przed komisją oceny lub kupującym w pozycji na stój i w ruchu.

Z10

Prowadzenie rekreacji i turystyki jeździeckiej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady bezpieczeństwa podczas użytkowania koni;
 • Zasady jazdy konnej na ujeżdżalni i podczas jazdy w terenie;
 • Zasady poruszania się zaprzęgiem po drogach publicznych;
 • Sprzęt jeździecki używany do pracy wierzchowej i zaprzęgowej koni;
 • Figury podstawowe prezentowane podczas jazdy na ujeżdżalni we wszystkich chodach;
 • Potrzebę i zasady konserwacji sprzętu jeździeckiego;
 • Związek pomiędzy stanem zdrowia koni a bezpieczeństwem ich użytkowania, dobrostanem zwierzęcia i bezpieczeństwem ludzi.
 • Stosować zasady bezpieczeństwa podczas użytkowania koni;
 • Stosować zasady bezpiecznego poruszania się na ujeżdżalni i w terenie;
 • Zaprzęgać 45 konie w pojedynkę lub parę;
 • Powozić końmi;
 • Dopasowywać sprzęt jeździecki do formy użytkowania koni;
 • Dosiadać konie i jeździć we wszystkich chodach stosując różne rodzaje dosiadu;
 • Wykonywać czynności związane z konserwacją i naprawą sprzętu jeździeckiego;
 • Określać bezpieczeństwo i właściwe obciążenie pracą koni;
 • Oceniać kondycję i stan zdrowia koni wykorzystywanych w rekreacji i turystyce jeździeckiej.

Z11

Planowanie i prowadzenie czynności związanych z transportem koni

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Rodzaje dokumentów koniecznych podczas transportu koni;
 • Zasady transportu koni;
 • Zasady przygotowania i zabezpieczania koni w transporcie;
 • Techniki wprowadzania i wyprowadzania koni z przyczepy;
 • Zasady nadzoru nad końmi podczas transportu.
 • Zapewniać komplet dokumentów podczas transportu koni;
 • Stosować zasady transportu koni w zależności od odległości transportowej;
 • Przygotowywać konie do transportu;
 • Uczyć konie wchodzenia i wychodzenia z przyczepy;
 • Wykorzystywać różne techniki wprowadzania i wyprowadzania koni z przyczepy;
 • Monitorować stan koni podczas transportu.

Pracownik w zawodzie hodowca koni powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za powierzone jego opiece zwierzęta.
 • Ponoszenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo ludzi podczas obsługi i użytkowania koni.
 • Podejmowania samodzielnych decyzji w odniesieniu do oceny zdrowia koni i jego potrzeb fizjologicznych.
 • Podejmowania samodzielnych decyzji w sytuacjach nagłych wynikających z zachowania zwierząt.
 • Kierowania się w pracy dobrostanem koni i etyką zawodową.
 • Doskonalenia własnej wiedzy na temat chowu, hodowli i użytkowania koni.
 • Śledzenia trendów żywieniowych dla poszczególnych kategorii koni.
 • Wykonywania pracy samodzielnie i podejmowania współpracy w zorganizowanych warunkach.
 • Doskonalenia kompetencji zawodowych.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu hodowca koni.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu hodowca koni

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie hodowca koni nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę