INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Hodowca koni

Kod: 612103

7. Słownik

Nazwa pojęciaDefinicja pojęcia
Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień – awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika, powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie (zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiające porównanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji w tym do PRK.

Kody niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:

01-U upośledzenie umysłowe,

02-P choroby psychiczne,

03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,

04-O choroby narządu wzroku,

05-R upośledzenie narządu ruchu,

06-E epilepsja,

07-S choroby układu oddechowego i krążenia,

08-T choroby układu pokarmowego,

09-M choroby układu moczowo-płciowego,

10-N choroby neurologiczne,

11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono 9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych - Projekt PIAAC, prowadzonym cyklicznie przez OECD.

Kompetencja zawodowa

Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania, w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie, na co najmniej jednym stanowisku pracy w zawodzie.

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne, cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji, sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten prowadzi do certyfikacji - wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,

„certyfikatu”.

Sektorowa Rama Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg, koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji, w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy, lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz, w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym, charakteryzowany na podstawie:

  • poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne, wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
  • profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).
Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją. W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się czynności zawodowe.

Zawód

Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl/

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym, ewidencjonujący kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/

Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1. Alergen

Czynniki bądź substancje, które powodują reakcję uczuleniową. W zależności od drogi, jaką alergen dostaje się do organizmu, można mówić o alergii: wziewnej, pokarmowej, kontaktowej.

https://portal.abczdrowie.pl/co-to-sa-alergeny

[dostęp: 31.03.2019]

2. Behawior

Wzorzec zachowania i działania, który występuje u zwierząt na drodze dziedziczenia (np. ucieczka przed niebezpieczeństwem) lub poprzez uczenie się i naśladownictwo (np. uderzanie nogą w drzwi na widok smakołyków).

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://konzdrowyjak.com.pl/encyklopedia-zdrowia-koni-behawior

[dostęp: 31.03.2019]

3. Choroby odzwierzęce

Choroby roznoszone przez zwierzęta lub przenoszące się na człowieka poprzez kontakt bezpośredni ze zwierzęciem albo poprzez surowce pochodzenia zwierzęcego.

http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-pasozytnicze/choroby-odzwierzece-zoonozy_35353.html

[dostęp: 31.03.2019]

4. Chów

Zapewnienie zwierzętom hodowlanym prawidłowych warunków bytowania i rozwoju, dzięki którym możliwy jest pełny rozwój pożądanych cech. Obejmuje takie czynności jak karmienie i pielęgnacja, związane z utrzymaniem zwierząt od czasu ich nabycia – zwykle młodych osobników - do czasu uzyskania przez nie oczekiwanych cech użytkowych.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

Chachuła J., Chrzanowski Sz., Oleksiak S.: Chów, hodowla i użytkowanie koni. SGGW, Warszawa 1991.

5. Cykl płciowy klaczy

Okres od pierwszego dnia rui do ostatniego dnia przed wystąpieniem następnej rui.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie Wierzbowski S., Kosiniak–Kamysz K.: Kierowany rozród koni. Drukrol, Kraków 1998.

6. Dobrostan

Stan zdrowia fizycznego i psychicznego osiągany w warunkach pełnej harmonii organizmu ze środowiskiem.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Blendinger W.: Wstęp do psychologii konia. Zrzeszenie Studentów Polskich Zakład Treningowy Koni w Zbrosławicach, Zbrosławice 1984.

7. Dwulatek

Kategoria wiekowa koni, do której przechodzą roczniaki po 1 stycznia roku następnego po roku urodzenia źrebiąt.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Chachuła J., Chrzanowski Sz., Oleksiak S.: Chów, hodowla i użytkowanie koni. SGGW, Warszawa 1991.

8. Gniotownik

Urządzenie służące do zgniatania ziarna zbóż.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie Chachuła J., Chrzanowski Sz., Oleksiak S.: Chów, hodowla i użytkowanie koni. SGGW, Warszawa 1991.

9. Hodowla

Zespół zabiegów zmierzających do poprawienia cech zwierząt gospodarskich (chowanych w prawidłowy sposób), w zakres których wchodzi ocena wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt gospodarskich, selekcja oraz dobór osobników do kojarzenia i uzyskania ich potomstwa.

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002132/O/D20172132.pdf

[dostęp: 31.03.2019]

10. Karuzela dla konia

Urządzenie służące do wymuszania ruchu konia.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://molenkoning.com/#!/pl/trening-koni-w-karuzeli

[dostęp: 31.03.2019]

11. Klacz źrebna

Klacz zapłodniona, z potwierdzoną ciążą.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Wierzbowski S., Kosiniak-Kamysz K.: Kierowany rozród koni. Drukrol, Kraków 1998.

12. Koniowiązy

Miejsca specjalnie wyznaczone i odpowiednio przygotowane, w których przywiązuje się konie np. podczas zabiegów pielęgnacyjnych.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Chachuła J., Chrzanowski Sz., Oleksiak S.: Chów, hodowla i użytkowanie koni. SGGW, Warszawa 1991.

13. Kojarzenie hodowlane

Łączenie samca z samicą w celu uzyskania od nich potomstwa.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Encyklopedii PWN

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kojarzenie-zwierzat;3923709.html

[dostęp: 31.03.2019]

14. Krycie klaczy

Czynność płciowa pomiędzy ogierem a klaczą skutkująca zapłodnieniem klaczy.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Wierzbowski S., Kosiniak-Kamysz K.: Kierowany rozród koni. Drukrol, Kraków 1998

15. Kryta ujeżdżalnia

Duży budynek, specjalnie zbudowany, służący do szkolenia koni.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Systemy utrzymania koni http://pzhk.pl/wp-content/uploads/Poradnik-Systemy_utrzymania_koni.pdf

[dostęp: 31.03.2019]

16. Kucie koni

Zabieg polegający na przymocowaniu do brzegu podstawowego kopyta - podkowy metalowej lub plastikowej w celu jego zabezpieczenia.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Kolstrung R., Silmanowicz P., Stachurska A.: Pielęgnacja i podkuwanie kopyt koni. PWRiL, Warszawa 2004

17. Lonża

Lina służąca do pracy z koniem o długości 5-8 m.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Pruchniewicz W.: Akademia jeździecka. Chaber PR, Warszawa 2003

18. Lonżowanie

Praca z koniem przy użyciu liny po okręgu, po którym porusza się koń, wykonując różne ćwiczenia.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Pruchniewicz W.: Akademia jeździecka. Chaber PR, Warszawa 2003

19. Lonżownik

Plac, najczęściej w kształcie koła, odpowiednio ogrodzony służący do pracy z koniem.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Pruchniewicz W.: Akademia jeździecka. Chaber PR, Warszawa 2003

20. Metody oceny źrebności klaczy

Rożne metody diagnostyczne umożliwiające ocenę stanu fizjologicznego – ciąży u klaczy.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Wierzbowski S., Kosiniak-Kamysz K.: Kierowany rozród koni. Drukrol, Kraków 1998

21. Metody poskramiania koni

Zabiegi polegające na unieruchomieniu lub obezwładnieniu konia, przydatne zwłaszcza podczas zabiegów.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Pruchniewicz W.: Akademia jeździecka. Chaber PR, Warszawa 2003

22. Nałogi i narowy

Powstałe u konia odruchy warunkowe, niepożądane, z punktu widzenia człowieka zachowania koni.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Zwoliński J.: Hodowla koni. PWRiL, Warszawa 1981

23. Ocena organoleptyczna jakości pasz

Ocena jakości paszy za pomocą zmysłu wzroku i węchu człowieka.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Chrzanowski Sz.: Żywienie koni. Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2014

24. Odsadzanie źrebiąt

Czynność hodowlana polegająca na odłączeniu źrebiąt od matki wieku ok. 6 m-ca życia.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Chachuła J., Chrzanowski Sz., Oleksiak S.: Chów, hodowla i użytkowanie koni. SGGW, Warszawa 1991

25. Ośrodek jeździecki

Miejsce, w którym konie wykorzystywane są do jazdy pod siodłem lub w zaprzęgu.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Chachuła J., Chrzanowski Sz., Oleksiak S.: Chów, hodowla i użytkowanie koni. SGGW, Warszawa 1991

26. Perystaltyka jelit

Praca jelit powodująca przesuwanie się treści pokarmowej.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie Chrzanowski Sz.: Żywienie koni. Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2014

27. Podkuwacz

Osoba zajmująca się zawodowo zabiegami pielęgnacyjnymi kopyt, w szczególności ich kuciem.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Kolstrung R., Silmanowicz P., Stachurska A.: Pielęgnacja i podkuwanie kopyt koni. PWRiL, Warszawa 2004

28. Pokrój koni

Budowa zewnętrzna koni.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Chachuła J., Chrzanowski Sz., Oleksiak S.: Chów, hodowla i użytkowanie koni. SGGW, Warszawa 1991

29. Próba klaczy

Pobudzanie klaczy poprzez obecność ogiera, celem oceny etapu cyklu rujowego i gotowości na przyjęcia ogiera.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Wierzbowski S., Kosiniak-Kamysz K.: Kierowany rozród koni. Drukrol, Kraków 1998

30. Przyjmowanie jeźdźca

Akceptacja jeźdźca przez konia podczas nauki pracy pod siodłem.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Pruchniewicz W.: Akademia jeździecka. Chaber PR, Warszawa 2003

31. Rozczyszczanie

Zabieg korekcji kopyt polegający na usunięciu nadmiernie wyrośniętego rogu kopytowego.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Kolstrung R., Silmanowicz P., Stachurska A.: Pielęgnacja i podkuwanie kopyt koni. PWRiL, Warszawa 2004

32. Ruja klaczy

Faza płodności klaczy w cyklu rozrodczym, w trakcie której klacz jest gotowa do zapłodnienia przez ogiera.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Wierzbowski S., Kosiniak-Kamysz K.: Kierowany rozród koni. Drukrol, Kraków 1998

33. Rząd jeździecki

Cały sprzęt używany do pracy z końmi, w tym m.in. siodło.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Pruchniewicz W.: Akademia jeździecka. Chaber PR, Warszawa 2003

34. Sezon kopulacyjny

Okres wykorzystywania ogiera jako rozpłodnika.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Wierzbowski S., Kosiniak-Kamysz K.: Kierowany rozród koni. Drukrol, Kraków 1998

35. Stadnina

Ośrodek zajmujący się hodowlą lub reprodukcją koni, który jest wyposażony w stajnie i odpowiednie zaplecze gospodarcze.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Chachuła J., Chrzanowski Sz., Oleksiak S.: Chów, hodowla i użytkowanie koni. SGGW, Warszawa 1991

36. Stado ogierów

Ośrodek zajmujący się utrzymywaniem ogierów w celach rozpłodowych, który jest wyposażony w stajnie i odpowiednie zaplecze gospodarcze.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Chachuła J., Chrzanowski Sz., Oleksiak S.: Chów, hodowla i użytkowanie koni. SGGW, Warszawa 1991

37. Stanówka

Czynność hodowlana, mająca na celu zapłodnienie klaczy.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Wierzbowski S., Kosiniak-Kamysz K.: Kierowany rozród koni. Drukrol, Kraków 1998

38. System utrzymania koni

Sposób utrzymywania koni z uwzględnieniem przetrzymywania zwierząt w budynkach stajennych pod nadzorem człowieka lub w warunkach naturalnych środowiska.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Chachuła J., Chrzanowski Sz., Oleksiak S.: Chów, hodowla i użytkowanie koni. SGGW, Warszawa 1991

39. Środki ochrony indywidualnej

Wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu ochrony przed jednym lub wieloma zagrożeniami związanymi z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu.

http://www.ryzykozawodoweonline.pl/srodki-ochrony-indywidualnej-id13.html

[dostęp: 31.03.2019]

40. Środki ochrony zbiorowej

Środki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi, w tym i pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy, będące rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urządzeniach.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031691650/O/D20031650.pdf

[dostęp: 31.03.2019]

41. Użytkowanie rozpłodowe

Sposób wykorzystania samicy – klaczy jako matki, a w przypadku ogiera – użytkowanie samca jako reproduktora kryjącego kolejne klacze.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Wierzbowski S., Kosiniak-Kamysz K.: Kierowany rozród koni. Drukrol, Kraków 1998.

42. Zabiegi pielęgnacyjne

Zabiegi polegające na czyszczeniu sierści, włosia i kopyt. Wyróżniamy zabiegi wykonywane codziennie i okresowo.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Pruchniewicz W.: Akademia jeździecka. Chaber PR, Warszawa 2003.

43. Zabiegi zootechniczne

Zabiegi polegające na identyfikacji i profilaktyce zdrowotnej m.in. odrobaczanie, szczepienie.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Chachuła J., Chrzanowski Sz., Oleksiak S.: Chów, hodowla i użytkowanie koni. SGGW, Warszawa 1991.

44. Zajeżdżać młode konie

Wdrażanie młodych koni do pracy pod siodłem.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Pruchniewicz W.: Akademia jeździecka. Chaber PR, Warszawa 2003

45. Zaprzęganie

Połączenie konia z pojazdem zaprzęgowym.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Nowicka D.: ABC powożenia. Salon Pegaz, Poznań 2000

46. Zielonka

Trawa rosnąca na pastwisku, która po ścięciu jest zadawana koniom do zjedzenia.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://sjp.pwn.pl/slowniki/Zielonka.html

[dostęp: 31.03.2019]

47. Źrebię

Młody koń, określany tak aż do momentu osiągnięcia 1 roku życia.

https://gallop.pl/koniopedia/z-3/zrebie

[dostęp: 31.03.2019]

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę