INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Hodowca koni

Kod: 612103

2. Opis zawodu

Hodowca koni planuje, organizuje i wykonuje prace w stadninie 35 koni, stadzie ogierów 36, ośrodku jeździeckim 25, związane z chowem 4 i hodowlą 9 koni oraz przygotowuje do sprzedaży konie hodowlane i użytkowe.

Opis pracy

Hodowca koni dba o prawidłowy wzrost i rozwój konia poprzez adekwatne żywienie różnych grup zwierząt, a także stworzenie optymalnych warunków utrzymania zapewniających koniom dobrostan 6. Dba o czystość i higienę pomieszczeń stajennych oraz przebywających tam zwierząt. Nadzoruje utrzymywanie w dobrym stanie urządzeń i sprzętów wykorzystywanych w stadninie koni, stadzie ogierów, ośrodku jeździeckim. Wychowuje i przygotowuje konie do pracy wierzchowej lub zaprzęgowej oraz do sprzedaży. W przypadku pojawienia się nieprawidłowości w przebiegu procesu chowu, hodowli i użytkowania koni podejmuje działania w celu ich wyeliminowania.

WAŻNE:

W zawodzie hodowca koni wymagana jest wiedza w zakresie anatomii, fizjologii i behawioru 2 oraz umiejętność rozpoznawania ras i typów użytkowych koni.

Sposoby wykonywania pracy

W swojej pracy hodowca koni stosuje metody, techniki i procedury polegające m.in. na:

 • zapewnianiu wyposażenia i warunków technicznych w budynkach stajennych i ich otoczeniu oraz na wybiegach i pastwiskach,
 • utrzymywaniu warunków zoohigienicznych w pomieszczeniach stajennych oraz przestrzeganiu przepisów sanitarnych w celu uniknięcia chorób odzwierzęcych 3,
 • żywieniu oraz pojeniu koni zgodnie z ich wiekiem, płcią oraz użytkowaniem,
 • planowaniu i organizowaniu hodowli koni,
 • dobieraniu osobników do kojarzeń hodowlanych 13 i rozpłodu,
 • przygotowywaniu osobników do przeglądów hodowlanych,
 • dbałości o kondycję i stan zdrowia koni,
 • pielęgnacji koni,
 • obserwowaniu zachowań koni w stadzie,
 • nadzorowaniu wzrostu i rozwoju różnych grup koni,
 • prowadzeniu szkoleń różnych grup koni,
 • prowadzeniu dokumentacji związanej z hodowlą koni,
 • przygotowaniu koni do transportu,
 • sprzedaży koni.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Praca hodowcy koni wykonywana jest głównie na stojąco, czasem w pozycji siedzącej, w warunkach stajennych, w budynkach oraz w ich otoczeniu – na wolnym powietrzu, okresowo także w biurze. Praca wykonywana jest niezależnie od pory roku i warunków atmosferycznych, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Hodowca koni w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • maszyny rolnicze potrzebne do pielęgnacji placu treningowego (równiarki do podłoża), wybiegów (brony) i pastwisk (rozsiewacze nawozu, opryskiwacze),
 • maszyny do pozyskiwania zielonki 46 i produkcji siana (kosiarki, przetrząsaczo-zgrabiarki, prasy),
 • maszyny i urządzenia do wywozu obornika, załadunku i rozładunku pasz,
 • urządzenia do utrzymania porządku w stajni i jej otoczeniu,
 • urządzenia do poskramiania koni,
 • koniowiązy 12 oraz myjki,
 • gniotowniki 8,
 • silosy paszowe,
 • narzędzia ręczne, m.in.: widły, grabie, łopaty, miotły, taczki, młotki, klucze płaskie i nasadowe, wkrętaki,
 • lonżownik 19,
 • karuzele dla koni 10,
 • solaria dla koni,
 • sprzęt do pielęgnacji koni,
 • środki ochrony indywidualnej 39,
 • środki ochrony zbiorowej 40.

Organizacja pracy

Hodowca koni w zależności od wielkości i specyfiki przedsiębiorstwa może pracować w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym w różnych godzinach pracy, często w dni wolne od pracy i święta. Może wykonywać czynności samodzielnie lub w zespole. Znaczna część czynności wykonywanych przez hodowcę koni jest rutynowa.

Praca świadczona przede wszystkim w stadninie koni, stadzie ogierów oraz w ośrodku jeździeckim, wymaga nielicznych wyjazdów służbowych. W zawodzie dominuje kontakt bezpośredni w formie ustnej. Hodowca koni kontaktuje się z dostawcami pasz, weterynarzami lub klientami podczas sprzedaży koni, a podlega kierownikowi stadniny koni, stada ogierów lub ośrodka jeździeckiego.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Podstawowymi zagrożeniami związanymi z wykonywaniem pracy w zawodzie hodowca koni są m.in.:

 • nagła, nieprzewidywalna reakcja konia na czynniki zewnętrzne,
 • urazy spowodowane agresywnym zachowaniem konia,
 • duża ilość pyłu i toksycznych gazów pochodzenia organicznego w powietrzu, alergeny 1,
 • kontakt z preparatami chemicznymi stosowanymi do dezynfekcji,
 • poślizgnięcie się na śliskiej nawierzchni zanieczyszczonej odchodami zwierząt,
 • wymuszona pozycja ciała, przeciążenie układu ruchu.

Może to powodować:

 • choroby układu oddechowego,
 • choroby uczuleniowe,
 • reakcje alergiczne,
 • podrażnienia oczu i skóry,
 • choroby odzwierzęce,
 • urazy i uszkodzenia ciała,
 • ugryzienie, przygniecenie przez konia,
 • choroby układu kostno-stawowego,
 • schorzenia układu naczyniowego i nerwowego.

Praca hodowcy koni jest zawodem wymagającym od pracownika znajomości zasad zachowania się koni, ich reakcji na bodźce zewnętrzne, gdyż od tego zależy bezpieczeństwo człowieka i zwierzęcia. Konie jako zwierzęta z natury płochliwe, w zależności od temperamentu i charakteru, płci, wieku i stanu fizjologicznego (np. klacz w czasie rui 32, klacz źrebna 11) reagują często nieprzewidywalnie. Czynnik stresowy sprawia, że koń może zareagować gwałtowną ucieczką lub odskoczeniem. Dlatego znajomość zachowań koni pozwala hodowcy koni na szybką reakcję, co zapobiegnie sytuacjom niebezpiecznym.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód hodowca koni ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność układu oddechowego,
 • sprawność układu krążenia,
 • sprawność narządu równowagi,
 • ogólna wydolność fizyczna;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość wzroku,
 • ostrość słuchu,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zmysł równowagi,
 • spostrzegawczość,
 • szybki refleks,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców;

w kategorii sprawności i zdolności

 • dobra organizacja pracy własnej,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 • zdolność analizowania sytuacji i podejmowania ryzyka,
 • uzdolnienia kierownicze i organizacyjne;

w kategorii cech osobowościowych

 • dokładność,
 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność,
 • opanowanie,
 • rzetelność,
 • samodzielność,
 • empatia do zwierząt,
 • odpowiedzialność za zadania zawodowe,
 • dbałość o czystość i porządek,
 • odporność emocjonalna,
 • gotowość do pracy indywidualnej,
 • systematyczność,
 • zainteresowania menedżerskie.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne, 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Podczas wykonywania prac w zawodzie hodowca koni wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia. Praca wymaga znacznego nakładu siły fizycznej, np. w przypadku asysty kowalowi podczas wykonywania zabiegu korekcji kopyt lub kucia koni 16, a także podczas pomocy lekarzowi weterynarii w trakcie niektórych zabiegów weterynaryjnych, takich jak np. kastracja.

Pod względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do prac średnio ciężkich. Nie występują w niej specyficzne obciążenia umysłowe.

Do przeciwwskazań do pracy w tym zawodzie należy zaliczyć:

 • niesprawność ruchową,
 • zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa,
 • niewydolność układu kostno-stawowego i mięśniowego,
 • zaburzenia równowagi oraz padaczkę,
 • choroby narządu wzroku i słuchu upośledzające prawidłowe funkcjonowanie,
 • choroby układu oddechowego o podłożu alergicznym (na kurz w sianie/słomie, sierść zwierząt),
 • wady serca uniemożliwiające wykonywanie ciężkich prac fizycznych.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2019 r.) w zawodzie hodowca koni brak jest formalnych wymagań dotyczących poziomu wykształcenia. Preferowane jest ukończenie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadniczej szkoły zawodowej) w zawodzie pokrewnym rolnik lub ukończenie technikum w zawodzie technik hodowca koni.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

W zawodzie hodowca koni brak jest specyficznych wymagań w zakresie tytułów zawodowych. Preferowane jest posiadanie tytułu:

 • technik hodowca koni – uzyskanego na podstawie ukończenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych RL.06 Jeździectwo i trening koni, R.19 Organizacja chowu i hodowli koni oraz R.20 Szkolenie i użytkowanie koni, zdania egzaminów przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną oraz posiadania wykształcenia ogólnego na poziomie średnim,
 • technik rolnik – uzyskanego na podstawie ukończenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej i RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, zdania egzaminów przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną oraz posiadania wykształcenia ogólnego na poziomie średnim,
 • technik agrobiznesu – uzyskanego na podstawie ukończenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej i RL.07 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie, zdania egzaminów przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną oraz posiadania wykształcenia ogólnego na poziomie średnim,
 • rolnik – uzyskanego na podstawie ukończonego kwalifikacyjnego kursu zawodowego RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej, zdania egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną oraz posiadania wykształcenia ogólnego na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadniczej szkole zawodowej).

Hodowca koni powinien umieć jeździć konno przynajmniej na poziomie podstawowym, co pozwoli na pełną realizację zadań zawodowych. W pracy niezbędna jest znajomość behawioru konia, jego reakcji, popędów i instynktów, by przewidzieć zachowanie zwierzęcia w różnych sytuacjach. Ważną umiejętnością jest także podstawowa ocena zdrowia konia. W pracy hodowcy koni przydatna jest umiejętność wykonania podstawowej korekcji kopyt, aby w razie potrzeby wykonać elementy zabiegu rozczyszczania 31.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Hodowca koni, który ukończył branżową szkołę I stopnia (dawniej zasadniczą szkołę zawodową) może podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe poprzez:

 • doskonalenie swoich kompetencji zawodowych w wyniku uczestniczenia w specjalistycznych kursach i szkoleniach z zakresu hodowli koni, organizowanych przez jednostki uprawnione do ich prowadzenia, np. związki hodowców koni,
 • uzupełnianie kwalifikacji zawodowych wraz z rozwojem kariery,
 • rozszerzenie swoich kompetencji zawodowych poprzez podejmowanie kształcenia i/lub szkolenia w zawodach pokrewnych.
 • kontynuację kształcenia – pracownik posiadający wykształcenie średnie, po zdaniu egzaminu dojrzałości, może kontynuować naukę na studiach wyższych o kierunku zootechnicznym lub rolniczym.

W wyniku doskonalenia umiejętności zawodowych będących efektem samokształcenia, uczestnictwa w kursach organizowanych przez pracodawcę, producentów pasz lub wyspecjalizowane firmy szkoleniowe, istnieje możliwość awansu na stanowisko kierownika stadniny koni, stada ogierów, ośrodka jeździeckiego.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2019 r.) w zawodzie hodowca koni istnieje możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych w edukacji formalnej poprzez zdanie egzaminów przed właściwą Okręgową Komisją Egzaminacyjną w ramach kwalifikacji:

 • RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej,
 • RL.06 Jeździectwo i trening koni,
 • RL.07 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie,
 • RL.16 Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej,
 • RL.19 Organizacja chowu i hodowli koni,
 • RL.20 Szkolenie i użytkowanie koni.

Umiejętności i wiedzę wymagane w zawodzie hodowcy koni można uzyskać poprzez przyuczenie do zawodu podczas pracy na stanowisku hodowca koni pod nadzorem doświadczonego pracownika oraz samokształcenia.

Kompetencje mogą być potwierdzane zaświadczeniami oraz świadectwami wydawanymi przez instytucje szkolące w zawodzie hodowca koni.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie hodowca koni może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Inżynier zootechniki

213207

Technik hodowca koniS

314203

Technik hodowca zwierząt

314204

Technik rolnikS

314207

Technik agrobiznesuS

331402

Instruktor jazdy konnej

342303

JeździecS

516408

Pozostali hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych

612190

RolnikS

613003

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę