INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Hodowca bydła

Kod: 612102

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie hodowca bydła wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Przygotowywanie pomieszczeń do chowu bydła.
 • Z2 Przygotowywanie pasz dla bydła.
 • Z3 Zagospodarowywanie odchodów i odkażanie pomieszczeń oraz dezynfekowanie urządzeń.
 • Z4 Planowanie kierunku chowu i wielkości stada bydła.
 • Z5 Prowadzenie chowu bydła mięsnego.
 • Z6 Prowadzenie chowu bydła mlecznego.
 • Z7 Planowanie rozrodu i prowadzenie odchowu cieląt.
 • Z8 Przygotowywanie bydła, cieląt i mleka do sprzedaży.

Kompetencja zawodowa Kz1: Organizowanie chowu bydła obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Przygotowywanie pomieszczeń do chowu bydła

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Klasyfikację bydła na gatunki i rasy 12;
 • Wymagania techniczne dotyczące budynków inwentarskich;
 • Technologie stosowane w chowie bydła;
 • Zasady i przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz ergonomii w zakresie zorganizowania stanowiska pracy;
 • Czynniki wpływające na kształtowanie warunków mikroklimatycznych w budynkach inwentarskich;
 • Wymagania i normy w zakresie warunków utrzymywania zwierząt hodowlanych;
 • Ekologiczne metody chowu bydła;
 • Rodzaje i sposób wykorzystania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych.
 • Rozpoznawać gatunki i rasy bydła;
 • Dobierać wyposażenie techniczne do budynków inwentarskich w zależności od kierunku chowu;
 • Dobierać i stosować technologie chowu bydła;
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz ergonomii dotyczącej stanowiska pracy;
 • Kontrolować czynniki kształtujące mikroklimat wewnątrz budynków inwentarskich (temperatura, wilgotność, wentylacja, jakość ściółki) w zależności od wieku i rasy bydła;
 • Stosować normy zagęszczenia obsady zwierząt w budynkach i kojcach;
 • Stosować ekologiczne metody chowu bydła;
 • Dobierać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane podczas realizacji zadań zawodowych.

Z2

Przygotowywanie pasz dla bydła

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Normy żywienia bydła;
 • Składniki pasz dla bydła;
 • Znaczenie wartości pokarmowej pasz;
 • Zasady przygotowania dawek pokarmowych dla bydła;
 • Zasady działania i obsługi maszyn i urządzeń do przygotowywania pasz;
 • Zasady przechowywania pasz w gospodarstwie;
 • Zasady wypasu pastwiskowego;
 • Zasady uprawy roślin paszowych;
 • Zasady uprawy łąk i pastwisk.
 • Stosować normy żywienia bydła;
 • Dobierać składniki pasz dla bydła;
 • Określać znaczenie składników pasz dla poszczególnych grup hodowlanych bydła;
 • Przygotować dawki pokarmowe dla bydła;
 • Dobierać i obsługiwać maszyny i urządzenia do przygotowywania pasz;
 • Przechowywać pasze dla zwierząt w gospodarstwie zgodnie z zasadami;
 • Prowadzić wypas pastwiskowy;
 • Uprawiać rośliny z przeznaczeniem na paszę;
 • Wykonywać zabiegi uprawowe na łąkach i pastwiskach.

Z3

Zagospodarowywanie odchodów i odkażanie pomieszczeń oraz dezynfekowanie urządzeń

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Obowiązujące w gospodarstwie zasady i przepisy w zakresie zagospodarowania odchodów i utylizacji odpadów produkcyjnych;
 • Sposoby usuwania odchodów bydła;
 • Zasady działania urządzeń do usuwania odchodów;
 • Metody zagospodarowywania odchodów;
 • Środki służące do odkażania i dezynfekcji 6 pomieszczeń i urządzeń stosowanych w chowie bydła;
 • Zasady odkażania i dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń stosowanych w chowie bydła;
 • Zasady obsługiwania urządzeń do odkażania i dezynfekcji pomieszczeń i stosowanych w chowie bydła;
 • Zasady, środki i procedury z zakresu bioasekuracji.
 • Stosować obowiązujące w gospodarstwie zasady i przepisy w zakresie zagospodarowania odchodów i utylizacji odpadów produkcyjnych;
 • Dobierać urządzenia do usuwania odchodów;
 • Obsługiwać urządzenia do usuwania odchodów;
 • Planować zagospodarowanie odchodów;
 • Dobierać środki służące do odkażania i dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń stosowanych w chowie bydła;
 • Planować i wykonywać odkażanie i dezynfekcję pomieszczeń i urządzeń stosowanych w chowie bydła;
 • Obsługiwać urządzenia do odkażania i dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń stosowanych w chowie bydła;
 • Stosować profilaktycznie zasady bioasekuracji.

Kompetencja zawodowa Kz2: Prowadzenie chowu bydła obejmuje zestaw zadań zawodowych Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z4

Planowanie kierunku chowu i wielkości stada bydła

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Typy użytkowe 22 bydła;
 • Standardy dotyczące chowu bydła prowadzące do uzyskania mięsa i mleka wysokiej jakości;
 • Aspekty ekonomiczne i środowiskowe w produkcji bydła;
 • Zasady zoohigieny dotyczące chowu bydła;
 • Wymagania i normy dotyczące chowu bydła, w tym przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt;
 • Korzyści wynikające ze współpracy z instytucjami, organizacjami branżowymi, specjalistami i doradcami w zakresie chowu bydła.
 • Rozpoznawać typy użytkowe bydła;
 • Dobierać typy użytkowe bydła do planowanej hodowli;
 • Zapewniać opiekę i właściwe warunki bytowania dla stada i wysoką jakość otrzymywanych produktów;
 • Wykorzystywać zasoby produkcyjne z uwzględnieniem opłacalności i zasad zrównoważonego rozwoju;
 • Stosować przepisy zoohigieny 11 w celu uniknięcia zagrożeń bydła i chorób odzwierzęcych;
 • Planować proces chowu bydła zgodnie z wymaganiami i normami oraz przepisami prawa i przepisami w zakresie dobrostanu zwierząt;
 • Współpracować z instytucjami, organizacjami branżowymi, specjalistami i doradcami w zakresie chowu bydła.

Z5

Prowadzenie chowu bydła mięsnego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Rasy bydła mięsnego;
 • Systemy opasu 18 bydła;
 • Technologie chowu bydła mięsnego;
 • Sposoby oceny wartości rzeźnej 23;
 • Zasady żywienia bydła mięsnego;
 • Sposoby pielęgnowania bydła mięsnego;
 • Choroby bydła mięsnego;
 • Zasady działania i obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w hodowli bydła mięsnego;
 • Zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej chowu bydła mięsnego.
 • Dobierać rasy bydła mięsnego do planowanej hodowli;
 • Stosować systemy opasu bydła;
 • Dobierać technologię chowu bydła mięsnego do założonych uwarunkowań;
 • Oceniać wartość rzeźną bydła;
 • Stosować zasady żywienia bydła mięsnego;
 • Stosować właściwe pasze w żywieniu bydła mięsnego;
 • Pielęgnować bydło mięsne;
 • Rozpoznawać objawy chorobowe bydła mięsnego;
 • Dobierać i obsługiwać maszyny i urządzenia wykorzystywane w hodowli bydła mięsnego;
 • Prowadzić dokumentację dotyczącą chowu bydła mięsnego.

Z6

Prowadzenie chowu bydła mlecznego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Rasy bydła mlecznego;
 • Systemy utrzymania 17 bydła mlecznego;
 • Zasady żywienia bydła mlecznego;
 • Techniki pozyskiwania mleka;
 • Sposoby oceny wydajności mlecznej krowy;
 • Przebieg laktacji krów;
 • Sposoby pielęgnowania bydła mlecznego;
 • Choroby bydła mlecznego;
 • Maszyny i urządzenia wykorzystywane w hodowli bydła mlecznego i produkcji mleka;
 • Zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej chowu bydła mlecznego.
 • Dobierać rasy bydła mlecznego do planowanej hodowli;
 • Dobierać systemy utrzymania bydła mlecznego do założonych uwarunkowań;
 • Stosować właściwe pasze w żywieniu bydła mlecznego;
 • Wykonywać udój mleka z uwzględnieniem zasad higieny;
 • Oceniać wydajność mleczną krów;
 • Rozpoznawać kolejne etapy laktacji krów;
 • Pielęgnować bydło mleczne;
 • Rozpoznawać objawy chorobowe bydła mlecznego;
 • Dobierać i obsługiwać maszyny i urządzenia wykorzystywane w chowie bydła mlecznego i produkcji mleka;
 • Prowadzić dokumentację dotyczącą chowu bydła mlecznego.

Z7

Planowanie rozrodu i prowadzenie odchowu cieląt

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przebieg cyklu płciowego krów;
 • Zasady rozrodu bydła;
 • Zasady żywienia cieląt;
 • Zasady remontu stada podstawowego;
 • Sposoby pielęgnowania cieląt;
 • Choroby cieląt;
 • Zasady znakowania cieląt;
 • Maszyny i urządzenia wykorzystywane podczas rozrodu i odchowu cieląt;
 • System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt;
 • Zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej chowu cieląt.
 • Określać etapy cyklu płciowego krów;
 • Prowadzić rozród bydła;
 • Stosować właściwe preparaty i pasze w żywieniu cieląt;
 • Przeprowadzać remont stada podstawowego;
 • Pielęgnować cielęta;
 • Rozpoznawać objawy chorobowe cieląt;
 • Dobierać kolczyki i kolczykować cielęta;
 • Obsługiwać maszyny i urządzenia wykorzystywane podczas rozrodu i odchowu cieląt;
 • Wpisywać zwierzęta do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt;
 • Prowadzić dokumentację dotyczącą chowu cieląt.

Z8

Przygotowywanie bydła, cieląt i mleka do sprzedaży

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Sposoby przygotowania bydła i cieląt do sprzedaży;
 • Zasady magazynowania mleka;
 • Zasady funkcjonowania urządzeń do schładzania i przechowywania mleka;
 • Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 27;
 • Zasady działania rynku rolnego 15.
 • Przygotowywać bydło do sprzedaży;
 • Przygotowywać cielęta do sprzedaży;
 • Magazynować mleko zgodnie z zasadami higieny;
 • Dobierać i obsługiwać urządzenia do schładzania i przechowywania mleka;
 • Wykorzystywać Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej;
 • Prowadzić sprzedaż bydła, cieląt i mleka na rynku rolnym;
 • Współpracować z dostawcami i odbiorcami działającymi na rynku rolnym.

Pracownik w zawodzie hodowca bydła powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Postępowania zgodnie z zasadami i przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w zakresie podejmowanych zadań zawodowych.
 • Podejmowania działania i współdziałania w zespole podczas wykonywania zadań zawodowych hodowcy bydła.
 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań oraz za sprawność urządzeń stosowanych w chowie bydła.
 • Dokonywania samooceny i weryfikacji własnego działania w zakresie realizowania zadań zawodowych.
 • Rozwijania kompetencji osobistych i zawodowych, w tym ustawicznego aktualizowania wiedzy i podwyższania umiejętności.
 • Dostosowywania swojego zachowania do zmian w środowisku pracy.
 • Wykonywania zadań zawodowych z uwzględnieniem dbałości o dobrostan zwierząt oraz etyki zawodowej.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu hodowca bydła.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu hodowca bydła

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie hodowca bydła nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę