INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Hodowca bydła

Kod: 612102

2. Opis zawodu

Hodowca bydła 3 planuje, organizuje i wykonuje prace związane z chowem 5 bydła oraz prowadzi sprzedaż bydła dorosłego, cieląt oraz mleka.

Opis pracy

Hodowca bydła prowadzi chów bydła w celu pozyskania mięsa wołowego i mleka. Dba o prawidłowy przebieg żywienia, przygotowuje pasze dla zwierząt, przechowuje je w odpowiednich warunkach oraz wykonuje karmienie bydła. Dba o stan techniczny budynków inwentarskich 2 oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych w chowie bydła. Dąży do zapewnienia podstawowych potrzeb zwierzętom, przede wszystkim w zakresie: żywienia, dostępu do wody, potrzebnej przestrzeni życiowej, towarzystwa innych zwierząt, leczenia, higieny utrzymania, mikroklimatu pomieszczeń, warunków świetlnych (tak zwany dobrostan zwierząt 7). Dba o prawidłowy rozród zwierząt i utrzymanie optymalnych warunków chowu. W hodowli bydła mlecznego prowadzi udój mleka oraz jego magazynowanie. W przypadku pojawienia się nieprawidłowości w przebiegu procesu chowu podejmuje działania w celu ich wyeliminowania.

Sposoby wykonywania pracy

W swojej pracy hodowca bydła stosuje metody, techniki i procedury polegające m.in. na:

 • przygotowywaniu budynków inwentarskich do chowu,
 • przygotowywaniu pasz dla zwierząt,
 • dobieraniu zwierząt do prowadzenia chowu w zależności od kierunku hodowli 10,
 • wykonywaniu prac związanych z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich,
 • wykonywaniu udoju i przechowywaniem mleka,
 • wykonywaniu prac związanych z higieną bydła,
 • rozpoznawaniu objawów chorobowych bydła,
 • utrzymywaniu odpowiedniego stanu technicznego budynków inwentarskich,
 • prowadzeniu sprzedaży zwierząt oraz mleka,
 • dezynfekowaniu urządzeń stosowanych w chowie bydła i produkcji mleka,
 • dobieraniu i obsługiwaniu narzędzi, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w chowie bydła i produkcji mleka,
 • prowadzeniu dokumentacji chowu bydła.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Praca hodowcy bydła może odbywać się w budynkach inwentarskich, pomieszczeniach do przygotowywania i magazynowania pasz lub na wolnym powietrzu w systemie chowu na otwartej przestrzeni. Praca może być częściowo wykonywana w pomieszczeniach biurowych (np. prowadzenie dokumentacji). Hodowca bydła podczas wykonywania zadań w budynkach inwentarskich przebywa w mikroklimacie dostosowanym do grupy technologicznej bydła hodowlanego.

Praca hodowcy bydła jest wykonywana w różnych pozycjach ciała, podczas prac biurowych i przemieszczania pojazdami jest to pozycja siedząca, pozostałe prace wymagają pozycji stojącej.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Hodowca bydła w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • środki transportowe (np. ciągniki rolnicze, wózki transportowe, przenośniki, ładowarki rolnicze),
 • maszyny i urządzenia do przygotowywania i zadawania pasz (np. silosy paszowe 16, śrutowniki 21, gniotowniki 9, mieszalniki pasz, wozy paszowe, wycinaki kiszonki 25),
 • urządzenia do usuwania odchodów (np. zgarniacze obornika 26, wozy asenizacyjne 24, ładowacze czołowe),
 • urządzenia do udoju i przechowywania mleka (np. dojarnie 8, roboty udojowe 14, chłodnie i chłodziarki mleka),
 • wyposażenie budynków inwentarskich (np. urządzenia grzewcze, wentylacyjne, karmidła, poidła),
 • środki ochrony indywidualnej 19 i środki ochrony zbiorowej 20.

Organizacja pracy

Hodowca bydła w zależności od wielkości stada i kierunku produkcji pracuje w różnych godzinach. Ze względu na specyfikę zawodu hodowca bydła pracuje również w dni wolne i święta. W nowoczesnych fermach praca jest w większości zautomatyzowana.

Hodowca bydła może wykonywać czynności samodzielnie lub w zespole pracowników. Często jest on właścicielem stada zwierząt lub pracownikiem w gospodarstwach zajmujących się chowem bydła. Najczęstszym sposobem porozumiewania się hodowcy bydła z przełożonym, współpracownikami jest forma ustna. Praca hodowcy bydła jest na ogół pracą rutynową, wykonywaną na miejscu.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Podstawowymi zagrożeniami związanymi z wykonywaniem czynności zawodowych hodowcy bydła są m.in.:

 • pogryzienia, przygniecenia i uderzenia przez zwierzęta,
 • duża ilość pyłu i toksycznych gazów pochodzenia organicznego w powietrzu, alergeny 1,
 • preparaty chemiczne do dezynfekcji stosowane w chowie bydła,
 • mikroorganizmy chorobotwórcze pochodzenia zwierzęcego,
 • śliskie nawierzchnie zanieczyszczone odchodami zwierząt,
 • zmienne warunki atmosferyczne,
 • ostre krawędzie maszyn i urządzeń powodujące skaleczenia,
 • przeciążenie układu ruchu podczas przenoszenia ciężkich materiałów.

Wśród chorób mogących wystąpić w zawodzie hodowca bydła można wyróżnić m.in.:

 • choroby układu oddechowego,
 • choroby uczuleniowe,
 • reakcje alergiczne 13,
 • podrażnienia oczu i skóry,
 • choroby odzwierzęce 4,
 • choroby układu kostno-stawowego,
 • schorzenia układu naczyniowego i nerwowego.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód hodowca bydła ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • silna budowa ciała,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność zmysłu węchu,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządu równowagi,
 • sprawność układu oddechowego,
 • ogólna wydolność fizyczna;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość słuchu,
 • powonienie,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • spostrzegawczość,
 • zmysł równowagi,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców,
 • szybki refleks;

w kategorii sprawności i zdolności

 • dobra organizacja pracy własnej,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • rozumowanie logiczne,
 • podzielność uwagi,
 • współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 • uzdolnienia techniczne;

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych,
 • gotowość do pracy indywidualnej,
 • empatia do zwierząt,
 • cierpliwość,
 • dokładność,
 • odporność emocjonalna,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • odpowiedzialność,
 • opanowanie,
 • rzetelność,
 • samodzielność,
 • odwaga,
 • samokontrola,
 • sumienność,
 • wysoka samodyscyplina.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

W zawodzie hodowca bydła wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia. Pod względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do prac średnio ciężkich. Nie występują w niej specyficzne obciążenia umysłowe.

Przeciwwskazaniami do wykonywania tego zawodu są:

 • alergie i uczulenia,
 • choroby ograniczające ruchy rąk lub nóg np. reumatyzm,
 • omdlenia,
 • przewlekłe choroby płuc, oskrzeli,
 • padaczka,
 • wady serca uniemożliwiające wykonywanie ciężkich prac fizycznych.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2019 r.) w zawodzie hodowca bydła brak jest formalnych wymagań dotyczących poziomu wykształcenia. Preferowane jest ukończenie branżowej szkoły I stopnia w zawodzie pokrewnym rolnik lub ukończenie szkoły średniej w zawodzie technik rolnik lub technik agrobiznesu.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

W zawodzie hodowca bydła brak jest specyficznych wymagań w zakresie tytułów zawodowych, kwalifikacji i uprawnień.

Preferowane jest posiadanie tytułu:

 • rolnik – uzyskanego na podstawie ukończonego kwalifikacyjnego kursu zawodowego RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej, zdanego egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną oraz posiadanego wykształcenia ogólnego na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadniczej szkoły zawodowej),
 • technik rolnik – uzyskanego na podstawie ukończenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej i RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i zdania egzaminów przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną oraz posiadania wykształcenia ogólnego na poziomie średnim,
 • technik agrobiznesu – uzyskanego na podstawie ukończenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej i RL.07 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie i zdania egzaminów przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną oraz posiadania wykształcenia ogólnego na poziomie średnim.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Hodowca bydła, który ukończył branżową szkołę I stopnia (dawniej zasadniczą szkołę zawodową) może:

 • doskonalić swoje kompetencje zawodowe w drodze uczestniczenia w specjalistycznych kursach i szkoleniach z zakresu hodowli bydła,
 • podejmować kształcenie i/lub szkolenie w zawodach pokrewnych,
 • uzupełniać kwalifikacje zawodowe wraz z rozwojem kariery,
 • kontynuować kształcenie – pracownik posiadający wykształcenie średnie, po zdaniu matury, może kontynuować naukę na studiach wyższych o kierunku zootechnicznym lub rolniczym.

W wyniku doskonalenia umiejętności zawodowych będących efektem samokształcenia, uczestnictwa w kursach organizowanych przez producentów wyposażenia budynków inwentarskich oraz producentów pasz lub wyspecjalizowane firmy szkoleniowe, istnieje możliwość doskonalenia własnego warsztatu pracy przez wdrażanie nowoczesnych technologii produkcji hodowli bydła.

Hodowca bydła na początku ścieżki rozwoju zawodowego zwykle pracuje jako pracownik fizyczny przy obsłudze stada zwierząt. Po uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia, zdobyciu doświadczenia zawodowego, może pełnić funkcję kierownika gospodarstwa produkcji zwierzęcej.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2019 r.) w zawodzie hodowca bydła nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w edukacji formalnej.

Hodowca bydła może potwierdzić swoje kompetencje w zawodach pokrewnych poprzez zdanie egzaminów przed właściwą Okręgową Komisją Egzaminacyjną w ramach kwalifikacji RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej i RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie hodowca bydła może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Technik rolnikS

314207

Technik agrobiznesuS

331402

Hodowca koni

612103

Hodowca owiec

612104

Hodowca trzody chlewnej

612105

Hodowca zwierząt domowych

612106

Hodowca zwierząt futerkowych

612107

RolnikS

613003

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę