INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Fryzjer zwierząt (groomer)

Kod: 516401

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie fryzjer zwierząt (groomer) wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Przejmowanie zwierzęcia od właściciela oraz przeprowadzanie wywiadu dotyczącego stanu zdrowia i zakresu wykonywanych usług.
 • Z2 Stosowanie środków kosmetycznych, pielęgnacyjnych i dezynfekcyjnych.
 • Z3 Wykonywanie rozczesywania okrywy włosowej 5, wyczesywania podszerstka 6, usuwania kołtunów 3.
 • Z4 Wykonywanie strzyżenia okrywy włosowej oraz trymowania przy użyciu niezbędnych narzędzi.
 • Z5 Wykonywanie depilacji i czyszczenia uszu, pielęgnacji okolic oczu oraz przycinania pazurów.
 • Z6 Wykonywanie kąpieli i suszenia zwierząt.
 • Z7 Wykonywanie czynności higienicznych gruczołów okołoodbytowych i okolic moczowo-płciowych.

Kompetencja zawodowa Kz1: Strzyżenie i wykonywanie czynności pielęgnacyjno-higienicznych zwierzętom obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Przejmowanie zwierzęcia od właściciela oraz przeprowadzanie wywiadu dotyczącego stanu zdrowia i zakresu wykonywanych usług

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii w zakresie obsługi groomingiem;
 • Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt;
 • Sygnały uspokajające oraz sposoby poskramiania zwierząt agresywnych;
 • Zasady przeprowadzania wywiadu z właścicielem zwierzęcia dot. stanu zdrowia i zakresu wykonywanych usług;
 • Zasady dostosowania strzyżenia i fryzury do rasy i trybu życia zwierzęcia;
 • Konieczność dokładnego ustalenia szczegółów przeprowadzenia usług groomingowych.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie obsługi groomingiem;
 • Postępować ze zwierzętami zgodnie z ich możliwościami anatomicznymi, fizjologicznymi i psychicznymi;
 • Stosować sygnały uspokajające i poskramiać zwierzęta agresywne;
 • Przeprowadzać wywiad z właścicielem zwierzęcia dot. stanu zdrowia i zakresu wykonywanych usług;
 • Oceniać stan zdrowia po zachowaniu i wyglądzie zwierzęcia;
 • Dobierać fryzury zgodne ze standardami rasy lub oczekiwaniami właściciela;
 • Dobierać odpowiednią metodę strzyżenia do rasy i trybu życia zwierzęcia;
 • Pomagać właścicielowi w podjęciu decyzji dot. zakresu usług groomingowych;
 • Wyjaśniać konieczność przeprowadzenia dodatkowych usług groomingowych.

Z2

Stosowanie środków kosmetycznych, pielęgnacyjnych i dezynfekcyjnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady doboru preparatów niezbędnych do wykonania czynności kosmetycznych, pielęgnacyjnych i dezynfekcyjnych;
 • Skład i zastosowanie preparatów stosowanych w salonie;
 • Możliwe reakcje skóry zwierzęcia na stosowany preparat;
 • Zasady rozpoznawania pasożytów zewnętrznych;
 • Zasady rozpoznawania infekcji skórnych u zwierzęcia;
 • Zasady stosowania preparatów dezynfekcyjnych.
 • Dobierać i odpowiednio stosować preparaty niezbędne do wykonania czynności kosmetycznych, pielęgnacyjnych;
 • Rozpoznawać ewentualne niepożądane reakcje skóry zwierzęcia na stosowany preparat;
 • Rozpoznawać ewentualne objawy chorobowe skóry, poinformować o nich właściciela oraz wyjaśnić zasadność porady weterynaryjnej;
 • Rozpoznawać pasożyty zewnętrzne i poinformować właściciela o konieczności i sposobach ich zwalczania;
 • Rozpoznawać wszelkie oznaki infekcji skórnych u zwierzęcia i poinformować o tym właściciela;
 • Stosować preparaty dezynfekcyjne zgodnie z ich przeznaczeniem.

Z3

Wykonywanie rozczesywania okrywy włosowej, wyczesywania podszerstka, usuwania kołtunów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przeznaczenie i zastosowanie narzędzi do rozczesywania, wyczesywania podszerstka i usuwania kołtunów;
 • Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt;
 • Przeznaczenie i zastosowanie narzędzi do rozczesywania, wyczesywania podszerstka i usuwania kołtunów;
 • Techniki rozczesywania, wyczesywania podszerstka i usuwania kołtunów.
 • Posługiwać się narzędziami do rozczesywania, wyczesywania podszerstka i usuwania kołtunów zgodnie z przeznaczeniem;
 • Dobierać metody i techniki pracy zgodnie z anatomią i fizjologią zwierząt;
 • Doprowadzać okrywę włosową do pożądanego stanu;
 • Odróżniać włos od podszerstka;
 • Posługiwać się narzędziami do rozczesywania, wyczesywania podszerstka i usuwania kołtunów;
 • Wykonywać wyczesywanie podszerstka;
 • Wykonywać usuwanie kołtunów z sierści zwierzęcia.

Z4

Wykonywanie strzyżenia okrywy włosowej oraz trymowania przy użyciu niezbędnych narzędzi

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii w zakresie strzyżenia i trymowania;
 • Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt;
 • Gatunki okrywy włosowej;
 • Przeznaczenie i zastosowanie narzędzi do wykonywania strzyżenia i trymowania;
 • Rodzaje fryzur zgodnie z wzorcem rasy;
 • Techniki strzyżenia maszynką;
 • Techniki strzyżenia nożyczkami;
 • Techniki usuwania martwego włosa.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie strzyżenia i trymowania;
 • Postępować ze zwierzętami zgodnie z ich możliwościami anatomicznymi, fizjologicznymi i psychicznymi przy wykonywaniu strzyżenia i trymowania;
 • Rozpoznawać gatunek, oceniać stan okrywy włosowej i dobierać metodę strzyżenia;
 • Posługiwać się narzędziami do wykonywania strzyżenia i trymowania;
 • Wykonywać odpowiednią fryzurę zgodnie z wzorcem rasy lub według życzenia klienta;
 • Dostosowywać ostrza w zależności od zamierzonego efektu strzyżenia maszynką;
 • Dostosować rodzaj nożyczek w zależności od zamierzonego efektu;
 • Rozpoznawać okrywę włosową wymagającą trymowania;
 • Usuwać martwą sierść psa.

Z5

Wykonywanie depilacji i czyszczenia uszu, pielęgnacji okolic oczu oraz przycinania pazurów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Sygnały uspokajające i sposoby poskramiania zwierząt agresywnych;
 • Procesy fizjologiczne oczu i uszu zwierzęcia;
 • Przeznaczenie i zastosowanie narzędzi do depilacji i czyszczenia uszu, pielęgnacji okolic oczu oraz przycinania pazurów;
 • Metody i techniki depilacji i czyszczenia uszu, pielęgnacji okolic oczu oraz przycinania pazurów.
 • Stosować sygnały i gesty uspokajające podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
 • Poskramiać zwierzęta agresywne tak, aby nie naruszyć ich dobrostanu;
 • Wykonywać zabiegi pielęgnacyjne zgodnie z procesami fizjologicznymi oczu i uszu zwierzęcia;
 • Dobierać i stosować odpowiednie narzędzia do depilację i czyszczenia uszu, pielęgnacji okolic oczu oraz przycinania pazurów;
 • Wykonywać depilację i czyszczenie uszu zwierzęcia;
 • Wykonywać czynności pielęgnacyjne okolic oczu zwierzęcia;
 • Wykonywać zwierzęciu przycinanie pazurów.

Z6

Wykonywanie kąpieli i suszenia zwierząt

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady higieny skóry i okrywy włosowej zwierzęcia;
 • Środki i preparaty używane do kąpieli zwierząt;
 • Przeznaczenie i zastosowanie urządzeń do kąpania i suszenia zwierząt;
 • Zasady przygotowania zwierząt do kąpiel i suszenia;
 • Techniki bezpiecznej kąpieli i suszenia zwierząt.
 • Wykonywać kąpiel i suszenie zwierzęcia zgodnie z zasadami higieny;
 • Stosować środki i preparaty używane do kąpieli zwierząt;
 • Dobierać temperaturę wody i powietrza odpowiednią dla zwierząt;
 • Dobierać i stosować odpowiednie narzędzia do kąpania i suszenia zwierząt;
 • Przygotowywać zwierzęta do kąpieli i suszenia;
 • Postępować w zależności od charakteru i temperamentu zwierzęcia podczas kąpieli i suszenia zwierząt.

Z7

Wykonywanie czynności higienicznych gruczołów okołoodbytowych i okolic moczowo- -płciowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Podstawy psychologii zwierząt i sygnały uspakajające;
 • Środki i preparaty używane do czynności higienicznych zwierząt;
 • Anatomię okolic moczowo-płciowych i okołoodbytniczych u zwierząt;
 • Przeznaczenie i zastosowanie narzędzi do czynności higienicznych gruczołów okołoodbytowych i okolic moczowo- -płciowych.
 • Stosować sygnały uspakajające podczas wykonywania czynności higienicznych u zwierząt;
 • Stosować środki i preparaty używane do czynności higienicznych u zwierząt;
 • Rozpoznać ewentualne niepokojące objawy okolic moczowo-płciowych i okołoodbytniczych zwierząt i poinformować o nich właściciela;
 • Dobierać i stosować odpowiednie narzędzia do czynności higienicznych gruczołów okołoodbytowych i okolic moczowo-płciowych;
 • Oczyszczać gruczoły okołoodbytnicze;
 • Wykonywać czynności higieniczne okolic moczowo-płciowych.

Pracownik w zawodzie fryzjer zwierząt (groomer) powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań oraz za powierzone zwierzęta podczas wykonywania usług groomingowych.
 • Dostosowywania swojego zachowania do zmiennych okoliczności podczas pracy ze zwierzętami.
 • Oceniania i weryfikowania wykonywanych przez siebie prac związanych z usługami groomingowymi.
 • Podnoszenia swoich kompetencji i aktualizowania wiedzy z zakresu groomingu.
 • Oceniania zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia zagrożenia podczas wykonywania usług groomingowych.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami związanymi z wykonywaniem usług groomingowych.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu fryzjer zwierząt (groomer).

4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu fryzjer zwierząt (groomer)

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie fryzjer zwierząt (groomer) nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisu kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę