INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Fryzjer zwierząt (groomer)

Kod: 516401

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Praca fryzjera zwierząt (groomera) wykonywana jest najczęściej w formie samozatrudnienia. Można również uzyskać zatrudnienie w formie umowy o pracę bądź umowy zlecenia w istniejących już salonach groomerskich lub w lecznicach weterynaryjnych.

Zawód groomera cieszy się coraz większą popularnością ze względu na wzrastającą liczbę posiadaczy zwierząt, rosnącą świadomość właścicieli w coraz większym stopniu dbających o swoich podopiecznych oraz rozszerzenie usług poza krąg zwierząt rasowych wystawowych.

Zapotrzebowanie na rynku pracy na pracowników w zawodzie fryzjer zwierząt (groomer) jest zrównoważone i kształtuje się na stałym poziomie.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się kandydatów do pracy w zawodzie fryzjer zwierząt (groomer).

Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu można uzyskać, podejmując:

 • kształcenie w pięcioletnim technikum lub dwuletniej szkole policealnej w zawodzie technik weterynarii,
 • szkolenie w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji RL.11 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego.

Kształcenie w zakresie kwalifikacyjnego kursu zawodowego (dla dorosłych) mogą organizować:

 • publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 • niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 • podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.

Kwalifikację RL.11 potwierdzają (również w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Szkolenie

Zazwyczaj pracodawcy we własnym zakresie prowadzą szkolenia pracowników w zawodzie fryzjer zwierząt (groomer) w celu wyposażenia ich w kompetencje wymagane na stanowisku pracy.

Istnieje możliwość uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez profesjonalnych groomerów w Polsce i poza granicami kraju. Można również uczestniczyć w płatnych szkoleniach branżowych pozwalających na uzyskanie dodatkowych certyfikatów oraz poszerzanie wiedzy i umiejętności ogólnych lub ukierunkowanych na konkretne rasy zwierząt i rodzaje usług (np. trymowanie).

Przykładowa tematyka szkoleń może dotyczyć:

 • zajęć praktycznych z pielęgnacji psów,
 • kosmetologii w salonie pielęgnacji zwierząt,
 • organizacji pracy salonu pielęgnacji zwierząt,
 • wiedzy o zachowaniu psa i postępowaniu z psem w salonie.

Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie fryzjer zwierząt (groomer) jest zróżnicowane i może wynosić – na ogół – od 2000 zł do 7000 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat.

Poziom wynagrodzeń kształtuje się przy tym w sposób następujący:

 • w przypadku przyuczenia do zawodu wynagrodzenie nie przekracza 3000 zł brutto miesięcznie,
 • pracownik posiadający duże doświadczenia zawodowe zarabia od 4000 zł do 7000 zł brutto miesięcznie.

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej daje szersze możliwości rozwoju, regulacji zakresu działalności oraz wraz ze wzrostem liczby klientów pozwala na osiąganie wyższych wynagrodzeń.

Wysokość wynagrodzenia w zawodzie fryzjer zwierząt (groomer) uzależniona jest m.in. od:

 • formy zatrudnienia (praca etatowa lub własna działalność gospodarcza),
 • konkurencji na lokalnym rynku,
 • liczby klientów,
 • sposobu pracy (stacjonarnie lub mobilnie),
 • doświadczenia,
 • profesjonalizmu i wiedzy zawodowej,
 • indywidualnych umiejętności i zdolności,
 • umiejętności nawiązywania kontaktu z właścicielami zwierząt,
 • regionu Polski,
 • wielkości aglomeracji,
 • pory roku (sezonowość pracy) – w okresie zimowym zapotrzebowanie na usługi groomerskie zdecydowanie maleje.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie fryzjer zwierząt (groomer) możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier, dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi aparatami słuchowymi,
 • z zaburzeniami głosu, mowy (03-L), jeśli umożliwiają skuteczny kontakt interpersonalny i komunikację,
 • z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę