INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Fryzjer zwierząt (groomer)

Kod: 516401

2. Opis zawodu

Fryzjer zwierząt (groomer) wykonuje strzyżenie 9, czesanie, trymowanie 13, kąpanie oraz suszenie, a także zabiegi higieniczne (depilacja uszu, przycinanie pazurów) zwierząt domowych.

Opis pracy

Fryzjer zwierząt (groomer) jest to zawód o charakterze usługowym. Jego praca polega na zapewnieniu zwierzęciu domowemu (zwykle psu lub kotu) higieny, komfortu i estetycznego wyglądu zgodnego z wzorcem rasy lub oczekiwaniami właściciela. Fryzjer zwierząt (groomer) zna i rozpoznaje rasy zwierząt, rodzaj sierści 7 oraz potrafi ocenić jej stan i kondycję. Na podstawie posiadanej wiedzy potrafi dobrać technikę wykonania fryzury, odpowiednie preparaty kosmetyczne, doradzić właścicielowi oraz zwrócić jego uwagę na ewentualne odstępstwa od normy w wyglądzie sierści i skóry oraz oznaki chorobowe u zwierzęcia.

Przygotowuje także zwierzę do wystawy. Fryzjer zwierząt (groomer) strzyże, rozczesuje, trymuje, kąpie i suszy, usuwa pasożyty zewnętrzne, przycina pazury, dba o higienę oczu, uszu, okolic moczowo-płciowych i gruczołów okołoodbytowych 2. Do obowiązków należy także dbałość o stanowisko pracy, dezynfekcja narzędzi groomerskich 4. Groomer podczas wykonywania pracy musi kierować się dobrostanem powierzonego zwierzęcia i dbać o jego bezpieczeństwo.

Sposoby wykonywania pracy

Praca fryzjera zwierząt (groomera) polega m.in. na:

 • wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych, w tym: rozczesywaniu sierści, czyszczeniu i depilacji uszu, pielęgnacji okolic oczu, obcinaniu pazurów,
 • wykonywaniu czynności higienicznych,
 • kąpaniu i suszeniu zwierzęcia,
 • doradzaniu klientom w zakresie fryzur zwierząt,
 • wykonywaniu strzyżenia, trymowania sierści,
 • stosowaniu środków kosmetycznych, pielęgnacyjnych 11 i dezynfekcyjnych 10.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja zawodowa.

Warunki pracy

Fryzjer zwierząt (groomer) pracuje w gabinecie/salonie fryzjerskim przeznaczonym dla zwierząt (gabinet/salon groomerski), który wyposażony jest w wannę do kąpieli zwierząt (stanowisko kąpielowe) i stół groomerski 8 do strzyżenia, trymowania bądź suszenia zwierząt. Gabinet/salon powinien mieć zapewnioną wygodną i bezpieczną poczekalnię dla właścicieli zwierząt oraz bezpieczne miejsce dla zwierząt oczekujących na strzyżenie lub już ostrzyżonych.

W gabinecie przeznaczonym do strzyżenia powinien panować ogólny spokój. Wszelkie hałasy dobiegające z najbliższego otoczenia, przypadkowe osoby i inne zwierzęta rozpraszają zwierzęta poddawane strzyżeniu. Groomer może też świadczyć swoje usługi mobilnie, dojeżdżając do klientów indywidualnie.

Praca groomera wykonywana jest zazwyczaj w pozycji stojącej, ale czasami może być to także pozycja wymuszona.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Fryzjer zwierząt (groomer) w działalności zawodowej wykorzystuje m.in:

 • maszynki elektryczne do strzyżenia,
 • maszynki ręczne do strzyżenia,
 • nożyczki,
 • trymery 12,
 • grzebienie,
 • szczotki,
 • furminatory 1,
 • przybory do rozczesywania skołtunionej sierści,
 • suszarki,
 • dmuchawy,
 • kabiny suszące,
 • stół grooomerski,
 • wannę,
 • kosmetyki do pielęgnacji,
 • smycze,
 • kagańce.

Organizacja pracy

Fryzjer zwierząt (groomer) pracuje w systemie jednozmianowym, na ogół przez 8 godzin dziennie. Swoją pracę wykonuje samodzielnie. Najczęściej pracuje w jednoosobowej firmie, prowadząc własną działalność gospodarczą. Wtedy czas pracy uzależniony jest od przyjmowanych zleceń. Ze względu na kontakt ze zwierzętami ważne jest organizowanie pracy zgodnie z wymaganiami sanitarno- -higienicznymi, zasadami BHP, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Fryzjer zwierząt (groomer) w trakcie wykonywania prac narażony jest m.in. na:

 • możliwość ugryzienia i podrapania przez zwierzę,
 • alergię, podrażnienia oczu i górnych dróg oddechowych spowodowane unoszeniem się w powietrzu cząstek sierści, naskórka, roztoczy i kurzu,
 • zarażenia zoonozą 14 (chorobą odzwierzęcą) lub pasożytami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi,
 • obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego ze względu na pozostawanie dłuższy czas w wymuszonej pozycji ciała.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód fryzjer zwierząt (groomer) ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • ogólna wydolność fizyczna;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców,
 • spostrzegawczość;

w kategorii sprawności i zdolności

 • uzdolnienia artystyczne (twórcze),
 • wyobraźnia i myślenie twórcze,
 • koncentracja uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • zdolność skutecznego przekonywania,
 • łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 • predyspozycje do postępowania z ludźmi,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • zdolność skutecznego negocjowania;

w kategorii cech osobowościowych

 • wrażliwość estetyczna,
 • wytrwałość i cierpliwość,
 • dokładność,
 • dbałość o jakość pracy,
 • wychodzenie z własną inicjatywą,
 • kontrolowanie własnych emocji,
 • operatywność i skuteczność,
 • odporność na działanie pod presją czasu,
 • punktualność,
 • gotowość do tworzenia i podtrzymywania sieci kontaktów z klientami,
 • komunikatywność,
 • zamiłowanie do ładu i porządku.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Pod względem wydatku energetycznego praca w zawodzie fryzjer zwierząt (groomer) należy do lekko/średnio ciężkich. Wymagany jest dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna, szczególnie kończyn górnych w zakresie czucia dotykowego, sprawność narządu wzroku i słuchu. Nie występują w niej specyficzne obciążenia umysłowe.

Przeciwwskazaniami do podjęcia pracy w zawodzie fryzjer zwierząt (groomer) są m.in.:

 • przewlekłe choroby układu nerwowego,
 • zaburzenia równowagi,
 • epilepsja,
 • choroby układu krążenia,
 • wady serca,
 • wady wzroku i słuchu niepoddające się korekcji,
 • daltonizm,
 • choroby ograniczające sprawność ruchową i manualną,
 • choroby skóry,
 • choroby układu oddechowego
 • lęk przed zwierzętami.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie fryzjer zwierząt (groomer) wymagane jest co najmniej wykształcenie średnie techniczne w pięcioletnim technikum lub dwuletniej szkole policealnej w zawodach z obszaru kształcenia rolniczo-leśnego.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Pracę w zawodzie fryzjer zwierząt (groomer) może wykonywać również osoba, która:

 • posiada uzdolnienia artystyczne i została przyuczona do zawodu,
 • uzyskała doświadczenie w trakcie wykonywania prac w zawodzie,
 • odbyła szkolenie w zakresie wykonywania groomingu.

Podjęcie pracy w zawodzie fryzjer zwierząt (groomer) ułatwiają:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodzie szkolnym (pokrewnym) technik weterynarii,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację RL.11 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego, w zawodzie szkolnym technik weterynarii.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu w zawodzie fryzjer zwierząt (groomer) są m.in.:

 • suplementy Europass (w języku polskim i angielskim), wydawane na prośbę zainteresowanego przez Izby Rzemieślnicze oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • posiadanie certyfikatów i świadectw potwierdzających udział w szkoleniach w zakresie groomingu.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Pracownik w zawodzie fryzjer zwierząt (groomer) może:

 • rozpocząć pracę od stanowiska pomocnika (rozpoczynający samodzielną pracę strzyże kilka wybranych, najbardziej popularnych ras psów),
 • wraz z nabywanym doświadczeniem poszerzać zakres swoich usług i wachlarz obsługiwanych ras psów i kotów,
 • posiadając uprawnienia pedagogiczne, kilkuletnie doświadczenie zawodowe, prowadzić szkolenia przyszłych pracowników w zawodzie,
 • rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie/szkolenie w zawodach pokrewnych, np. uczestnicząc w kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
 • doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach branżowych,
 • założyć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wykonywania groomingu.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie fryzjer zwierząt (groomer) nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej.

Fryzjer zwierząt (groomer) potwierdza swoje kompetencje, uczestnicząc w szkoleniach i kursach wewnętrznych oraz zewnętrznych organizowanych przez instytucje szkoleniowe, zajmujące się groomingiem.

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych przydatnych w zawodzie fryzjer zwierząt (groomer) w zawodzie technik weterynarii, w zakresie kwalifikacji RL.11 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie fryzjer zwierząt (groomer) może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Kynoterapeuta (dogoterapeuta)

323007

Technik weterynariiS

324002

Treser psów

516405

Zoofizjoterapeuta

516406

Zoopsycholog

516407

Hodowca zwierząt domowych

612106

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę