INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Aparatowy produkcji wyrobów maczanych

Kod: 814101

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie aparatowy produkcji wyrobów maczanych wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Przygotowywanie kąpieli lateksowych lub innych emulsji oraz kąpieli koagulacyjnej, używanych w procesie produkcji wyrobów maczanych.
 • Z2 Przygotowywanie urządzeń do produkcji wyrobów maczanych zgodnie z instrukcją.
 • Z3 Konserwowanie i czyszczenie obsługiwanych urządzeń oraz ich elementów zgodnie z instrukcją, zasadami BHP, przepisami przeciwpożarowymi i ochroną środowiska.
 • Z4 Obsługiwanie urządzeń/linii do produkcji i kontroli jakości wyrobów maczanych.
 • Z5 Kontrolowanie urządzeń i maszyn do produkcji oraz kontroli jakości wyrobów maczanych.
 • Z6 Kontrolowanie prawidłowego przebiegu procesów technologicznych.
 • Z7 Zabezpieczanie odbioru gotowych produktów i półproduktów i zagospodarowanie pozostałości po procesie technologicznym.

Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie kąpieli z mieszanki lateksowej i obsługa urządzeń do produkcji i kontroli jakości wyrobów maczanych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Przygotowywanie kąpieli lateksowych lub innych emulsji oraz kąpieli koagulacyjnej, używanych w procesie produkcji wyrobów maczanych.

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Informacje zawarte w kartach charakterystyki substancji niebezpiecznych (SDS) właściwych dla stosowanych surowców;
 • Właściwości podstawowych i pomocniczych surowców stosowanych do sporządzania kąpieli lateksowych lub innych emulsji;
 • Proces sporządzania emulsji i działanie urządzeń wykorzystywanych przy sporządzaniu kąpieli lateksowych lub innych emulsji.
 • Identyfikować surowce używane do sporządzania kąpieli lateksowej lub innych emulsji;
 • Monitorować parametry sporządzania kąpieli lateksowej lub innych emulsji;
 • Kontrolować jakość i ilość surowców oraz jakość kąpieli lateksowej lub innej emulsji (eliminacja stałych zanieczyszczeń i grudek);
 • Reagować na nieprawidłowości podczas sporządzania kąpieli lateksowej lub innej emulsji;
 • Obliczać na podstawie kart technologicznych zapotrzebowanie na surowce w ciągu produkcyjnym;
 • Ustawiać parametry procesu mieszania, dozować lub doprowadzać w sposób ciągły lub okresowy składniki do mieszalnika oraz odpowietrzać (klarować) kąpiel lateksową lub inną emulsję;
 • Kontrolować parametry nanoszenia i żelowania plastizoli PVC.

Z2

Przygotowywanie urządzeń do produkcji wyrobów maczanych zgodnie z instrukcją

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Normy dotyczące rysunku technicznego i schematów technologicznych;
 • Budowę oraz zasady działania maszyn i urządzeń stosowanych na linii do maczania;
 • Urządzenia komputerowe stosowane w procesach wytwarzania, sterowania i kontroli.
 • Przeprowadzać ocenę stanu technicznego narzędzi (głównie form), urządzeń i maszyn wykorzystywanych w procesach maczania;
 • Posługiwać się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń;
 • Przygotowywać do uruchomienia urządzenia zgodnie z wymaganiami procesu technologicznego;
 • Programować urządzenia linii technologicznej;
 • Korzystać z dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń.

Z3

Konserwowanie i czyszczenie obsługiwanych urządzeń oraz ich elementów zgodnie z instrukcją, zasadami BHP, przepisami przeciwpożarowymi i ochroną środowiska

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Instrukcje stanowiskowe i instrukcje eksploatacji urządzeń na linii do maczania;
 • Instrukcje obsługi urządzeń;
 • Zasady eksploatacji urządzeń i maszyn pracujących na linii do maczania.
 • Konserwować i czyścić powierzone mu urządzenia i formy;
 • Oceniać prawidłowość działania podstawowych elementów maszyn;
 • Posługiwać się narzędziami warsztatowymi;
 • Regulować i w miarę posiadanych uprawnień wykonywać podstawowe naprawy urządzeń, ich elementów oraz używanych narzędzi;
 • Oceniać stan powierzchni formy.

Z4

Obsługiwanie urządzeń/linii do produkcji i kontroli jakości wyrobów maczanych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady działania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w technologii produkcji wyrobów maczanych;
 • Technologię wytwarzania wyrobów z wykorzystaniem procesu maczania;
 • Czynności związane z kontrolą jakości wyrobów;
 • Czynności związane z obróbką wykończeniową i zabezpieczaniem wyrobów maczanych.
 • Przepisy BHP i ppoż.;
 • Zagrożenia wynikające z obsługi urządzeń;
 • Procedury obowiązujące na stanowisku aparatowego produkcji wyrobów maczanych.
 • Obsługiwać urządzenia do formowania wyrobów maczanych i ciągi technologiczne do ich produkcji;
 • Kontrolować i regulować parametry procesów (maczania, suszenia, wulkanizacji, chłodzenia itp.) na linii technologicznej;
 • Nadzorować prawidłowość działania urządzeń na linii technologicznej do produkcji wyrobów maczanych;
 • Obrabiać ręcznie gumę i tworzywa sztuczne (okrawanie, odklejanie od form itp.) oraz zabezpieczać je przed sklejaniem (np. poprzez talkowanie/pudrowanie lub pokrywanie lubrykantem);
 • Pakować wyroby lub obsługiwać automatyczne urządzenia do pakowania wyrobów.
 • Utrzymywać porządek i czystość na stanowisku pracy;
 • Stosować zasady ergonomicznej, bezpiecznej i higienicznej pracy;
 • Dbać o bezpieczeństwo przeciwpożarowe;
 • Przestrzegać procedur i instrukcji produkcyjnych.

Z5

Kontrolowanie urządzeń i maszyn do produkcji oraz kontroli jakości wyrobów maczanych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Instrukcje, opisy, tabele i wykresy dotyczące charakterystyki urządzeń;
 • Budowę i zasady eksploatacji urządzeń i maszyn stosowanych w technologii produkcji i kontroli jakości wyrobów maczanych.
 • Kontrolować kompletność dokumentacji prowadzonej produkcji;
 • Kontrolować stan techniczny urządzeń i narzędzi;
 • Rozpoznawać i sygnalizować nieprawidłowości w pracy urządzeń i maszyn;
 • Rozpoznawać wady wyrobów.

Z6

Kontrolowanie prawidłowego przebiegu procesów technologicznych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady działania maszyn i urządzeń stosowanych w technologii (na linii produkcyjnej) wytwarzania wyrobów maczanych.
 • Kontrolować prawidłowość procesów produkcyjnych, z uwzględnieniem parametrów technologicznych i wskazań aparatury kontrolnej;
 • Rozpoznawać i sygnalizować nieprawidłowości przebiegu procesu technologicznego.

Z7

Zabezpieczanie odbioru gotowych produktów i półproduktów i zagospodarowanie pozostałości po procesie technologicznym

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Wymogi jakościowe stawiane produktom i półproduktom;
 • Zagadnienia związane z recyklingiem gumy i tworzyw sztucznych.
 • Zabezpieczać ciągły odbiór produktów;
 • Składować produkty i półprodukty;
 • Ewidencjonować wyroby;
 • Odrzucać wadliwe wyroby;
 • Segregować odpady technologiczne i produkcyjne do recyklingu lub utylizacji.

Pracownik w zawodzie aparatowy produkcji wyrobów maczanych powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za przygotowywanie materiałów, narzędzi, maszyn i urządzeń do wykonywania zadań oraz za realizowanie procesów technologicznych produkcji wyrobów maczanych.
 • Dostosowywania zachowania do zmian w środowisku pracy przedsiębiorstwa w obszarze produkcji wyrobów maczanych.
 • Wykonywania pracy samodzielnej i podejmowania współpracy w grupie podczas wykonywania zadań związanych z produkcją wyrobów maczanych.
 • Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w zakresie produkcji wyrobów maczanych.
 • Oceniania i weryfikowania wykonywanych przez siebie prac związanych z produkcją wyrobów maczanych.
 • Oceniania zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia zagrożenia podczas produkcji wyrobów maczanych.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami w branży produkującej wyroby maczane.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu aparatowy produkcji wyrobów maczanych.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu aparatowy produkcji wyrobów maczanych

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie aparatowy produkcji wyrobów maczanych nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę