INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Aparatowy produkcji wyrobów maczanych

Kod: 814101

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Miejscem pracy aparatowego produkcji wyrobów maczanych są zakłady produkcyjne reprezentujące wiele branż. Wśród przedsiębiorstw produkujących wyroby maczane na terenie Polski najczęściej występują małe i średnie przedsiębiorstwa przetwarzające mieszanki lateksowe i inne emulsje oraz plastizole PVC.

Aparatowy produkcji wyrobów maczanych może pracować w przedsiębiorstwach wytwarzających wyroby gumowe w tym m.in.:

 • rękawice gumowe wielokrotnego użytku (techniczne i ogrodnicze),
 • jednorazowe rękawiczki lateksowe i gumowe (chirurgiczne, laboratoryjne, dla przemysłu spożywczego i gospodarstwa domowego),
 • rękawice wyściełane z PVC,
 • balony,
 • czepki kąpielowe,
 • dętki do piłek,
 • powłoki na uchwytach narzędzi roboczych,
 • ubrania ochronne.

Według raportu PlasticsEurope (PEMRG) z 2017 r. w Europie w przemyśle tworzyw sztucznych działa blisko 60 tys. przedsiębiorstw, w których zatrudnionych jest ponad 1,5 mln pracowników.

W Polsce istnieje (2018 r.) zapotrzebowanie na operatorów maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operatorów urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych, operatorów urządzeń przemysłu chemicznego, aparatowych procesów chemicznych i produkcji chemikaliów, operatorów urządzeń do wulkanizacji, odlewników wyrobów z materiałów polimerowych, czyli specjalistów, którzy wykonują zawody pokrewne. Zatrudnienie w przemyśle tworzyw sztucznych systematycznie rośnie.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się kandydatów do pracy w zawodzie aparatowy produkcji wyrobów maczanych.

Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu aparatowy produkcji wyrobów maczanych można uzyskać podejmując:

 • kształcenie w branżowej szkole I stopnia w pokrewnym zawodzie szkolnym operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, lub
 • szkolenie w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji MG.05 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, w pokrewnym zawodzie szkolnym operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Kształcenie w zakresie kwalifikacyjnego kursu zawodowego (dla dorosłych) mogą prowadzić:

 • publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 • niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 • podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.

Kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie pokrewnym operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych potwierdzają (również w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Alternatywną formą kształcenia w zawodzie aparatowy produkcji wyrobów maczanych jest kształcenie rzemieślnicze (z udziałem pracodawców rzemieślników), które umożliwia nabycie tytułu czeladnika, a następnie mistrza w zawodzie pokrewnym operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Kompetencje w tym zawodzie potwierdzają Izby Rzemieślnicze.

Szkolenie

Szkolenia są zazwyczaj organizowane w przedsiębiorstwie na własne potrzeby (dla kandydatów do pracy oraz pracowników) – obecnie jest to podstawowa forma przyuczenia do zawodu aparatowy produkcji wyrobów maczanych.

Szkolenia mogą być organizowane również przez:

 • producentów urządzeń do produkcji wyrobów maczanych,
 • organizacje branżowe,
 • branżowe instytuty naukowe,
 • wyspecjalizowane firmy, ośrodki szkoleniowe,
 • instytuty naukowo-badacze czy jednostki naukowe.

Przykładowo tematyka szkoleń może dotyczyć:

 • użytkowania określonego typu maszyn i urządzeń stosowanych w firmie do produkcji wyrobów maczanych,
 • obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi.

Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie aparatowy produkcji wyrobów maczanych jest zróżnicowane i mieści się z reguły w przedziale od 2550 zł do 3850 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat. Przeciętne wynagrodzenie osoby pracującej w tym zawodzie wynosi około 3500 zł brutto miesięcznie.

Poziom wynagrodzenia uzależniony jest m.in. od:

 • oferowanej stawki podstawowej i stawki akordowej za ilość i jakość wykonanej produkcji,
 • stażu pracy (przeciętne wynagrodzenie operatorów z 10-letnim doświadczeniem wynosi ok. 3650 zł brutto miesięcznie, natomiast początkujących pracowników ok. 2700 zł brutto miesięcznie),
 • wielkości firmy (duże firmy zazwyczaj oferują wyższe wynagrodzenia i bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych),
 • lokalizacji firmy (w dużych aglomeracjach zarobki często są większe).

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie aparatowy produkcji wyrobów maczanych możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w tym zawodzie jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), po konsultacji laryngologicznej i pod warunkiem, że hałas w miejscu pracy nie będzie pogłębiał dysfunkcji,
 • z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), wymagane jest wówczas dostosowanie zadań zawodowych do możliwości pracownika.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę