INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula)

Kod: 532906

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula) wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Promowanie dobrych praktyk i zwyczajów okołoporodowych.
 • Z2 Zapoznawanie klientki z dostępnymi opcjami opieki okołoporodowej umożliwiającymi podjęcie decyzji odpowiedniej do jej osobistej sytuacji.
 • Z3 Towarzyszenie kobiecie w okresie okołoporodowym i poporodowym w zakresie wsparcia informacyjnego, emocjonalnego, psychicznego i fizycznego.

Kompetencja zawodowa Kz1: Wspieranie kobiety i jej rodziny w czasie ciąży, porodu i po porodzie obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Promowanie dobrych praktyk i zwyczajów okołoporodowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady organizacji i prowadzenia spotkania edukacyjnego, warsztatu i pokazu filmów dla kobiet w ciąży;
 • Potrzeby wsparcia edukacyjnego kobiety i szkolących się asystentek kobiety w czasie ciąży i porodu (doula);
 • Zasady współpracy z innymi instytucjami (oddziały położnicze, szkoły rodzenia).
 • Organizować spotkania edukacyjne, warsztaty i pokazy filmów dla kobiet w ciąży;
 • Organizować warsztaty dla szkolących się asystentek kobiety w czasie ciąży i porodu (doula);
 • Współpracować z personelem medycznym w zakresie opieki okołoporodowej.

Z2

Zapoznawanie klientki z dostępnymi opcjami opieki okołoporodowej umożliwiającymi podjęcie decyzji odpowiedniej do jej osobistej sytuacji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Rodzaje opieki okołoporodowej;
 • Zasady ustalania planu porodu;
 • Różnice w rodzajach porodów;
 • Zasady odrębności obowiązków (i kompetencji) douli i personelu medycznego.
 • Przedstawiać klientce w sposób jasny i zrozumiały rodzaje opieki okołoporodowej;
 • Pomagać klientce w układaniu planu porodu;
 • Przedstawiać klientce różne rodzaje porodów;
 • Tłumaczyć klientce różnicę w zakresie obowiązków douli i personelu medycznego.

Z3

Towarzyszenie kobiecie w okresie okołoporodowym i poporodowym w zakresie wsparcia informacyjnego, emocjonalnego, psychicznego i fizycznego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody pozyskiwania i przekazywania wiarygodnych informacji;
 • Metody emocjonalnego i psychicznego wspierania kobiety i jej najbliższej rodziny;
 • Zasady ćwiczeń oddechowych, rozluźniających i relaksacyjnych;
 • Zasady masażu relaksacyjnego kobiet w ciąży;
 • Fizjologiczny przebieg porodu;
 • Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu (ciepłe okłady, pozycje ułożeniowe, masaż relaksacyjny, ćwiczenia na piłce);
 • Zasady współpracy z personelem medycznym i z rodziną kobiety w okresie porodu;
 • Zasady opieki poporodowej nad matką;
 • Rodzaje diety po porodzie;
 • Techniki ułatwiające kobiecie po porodzie opiekę nad noworodkiem.
 • Przekazywać rzetelne informacje;
 • Wspierać emocjonalnie i psychicznie kobietę i jej rodzinę;
 • Prezentować odpowiednie do sytuacji ćwiczenia oddechowe, rozluźniające i relaksacyjne;
 • Zachęcać do aktywności fizycznej;
 • Wykonywać masaż relaksacyjny;
 • Informować kobietę o etapie porodu;
 • Łagodzić ból, stosując ciepłe okłady, pozycje ułożeniowe, masaż relaksacyjny, ćwiczenia na piłce;
 • Współpracować z personelem medycznym w okresie porodu;
 • Zapewniać poczucie bezpieczeństwa, uspokajać, wspierać kobietę i rodzinę;
 • Doradzać kobiecie, jak opiekować się dzieckiem i dbać o siebie;
 • Ustalać i proponować odpowiednią dietę;
 • Pokazywać kobiecie po porodzie różne techniki opieki nad noworodkiem;
 • Wspierać emocjonalnie kobietę i jej rodzinę w okresie poporodowym.

Pracownik w zawodzie asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula) powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań oraz za powierzony sprzęt i narzędzia wykorzystywane na stanowisku pracy.
 • Postępowania zgodnie z zasadami kodeksu etycznego douli.
 • Nawiązywania i utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych, w tym okazywania empatii, szacunku.
 • Dokonywania samooceny i weryfikowania działań w zakresie realizowania zadań zawodowych.
 • Wykazywania inicjatywy, otwartości i zorientowania na potrzeby klientki.
 • Współpracowania z rodzinami klientek, budowania atmosfery współpracy i wzajemnego zaufania.
 • Rozwijania kompetencji osobistych i zawodowych, w tym ustawicznego aktualizowania wiedzy i podwyższania umiejętności w zakresie wspierania kobiet i ich rodzin w czasie ciąży, porodu i okresu poporodowego.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula).

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula)

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula) nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę