INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula)

Kod: 532906

2. Opis zawodu

Asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula) 2 zapewnia niemedyczne wsparcie dla kobiety i jej rodziny na czas ciąży, porodu i okresu poporodowego 4.

Opis pracy

Asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula) zapewnia ciągłe emocjonalne, informacyjne, psychiczne i fizyczne wsparcie kobiety oraz jej rodziny w okresie okołoporodowym 3. Towarzyszy kobiecie w czasie porodu i współpracuje z personelem medycznym. Stosuje naturalne metody łagodzenia bólu porodowego. W okresie poporodowym służy pomocą w opiece nad matką.

Sposoby wykonywania pracy

Asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula) jest zawodem o charakterze usługowym. Wykonywane obowiązki są uzależnione od indywidualnych potrzeb klientki, dla której pracuje. Jej praca polega m.in. na:

 • opiekowaniu się kobietą i współpracy z nią w okresie przedporodowym,
 • pomaganiu kobiecie i opiekowaniu się nią w czasie porodu,
 • współpracowaniu z personelem medycznym w czasie przebywania kobiety w oddziale położniczym,
 • towarzyszeniu kobiecie po porodzie,
 • współpracowaniu i kontaktowaniu się z rodziną.

Asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula) może również uczestniczyć w organizowaniu i prowadzić warsztaty, spotkania, eventy tematyczne czy współpracować ze szkołami rodzenia.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja zawodowa.

Warunki pracy

Asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula) pracuje w pomieszczeniach zamkniętych w domu klientki / rodziny, w trakcie porodu w szpitalu / na sali porodowej itp., najczęściej klimatyzowanych/wentylowanych, przy naturalnym lub sztucznym oświetleniu. Z uwagi na możliwość wielogodzinnej pracy (w czasie porodu), zadania wykonywane są w zmiennej pozycji: stojąca, siedząca, pochylona, w klęku.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula) w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • matę, piłkę,
 • chustę rebozo 1,
 • materiały instruktażowe dotyczące okresu okołoporodowego,
 • nośnik do odtwarzania muzyki relaksacyjnej,
 • samochód.

Organizacja pracy

Czas pracy asystentki kobiety w czasie ciąży i porodu (douli) dostosowuje się do indywidualnych potrzeb klientki i okresu ciąży/porodu. W fazach przedporodowej i poporodowej najczęściej pracuje w ciągu dnia w systemie godzinowym. W okresie porodu ma nienormowany czas pracy, realizuje zadania w dzień i w nocy, w niedzielę i święta.

Wykonuje pracę indywidualnie, w stałym kontakcie z lekarzem, pielęgniarką i położną, jak również z rodziną kobiety ciężarnej.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula) jest narażona m.in. na:

 • zagrożenia biologiczne: bakterie, wirusy, grzyby chorobotwórcze, pasożyty,
 • przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z wymuszoną pozycją, szczególnie podczas długotrwałego porodu,
 • działanie czynników stresogennych związanych szczególnie z przemęczeniem i brakiem snu w okresie porodowym.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula) ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność zmysłu dotyku;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • spostrzegawczość,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców,
 • czucie dotykowe;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • łatwość wypowiadania się w mowie,
 • łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • zdolność motywowania siebie,
 • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 • zdolność skutecznego przekonywania,
 • predyspozycje do postępowania z ludźmi;

w kategorii cech osobowościowych

 • operatywność i skuteczność,
 • gotowość do współdziałania,
 • gotowość do pracy indywidualnej,
 • odporność emocjonalna,
 • odporność na działanie pod presją czasu,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność,
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny i psychiczny,
 • szacunek dla godności człowieka,
 • serdeczność i empatia,
 • tolerancyjność,
 • ekspresyjność,
 • kontrolowanie własnych emocji,
 • radzenie sobie ze stresem.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Ze względu na charakter pracy i zakres obowiązków, w zawodzie asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula) wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia. Pod względem wydatku energetycznego praca w zawodzie należy do lekkich, czasami średnio ciężkich. Występuje w niej obciążenie umysłowe, związane np. z analizowaniem, rozwiązywaniami problemów i podejmowaniem decyzji dotyczących ciąży i porodu.

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu są:

 • niesprawność ruchowa,
 • niewydolność układu kostno-stawowego i mięśniowego, w tym dyskopatia,
 • niektóre choroby psychiczne,
 • nosicielstwo jakichkolwiek chorób zakaźnych i pasożytniczych,
 • alergia kontaktowa.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2019 r.) nie ma wymogu formalnego dotyczącego posiadania niezbędnego wykształcenia do podjęcia pracy w zawodzie asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula).

Pracodawcy preferują osoby z wykształceniem na poziomie średnim (szkoła policealna) w zawodach z obszaru medyczno-społecznego (np. opiekun medyczny).

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Podjęcie pracy w zawodzie asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula) ułatwiają:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w pokrewnym zawodzie szkolnym opiekun medyczny,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej,
 • certyfikat Stowarzyszenia Doula w Polsce,
 • świadectwo ukończenia studiów I lub II stopnia m.in. na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu są m.in.:

 • suplement Europass (w języku polskim i angielskim), wydawany na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych.

Pracę w zawodzie może wykonywać również osoba, która

 • została przyuczona do zawodu,
 • uzyskała doświadczenie w trakcie wykonywania prac w zawodzie.

Atutami przy zatrudnieniu osoby w zawodzie asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula) są referencje pracodawców, potwierdzające posiadane umiejętności i doświadczenie.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

W zawodzie asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula) nie ma określonej ścieżki awansu zawodowego.

Możliwość dalszego rozwoju zawodowego można uzyskać poprzez odbycie stażu i uzyskanie certyfikatu Stowarzyszenia Doula w Polsce, następnie otrzymanie tytułu certyfikowanej douli (na podstawie uczestnictwa w określonej liczbie porodów).

Ponadto asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula) ma możliwość dalej kształcić się, a następnie po zdaniu matury i ewentualnym ukończeniu uczelni wyższej (np. na kierunkach medycznych) awansować na stanowisko kierownicze.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2019 r.) w zawodzie asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula) nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w edukacji formalnej oraz pozaformalnej.

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość poświadczenia kompetencji zawodowych przydatnych w zawodzie asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula), wchodzących w skład pokrewnego zawodu szkolnego opiekun medyczny w zakresie kompetencji MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Powszechnie przyjętą praktyką potwierdzania kwalifikacji w zawodzie asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula), nabytych poprzez praktykę zawodową, jest gromadzenie rekomendacji od poprzednich pracodawców.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula) może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodzie pokrewnym:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Opiekun medycznyS

532102

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę