INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Asystent nauczyciela w szkole

Kod: 531204

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie asystent nauczyciela w szkole wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Współpracowanie z nauczycielem w zakresie przygotowywania pomocy dydaktycznych 8 do zajęć lekcyjnych oraz pomoc nauczycielowi i uczniom podczas lekcji.
 • Z2 Przygotowywanie dla uczniów zadań o różnym stopniu trudności, rozwijających ich zainteresowania i zdolności.
 • Z3 Prowadzenie dokumentacji obowiązującej asystenta nauczyciela w szkole.
 • Z4 Wdrażanie uczniów do utrzymania porządku w sali lekcyjnej.
 • Z5 Pomaganie dzieciom w czynnościach samoobsługowych oraz w przygotowaniu się do zajęć edukacyjnych.
 • Z6 Zapewnianie dzieciom bezpieczeństwa podczas ich pobytu w szkole oraz w czasie zajęć prowadzonych poza szkołą (spacery, wycieczki).
 • Z7 Dbanie o dobrą atmosferę w grupie, podejmowanie działań integrujących grupę.
 • Z8 Budowanie prawidłowych relacji między szkołą a rodzicami uczniów.
 • Z9 Zapewnianie pomocy w nauce uczniom ze specjalnymi potrzebami.
 • Z10 Współpracowanie z wychowawcą, zespołem nauczycieli, psychologiem i pedagogiem szkolnym w zakresie funkcjonowania uczniów w zespole klasowym i szkolnym.
 • Z11 Wdrażanie do przestrzegania i respektowania przez dzieci praw innych uczniów.

Kompetencja zawodowa Kz1: Współdziałanie z nauczycielem w realizacji procesu dydaktycznego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z9, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Współpracowanie z nauczycielem w zakresie przygotowywania pomocy dydaktycznych do zajęć lekcyjnych oraz pomoc nauczycielowi i uczniom podczas lekcji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Dokumentację obowiązującą w szkole 2;
 • Plan dydaktyczno-wychowawczy szkoły 7;
 • Podstawę programową dla klas I-III i zawarte w niej treści nauczania;
 • Obowiązujący w danym zespole klasowym
 • zestaw podręczników;
 • Zasady obsługiwania sprzętu audio-wizualnego i urządzeń technicznych;
 • Zasady i przepisy BHP i ochrony ppoż. w zakresie realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego;
 • Podstawy z zakresu pedagogiki i psychologii dziecka;
 • Zasady etyki zawodowej;
 • Zasady współpracy i komunikacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne, uczniem i jego rodzicami.
 • Realizować zadania wynikające z zapisów w dokumentach szkoły;
 • Współpracować z nauczycielem przy realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły;
 • Przygotowywać się do zajęć lekcyjnych zgodnie z obowiązującą podstawą programową i tematyką zajęć dydaktycznych w danej klasie;
 • Korzystać z podręczników i przygotowywać dla nauczyciela i uczniów potrzebne pomoce i materiały dydaktyczne, zestawy ćwiczeń i karty pracy 4 dla uczniów;
 • Obsługiwać i wykorzystywać sprzęt audio-wizualny i inne urządzenia techniczne;
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP i ochrony ppoż. obowiązujących w szkole;
 • Wykorzystać posiadaną wiedzę pedagogiczno-psychologiczną i stosować ją w praktyce;
 • Stosować się do zasad etyki zawodowej;
 • Nawiązywać relacje sprzyjające budowaniu dobrej atmosfery w miejscu pracy.

Z2

Przygotowywanie dla uczniów zadań o różnym stopniu trudności rozwijających ich zainteresowania i zdolności

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Techniki różnicowania zadań dla uczniów ze względu na stopień trudności;
 • Konieczność rozwijania zainteresowań dzieci;
 • Zdolności i predyspozycje uczniów;
 • Sposoby motywowania uczniów do podejmowania wysiłku i pokonywania trudności.
 • Diagnozować we współpracy z nauczycielem / wychowawcą potrzeby uczniów ze względu na stopień trudności i możliwości dziecka;
 • Rozbudzać zainteresowania uczniów i motywować ich do pracy;
 • Dostosowywać zadania indywidualne w zgodnie z predyspozycjami i ze zdolnościami uczniów;
 • Motywować uczniów do podejmowania wysiłku i pokonywania trudności.

Z3

Prowadzenie dokumentacji obowiązującej asystenta nauczyciela w szkole

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Dokumentację obowiązującą asystenta nauczyciela;
 • Zasady prowadzenia i obiegu dokumentacji;
 • Konieczność systematycznego dokumentowania swojej pracy.
 • Analizować dokumenty niezbędne do wykonywania powierzonych mu zadań;
 • Prowadzić obowiązującą go dokumentację;
 • Dokumentować swoją pracę w sposób systematyczny i staranny.

Z9

Zapewnianie pomocy w nauce uczniom ze specjalnymi potrzebami

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody rozpoznawania mocnych i słabych stron uczniów;
 • Sposoby planowania zajęć wyrównawczych 13;
 • Metody wspierania uczniów potrzebujących pomocy w nauce;
 • Potrzebę dostosowania zadań do możliwości uczniów;
 • Psychikę dzieci i ich potrzebę osiągnięcia sukcesu;
 • Dokumentację medyczną oraz zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczące uczniów.
 • Rozpoznawać mocne i słabe strony każdego ucznia;
 • Planować, we współpracy z nauczycielem, zajęcia wyrównawcze;
 • Przygotowywać zadania odpowiadające możliwościom uczniów słabszych i zmotywować ich do dalszej pracy;
 • Umożliwiać uczniom osiągnięcie sukcesu na miarę ich możliwości;
 • Stosować zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczące uczniów.

Kompetencja zawodowa Kz2: Wspieranie nauczyciela w pracy wychowawczej obejmuje zestaw zadań zawodowych Z4, Z7, Z8, Z10, Z11, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z4

Wdrażanie uczniów do utrzymania porządku w sali lekcyjnej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Konieczność utrzymania miejsca pracy w ładzie i porządku;
 • Potrzebę dbałości o estetyczny wygląd sali lekcyjnej;
 • Wymóg pozostawienia sali po zajęciach w czystości i porządku.
 • Wspierać nauczyciela i uczniów w utrzymaniu porządku w sali lekcyjnej;
 • Angażować uczniów do dbania o estetykę sali i wykonania okolicznościowych dekoracji;
 • Zachęcać uczniów do uporządkowania miejsca ich pracy po zajęciach plastycznych, sportowych.

Z7

Dbanie o dobrą atmosferę w grupie, podejmowanie działań integrujących grupę

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Znaczenie i zasady dobrego funkcjonowania zespołu klasowego;
 • Potrzebę integracji zespołu klasowego;
 • Cechy charakterystyczne zachowania dzieci w określonym wieku;
 • Zasady właściwego komunikowania się, zgodnego z zasadami kultury.
 • Podejmować wraz z nauczycielem/wychowawcą działania wpływające na dobre funkcjonowanie zespołu klasowego;
 • Inicjować wraz z nauczycielem wychowawcą działania integrujące uczniów;
 • Rozpoznawać typy zachowania uczniów i odpowiednio do nich dostosowywać zajęcia;
 • Przekazywać uczniom zasady kulturalnego zachowania się w grupie, mające wpływ na budowanie właściwych relacji w zespole uczniów.

Z8

Budowanie prawidłowych relacji między szkołą a rodzicami uczniów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Potrzebę informowania rodziców o postępach dziecka lub ich braku oraz zachowaniu dziecka w szkole;
 • Sposoby proponowania rodzicom pomocy w rozwiązaniu problemów dziecka w nauce;
 • Techniki tworzenia przyjaznej atmosfery podczas rozmowy z rodzicem;
 • Konieczność włączenia się rodziców do współpracy na rzecz uczniów.
 • Rozmawiać z rodzicami o postępach w nauce dziecka lub ich braku oraz przekazywać informacje o zachowaniu dziecka w szkole;
 • Proponować rodzicom pomoc w rozwiązywaniu problemów dziecka w nauce;
 • Prowadzić rozmowę z rodzicami w przyjaznej atmosferze z zachowaniem zasad kultury;
 • Wskazywać rodzicom korzyści wynikające z właściwej współpracy rodziców ze szkołą.

Z10

Współpracowanie z wychowawcą, zespołem nauczycieli, psychologiem i pedagogiem szkolnym w zakresie funkcjonowania uczniów w zespole klasowym i szkolnym

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Rodzaje problemów uczniów (agresywne zachowanie, unikanie szkoły, wulgarny język);
 • Zasady przepływu informacji dotyczących zachowania dzieci;
 • Metody rozwiązywania problemów uczniów z wychowawcą zespołu klasowego oraz pedagogiem i psychologiem szkolnym.
 • Reagować odpowiednio szybko na zachowania dzieci odbiegające od ogólnie przyjętych norm;
 • Komunikować się z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem szkolnym w sytuacjach trudnych wychowawczo;
 • Rozwiązywać problemy pojawiające się w czasie pobytu ucznia w szkole i podejmować wraz z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem szkolnym odpowiednie działania.

Z11

Wdrażanie do przestrzegania i respektowania przez dzieci praw innych uczniów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Konwencję o prawach dziecka;
 • Podstawy opieki i wychowania dziecka;
 • Objawy stosowania przemocy wobec dziecka.
 • Wpajać uczniom zasady poszanowania drugiego człowieka i respektowania i szanowania praw dziecka;
 • Reagować na potrzeby dziecka;
 • Rozpoznawać symptomy dziecka krzywdzonego 10.

Kompetencja zawodowa Kz3: Opiekowanie się uczniami w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z5

Pomaganie dzieciom w czynnościach samoobsługowych oraz w przygotowaniu się do zajęć edukacyjnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Potrzebę pomocy dzieciom w ubieraniu się i rozbieraniu w szatni szkolnej;
 • Konieczność pomocy dzieciom w przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych;
 • Zasady organizacji czasu na lekcji.
 • Pomagać dzieciom w szatni;
 • Przygotowywać uczniów do pracy na lekcji;
 • Pomagać uczniom w trakcie trwania zajęć lekcyjnych;
 • Otaczać opieką dzieci i służyć im pomocą w czasie trwania lekcji.

Z6

Zapewnianie dzieciom bezpieczeństwa podczas ich pobytu w szkole oraz w czasie zajęć prowadzonych poza szkołą (spacery, wycieczki)

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w salach lekcyjnych, w szatni, na korytarzach szkolnych w czasie przerw, podczas spacerów i wycieczek;
 • Regulaminy użytkowania poszczególnych pomieszczeń szkolnych;
 • Zasady ewakuacji na wypadek alarmu;
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy;
 • Regulaminy obowiązujące w szkole podczas wyjść poza teren szkoły;
 • Potrzebę właściwego usadzenia uczniów w ławkach;
 • Potrzebę otoczenia opieką dziecka od chwili jego przyjścia do szkoły do ukończenia zajęć.
 • Dbać o bezpieczeństwo dzieci w różnych miejscach i sytuacjach;
 • Korzystać z pomieszczeń szkolnych zgodnie z obowiązującymi w nich regulaminami;
 • Współpracować z nauczycielami i pracownikami szkoły w czasie ewakuacji, zadbać o bezpieczeństwo dzieci;
 • Udzielać w razie potrzeby pierwszej pomocy;
 • Stosować zapisy regulaminów obowiązujących w szkole w trakcie wyjść poza teren szkoły;
 • Usadzać uczniów w ławkach (ze względu na wzrost, wady wzroku, słuchu);
 • Otaczać opieką dzieci i zapewniać im bezpieczeństwo w czasie pobytu w szkole.

Pracownik w zawodzie asystent nauczyciela w szkole powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za powierzone do wykonania zadania, spoczywające na asystencie nauczyciela.
 • Organizowania i oceniania własnej pracy.
 • Porozumiewania się w sposób skuteczny w różnych sytuacjach z pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami.
 • Wykonywania pracy częściowo samodzielnej, ale także we współpracy z nauczycielami i pracownikami szkoły w zorganizowanych warunkach.
 • Współdziałania z rodzicami uczniów.
 • Przestrzegania tajemnicy zawodowej i ochrony danych osobowych.
 • Posługiwania się nowoczesnymi środkami informacji i komunikacji.
 • Podnoszenia swoich kwalifikacji pedagogicznych i osobistych.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu asystent nauczyciela w szkole.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu asystent nauczyciela w szkole

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie asystent nauczyciela w szkole nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę