INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Asystent nauczyciela w szkole

Kod: 531204

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Asystent nauczyciela w szkole może pracować w:

 • szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych,
 • świetlicach szkolnych,
 • oddziałach przedszkolnych dla sześciolatków (w tzw. zerówce),
 • klasach integracyjnych,
 • szkołach specjalnych.

Najczęściej w zawodzie asystenta nauczyciela w szkole podejmują pracę młodzi ludzie, bez doświadczenia zawodowego, ale mogą to być również nauczyciele emeryci.

Nauczyciel specjalista decyduje się na pełnienie funkcji asystenta nauczyciela w szkole jedynie wówczas, gdy nie ma dla niego etatu w szkole.

Znowelizowana w 2018 r. Karta Nauczyciela 3 zapowiada likwidację stanowiska asystenta nauczyciela w szkole. Osoby te będą mogły być zatrudnione na tych stanowiskach na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż do 31 sierpnia 2020 r.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) w ramach systemu edukacji zawodowej w Polsce nie prowadzi się kształcenia w zawodzie asystent nauczyciela w szkole.

Natomiast kandydaci do pracy w zawodzie asystent nauczyciela w szkole kształcą się na uczelniach i uniwersytetach, w których absolwenci szkół średnich zdobywają przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkół podstawowych. Są to studia wyższe I lub II stopnia na kierunku edukacja wczesnoszkolna, na wydziale psychologii i pedagogiki lub innym kierunku studiów uzupełnionym o studia podyplomowe, związane z pedagogiką szkolną i wychowawczą.

Szkolenie

Asystent nauczyciela w szkole bierze udział w szkoleniach, które są organizowane w szkołach w ramach doskonalenia wewnętrznego nauczycieli.

Może on także podnosić swoje kwalifikacje, korzystając z oferty szkoleń prowadzonych przez doradców metodycznych oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

Przykładowa tematyka szkoleń dotyczy:

 • metodyki prowadzenia zajęć,
 • postępowania w sytuacjach trudnych,
 • rozwiązywania konfliktów.

Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Wynagrodzenie (2018 r.) osób pracujących w zawodzie asystent nauczyciela w szkole jest na poziomie co najmniej minimalnego wynagrodzenie 2100 złotych brutto miesięcznie.

Asystenta nauczyciela zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że wynagrodzenie ustala się nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego (w 2018 r. minimalne 3317 zł). Do asystenta nauczyciela nie mają zastosowania przepisy Karty nauczyciela.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

.

W zawodzie asystent nauczyciela w szkole możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z niewielkimi zaburzeniami słuchu (03-L), pod warunkiem, że korzystają z aparatu słuchowego, co umożliwia im swobodne kontaktowanie się z uczniem i jego rodziną,
 • z niektórymi dysfunkcjami narządów wzroku (04-O), jeżeli wada wzroku jest skorygowana okularami lub szkłami kontaktowymi, które zapewniają prawidłowe widzenie,
 • z niewielką dysfunkcją kończyn (05-R), która pozwala podejmować wysiłek fizyczny i pod warunkiem że niepełnosprawność nie dotyczy rąk i umożliwia swobodne chodzenie,
 • z innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego i in., pod warunkiem, że praca nie wymaga znacznego wysiłku fizycznego oraz/lub jest zorganizowana jest w taki sposób, aby pracownik miał możliwość regularnego przyjmowania leków i dokonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno-medycznych (np. zastrzyków insulinowych).

Niepełnosprawność kandydata do tego zawodu nie może wpływać na skuteczny kontakt interpersonalny, komunikację oraz funkcje poznawcze.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę