INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Asystent nauczyciela przedszkola

Kod: 531202

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie asystent nauczyciela przedszkola wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Pomaganie dzieciom w spożywaniu posiłków.
 • Z2 Pomaganie dzieciom w czynnościach higienicznych.
 • Z3 Pomaganie dzieciom w ubieraniu i rozbieraniu się.
 • Z4 Nadzorowanie dzieci podczas odpoczynku.
 • Z5 Opiekowanie się dziećmi podczas zabaw, spacerów i wycieczek.
 • Z6 Wykonywanie i realizowanie czynności przygotowawczych do zabaw i zajęć oraz pomaganie dzieciom, pod kierunkiem nauczyciela, podczas ich przeprowadzania.
 • Z7 Porządkowanie zabawek i pomocy dydaktycznych.

Kompetencja zawodowa Kz1: Pomaganie nauczycielowi przedszkola w sprawowaniu opieki nad dziećmi w różnych sytuacjach obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Pomaganie dzieciom w spożywaniu posiłków

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Indywidualne potrzeby żywieniowe dziecka;
 • Problematykę związaną z indywidualnymi dietami dzieci;
 • Zasady kulturalnego spożywania posiłków;
 • Zasady zdrowego odżywiania dzieci;
 • Zagrożenia związane ze spożywaniem posiłków przez dzieci.
 • Rozpoznawać potrzeby żywieniowe dziecka;
 • Przestrzegać indywidualnych diet dzieci;
 • Przestrzegać zasady kulturalnego spożywania posiłków;
 • Zachęcać dzieci do zdrowego odżywiania;
 • Przewidywać i unikać zagrożeń związanych ze spożywaniem posiłków przez dzieci.

Z2

Pomaganie dzieciom w czynnościach higienicznych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zakres czynności pielęgnacyjno-higienicznych;
 • Podstawy fizjologii i rozwoju małego dziecka;
 • Podstawy opieki i wychowania;
 • Konwencję o prawach dziecka;
 • Objawy stosowania przemocy wobec dziecka 8.
 • Wykonywać czynności pielęgnacyjno-higieniczne;
 • Rozpoznawać potrzeby dziecka;
 • Reagować na potrzeby dziecka;
 • Respektować i szanować prawa dziecka;
 • Rozpoznawać symptomy dziecka krzywdzonego.

Z3

Pomaganie dzieciom w ubieraniu i rozbieraniu się

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Fizjologię rozwoju małego dziecka;
 • Podstawy opieki i wychowania;
 • Konwencję o prawach dziecka.
 • Wykonywać czynności pomocne w ubieraniu i rozbieraniu dziecka;
 • Rozpoznawać potrzeby dziecka;
 • Reagować na potrzeby dziecka;
 • Respektować i szanować prawa dziecka.

Z4

Nadzorowanie dzieci podczas odpoczynku

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Podstawy fizjologii i rozwoju małego dziecka;
 • Podstawy opieki i wychowania;
 • Konwencję o prawach dziecka.
 • Rozpoznawać potrzeby dziecka;
 • Reagować na potrzeby dziecka;
 • Respektować i szanować prawa dziecka.

Z5

Opiekowanie się dziećmi podczas zabaw, spacerów i wycieczek

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP w zakresie czynności opiekuńczo-wychowawczych w stosunku do dzieci;
 • Zagrożenia związane z przebywaniem dziecka poza przedszkolem;
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 6.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP i w zakresie czynności opiekuńczo-wychowawczych w stosunku do dzieci;
 • Przewidywać i unikać zagrożeń związanych z przebywaniem dziecka poza przedszkolem;
 • Udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kompetencja zawodowa Kz2: Współdziałanie z nauczycielem przedszkola w realizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z6

Wykonywanie czynności przygotowawczych do zabaw i zajęć oraz pomaganie dzieciom, pod kierunkiem nauczyciela, podczas ich przeprowadzania

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP i ochrony ppoż. w zakresie realizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego;
 • Statut placówki przedszkolnej;
 • Ramowy rozkład dnia;
 • Tematykę zajęć dydaktycznych;
 • Zabawki, pomoce dydaktyczne oraz ich przeznaczenie;
 • Instrukcje obsługi sprzętu audio-wizualnego i urządzeń technicznych;
 • Zasady dobrej komunikacji z przełożonymi oraz współpracownikami;
 • Zasady etyki zawodowej 3.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP i ochrony ppoż. w zakresie realizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego;
 • Realizować działania zgodnie ze statutem placówki przedszkolnej;
 • Współpracować z nauczycielem w zakresie realizacji ramowego rozkładu dnia;
 • Współpracować z nauczycielem podczas realizacji zajęć dydaktycznych;
 • Przygotowywać pomoce do zabaw i zajęć dydaktycznych pod nadzorem nauczyciela;
 • Obsługiwać sprzęt audiowizualny i urządzenia techniczne;
 • Komunikować się w środowisku pracy i odbierać polecenia przełożonych;
 • Zachowywać dyskrecję i tajemnicę zawodową w zakresie informacji dotyczących dzieci.

Z7

Porządkowanie zabawek i pomocy dydaktycznych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady utrzymania czystości i porządku w sali przedszkolnej;
 • Zabawki, pomoce dydaktyczne, ich przeznaczenie oraz miejsce przechowywania;
 • Zasady eliminowania uszkodzonych zabawek i pomocy dydaktycznych.
 • Dbać o czystość i porządek w sali przedszkolnej;
 • Umieszczać zabawki, pomoce dydaktyczne w miejscach ich przechowywania;
 • Usuwać uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne.

Pracownik w zawodzie asystent nauczyciela przedszkola powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za realizację zadań w zakresie wspomagania nauczyciela w realizacji procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego.
 • Dostosowywania zachowania do zmiennych warunków pracy w placówce przedszkolnej.
 • Wykonywania pracy częściowo samodzielnej, ale także współpracy z nauczycielem w zorganizowanych warunkach.
 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań (bezpieczeństwo i zdrowie dzieci) oraz za powierzony sprzęt, zabawki i środki dydaktyczne.
 • Dokonywania samooceny i weryfikacji działania własnego.
 • Prowadzenia konsultacji z nauczycielem przedszkola w kwestiach opieki i oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową, prawami dziecka i obowiązującymi przepisami.
 • Podnoszenia kompetencji zawodowych własnych w kontekście zmian prawnych i nowych rozwiązań techno-dydaktycznych.
 • Dokonywania racjonalnej oceny zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia zagrożenia.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1.) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu asystent nauczyciela przedszkola.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu asystent nauczyciela przedszkola

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie asystent nauczyciela przedszkola nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisu kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę