INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Asystent nauczyciela przedszkola

Kod: 531202

6. Źródła dodatkowych informacji o zawodzie

Podstawowe regulacje prawne:

Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. poz. 497).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227).
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 1114; uwaga: opublikowano 20 listopada 2018 r.).

Literatura branżowa:

 • Birch A.: Psychologia rozwojowa w zarysie. PWN, Warszawa 2012.
 • Day Ch.: Nauczyciel z pasją. GWP, Gdańsk 2008.
 • Dąbek K.: Czytam - piszę – rozumiem. Pomoc dla nauczycieli przedszkoli i nauczania wczesnoszkolnego. Nowik, Opole 2016.
 • Faber A.: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Media Rodzina, Poznań 2013.
 • Gruszczyk-Kolczyńska E.: Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków. WSiP, Warszawa 2004.
 • Klus-Stańska D. (red.): Pedagogika wczesnej edukacji. Żak, Warszawa 2012.
 • Lorente J.i, Ripoll O.: Wielki podręcznik dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Jedność, Kielce 2014.
 • Mikler-Chwastek A.: Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci w domu, żłobku i przedszkolu. Difin, Warszawa 2016.
 • Ogrodziej - Mazur E. (red.): Edukacja małego dziecka. Impuls, Kraków 2013.
 • Ostrach Z.: Praca przedszkola - Wybrane zagadnienia teoretyczne, praktyczne i organizacyjne. Impuls, Kraków 2016.
 • Pankowska D.: Pedagogika dla nauczycieli w praktyce. Impuls, Kraków 2011.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę