INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Asystent nauczyciela przedszkola

Kod: 531202

2. Opis zawodu

Asystent nauczyciela przedszkola pomaga nauczycielowi w realizacji zadań i czynności opiekuńczo- -wychowawczych 1 i dydaktycznych ściśle z nim współpracując.

Opis pracy

Asystent nauczyciela przedszkola wspiera nauczyciela przedszkola w sprawowaniu opieki nad dziećmi, w czynnościach porządkowych oraz w trakcie zajęć dydaktycznych. Odpowiada za organizowanie dzieciom wolnego czasu, pomaga dzieciom, a także opiekuje się nimi podczas spacerów, wycieczek, zajęć i zabaw na powietrzu. Asystent nauczyciela przedszkola wspiera dzieci w czynnościach higieniczno-sanitarnych i wspólnie z nauczycielem uczy dzieci dbałości o higienę osobistą, czystość i porządek.

Istotą pracy asystenta nauczyciela przedszkola jest stworzenie nauczycielowi jak najlepszych warunków do prowadzenia przez niego zajęć edukacyjnych, jak również pomoc i współpraca w zakresie sprawowania właściwej opieki nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu, dlatego asystent nauczyciela przedszkola uczestniczy w przygotowywaniu zajęć objętych planem pracy przedszkola i wraz z nauczycielem koordynuje ich właściwą realizację.

Osoba w tym zawodzie powinna wykazywać się cierpliwością i zdolnością ukierunkowywania energii małych dzieci na udział w zabawach i zajęciach rozwojowych. Istotna jest zdolność nawiązywania kontaktu z dzieckiem, celem udzielenia mu oczekiwanego wsparcia. W pracy z nauczycielem oraz w kontakcie z rodzicami dzieci niezbędne są umiejętności interpersonalne.

W pracy asystenta nauczyciela przedszkola przydatne są: znajomość języków obcych, uzdolnienia plastyczne, muzyczne, aktorskie i ruchowe, gdyż pomagają rozwijać różne talenty dzieci w przedszkolu.

Wszelkie działania asystenta nauczyciela przedszkola podejmowane wobec dzieci muszą być uzgadniane z nauczycielem. Asystent nauczyciela przedszkola pomaga nauczycielowi w przygotowaniach do zajęć edukacyjnych, ale nie może przeprowadzać ich samodzielnie.

Sposoby wykonywania pracy

Asystent nauczyciela przedszkola wykonuje pracę polegającą m.in. na:

 • opiekowaniu się dziećmi,
 • udzielaniu pomocy nauczycielowi w organizacji oraz przeprowadzaniu zajęć rozwojowych,
 • udzielaniu pomocy dzieciom w porządkowaniu zabawek i pomocy dydaktycznych 7 po zajęciach,
 • czynnym uczestniczeniu w przebieraniu się dzieci w szatni oraz przed i po leżakowaniu,
 • pomaganiu dzieciom przy spożywaniu posiłków,
 • wspieraniu nauczyciela w działaniach edukacyjnych,
 • podejmowaniu pod kierunkiem nauczyciela działań stymulujących rozwój dziecka 9 ,
 • uczestniczeniu i opiekowaniu się dziećmi podczas spacerów oraz wycieczek,
 • wspieraniu dzieci w czynnościach pielęgnacyjno- higienicznych 2 i sanitarnych,
 • uczeniu dzieci wspólnie z nauczycielem dbałości o higienę osobistą, czystość i porządek,
 • dbaniu o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków,
 • uczestniczeniu w przygotowywaniu zajęć objętych planem pracy przedszkola i wraz nauczycielem koordynowanie ich właściwej realizacji,
 • utrzymywaniu miejsca pracy w ładzie i porządku.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Miejscem pracy asystenta nauczyciela przedszkola jest przedszkole lub oddział przedszkolny oraz inne placówki wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego), w szczególności sale pobytu dzieci, pomieszczenia sanitarne, sala gimnastyczna, szatnia, ogród oraz plac zabaw. Wykonuje również swoją pracę podczas wycieczek i wyjazdów dzieci poza teren przedszkola. Wymaga się od niego respektowania przepisów Konwencji o prawach dziecka 4 oraz przestrzegania zasad higieniczno-sanitarnych, zaleceń sanepidu oraz przepisów BHP i ochrony ppoż.

Stanowisko asystenta nauczyciela przedszkola nie jest stanowiskiem samodzielnym. Wszelkie jego działania podejmowane wobec dzieci muszą być uzgadniane z nauczycielem.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Asystent nauczyciela przedszkola wykorzystuje swoją wiedzę, doświadczenie w pracy z dziećmi, pod bacznym okiem nauczyciela.

W ramach zajęć edukacyjnych wykorzystuje:

 • tablice multimedialne,
 • programy i gry edukacyjne,
 • gry edukacyjne (chusty animacyjne, maty edukacyjne i in.),
 • przybory plastyczne (farby, pędzle, kredki, plastelinę, papier kolorowy, nożyczki i inne),
 • książki edukacyjne,
 • klocki edukacyjne,
 • instrumenty muzyczne,
 • alfabet obrazkowy,
 • materace, maty sportowe,
 • piłki sportowe, liny,
 • maty sensoryczne 5,
 • komputery,
 • tablety,
 • i inne.

W ramach bieżącego utrzymania porządku i czystości w miejscu przebywania dzieci wykorzystuje:

 • urządzenia i sprzęt służący do utrzymania bieżącej czystości i porządku, w tym odkurzacz,
 • środki czystości,
 • środki do dezynfekcji.

Organizacja pracy

Praca asystenta nauczyciela przedszkola może mieć charakter pracy jednozmianowej lub zmianowej, w zależności od organizacji pracy przedszkola/oddziału przedszkolnego, choć na ogół przebiega w systemie jednozmianowym.

Czas pracy osób zatrudnianych w zawodzie asystent nauczyciela przedszkola nie został uregulowany w sposób szczególny. Oznacza to, że do osób zatrudnionych na tym stanowisku stosuje się przepisy o czasie pracy zawarte w Kodeksie pracy z odrębnościami wynikającymi z przepisów o pracownikach samorządowych − stąd czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Praca asystenta nauczyciela przedszkola nie jest samodzielna. Jego działania w stosunku do wychowanków, muszą być wcześniej przedyskutowane i ustalone z nauczycielem. Praca musi być oparta na respektowaniu przepisów Konwencji o prawach dziecka.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Zagrożenia wynikające z pracy asystenta nauczyciela przedszkola to m.in.:

 • przeciążenie strun głosowych,
 • przeciążenia wzroku i słuchu (hałas wytwarzany przez bawiące się dzieci),
 • obciążenia nerwowo-psychiczne (m.in. stres wynikający z dużej odpowiedzialności za wychowanków),
 • zagrożenia biologiczne od chorób wieku dziecięcego (infekcje, choroby wirusowe, bakteryjne, grzybicze, pasożytytnicze),
 • zagrożenia chemiczne m.in. ze strony środków czystości,
 • obciążenia statyczne układu mięśniowego i kostno-stawowego wynikające z wymuszonej pozycji ciała podczas opiekowania się dziećmi (konieczność przestrzegania zasad BHP i ergonomii),
 • zagrożenia porażenia prądem elektrycznym wynikające m.in. z obsługi sprzętu i urządzeń.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód asystenta nauczyciela przedszkola ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • zręczność palców,
 • spostrzegawczość;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • dobra pamięć,
 • uzdolnienia organizacyjne,
 • rozumowanie logiczne,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
 • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • zdolność motywowania,
 • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • gotowość do wykonywania wszelkich czynności pielęgnacyjnych w stosunku do dziecka,
 • zdolność akceptacji naturalnych procesów fizjologicznych dziecka,
 • zdolność rozwiązywania konfliktów;

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • gotowość do współdziałania,
 • komunikatywność,
 • operatywność i skuteczność,
 • odporność emocjonalna,
 • empatia,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • systematyczność,
 • dyspozycyjność,
 • odporność na działanie pod presją czasu,
 • kontrolowanie własnych emocji,
 • wysoka kultura osobista,
 • miła aparycja,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • dbałość o jakość pracy,
 • wytrwałość i cierpliwość,
 • gotowości do bycia wzorem naśladownictwa przez podopiecznych,
 • zainteresowania pedagogiczne i społeczne.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Praca w zawodzie asystent nauczyciela przedszkola pod względem wydatku energetycznego należy do prac lekko/średnio ciężkich, przy czym osoba powinna charakteryzować się dobrą ogólną sprawnością fizyczną.

Przeciwwskazaniem do pracy są m.in.:

 • niepełnosprawność ruchowa, niepozwalająca podejmować wysiłku fizycznego,
 • dysfunkcje narządów zmysłów,
 • choroby psychiczne,
 • nadpobudliwość psychoruchowa,
 • nieumiejętność panowania nad swoimi emocjami,
 • brak koncentracji uwagi,
 • uzależnienia,
 • choroby zakaźne.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie asystent nauczyciela przedszkola preferowane jest co najmniej wykształcenie średnie, ukończenie niepublicznej szkoły policealnej (bez uprawnień szkoły publicznej), która umożliwia zdobycie zawodu asystent nauczyciela przedszkola oraz ukończenie kursu pedagogicznego.

Pożądane jest także wykształcenie wyższe uzyskane na kierunkach pedagogicznych i nauczycielskich oraz ukończone kursy poświęcone sprawowaniu opieki nad małymi dziećmi.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Atutami przy zatrudnianiu asystenta nauczyciela przedszkola są:

 • ukończenie niepublicznej szkoły policealnej (bez uprawnień szkoły publicznej) w zawodzie asystent nauczyciela przedszkola,
 • świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego,
 • zaświadczenia o ukończeniu szkoleń z zakresu opiekowania się małymi dziećmi,
 • dyplom ukończenia szkoły wyższej oraz studiów podyplomowych w szczególności na kierunkach np.: pedagogika, pedagogika opiekuńcza, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, edukacja początkowa,
 • certyfikaty potwierdzające umiejętność obsługi komputera i specjalistycznego oprogramowania wspierającego pracę nauczyciela przedszkola oraz rozwój dzieci,
 • certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych, np. na poziomie B2 (komunikowanie się z dziećmi w obcym języku),
 • posiadanie zaświadczenia o niekaralności.

WAŻNE:

Asystent nauczyciela przedszkola musi spełniać warunek niekaralności, potwierdzony zaświadczeniem z Krajowego Rejestru Karnego i nie może toczyć się przeciwko niemu postępowanie karne, dyscyplinarne lub o ubezwłasnowolnienie.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Asystent nauczyciela przedszkola po zdobyciu kwalifikacji pedagogicznych – ukończeniu studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia – może pracować w zawodzie nauczyciela przedszkola. Dalszy rozwój zawodowy jest związany ze zdobywaniem kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli. Posiadając kompetencje w zawodzie asystenta nauczyciela przedszkola można podjąć pracę w zawodach pokrewnych, np. jako: opiekunka dziecięca, opiekunka w żłobku/klubie dziecięcym, dzienny opiekun małego dziecka, opiekunka dziecięca domowa (niania) itd.

Osoba pracująca na stanowisku asystenta nauczyciela przedszkola powinna brać udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, uczestnicząc w szkoleniach, kursach potwierdzających i podnoszących jej kwalifikacje.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) potwierdzenie kompetencji w zawodzie asystent nauczyciela przedszkola oferują:

 • niepubliczne szkoły policealne (bez uprawnień szkoły publicznej), które umożliwiają zdobycie zawodu asystent nauczyciela przedszkola,
 • placówki kształcenia ustawicznego prowadzące kursy pedagogiczne i z zakresu opieki nad małym dzieckiem.

Asystent nauczyciela przedszkola ma możliwość potwierdzenia swoich kompetencji także poprzez przedstawienie referencji uzyskanych z poprzednich miejsc pracy.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie asystent nauczyciela przedszkola może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Opiekunka dziecięcaS

325905

Asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca

531201

Asystent edukacji romskiej

531203

Asystent nauczyciela w szkole

531204

Dzienny opiekun małego dziecka

531108

Opiekunka dziecięca domowa (niania)

531104

Opiekunka w żłobku/klubie dziecięcym

531107

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę