INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca

Kod: 531201

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Planowanie, przeprowadzanie i modyfikowanie działań wspierających edukację ucznia cudzoziemca we współpracy z nauczycielami.
 • Z2 Pełnienie funkcji tłumacza ucznia cudzoziemca.
 • Z3 Pomaganie w nauce języka polskiego.
 • Z4 Rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie pobytu dziecka w szkole.
 • Z5 Przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla dziecka cudzoziemca na zajęcia zgodnie z wymaganiami nauczyciela.
 • Z6 Budowanie dobrego kontaktu rodziców ucznia cudzoziemca ze szkołą.
 • Z7 Informowanie rodziców o wszystkich aspektach pobytu dziecka cudzoziemca w szkole.
 • Z8 Z8 Wyjaśnianie różnic kulturowych zarówno stronie cudzoziemskiej, jak i polskiej.
 • Z9 Z9 Przybliżanie tradycji i kultury krajów, z których pochodzą dzieci cudzoziemców.

Kompetencja zawodowa Kz1: Asystowanie dziecku cudzoziemskiemu w procesie edukacji i wychowania obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Planowanie, przeprowadzanie i modyfikowanie działań wspierających edukację ucznia cudzoziemca we współpracy z nauczycielami

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI– potrafi:

 • Konieczność stosowania zaleceń z przeprowadzonej diagnozy pedagogicznej 2 i środowiskowej;
 • Zasady przeprowadzania wywiadu środowiskowego 13;
 • Sposoby tworzenia planów dydaktyczno-wychowawczych 8;
 • Metody oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych;
 • Procedury i dokumenty wykorzystywane w szkole;
 • Sposoby ewaluacji 3 oddziaływań edukacyjnych.
 • Uwzględniać w swojej pracy zalecenia wynikające z diagnozy pedagogicznej;
 • Przeprowadzać wywiad środowiskowy;
 • Sporządzać plan oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych na podstawie przeprowadzonej diagnozy;
 • Pracować z dzieckiem podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 • Dokumentować wspólnie z nauczycielem pobyt dziecka cudzoziemca w szkole oraz przebieg jego edukacji;
 • Przeprowadzać ewaluację swoich działań wobec dziecka i na jej podstawie zmodyfikować je.

Z2

Pełnienie funkcji tłumacza dziecka cudzoziemca

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI– potrafi:

 • Język ojczysty dziecka cudzoziemca;
 • Sposoby komunikowania się na poziomie werbalnym;
 • Sposoby doskonalenia umiejętności językowych.
 • Posługiwać się biegle językiem ojczystym dziecka cudzoziemca podczas rozmów z nim i jego rodzicami;
 • Skutecznie porozumiewać się z dzieckiem i jego środowiskiem rodzinnym;
 • Tłumaczyć niezrozumiałe dla dziecka wyrazy i zwroty podczas pobytu dziecka w szkole.

Z3

Pomaganie w nauce języka polskiego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI– potrafi:

 • Prawo dziecka cudzoziemca do dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego;
 • Metodykę 6 nauczania języka obcego;
 • Sposoby doskonalenia umiejętności językowych.
 • Przekazywać informacje, w jakiej formie i w jakim wymiarze godzin może odbywać się dodatkowa bezpłatna nauka języka polskiego dla dziecka cudzoziemca;
 • Pomagać podczas nauki języka polskiego na lekcjach, przerwach, w świetlicy oraz podczas wyjść poza szkołę;
 • Pomagać uczniowi podczas zajęć wyrównawczych z języka polskiego.

Z4

Rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie nauki i pobytu dziecka w szkole

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI– potrafi:

 • Sposoby pomocy uczniowi z brakami i problemami w nauce;
 • Metody diagnozy pedagogicznej;
 • Metody terapii pedagogicznej 12.
 • Trudności i problemy, na jakie może być narażone dziecko cudzoziemca w szkole;
 • Skuteczne sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
 • Rozpoznawać, z jakimi trudnościami boryka się uczeń oraz określić zakres braków w edukacji w stosunku do rówieśników w klasie;
 • Wykorzystywać odpowiednie metody pracy w zajęciach wyrównawczych z dzieckiem;
 • Motywować dziecko do dalszej pracy poprzez podwyższanie samooceny.
 • Rozpoznawać takie problemy dzieci cudzoziemskich, jak: agresywne zachowanie, poczucie niskiej wartości, problemy z frekwencją;
 • Pośredniczyć i mediować w rozwiązywaniu konfliktów;
 • Współpracować z psychologiem i pedagogiem, gdy ma do czynienia z niezrozumiałym zachowaniem dziecka wynikającymi np. z trudnościami w adaptacji lub szokiem kulturowym.

Z5

Przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla dziecka cudzoziemca na zajęcia zgodnie z wymaganiami nauczyciela

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI– potrafi:

 • Rodzaje pomocy dydaktycznych i materiały wykorzystywane podczas zajęć lekcyjnych pomagających w nauce dziecku cudzoziemca;
 • Znaczenie pomocy dydaktycznych w procesie kształcenia;
 • Sposoby wykonywania pomocy dydaktycznych.
 • Wykonywać zgodnie z zaleceniami nauczyciela pomoce dydaktyczne dla dziecka cudzoziemca, które będą wykorzystane podczas zajęć;
 • Wykazywać się kreatywnością przy przygotowywaniu pomocy dydaktycznych;
 • Zadbać o estetykę i atrakcyjność pomocy dydaktycznych.

Kompetencja zawodowa Kz2: Współpracowanie z rodzicami dziecka cudzoziemskiego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z6

Budowanie dobrego kontaktu rodziców dziecka cudzoziemca ze szkołą

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI– potrafi:

 • Znaczenie dobrego kontaktu szkoły z rodzicami uczniów cudzoziemców;
 • Potrzebę włączenia rodziców cudzoziemców w edukację ich dzieci;
 • Znaczenie aktywnego uczestnictwa rodziców cudzoziemców w życiu szkoły, dla edukacji ich dzieci.
 • Budować dobre relacje pomiędzy szkołą i rodzicami ucznia cudzoziemca;
 • Zapoznawać rodziców cudzoziemców z problematyką dotyczącą szkoły i edukacji ich dzieci;
 • Przekonywać rodziców do uczestnictwa w życiu szkoły wraz z dziećmi podczas zajęć otwartych, imprez szkolnych, wycieczek.

Z7

Informowanie rodziców o wszystkich aspektach pobytu dziecka cudzoziemca w szkole

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przebieg procesu nauczania dzieci cudzoziemców;
 • Sposób funkcjonowania dziecka cudzoziemca w środowisku szkolnym;
 • Znaczenie jednolitych oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i środowiska domowego.
 • Przepisy prawa dotyczące cudzoziemców w Polsce;
 • Przepisy dotyczące możliwości pomocy dziecku cudzoziemca w szkole;
 • Wyposażenie ucznia (podręczniki, wyprawka szkolna, zeszyty i przybory szkolne);
 • Procedury uzyskiwania dofinansowania do wyprawki szkolnej;
 • Organy państwa, organizacje i ośrodki udzielające pomocy cudzoziemcom.
 • Współpracować z nauczycielami w przekazywaniu informacji o wynikach w nauce oraz funkcjonowaniu dziecka cudzoziemca w szkole;
 • Zachęcać rodziców do włączenia się w prace z dzieckiem w domu;
 • Dawać wskazówki oraz pomagać przy rozwiązywaniu bieżących problemów z nauką i zachowaniem dziecka.
 • Przekazywać rodzicom informacje związane z prawem określającym status cudzoziemców w Polsce;
 • Informować rodziców dziecka cudzoziemca o pomocy, z jakiej może korzystać dziecko w nowych warunkach nauki;
 • Pomagać przy uzyskaniu dofinansowania do podręczników i wyprawki szkolnej;
 • Współpracować z organami państwowymi i organizacjami wspierającymi cudzoziemców.

Kompetencja zawodowa Kz3: Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej dziecka cudzoziemskiego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z8, Z9, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z8

Wyjaśnianie różnic kulturowych zarówno stronie cudzoziemskiej, jak i polskiej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Podstawowe zasady, zwyczaje i tradycje panujące w innych kulturach;
 • Znaczenie przełamywania negatywnych stereotypów 11 na temat cudzoziemców w ich integracji ze społeczeństwem;
 • Zasadę, że poznanie i zrozumienie różnych kultur niweluje bariery i wrogość.
 • Poszerzać swoją wiedzę na temat różnic kulturowych, takich jak: inne poczucie czasu, podziały na sferę kobiet i mężczyzn, różnice w stroju, różnice w obchodzonych świętach, które mają wpływ na pracę nauczyciela oraz funkcjonowanie dziecka w klasie;
 • Wyjaśniać dzieciom polskim na czy polega odrębność języka, obyczajów, tradycji krajów obcych;
 • Tłumaczyć, wyjaśniać i przybliżać nieznane zachowania, wyrażenia zarówno stronie cudzoziemskiej, jak i polskiej.

Z9

Przybliżanie tradycji i kultury krajów, z których pochodzą dzieci cudzoziemców

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI– potrafi:

 • Znaczenie przygotowania uczniów w klasie na przyjęcie ucznia cudzoziemca;
 • Znaczenie zapoznawania z elementami kultury cudzoziemców w integracji ze społecznością szkoły;
 • Tradycję i kulturę kraju pochodzenia dziecka cudzoziemca;
 • Metody edukacji kulturowej;
 • Organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją wielokulturową.
 • Wyjaśniać polskim uczniom powody przyjazdu cudzoziemców do Polski;
 • Zapoznawać polskich uczniów z najważniejszymi zasadami religijnymi cudzoziemców;
 • Zapoznawać w sposób przystępny i interesujący z tradycjami i kulturą krajów nieznanych dla Polaków;
 • Tłumaczyć, wyjaśniać i przybliżać nieznane zachowania stronie cudzoziemskiej i polskiej;
 • Inicjować zajęcia integracyjne, mające na celu przybliżanie kraju cudzoziemców dla uczniów klasy i szkoły;
 • Współpracować z wolontariuszami prowadzącymi zajęcia z edukacji wielokulturowej.

Pracownik w zawodzie asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za realizację zadań w zakresie współdziałania ze środowiskiem szkolnym dziecka cudzoziemskiego w realizacji oddziaływań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych.
 • Dostosowania swego zachowania do zmiennych warunków pracy w szkole.
 • Wykonywania pracy częściowo samodzielniej, ale także we współpracy z nauczycielami i pracownikami szkoły.
 • Kierowania się zasadami otwartości i życzliwego stosunku do uczniów cudzoziemców i ich rodzin.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.
 • Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w zakresie asystowania w nauce dzieci cudzoziemców.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę