INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca

Kod: 531201

2. Opis zawodu

Asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca to osoba, która jest zatrudniona w szkole w charakterze pomocy nauczyciela. Posługuje się ona językiem kraju pochodzenia ucznia i pełni funkcję tłumacza oraz ułatwia dzieciom cudzoziemców integrację w środowisku szkolnym.

Opis pracy

Asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca pomaga nauczycielom lub wychowawcom świetlicy zapewnić dzieciom cudzoziemca jak najlepsze warunki do nauki podczas zajęć edukacyjnych, przerw międzylekcyjnych, w czasie zabaw, spacerów i wycieczek szkolnych. Uczestniczy także w procesie dydaktycznym, m.in. pośredniczy w porozumiewaniu się dziecka cudzoziemca z nauczycielami i uczniami szkoły oraz porozumiewaniu się nauczycieli i rodziców dziecka. Asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca wspomaga proces integracji dzieci cudzoziemców z dziećmi polskimi i pracownikami szkoły, a także wspiera nauczycieli różnych przedmiotów w pracy z uczniem cudzoziemcem.

Współpracuje z pedagogiem szkolnym w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomaga w rozwiązywaniu konfliktów między uczniami polskimi, a cudzoziemcami, powstałych na skutek różnic kulturowych 10.

Sposoby wykonywania pracy

Praca asystenta nauczyciela dziecka cudzoziemca polega m.in. na:

 • zapoznaniu się z dokumentacją dziecka cudzoziemca, jego sytuacją rodzinną oraz przyczyną emigracji,
 • opiekowaniu się dzieckiem cudzoziemców oraz występowaniu w roli tłumacza,
 • współtworzeniu wraz z nauczycielami szkoły planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z uczniem,
 • udzielaniu pomocy nauczycielom w prowadzeniu działań edukacyjno-wychowawczych 7 i opiekuńczych z dzieckiem cudzoziemcem,
 • inicjowaniu zajęć integracyjnych dla uczniów klasy i szkoły, mających na celu przybliżenie kultury kraju dziecka cudzoziemca oraz takich, dzięki którym dziecko to poznaje kulturę naszego kraju,
 • uczestniczeniu wraz z uczniem w zajęciach wyrównawczych 14 z języka polskiego, prowadzonych przez nauczyciela języka polskiego,
 • zdiagnozowaniu potrzeb ucznia we współpracy z nauczycielem–wychowawcą i nauczycielami przedmiotów,
 • stworzeniu wraz z nauczycielami planu pracy dla dziecka cudzoziemca z uwzględnieniem stopnia znajomości języka polskiego,
 • przygotowywaniu materiałów i pomocy dydaktycznych 9 na zajęcia lekcyjne zgodnie z potrzebami i wymaganiami nauczycieli przedmiotów,
 • utrzymywaniu ścisłego kontaktu z rodzicami dziecka cudzoziemca i informowaniu ich o jego postępach i trudnościach w nauce,
 • wspieraniu dziecka cudzoziemca w pracy podczas zajęć edukacyjnych,
 • pomocy w rozwiązywaniu konfliktów bieżących między dziećmi polskimi a dziećmi cudzoziemców oraz rozpoznaniu źródeł tych sporów.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3. i 3.4. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca pracuje w budynku szkoły. Jego miejscem pracy są sale lekcyjne lub pomieszczenia wyznaczone przez dyrektora szkoły, np. czytelnia szkolna, świetlica lub inne pomieszczenia szkoły, w zależności od potrzeb ucznia i nauczycieli – np. gabinet psychologa i pedagoga szkolnego.

Pomieszczenia, gdzie wykonywana jest praca, posiadają oświetlenie dzienne i sztuczne oraz instalacje klimatyzacyjne (lub wentylacyjne). Poza tym asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca uczestniczy w wycieczkach dydaktycznych, wyjściach poza teren szkoły, wyjazdach (np. zielona szkoła). Praca wykonywana jest głównie w pozycji stojącej.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca w działalności zawodowej wykorzystuje:

 • materiały dydaktyczne do pracy z dzieckiem cudzoziemcem,
 • komputer z dostępem do sieci internetowej,
 • drukarkę,
 • skaner, kserokopiarkę,
 • sprzęt multimedialny: rzutnik, ekran,
 • materiały wizualne: slajdy, zdjęcia, prezentacje, diagramy,
 • odtwarzacz płyt CV, DVD,
 • podręczniki, ćwiczenia dla dziecka,
 • materiały piśmienne.

Organizacja pracy

Praca asystenta nauczyciela dziecka cudzoziemca jest zależna od organizacji pracy szkoły oraz zakresu obowiązków przydzielonych przez dyrektora szkoły. Decyzję o zatrudnieniu asystenta nauczyciela dziecka cudzoziemca podejmuje organ prowadzący szkołę na wniosek dyrektora szkoły. Praca jest zwykle jednozmianowa i nie przekracza 8 godzin dziennie.

Asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca prowadzi zajęcia doskonalące znajomość języka polskiego samodzielnie lub we współpracy z nauczycielami, pracuje z pojedynczym dzieckiem cudzoziemcem lub z grupą dzieci cudzoziemców, w zależności od potrzeb. W pracy komunikuje się głównie w sposób ustny.

WAŻNE:

W praktyce w nielicznych szkołach w Polsce zatrudnia się asystentów nauczyciela dziecka cudzoziemca. Najczęściej rolę tę pełnią nauczyciele języka polskiego, wychowawcy i pedagodzy wspomagani przez asystentów kulturowych: studentów studiów filologicznych w ramach praktyki lub stażu oraz wolontariusze.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Praca asystenta nauczyciela dziecka cudzoziemca związana jest z:

 • przeciążeniem aparatu głosowego,
 • pracą w hałasie,
 • stresem psychicznym, związanym z odpowiedzialnością za dziecko cudzoziemca, jego komfort psychiczny, umiejętność radzenia sobie z przeciwnościami oraz za jego postępy w nauce.

Najczęstszymi chorobami zawodowymi asystentów nauczycieli dziecka cudzoziemca są choroby narządu głosu i słuchu.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność narządów równowagi;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • zmysł równowagi,
 • spostrzegawczość,
 • szybki refleks;

w kategorii sprawności i zdolności

 • uzdolnienia pedagogiczne i organizacyjne,
 • dobra pamięć,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i w piśmie,
 • podzielność uwagi,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • zdolność rozwiązywania konfliktów;

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do współdziałania,
 • samokontrola,
 • samoocena,
 • komunikatywność,
 • asertywność,
 • cierpliwość,
 • empatia,
 • serdeczność,
 • odporność emocjonalna,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • gotowość do współdziałania,
 • inicjatywność,
 • dbałość o jakość pracy,
 • ciekawość poznawcza,
 • zainteresowania pedagogiczne,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się,
 • odpowiedzialność.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Do pracy w zawodzie asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna, prawidłowy wzrok oraz słuch. Pod względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do prac lekkich/średnio ciężkich. Występują w niej obciążenia umysłowe związane z ponoszeniem odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci, dlatego asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca powinien być osobą odporną na stres i zrównoważoną emocjonalnie.

Przeciwwskazaniami do pracy na stanowisku asystenta nauczyciela dziecka cudzoziemca są:

 • niepełnosprawność ruchowa, niepozwalająca podejmować wysiłku fizycznego,
 • niektóre choroby psychiczne,
 • nadpobudliwość psychoruchowa,
 • nieumiejętność panowania nad emocjami,
 • choroby zakaźne.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca pożądane jest wykształcenie wyższe, najlepiej uzyskane na kierunkach pedagogicznych, a w przypadku innych kierunków – ukończenie kursu pedagogicznego.

W zawodzie asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca mogą być także, w razie konieczności, zatrudnione osoby nieposiadające wykształcenia wyższego I lub II stopnia, ale znające język i kulturę kraju pochodzenia dziecka, często jego rodacy.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Nie występują specyficzne wymagania w zakresie tytułów zawodowych, kwalifikacji i uprawnień dla kandydata do pracy w zawodzie asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca. Do pracy w tym zawodzie preferowani są cudzoziemcy znający język i kulturę kraju pochodzenia dziecka oraz język polski w zakresie umożliwiającym komunikację z nauczycielami, dyrektorem, pedagogiem i psychologiem szkolnym. Zatrudnienie w tym zawodzie ułatwia certyfikat znajomości języka obcego oraz świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego.

Asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca musi spełniać warunek niekaralności potwierdzony zaświadczeniem z Krajowego Rejestru Karnego i nie może przeciwko niemu toczyć się postępowanie karne.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca ma możliwość rozwoju zawodowego m.in. poprzez podnoszenie swoich kwalifikacji. Może podjąć naukę na studiach I i II stopnia na kierunkach pedagogicznych oraz ukończyć kursy pedagogiczne.

Jeśli ukończy studia pedagogiczne w specjalności nauczycielskiej (np. nauczyciel języka polskiego, nauczyciel języka obcego, nauczyciel wiedzy o kulturze), wówczas po spełnieniu warunków określonych w Karcie Nauczyciela 5 będzie mógł uzyskać kolejne stopnie awansu zawodowego nauczyciela 1.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca nie ma bezpośredniej możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej.

Uznaną formą potwierdzenia przydatnych kompetencji jest ukończenie kursu pedagogicznego, a także zdobycie dyplomu szkoły wyższej na kierunku pedagogika.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Asystent nauczyciela przedszkola

531202

Asystent edukacji romskiej

531203

Asystent nauczyciela w szkole

531204

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę