INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Asystent osobisty (concierge)

Kod: 516902

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie asystent osobisty (concierge) wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Określanie potrzeb klienta poprzez analizę jego oczekiwań i preferencji.
 • Z2 Ustalanie szczegółów dotyczących zlecenia.
 • Z3 Przygotowywanie zlecenia do realizacji.
 • Z4 Realizowanie zlecenia zgodnie z przyjętym planem.
 • Z5 Realizowanie usług pakietowych 6 i niestandardowych zleceń indywidualnych.

Kompetencja zawodowa Kz1: Ustalanie upodobań i preferencji klientów obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Określanie potrzeb klienta poprzez analizę jego oczekiwań i preferencji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i techniki komunikacji interpersonalnej;
 • Oczekiwania oraz preferencje klientów;
 • Zasady i formy pozyskiwania klientów;
 • Zasady planowania i realizacji zleceń;
 • Metody badania potrzeb klienta;
 • Zasady określania budżetu zlecenia;
 • Oferty na rynku, np. branży hotelarskiej, gastronomicznej, rekreacyjno-sportowej, turystycznej, medycznej itd.;
 • Zasady odmawiania wykonywania zleceń nielegalnych i nieetycznych;
 • Procedury ochrony danych osobowych;
 • Zasady zarządzania danymi wrażliwymi 2 .
 • Komunikować się z klientami;
 • Definiować potrzeby i oczekiwania klienta;
 • Pozyskiwać klientów;
 • Przygotowywać oferty dla klientów;
 • Wyceniać usługi pakietowe i zlecenia indywidualne;
 • Określać rodzaj i wielkość zadania;
 • Określać budżet zlecenia;
 • Odmawiać wykonania zlecenia, gdy realizacja prośby jest nieetyczna lub nielegalna;
 • Dobierać środki do realizacji oczekiwań, preferencji klienta;
 • Dobierać podwykonawców do realizacji zleceń;
 • Planować działania oraz poszukiwać innowacyjnych rozwiązań;
 • Wykazywać się kreatywnością;
 • Stosować procedury ochrony danych osobowych;
 • Zarządzać danymi wrażliwymi.

Z2

Ustalanie szczegółów dotyczących zlecenia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Poufność przyjmowanych dyspozycji;
 • Zasady proaktywnego podejścia do zadań;
 • Formy dopasowania się do oczekiwań klienta;
 • Zasady budowania koncepcji odpowiadającej określonym zaleceniom;
 • Źródła pozyskiwania informacji o usługodawcach;
 • Zasady zapewniania komfortu i bezpieczeństwa klientowi;
 • Metody przygotowywania spersonalizowanych propozycji dla klienta;
 • Zasady budżetowania i kosztorysowania zleceń;
 • Zasady dyspozycyjności wobec klientów;
 • Zasady obsługi klienta.
 • Zachowywać poufność zleceń;
 • Słuchać klienta, aby zrozumieć jego potrzeby oraz sprostać oczekiwaniom;
 • Dopasowywać się do oczekiwań zleceniodawcy;
 • Pozyskiwać podwykonawców;
 • Kontaktować się z klientem, zapewniając mu komfort i bezpieczeństwo;
 • Przygotowywać spersonalizowane propozycje dla klientów, znając ich oczekiwania;
 • Przygotowywać budżet zlecenia;
 • Przewidywać ważne dla klienta wydarzenia;
 • Radzić sobie z wyzwaniami stawianymi przez klienta;
 • Ustalać szczegóły zlecenia i plan realizacji.

Z3

Przygotowywanie zlecenia do realizacji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Systemy zarzadzania danymi (np. bazami klientów, kontaktów, zleceń zgodnie z regulacjami RODO);
 • Metody realizacji zleceń;
 • Zasady indywidualnego podejścia do zadań;
 • Potrzebę prowadzenia rozbudowanej sieci kontaktów, w tym zagranicznych, celem realizacji zadań;
 • Zasady wyboru podwykonawców;
 • Zasady savoir-vivre 3;
 • Techniki negocjacyjne;
 • Zasady zarzadzania czasem;
 • Zasady działania pakietu Office i elektronicznych systemów rezerwacji oraz metody wyszukiwania potrzebnych informacji w internecie.
 • Organizować i zarządzać zadaniami;
 • Realizować zlecenia klientów;
 • Ustalać priorytety zadań i możliwości ich wykonania;
 • Kontaktować się z osobami prywatnymi, firmami, które przyczynią się do realizacji zlecenia;
 • Sprawdzać i selekcjonować firmy do realizacji zadań;
 • Negocjować warunki umów, zleceń, zamówień z podwykonawcami;
 • Działać zgodnie z zasadami savoir-vivre;
 • Obsługiwać sprawnie komputer oraz internet;
 • Wyszukiwać i porządkować potrzebne informacje w internecie (na dowolny temat);
 • Korzystać z elektronicznych systemów rezerwacji biletów;
 • Pozyskiwać informacje oraz być dociekliwym w realizacji zadań;
 • Nawiązywać i utrzymywać liczne kontakty w wielu branżach;
 • Organizować pomoc specjalisty z każdej dziedziny dla klienta;
 • Prowadzić bazy usługodawców.

Kompetencja zawodowa Kz2: Realizowanie zleconych zadań obejmuje zestaw zadań zawodowych Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z4

Realizowanie zlecenia zgodnie z przyjętym planem

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady postępowania w sytuacjach trudnych, w tym radzenie sobie ze stresem;
 • Zasady komunikacji i przekazywania informacji;
 • Metody współpracy z podwykonawcami;
 • Metody zarządzania ryzykiem;
 • Metody realizacji oczekiwań klientów;
 • Metody rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji;
 • Formy kontroli prawidłowego przebiegu zadań;
 • Formy samodzielnego realizowania zadań.
 • Pracować pod presją czasu;
 • Komunikować się i przekazywać informacje;
 • Udzielać informacji i być w stałym kontakcie z klientem;
 • Kontrolować prace podwykonawców podczas realizacji zadań;
 • Egzekwować realizację zadań z podwykonawcami;
 • Kontrolować prawidłowy przebieg realizacji zadań;
 • Współpracować z podwykonawcami zaangażowanymi w realizację zadań;
 • Podejmować decyzje w zmieniających się warunkach, prowadzące do realizacji zadań;
 • Rozwiązywać problemy utrudniające realizację zadań;
 • Realizować zadania wymagające osobistego udziału w ich wykonaniu;
 • Przewidywać i realizować oczekiwania klientów.

Z5

Realizowanie usług pakietowych i niestandardowych zleceń indywidualnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady organizowania transportu (np. zamawianie biletów lotniczych);
 • Zasady organizowania rezerwacji (np. w restauracjach);
 • Zasady organizowania usług informacyjno-monitorujących np. przypominanie klientowi o ważnych datach (zbliżające się urodziny, rocznica), a także umówionych spotkaniach czy wizytach;
 • Sposoby robienia zakupów;
 • Metody dostarczania i zwrotu zakupionych towarów;
 • Metody organizacji eventów, imprez i wydarzeń;
 • Metody organizowania pomocy w nietypowych sytuacjach życiowych;
 • Metody organizowania wolnego czasu (np. wypoczynku w kraju i za granicą);
 • Formy zapewnienia opieki i towarzystwa
 • osobom starszym, chorym itp.;
 • Zasady ustalania zestawów usług w pakietach;
 • Zasady ustalania cen pakietów.
 • Dokonywać rezerwacji hoteli, biletów do kin i teatrów, miejsc w restauracji, sal konferencyjnych, wizyt u fryzjera, kosmetyczki;
 • Organizować transport poprzez pomaganie w rezerwacji biletów lotniczych i kolejowych, zamawianie taksówki, organizowanie wynajęcia oraz podstawienia samochodu, wypożyczenia limuzyny wraz z kierowcą;
 • Organizować usługi kurierskie, takie jak: oddawanie ubrań do pralni, zamawianie i dostarczanie kwiatów;
 • Udzielać pomocy w zakupach poprzez prezentację pomysłów na prezenty, wyszukiwanie sklepów i kupowanie prezentów, w razie potrzeby dokonywać zwrotów;
 • Dostarczać pod wskazany adres kwiaty, bilety na imprezy kulturalne itp.;
 • Organizować pomoc w domu (opieka nad dziećmi, usługi pomocy domowej, opieka nad zwierzętami);
 • Organizować remont mieszkania;
 • Organizować kameralne imprezy rodzinne (np. święta);
 • Umawiać wizyty lekarskie, realizować recepty;
 • Zapewniać towarzystwo i opiekę nad osobami starszymi i chorymi (pomagać w zajęciach codziennych);
 • Udzielać informacji o imprezach kulturalnych, sportowych oraz o podróżach i turystyce (np. o szczepieniach koniecznych w danym kraju);
 • Realizować inne życzenia specjalne;
 • Ustalać i definiować usługi w pakietach;
 • Wyceniać pakiety usługowe.

Pracownik w zawodzie asystent osobisty (concierge) powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań (bezpieczeństwo i zdrowie ludzi), realizację zadań w zakresie zleconym przez klientów.
 • Podejmowania działania i współdziałania podczas realizacji zadań zawodowych.
 • Weryfikacji i samooceny działania własnego oraz oceny osób, którymi kieruje w zakresie realizacji zadań zawodowych.
 • Podejmowania działania i współdziałania z osobami zaangażowanymi w realizację zlecenia.
 • Podejmowania decyzji w ważnych kwestiach na rzecz usprawniania organizacji zadań zawodowych.
 • Kontrolowania jakości własnej pracy podczas wykonywania zadań zawodowych.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.
 • Podnoszenia kompetencji zawodowych w kontekście nowych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych.
 • Dostosowywania zachowania do zmiennych okoliczności w środowisku pracy.

Pracownik powinien posiadać zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu asystent osobisty (concierge).

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu asystent osobisty (concierge)

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie asystent osobisty (concierge) nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę