INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Asystent osobisty (concierge)

Kod: 516902

2. Opis zawodu

Asystent osobisty ( concierge 1 ) wykonuje samodzielnie lub przy pomocy zespołu asystentów zadania z zakresu obsługi gości powierzone przez zleceniodawcę (klienta lub pracodawcę). Jego obowiązkiem jest również pomoc w sytuacjach wyjątkowych, obarczonych krótkim czasem realizacji lub wymagających nietypowych umiejętności albo wiedzy.

Opis pracy

Asystent osobisty (concierge) jest zawodem wykonywanym w biurze, w domu klienta, recepcji hotelowej lub recepcji innej nieruchomości np. budynku biurowego.

Czas pracy asystent osobisty (concierge) poświęca na realizację zadań powierzonych mu przez zleceniodawcę. Wówczas kontaktuje się z firmami lub innymi osobami, sam rzadko jest wykonawcą zlecenia, bowiem pełni rolę pośrednika. Do jego obowiązków należy zaplanowanie zadań w czasie, oszacowanie możliwości ich realizacji, kosztorysu oraz informowanie o przebiegu prac. W trakcie wykonywania obowiązków powinien być w stałym kontakcie ze zleceniodawcą, w formie ustalonej pomiędzy stronami (drogą elektroniczną – mailową, drogą telefoniczną lub osobiście).

Asystent osobisty (concierge) może także wykonywać pracę w charakterze:

 • asystenta osobistego realizującego zadania dla osoby prywatnej,
 • asystenta mobilnego realizującego zadania wymagające osobistego udziału w jego realizacji, np. odebranie koszuli z pralni, zwykle lokalnie, w miejscowości zleceniodawcy.

Sposoby wykonywania pracy

Asystent osobisty (concierge) wykonuje pracę polegającą m.in. na:

 • planowaniu podróży, np. rezerwowaniu hoteli, organizowaniu przewodników za granicą i biletów do atrakcji turystycznych, pomaganiu w wynajmowaniu samochodów, organizowaniu przejazdów taksówkami czy limuzynami z kierowcą,
 • organizowaniu wizyty u lekarza specjalisty, biletów do kin i teatrów, rezerwowaniu miejsc w restauracji, sal konferencyjnych, wizyt u fryzjera, kosmetyczki,
 • wyszukiwaniu informacji, np. znalezieniu ofert nieruchomości, najlepszego mechanika, poczty kwiatowej, usług kurierskich, aktualnych wydarzeń kulturalnych i sportowych,
 • zarządzaniu kalendarzem, np. przypomnieniu o ważnych datach lub cyklicznych wydatkach,
 • administrowaniu, np. redagowaniu tekstów, prowadzeniu social media 5 lub dokonywaniu prostych tłumaczeń,
 • obsługiwaniu systemów oraz narzędzi internetowych,
 • wykonywaniu zadań związanych z rozwojem osobistym, np. przygotowaniu trendów modowych, prasówki związanej z hobby zleceniodawcy lub nadzorowaniu etapów osiągnięcia danego celu (np. udziału w maratonie),
 • realizowaniu zadań domowych, np. zamówieniu zakupów spożywczych, przedstawieniu pomysłów na prezent, oddaniu ubrań do pralni, do krawca oraz wyszukaniu opiekunki do dzieci, sprzątaczki czy kucharza,
 • wykonywaniu zadań nietypowych, np. pomaganiu w zdobywaniu zaproszeń na wydarzenia specjalne, bale, premiery, pokazy itp.

Asystent osobisty (concierge) może wykonywać pracę w kilku najbardziej popularnych branżach:

 • hotelowa – jako pracownik recepcji, osoba odpowiedzialna za realizację zleceń gości hotelowych,
 • bankowa – jako doradca zamożnego klienta, zwykle dopełnienie usług z segmentu premium 4,
 • nieruchomości – jako osoba realizująca zadania dla lokatorów budynku, nieruchomości, osiedla mieszkalnego,
 • motoryzacyjna – jako pomoc w podróży dla posiadaczy aut wyższej klasy,
 • usługowa – jako jeden z członków zespołu asystentów obsługujących klientów w zakresie realizacji zadań służbowych i prywatnych.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1 Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Miejscem pracy asystenta osobistego (conciergea) są przede wszystkim pomieszczenia biurowe oraz recepcje wyposażone w standardowe meble związane z pracą biurową (biurko, fotel, lampa biurowa). Z uwagi na możliwość długotrwałej pracy w jednej pozycji ważne jest przy organizacji stanowiska zachowanie zasad ergonomii oraz BHP. Praca odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych, często klimatyzowanych, przy sztucznym oświetleniu.

Działalność może być realizowana we współpracy z innymi pracownikami firmy. W wyjątkowych sytuacjach asystent wykonuje pracę w terenie (w trakcie organizacji zadań mobilnych, takich jak np. odbiór koszuli z pralni).

Praca może być realizowania w pozycji stojącej, np. w recepcji hotelowej lub w budynku biurowym podczas przyjmowania zadania od zleceniodawcy, a także w pozycji siedzącej w typowym środowisku biurowym (otwarta przestrzeń biurowa lub mniejsze pomieszczenia biurowe).

W wyjątkowych sytuacjach narzędziem pracy concierge'a może być samochód (w przypadku osobistej realizacji zadania).

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Asystent osobisty (concierge) w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • urządzenia biurowe (komputer z dostępem do internetu, słuchawki z wbudowanym mikrofonem, telefon, kserokopiarka itp.),
 • oprogramowanie informatyczne do przetwarzania danych – systemy zarządzania zadaniami, pakiety biurowe umożliwiające przygotowanie i edycję typowych dokumentów biurowych,
 • oprogramowanie pozwalające na przygotowanie ofert, prezentacji, raportów, materiałów niezbędnych przy wykonywaniu zadań oraz ułatwiające kontakt oraz planowanie i koordynację pracy.

Organizacja pracy

Praca asystenta osobistego (conciergea), w zależności od miejsca oraz warunków wykonywania zawodu, może być:

 • indywidualna – realizowana na samodzielnym, pojedynczym stanowisku – concierge hotelowy, personalny asystent osobisty pracujący na zlecenie klienta, wirtualny asystent 7,
 • grupowa – w firmie posiadającej zespół asystentów lub w miejscu, które ze względu na swoją specyfikę (np. duży biurowiec lub nieruchomość zamieszkała przez wielu mieszkańców, przykładowo osiedle mieszkalne) wymaga większej liczby pracowników tego typu.

Praca asystenta, w zależności od ustaleń z klientem, zleceniodawcą lub przełożonym, może być jedno-, dwu- lub trzyzmianowa. Przy obsłudze klientów indywidualnych działalność ta zazwyczaj będzie miała charakter jednozmianowy, określony kodeksem pracy. Do obsługi większej liczby klientów lub zgodnie z wymogami klienta (konieczność zapewnienia pomocy przez całą na dobę) trzyzmianowa (dotyczy to jednak pracy w firmach posiadających zespół asystentów i obsługujących duże grupy klientów, np. pracowników lub kontrahentów klienta).

Asystent osobisty (concierge) samodzielnie organizuje i nadzoruje swoją pracę. W jego gestii leży umiejętne zarządzanie obowiązkami oraz terminem ich wykonania. Efekty pracy poddawane są kontroli przez zleceniodawcę. W szczególnych przypadkach, np. dużych zespołach concierge’ów, praca może być nadzorowana przez opiekuna lub kierownika ekipy.

Concierge kontaktuje się w pierwszej kolejności ze zleceniodawcą w celu ustalenia szczegółów powierzanego mu zadania (telefonicznie, e-mailowo lub przy wykorzystaniu systemu do zarządzania zadaniami). W celu realizacji polecenia może porozumiewać się z osobami prywatnymi, a także firmami, które przyczynią się do wypełnienia zlecenia, np. pralnią, kasą biletową, hotelem, opiekunką do dziecka.

W przypadku realizacji zadań mobilnych, takich jak np. odbiór koszuli z pralni, praca concierge’a może wymagać wyjazdu i osobistego zaangażowania.

Ze względu na różnorodną specyfikę miejsca wykonywania zawodu, praca może być prowadzona stacjonarnie (recepcja hotelu), zdalnie z domu lub biura, w którym zatrudniony jest asystent.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Z wykonywaniem zawodu asystent osobistego (concierge) wiążą się typowe zagrożenia związane z pracą administracyjno-biurową. Obejmują:

 • choroby kręgosłupa,
 • choroby oczu,
 • zaburzenia psychosomatyczne związane ze stresem i odpowiedzialnością.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód asystent osobisty (concierge) ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu krążenia,
 • sprawność układu oddechowego,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządów równowagi,
 • sprawność narządu słuchu;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość,
 • zmysł równowagi,
 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • dobra pamięć,
 • uzdolnienia kierownicze i organizacyjne,
 • rozumowanie logiczne,
 • wyobraźnia i myślenie twórcze,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i/lub w piśmie,
 • łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • zdolność do wchodzenia w różnorodne role społeczne,
 • współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 • zdolność skutecznego negocjowania,
 • zdolność utrzymywania pozytywnych relacji ze współpracownikami,
 • predyspozycje do postępowania z ludźmi;

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • gotowość do współdziałania,
 • gotowość do pracy indywidualnej,
 • gotowość podporządkowania się,
 • gotowość do tworzenia i podtrzymywania sieci kontaktów z klientami,
 • komunikatywność,
 • asertywność,
 • operatywność i skuteczność,
 • odpowiedzialność za działania zawodowe,
 • elastyczność i otwartość na zmiany,
 • dyspozycyjność,
 • odporność na działanie pod presją czasu,
 • empatia,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • dbałość o jakość pracy,
 • wytrwałość i cierpliwość,
 • wychodzenie z własną inicjatywą,
 • wysoka kultura osobista,
 • dążenie do osiągania celów.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Do podjęcia pracy w zawodzie asystent osobisty (concierge) wymagany jest dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna, dobra kondycja psychiczna umożliwiającej zdolność do działania pod presją czasu, w systemie zmianowym i nienormowanym czasie pracy. Praca pod względem wydatku energetycznego należy do średnio ciężkich.

Do przeciwwskazań utrudniających pracę w zawodzie można zaliczyć:

 • przewlekłe choroby układu nerwowego,
 • wady serca,
 • wady wzroku i słuchu niepoddające się korekcji,
 • choroby ograniczające sprawność ruchową i manualną,
 • choroby skóry,
 • daltonizm.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2019 r.) do podjęcia pracy w zawodzie asystent osobisty (concierge) wymagane jest co najmniej wykształcenie średnie ogólnokształcące lub średnie zawodowe w zawodach z obszaru kształcenia administracyjno-usługowego.

Pracodawcy preferują osoby z wykształceniem wyższym I i/lub II stopnia na kierunku np. turystyka i hoterlarstwo lub zarządzanie.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Podjęcie pracy w zawodzie asystent osobisty (concierge) ułatwia posiadanie:

 • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie szkolnym technik hotelarstwa,
 • świadectwa potwierdzającego kwalifikację TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie w zawodzie szkolnym technik hotelarstwa,
 • dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia na kierunku np.: turystyka lub zarządzanie.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu asystent osobisty (concierge) są m.in.:

 • suplement Europass do dyplomu (w języku polskim i angielskim), wydawane na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • suplement do dyplomu dla absolwentów szkół wyższych – Europass (w języku polskim i angielskim), wydawany na prośbę zainteresowanego przez szkoły wyższe razem z dyplomem ukończenia studiów,
 • ukończone studia podyplomowe menedżer turystyki i hotelarstwa,
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego w stopniu średnio zaawansowanym (minimum poziom B2, tj. udokumentowanie posiadania umiejętności swobodnego komunikowania się z rodzimymi użytkownikami danego języka obcego),
 • posiadanie certyfikatów i świadectw potwierdzających udział w szkoleniach branżowych organizowanych przez stowarzyszenia zawodowe i organizacje branżowe,
 • prawo jazdy kat. B.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

W zawodzie asystent osobisty (concierge) nie ma sprecyzowanej ścieżki awansu. W przypadku pracy w firmie zrzeszającej zespół asystentów, osoba posiadająca doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje może awansować na stanowisko kierownicze. Ścieżka awansu uzależniona jest od miejsca pracy, wielkości pracodawcy i skali jego działalności.

Rozwój zawodowy opiera się w głównej mierze na zdobywaniu doświadczenia zawodowego oraz rozwijaniu umiejętności specjalistycznych, np. znajomości w stopniu komunikatywnym drugiego języka obcego, obsługi narzędzi internetowych niezbędnych do wykonywania zadań (systemy zarządzania zadaniami, systemy obsługi klienta), zarządzania czasem oraz projektami.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2019) w zawodzie asystent osobisty (concierge) nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej.

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych przydatnych w zawodzie asystent osobisty (concierge), wchodzących w skład zawodu technik hotelarstwa w zakresie kwalifikacji TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Uczelnie wyższe poprzez wydanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia potwierdzają nabycie odpowiednio tytułu licencjata lub magistra, np. na kierunku: turystyka lub zarządzanie.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie asystent osobisty (concierge) może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Technik hotelarstwaS

422402

Hostessa

516903

Osobisty doradca do spraw zakupów (personal shopper)

516904

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę