INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Archiwista zakładowy

Kod: 441402

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie archiwista zakładowy wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Gromadzenie dokumentów w archiwum zakładowym poprzez przejmowanie ich z poszczególnych komórek organizacyjnych.
 • Z2 Współpracowanie z komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego tworzenia teczek spraw i ich przygotowania do przekazania archiwum zakładowemu.
 • Z3 Sprawdzanie zgodności dokumentacji archiwum zakładowego ze spisami zdawczo-odbiorczymi.
 • Z4 Przechowywanie, zabezpieczanie, udostępnianie i konserwacja akt w archiwum zakładowym.
 • Z5 Zarządzanie powierzchnią użytkową oraz warunkami panującymi w pomieszczeniu/ach archiwum.
 • Z6 Ewidencjonowanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym i jej udostępnianie.
 • Z7 Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (kat. B), której okres przechowywania już upłynął.
 • Z8 Sporządzanie sprawozdań z zarządzania dokumentacją w archiwum zakładowym.
 • Z9 Przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego.

Kompetencja zawodowa Kz1: Organizowanie archiwum zakładowego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Gromadzenie dokumentów w archiwum zakładowym poprzez przejmowanie ich z poszczególnych komórek organizacyjnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska;
 • Krajowe i europejskie przepisy w zakresie archiwistyki;
 • Procedury postępowania z dokumentacją i zarządzaniem archiwum;
 • Zasady gromadzenia dokumentów w archiwum zakładowym;
 • Standardy zabezpieczania zasobu archiwalnego;
 • Strukturę jednostki organizacyjnej;
 • Zasady przejmowania dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
 • Korzystać z krajowych i europejskich strategii oraz regulacji prawnych w zakresie archiwistyki;
 • Stosować wiedzę w zakresie postępowania z dokumentacją i zarządzaniem archiwum;
 • Planować właściwe wykorzystanie powierzchni magazynowej i pracowni;
 • Zachowywać odpowiednie warunki w pomieszczeniach magazynowych;
 • Rozmieszczać dokumenty na regałach;
 • Posługiwać się instrukcją kancelaryjną 8;
 • Posługiwać się rzeczowym wykazem akt;
 • Posługiwać się instrukcją prowadzenia archiwum zakładowego;
 • Udzielać konsultacji dotyczących przygotowania i przekazywania dokumentacji do archiwum;
 • Kwalifikować 10 dokumenty na podstawie jednolitych wykazów akt.

Z2

Współpracowanie z komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego tworzenia teczek spraw i ich przygotowania do przekazania archiwum zakładowemu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady tworzenia teczek spraw;
 • Zasady planowania i przekazywania dokumentów do archiwum zakładowego;
 • Funkcjonowanie komórek instytucji/organizacji;
 • Współpracę z komórkami organizacyjnymi.
 • Koordynować czynności kancelaryjne;
 • Opracowywać teczki spraw;
 • Planować prace w archiwum zakładowym;
 • Odczytywać i interpretować akty prawne.

Z3

Sprawdzanie zgodności dokumentacji archiwum zakładowego ze spisami zdawczo-odbiorczymi

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady opracowywania spisów zdawczo-odbiorczych;
 • Zasady sporządzania protokołów przejęcia akt;
 • Standardy przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego.
 • Opracowywać spisy zdawczo-odbiorcze;
 • Sporządzać protokoły przejęcia;
 • Oceniać zgodność spisów zdawczo-odbiorczych z przekazywanymi aktami;
 • Wypełniać właściwie dokumenty dotyczące przekazywania akt do archiwum.

Z4

Przechowywanie, zabezpieczanie , udostępnianie i konserwacja akt w archiwum zakładowym

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady przechowywania akt w archiwum zakładowym;
 • Standardy zabezpieczania dokumentów;
 • Zasady małej konserwacji 11;
 • Parametry wilgotności i temperatury;
 • Procedury udostępniania akt;
 • Zasady ochrony danych osobowych.
 • Stosować zasady przechowywania akt;
 • Zabezpieczać dokumenty w teczkach i pudłach archiwalnych;
 • Wykonywać proste zabiegi konserwatorskie 15;
 • Udostępniać akta, zgodnie z procedurami, do celów służbowych, naukowych, popularyzacji oraz dowodów prawnych;
 • Wyszukiwać informacje archiwalne.

Z5

Zarządzanie powierzchnią użytkową oraz warunkami panującymi w pomieszczeniu archiwum

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady zarządzania powierzchniami użytkowymi;
 • Urządzenia do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza;
 • Procedury zachowania odpowiednich parametrów wilgotności i temperatury.
 • Zarządzać powierzchniami użytkowymi;
 • Stosować procedury kontroli, zachowania odpowiednich parametrów wilgotności i temperatury;
 • Obsługiwać urządzenia do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza.

Kompetencja zawodowa Kz2: Zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym obejmuje zestaw zadań zawodowych Z6, Z7, Z8, Z9, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z6

Ewidencjonowanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady gromadzenia i ewidencjonowania dokumentów;
 • Procedury porządkowania akt;
 • Zasady opracowywania dokumentacji aktowej oraz dokumentacji nieaktowej 4;
 • Wymagania dotyczące udostępniania akt.
 • Ewidencjonować przejmowane dokumenty;
 • Porządkować akta, szczególnie niewłaściwie opracowane w komórkach organizacyjnych;
 • Opracowywać dokumentację aktową, w tym głównie kancelaryjną;
 • Opracowywać dokumentację nieaktową, w tym głównie fotograficzną, kartograficzną i filmową;
 • Digitalizować zbiory.

Z7

Prowadzenie brakowania dokumentacji niearchiwalnej (kat. B), której okres przechowywania już upłynął

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i procedury brakowania dokumentacji;
 • Podział dokumentacji na kategorie archiwalne.
 • Czytać ze zrozumieniem przepisy kancelaryjno-archiwalne;
 • Przeprowadzać brakowanie akt;
 • Klasyfikować i kwalifikować dokumentację przekazywaną do archiwum;
 • Rozpoznawać dokumentację archiwalną i niearchiwalną;
 • Przestrzegać standardów niszczenia dokumentacji niearchiwalnej;
 • Wypełniać protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej.

Z8

Sporządzanie sprawozdań z zarządzania dokumentacją w archiwum zakładowym

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady sporządzania sprawozdań;
 • Normatywy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych;
 • Procedury dotyczące funkcjonowania archiwum zakładowego.
 • Sporządzać sprawozdanie z zarządzania dokumentacją w archiwum zakładowym;
 • Określać stan dokumentacji i zmiany w zasobie archiwalnym;
 • Oceniać, opisać zasób opracowany i w trakcie opracowywania;
 • Opisywać techniczne zabezpieczenie zasobu;
 • Opisywać dokonane zabiegi konserwatorskie oraz ocenić ich przydatność;
 • Opisywać wykorzystanie zasobu archiwalnego.

Z9

Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Rozporządzenia dotyczące klasyfikowania, kwalifikowania dokumentacji i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
 • Zasady porządkowania materiałów archiwalnych zgodnie ze standardami;
 • Zasady sporządzania ewidencji przekazywanych materiałów archiwalnych;
 • Zasady sporządzania spisu materiałów archiwalnych;
 • Wymagania techniczne związane z przekazywaniem dokumentacji.
 • Porządkować materiały archiwalne zgodnie ze standardami;
 • Sporządzać ewidencje przekazywanych materiałów archiwalnych;
 • Sporządzać spisy materiałów archiwalnych;
 • Zabezpieczać przekazywaną dokumentację przez umieszczenie jej w teczkach wiązanych i usunięcie elementów metalowych.

Pracownik w zawodzie archiwista zakładowy powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym oraz warunki przechowywania zbiorów.
 • Dokonywania samooceny i weryfikacji działania własnego oraz współpracowników.
 • Tworzenia i rozwijania schematów właściwego postępowania w środowisku pracy archiwisty zakładowego.
 • Podnoszenia kompetencji zawodowych stosownie do wymogów środowiska pracy.
 • Funkcjonowania w zespole pracowniczym w różnych rolach.
 • Dokonywania racjonalnej oceny zagrożenia zdrowia i życia oraz podejmowania działań adekwatnych do stopnia zagrożenia w środowisku pracy.

Pracownik powinien posiadać zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu archiwista zakładowy.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu archiwista zakładowy

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie archiwista zakładowy nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę