INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Archiwista dokumentów elektronicznych

Kod: 441401

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie archiwista dokumentów elektronicznych wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Przejmowanie i gromadzenie w formie elektronicznej dokumentacji spraw zakończonych i wprowadzanie ich do systemu teleinformatycznego.
 • Z2  Kwalifikowanie 17 i klasyfikowanie 14 dokumentacji elektronicznej.
 • Z3 Przenoszenie informacji z dokumentacji papierowej na nośnik elektroniczny (digitalizacja).
 • Z4 Obsługiwanie systemu teleinformatycznego, w którym przechowywana jest dokumentacja elektroniczna.
 • Z5 Współpracowanie z komórkami organizacyjnymi w zakresie odpowiedniego postępowania z dokumentacją elektroniczną.
 • Z6 Usuwanie z systemu teleinformatycznego dokumentacji nieposiadającej waloru materiałów zasługujących na trwałe przechowywanie (brakowanie dokumentacji niearchiwalnej).
 • Z7 Przekazywanie dokumentów elektronicznych do archiwów przechowujących wieczyście dokumentację.
 • Z8 Wyszukiwanie i udostępnianie dokumentacji elektronicznej w celach służbowych oraz naukowych dla pracowników instytucji własnej i dla osób z zewnątrz, poprzez przeprowadzanie kwerend, wykonywanie kopii i ich poświadczanie.
 • Z9 Organizowanie własnego stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad BHP, ochrony ppoż.i ochrony środowiska.

Kompetencja zawodowa Kz1: Gromadzenie dokumentów elektronicznych w systemie teleinformatycznym obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Przejmowanie i gromadzenie w formie elektronicznej dokumentacji spraw zakończonych i wprowadzanie ich do systemu teleinformatycznego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Normy prawne regulujące postępowanie z dokumentacją elektroniczną;
 • Sposoby tworzenia i przechowywania dokumentacji elektronicznej;
 • Zasady i przepisy w zakresie gromadzenia dokumentów elektronicznych w systemie teleinformatycznym;
 • Zasady obiegu dokumentacji elektronicznej w organizacji;
 • Standardy metadanych 19 dokumentów elektronicznych;
 • Wymagania techniczne różnych formatów zapisu i informatycznych nośników danych 11, na których utrwalono informacje;
 • Zagrożenia związane z utratą informacji i dokumentacji elektronicznej.
 • Uczestniczyć w procesach tworzenia i zarządzania dokumentacją elektroniczną na wszystkich etapach jej życia;
 • Klasyfikować dokumentację na podstawie wykazów akt 28 i kwalifikatorów dokumentacji 16;
 • Dzielić dokumentację według różnych kryteriów;
 • Weryfikować poprawność nadanej dokumentacji elektronicznej kwalifikacji archiwalnej;
 • Nadawać dokumentacji elektronicznej kwalifikację archiwalną;
 • Ewidencjonować dokumentację elektroniczną oraz tworzyć jej spisy zdawczo-odbiorcze 22;
 • Dbać o przechowywaną dokumentację oraz integralność plików cyfrowych 13.

Z2

Przenoszenie informacji z dokumentacji papierowej na nośnik elektroniczny (digitalizacja)

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Znaczenie procesu digitalizacji dla trwałego zachowania i udostępniania dokumentacji oraz informacji;
 • Zasady digitalizacji (cyfryzacji) dokumentacji na różnych nośnikach;
 • Techniki digitalizacji materiałów archiwalnych.
 • Przeprowadzać podstawowe zabiegi konserwatorskie 29 przed digitalizacją dokumentacji;
 • Przygotowywać technicznie dokumentację na nośniku papierowym do digitalizacji;
 • Stosować zasady i techniki digitalizacji materiałów archiwalnych;
 • Wykonywać proces digitalizacji.

Z3

Kwalifikowanie i klasyfikowanie dokumentacji elektronicznej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Podstawowe zasady i pojęcia taksonomii 26;
 • Kryteria kwalifikacji dokumentacji elektronicznej;
 • Znaczenie instrukcji kancelaryjnej 12 i wykazu akt dla kwalifikacji i klasyfikacji dokumentacji elektronicznej;
 • Obsługę systemów informatycznych automatyzujących obieg dokumentacji w organizacji.
 • Porządkować i systematyzować dokumentację elektroniczną;
 • Nadawać dokumentacji elektronicznej właściwe, zgodne z wykazem akt, kategorie archiwalne;
 • Obsługiwać systemy informatyczne automatyzujące obieg informacji.

Z4

Obsługiwanie systemu teleinformatycznego, w którym przechowywana jest dokumentacja elektroniczna

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne 20, w tym systemy informatyczne stosowane w zarządzaniu informacją i dokumentacją;
 • Rodzaj systemu teleinformatycznego, w którym tworzone są dokumenty elektroniczne;
 • Obsługę systemu teleinformatycznego;
 • Standardy metadanych dokumentów elektronicznych.
 • Współuczestniczyć w tworzeniu systemu elektronicznego obiegu dokumentacji;
 • Tworzyć i obsługiwać komputerowe bazy danych 15;
 • Określać niezbędne elementy struktury dokumentów elektronicznych (metadane);
 • Zapisywać przejmowane i przekazywane dokumenty w sposób uporządkowany, w określonej strukturze i na odpowiednim dla nich nośniku;
 • Stosować standardy metadanych dokumentów elektronicznych.

Kompetencja zawodowa Kz2: Organizowanie i udostępnianie elektronicznego zasobu archiwalnego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z5

Współpracowanie z komórkami organizacyjnymi w zakresie odpowiedniego postępowania z dokumentacją elektroniczną;

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Strukturę organizacyjną instytucji;
 • Zakres kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych;
 • Rodzaje dokumentacji elektronicznej wytwarzanej przez komórki organizacyjne;
 • Wpływ dokumentacji elektronicznej na proces racjonalizacji funkcjonowania organizacji.
 • Wyjaśniać podstawy działania systemu elektronicznego obiegu dokumentacji w instytucji/organizacji;
 • Sporządzać wykaz akt lub wyciągi z wykazu akt do stosowania przez poszczególne komórki organizacyjne;
 • Pomagać komórkom organizacyjnym w procesie tworzenia i postępowania z dokumentacją elektroniczną;
 • Pomagać w przygotowaniu środków ewidencyjnych dla dokumentacji elektronicznej.

Z6

Usuwanie z systemu teleinformatycznego dokumentów nieposiadających waloru materiałów zasługujących na trwałe przechowywanie (brakowanie dokumentacji niearchiwalnej)

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Potrzebę przeprowadzania systematycznego wartościowania dokumentacji elektronicznej;
 • Zasady i przepisy brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
 • Potrzebę zewnętrznego nadzoru nad usuwaniem dokumentacji niearchiwalnej z systemu teleinformatycznego.
 • Kompletować grupę ekspercką – komisję oceny i brakowania dokumentacji elektronicznej;
 • Organizować proces usuwania (brakowania) z systemu dokumentacji elektronicznej nieposiadającej wartości trwałej;
 • Dokumentować proces brakowania i uzyskać zgodę na jego przeprowadzenie od instytucji nadzorującej ten proces.

Z7

Przekazywanie dokumentów elektronicznych do archiwów przechowujących wieczyście dokumentację

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Standardy przygotowania dokumentacji elektronicznej przed jej przekazaniem do archiwów z zasobem wieczystym 30;
 • Misję i zasady funkcjonowania archiwów z zasobem wieczystym;
 • Zasady budowania i zachowywania zasobów archiwalnych w postaci dokumentacji elektronicznej dla celów urzędowych i naukowych.
 • Identyfikować miejsce przekazywania dokumentacji elektronicznej celem jej wieczystego przechowywania;
 • Zapisywać dokumenty przekazywane do archiwów z zasobem historycznym w sposób uporządkowany, w określonej strukturze i właściwym dla nich nośniku;
 • Organizować proces przekazywania dokumentacji elektronicznej do archiwów z zasobem wieczystym.

Z8

Wyszukiwanie i udostępnianie dokumentacji elektronicznej w celach służbowych oraz naukowych dla pracowników instytucji własnej i dla osób z zewnątrz, poprzez przeprowadzanie kwerend, wykonywanie kopii i ich poświadczanie

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Potrzeby informacyjne organizacji – wytwórcy dokumentu elektronicznego oraz jego personelu;
 • Potrzeby informacyjne podmiotów i użytkowników zewnętrznych;
 • Zasady przeprowadzania kwerend (poszukiwań) archiwalnych;
 • Zagrożenia związane z nieuzasadnionym bądź nieuprawnionym dostępem do informacji i dokumentacji elektronicznej.
 • Wyszukać i udostępniać dokumentację elektroniczną jej wytwórcy oraz użytkownikowi zewnętrznemu;
 • Przekształcać zapis elektroniczny w postać analogową celem sporządzania odpisów lub wypisów z dokumentacji źródłowej na nośniku cyfrowym;
 • Stosować przepisy, m.in. o dostępie do informacji niejawnej oraz o ochronie danych osobowych.

Z9

Organizowanie własnego stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Konieczność przestrzegania zasad ochrony ppoż.;
 • Konieczność ochrony środowiska i zasobów naturalnych;
 • Potrzebę właściwej, tj. zgodnej z instrukcjami obsługi sprzętu komputerowego oraz zabezpieczania i konserwacji nośników wymiennych.
 • Stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Organizować własne stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii;
 • Wykorzystywać środki i materiały potrzebne do wykonywanej pracy;
 • Organizować proces utylizacji zużytego sprzętu komputerowego i nośników.

Pracownik w zawodzie archiwista dokumentów elektronicznych powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za zgodne z obowiązującymi przepisami gromadzenie dokumentów elektronicznych w systemie teleinformatycznym.
 • Kształtowania zasobu archiwalnego dokumentów elektronicznych według oczekiwań organizacji i jego przyszłych użytkowników.
 • Udostępniania zasobu dokumentacji elektronicznej według obowiązujących zasad i przepisów.
 • Stosowania się do zapisów Kodeksu Etycznego Archiwistów.
 • Podnoszenia kompetencji zawodowych drogą uczestnictwa w szkoleniach oraz poprzez samokształcenie.
 • Nierozpowszechniania informacji uzyskanych w trakcie pracy z dokumentacją w ramach przestrzegania tajemnicy służbowej 25.
 • Dokonywania krytycznej oceny swoich indywidualnych działań oraz w ramach współpracy zespołowej w zakresie tworzenia i gromadzenia dokumentacji elektronicznej.
 • Funkcjonowania w zespole pracowniczym oraz komunikowania się z jego członkami.
 • Wykazywania dbałości o sprzęt i materiały niezbędne do wykonywania powierzonych zadań.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu archiwista dokumentów elektronicznych.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu archiwista dokumentów elektronicznych

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie archiwista dokumentów elektronicznych nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisu kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę