INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Archiwista dokumentów elektronicznych

Kod: 441401

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Miejscem pracy archiwisty dokumentów elektronicznych mogą być:

 • urzędy państwowe,
 • jednostki samorządowe,
 • archiwa państwowe,
 • archiwa wyodrębnione,
 • wydzielone archiwa zakładowe,
 • instytucje publiczne,
 • instytucje kościelne,
 • firmy zajmujące się porządkowaniem akt i dokumentów na zlecenie instytucji oraz osób prywatnych.

Warto zwrócić uwagę, że coraz więcej firm oraz instytucji decyduje się na wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w ramach systemu przeznaczonego do zarządzania treścią w przedsiębiorstwie – ECM 24 (ang. Enterprise Content Management).

Mając na uwadze coraz częściej zauważany problem nieefektywnego przetwarzania dokumentów w formie papierowej i zbyt długi czas poświęcany na wyszukiwanie konkretnych treści, można przyjąć, że zapotrzebowanie na pracę w zawodzie archiwisty dokumentów elektronicznych będzie sukcesywnie wzrastać.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce do pracy w zawodzie archiwista dokumentów elektronicznych można się przygotować poprzez ukończenie:

 • szkoły policealnej w zawodzie pokrewnym technik archiwista i uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w tym zawodzie, po zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • kwalifikacyjnego kursu zawodowego (dla dorosłych) w zakresie kwalifikacji AU.63 Organizacja i prowadzenie archiwum oraz AU.64 Opracowywanie materiałów archiwalnych, wyodrębnionych w pokrewnym zawodzie szkolnym technik archiwista, po zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą prowadzić:

 • publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 • niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 • podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodach szkolnictwa zawodowego potwierdzają (również w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Wiele szkół wyższych posiada w swojej ofercie edukacyjnej, na wydziałach nauk humanistycznych, możliwość kształcenia na kierunkach związanych z archiwistyką i szeroko rozumianym zarządzaniem dokumentacją.

Alternatywą dla kilkuletnich studiów stacjonarnych bądź zaocznych są studia podyplomowe związane z archiwistyką, bibliotekoznawstwem, zarządzaniem informacją, z których mogą skorzystać absolwenci różnych kierunków studiów.

Szkolenie

Profesjonalne szkolenia dla archiwistów dokumentów elektronicznych prowadzą:

 • organizacje branżowe, w tym stowarzyszenia, fundacje,
 • centra kształcenia ustawicznego i zawodowego,
 • firmy szkoleniowe i ośrodku edukacyjne,
 • producenci oprogramowania i systemów teleinformatycznych.

Przykładowo szkolenia mogą dotyczyć:

 • obsługi sprzętu do digitalizacji materiałów archiwalnych,
 • obsługi pakietu oprogramowania biurowego,
 • zarządzania dokumentacją elektroniczną,
 • metod działania archiwów w czterech zakresach: gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania,
 • metodyki pracy w archiwum i systemach kancelaryjnych,
 • obsługi systemów informatycznych i baz danych.

Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób uprawiających zawód archiwista dokumentów elektronicznych jest bardzo zróżnicowane w zależności od podmiotu, w którym wykonywana jest praca:

 • najwyższe wynagrodzenie – nawet do 9000 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat – odnotowywane jest w specjalistycznych przedsiębiorstwach zajmujących się przetwarzaniem, gromadzeniem oraz udostępnianiem dokumentów elektronicznych, a funkcjonujących na zasadach outsourcingu (tj. zadań zlecanych podmiotom zewnętrznym),
 • stawki wynagrodzeń w administracji państwowej i samorządowej niewiele odbiegają od stawek, które proponowane są osobom tam zatrudnionym na innych stanowiskach – wyższe wynagrodzenia oferują zazwyczaj urzędy administracji samorządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne. Początkujący archiwista dokumentów elektronicznych może liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 3000 zł do 3500 zł brutto miesięcznie,
 • stawki wynagrodzeń w przypadku zatrudnienia zdalnego, w tym osób niepełnosprawnych, rozpoczynają się od 2100 zł brutto.

Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód archiwisty dokumentów elektronicznych uzależniony jest także od:

 • rodzaju pracodawcy (podmiot prywatny, publiczny, krajowy, zagraniczny),
 • charakteru zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie),
 • wymiaru czasu pracy (pełny, niepełny etat),
 • wielkości aglomeracji i regionu kraju,
 • sytuacji na lokalnym rynku pracy,
 • szczegółowego zakresu powierzonych obowiązków.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie archiwista dokumentów elektronicznych możliwe jest zatrudnienie osób z pewnymi rodzajami niepełnosprawności, także zważywszy na fakt, że praca na tym stanowisku może być wykonywana zdalnie.

W szczególności będzie odpowiadała ona osobom niepełnosprawnym ruchowo, które nie mają przy tym problemów z obsługą komputera oraz sprzętu służącego do digitalizacji dokumentacji na nośniku papierowym.

Podkreślić jednak należy, że praca archiwisty dokumentów elektronicznej jest często działaniem jednostajnym i wyczerpującym psychicznie i fizycznie, stąd też wymagane są w jej trakcie przerwy. Niezbędne dla podjęcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie jest zidentyfikowanie indywidualnych barier i dostosowanie technicznych oraz organizacyjnych warunków pracy do ich potrzeb.

Zawód archiwisty dokumentów elektronicznych mogą wykonywać osoby z następującymi rodzajami niepełnosprawności – pod warunkiem odpowiedniego dostosowania środowiska pracy (pod względem technicznym i organizacyjnym):

 • z każdą dysfunkcją kończyn dolnych (05-R) – wymagane jest wówczas wyposażenie stanowiska pracy w uchwyty, poręcze, regulowane wysokości siedzisk krzeseł, podnóżki oraz inne udogodnienia,
 • z niewielką dysfunkcją kończyn górnych ((05-R), która pozwala na pracę przy komputerze (wymagane jest wówczas dostosowanie sprzętu komputerowego),
 • poruszające się na wózkach inwalidzkich (05-R) – wymagany jest wówczas odpowiedni dobór stanowiska, bądź ograniczenie lub zmodyfikowanie zakresu pracy w celu umożliwienia wykonywania zadań w pozycji siedzącej,
 • z zaburzeniami głosu, mowy i choroby słuchu (03-L), pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego wsparcia technicznego (np. możliwości skorygowania wady za pomocą aparatów słuchowych) oraz przygotowania środowiska i stanowiska pracy m.in. celem umożliwienia właściwej percepcji sygnałów alarmowych,
 • z innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego i innymi – pod warunkiem, że praca nie wymaga znacznego wysiłku fizycznego i jest zorganizowana w taki sposób, aby pracownik miał możliwość regularnego przyjmowania leków i dokonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno- -medycznych (np. zastrzyków insulinowych).

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę