INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Archiwista dokumentów elektronicznych

Kod: 441401

7. Słownik

Nazwa pojęciaDefinicja pojęcia
Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień – awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika, powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie (zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiające porównanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji w tym do PRK.

Kody niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:

01-U upośledzenie umysłowe,

02-P choroby psychiczne,

03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,

04-O choroby narządu wzroku,

05-R upośledzenie narządu ruchu,

06-E epilepsja,

07-S choroby układu oddechowego i krążenia,

08-T choroby układu pokarmowego,

09-M choroby układu moczowo-płciowego,

10-N choroby neurologiczne,

11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono 9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych - Projekt PIAAC, prowadzonym cyklicznie przez OECD.

Kompetencja zawodowa

Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania, w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie, na co najmniej jednym stanowisku pracy w zawodzie.

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne, cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji, sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten prowadzi do certyfikacji - wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,

„certyfikatu”.

Sektorowa Rama Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg, koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji, w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy, lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz, w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym, charakteryzowany na podstawie:

  • poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne, wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
  • profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).
Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją. W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się czynności zawodowe.

Zawód

Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl/

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym, ewidencjonujący kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/

Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1. Archiwum elektroniczne

Część systemu teleinformatycznego pozwalająca na ewidencję, systematyzację i dostęp do dokumentów podlegających archiwizacji i wytworzonych przez organizację w ramach systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

Stryjkowski K.: Vademecum kancelaryjno-archiwalne. Wydawnictwo Rys, Poznań 2011

2. Archiwum zakładowe

Wewnętrzna komórka w jednostce organizacyjnej (zwykle państwowej) zajmująca się gromadzeniem, przechowywaniem, ewidencjonowaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem całości posiadanego zasobu archiwalnego. Do jego zadań należy również okresowe brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://archiwa.gov.pl/pl/757-s%C5%82ownik-archiwalny

[dostęp: 31.10.2018]

3. Brakowanie

Wydzielenie i przekazanie do zniszczenia tej części dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uznano ją za nieprzydatną dla celów praktycznych podmiotu. Przekazanie dokumentacji do zniszczenia może nastąpić dopiero po uzyskaniu zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej wydanej przez właściwe miejscowo archiwum państwowe.

http://test.ank.gov.pl/nadzor-archiwalny/glowne-zadania-nadzoru-archiwalnego/brakowanie-dokumentacji-w-archiwum-zakladowym-

[dostęp: 31.10.2018]

4. Certyfikat dostępu

Inaczej poświadczenie bezpieczeństwa – dokument tworzony w oparciu o ustawę o ochronie informacji niejawnych umożliwiający dostęp do informacji niejawnej, czyli objętej określoną klauzulą tajności.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

Stryjkowski K.: Vademecum kancelaryjno-archiwalne. Wydawnictwo Rys, Poznań 2011.

5. Digitalizacja

Proces zamiany istniejących zasobów analogowych w równoważne i dostępne zasoby cyfrowe, na co składa się m.in. obróbka oryginałów, konwersja cyfrowa, zbieranie metadanych i udostępnianie. Efektem digitalizacji jest kopia cyfrowa dostępna dla użytkowników poprzez Internet lub innymi kanałami, przez długi okres czasu.

http://www.pilsudski.org/pl/nowosci/blog/466-digitalizacja-a-cyfryzacja

[dostęp: 31.10.2018]

6. Dokument elektroniczny

Inaczej e-dokument – to stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych.

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 570)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20050640565

[dostęp: 31.10.2018]

7. Dokumentacja kategorii „A”

Jest wytwarzana w jednostkach organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym, tj. w takich, dla których właściwe miejscowo archiwum państwowe wydało odpowiednią decyzję w przedmiotowej sprawie. Dokumentację kategorii „A”, zwana materiałami archiwalnymi przechowuje się w archiwum zakładowym przez 25 lat, a następnie przekazuje się ją do właściwego archiwum państwowego. Po przejęciu przez archiwum państwowe dokumentacja jest opracowywana, tj. sporządzany jest dla niej wstęp do inwentarza, inwentarz oraz pomoce naukowe. Następnie dokumentację przechowuje się wieczyście, na bieżąco konserwuje oraz udostępnia zainteresowanym.

http://www.archivia.com.pl/artykuly/dokumentacja-kategorii-a.htm

[dostęp: 31.10.2018]

8. Dokumentacja niearchiwalna

Część dokumentacji, która posiada czasową wartość praktyczną dla jej twórcy i nie stanowi materiałów archiwalnych. Do oznaczenia kategorii archiwalnej tej dokumentacji używa się symbolu „B”.

Archiwum Narodowe w Krakowie:

http://ank.gov.pl/edukacja-i-wydawnictwa/slownik-terminow-archiwalnych-a-z/dokumentacja-niearchiwalna

[dostęp: 31.10.2018]

9. Ewidencjonowanie

Sporządzanie pomocy ewidencyjnych (np. spisy zdawczo-odbiorcze) zasobu archiwalnego.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

Stryjkowski K.: Vademecum kancelaryjno-archiwalne. Wydawnictwo Rys, Poznań 2011

10. Informacja niejawna

Informacja, której nieuprawnione ujawnienie (także w trakcie jej opracowywania oraz niezależnie od formy i sposobu jej wyrażania) spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla państwa lub organizacji albo byłoby niekorzystne z punktu widzenia ich interesów.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

Stryjkowski K.: Vademecum kancelaryjno-archiwalne. Wydawnictwo Rys, Poznań 2011

11. Informatyczny nośnik danych

Materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej, np. płyta CD, dysk twardy lub dysk zewnętrzny, dyskietka, pendrive.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

Stryjkowski K.: Vademecum kancelaryjno-archiwalne. Wydawnictwo Rys, Poznań 2011

12. Instrukcja kancelaryjna

Normatyw określający system kancelaryjny oraz ustalający proces obiegu dokumentacji w organizacji.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://archiwa.gov.pl/pl/757-s%C5%82ownik-archiwalny

[dostęp: 31.10.2018]

13. Integralność plików cyfrowych

Właściwość (cecha) zapobiegająca zmianom w plikach podczas ich odczytu, zapisu bądź transmisji, a także funkcja gwarantująca spójność i nienaruszalność plików cyfrowych.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://panmarek.pl/integralnosc

[dostęp: 31.10.2018]

14. Klasyfikowanie

Przyporządkowanie dokumentacji do właściwej dla niej (zgodnie z wykazem akt) grupy rzeczowej.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

Stryjkowski K.: Vademecum kancelaryjno-archiwalne. Wydawnictwo Rys, Poznań 2011

15. Komputerowe bazy danych

Zestaw zbiorów utrzymywanych w określony sposób w systemie teleinformatycznym bądź w pamięci komputera, zgromadzonych zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego i służących do gromadzenia i przetwarzania informacji oraz ich wykorzystywania dla różnych celów (modele baz danych: sieciowy, hierarchiczny i relacyjny).

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://www.itechlab.pl/blog/systemy-bazodanowe.htm

[dostęp: 31.10.2018]

16. Kwalifikator dokumentacji

Normatyw określający szczegółowy podział klasyfikacyjny dokumentacji technicznej oraz jej kwalifikację archiwalną.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

Stryjkowski K.: Vademecum kancelaryjno-archiwalne. Wydawnictwo Rys, Poznań 2011

17. Kwalifikowanie

Wyznaczenie dla dokumentacji właściwej dla niej (zgodnie z wykazem akt) kategorii archiwalnej.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

Stryjkowski K.: Vademecum kancelaryjno-archiwalne. Wydawnictwo Rys, Poznań 2011

18. Kwerenda

Zapytanie wykonane w celu odnalezienia pożądanej informacji w dowolnym zbiorze danych (np. w zasobie archiwum). Kwerendy przeprowadza się osobiście lub z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

Stryjkowski K.: Vademecum kancelaryjno-archiwalne. Wydawnictwo Rys, Poznań 2011

19. Metadane

Dane o danych – ustrukturalizowane informacje stosowane do opisu zasobów informacji lub obiektów informacji, dostarczające szczegółowych danych dotyczących atrybutów zasobów lub obiektów informacji, w celu ułatwienia ich znalezienia, identyfikacji, a także zarządzania tymi zasobami. Także zestaw danych logicznie powiązanych z archiwalnym dokumentem elektronicznym, sprawą, serią lub zespołem elementów informacyjnych opisujących ten dokument lub zbiór i umożliwiających jego wyszukiwanie, kontrolę, zrozumienie oraz zarządzanie.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://www.squiz.net/pl/learn/blog/metadata-for-marketers

[dostęp: 31.10.2018]

20. Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne

Grupa technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej, które usprawniają organizację i mogą wpłynąć na wzrost jej efektywności.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_96055.asp?soid=F23A2E523C6048A9960181EFDD11A685

[dostęp: 31.10.2018]

21. Poświadczenie

Potwierdzenie - podpisem (także w formie elektronicznej uwierzytelnionej) – na kopii/odpisie dokumentu, jego zgodności z oryginałem.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

Stryjkowski K.: Vademecum kancelaryjno-archiwalne. Wydawnictwo Rys, Poznań 2011

22. Spis zdawczo-odbiorczy

Podstawowy środek ewidencyjny zasobu archiwum zakładowego, mogący mieć formę papierową lub elektroniczną.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://archiwa.gov.pl/pl/757-s%C5%82ownik-archiwalny

[dostęp: 31.10.2018]

23. System teleinformatyczny

Zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041711800

[dostęp: 31.10.2018]

24. System przeznaczony do zarządzania treścią w przedsiębiorstwie – ECM (ang. Enterprise Content Management)

ECM to strategie, metody i narzędzia, które pozwalają na inteligentną klasyfikację, archiwizację, przetwarzanie danych oraz dokumentów papierowych do formy cyfrowej.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

Stryjkowski K.: Vademecum kancelaryjno-archiwalne. Wydawnictwo Rys, Poznań 2011

25. Tajemnica służbowa

Inaczej tajemnica zawodowa – obowiązek pracownika/zleceniobiorcy do zachowania w poufności wszystkich informacji pozyskanych w toku wykonywania powierzonych obowiązków, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę/zleceniodawcę na szkodę.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/tajemnica-sluzbowa-kogo-dotyczy-zobowiazanie,oswiadczenie,kodeks-pracy_pr-2220.html

[dostęp: 31.10.2018]

26. Taksonomia

W nauce o informacji obejmuje podział na kategorie dowolnego zbioru obiektów na podstawie określonych kryteriów. Wynikiem podziału jest układ hierarchiczny, odzwierciedlający relacje nadrzędności i podrzędności między poszczególnymi elementami hierarchii.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

J. Tomaszczyk: Taksonomia jako narzędzie organizacji informacji, w: „Zagadnienia Informacji Naukowej" Nr 1/2007

27. Wartość trwała

Cecha przypisana materiałom archiwalnym, tj. dokumentacji przechowywanej wieczyście (bezterminowo) w powołanych do tego instytucjach.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://archiwa.gov.pl/pl/757-s%C5%82ownik-archiwalny

[dostęp: 31.10.2018]

28. Wykaz akt

Normatyw kancelaryjny (najczęściej załącznik do instrukcji kancelaryjnej) zawierający klasyfikację rzeczową i kwalifikację archiwalna dokumentacji.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://archiwa.gov.pl/pl/757-s%C5%82ownik-archiwalny

[dostęp: 31.10.2018]

29. Zabiegi konserwatorskie

Zespół działań mających na celu odtworzenie pierwotnego stanu fizycznego nośnika informacji lub jego poprawę, np. w celu udostępnienia lub dalszego przetwarzania.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

Stryjkowski K.: Vademecum kancelaryjno-archiwalne. Wydawnictwo Rys, Poznań 2011

30. Zasób wieczysty

Część zasobu archiwalnego przechowywana wieczyście (bezterminowo) z uwagi na wartość informacyjną.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

Stryjkowski K.: Vademecum kancelaryjno-archiwalne. Wydawnictwo Rys, Poznań 2011

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę