INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Asystent do spraw księgowości

Kod: 431101

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie asystent do spraw księgowości wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Gromadzenie i segregowanie dokumentów pod względem chronologii i rodzaju.
 • Z2 Kontrolowanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym.
 • Z3 Ewidencjonowanie zadekretowanych 3 dowodów księgowych w systemie finansowo-księgowym.
 • Z4 Sporządzanie dokumentów dotyczących zapłaty zobowiązań.
 • Z5 Monitorowanie rozrachunków z kontrahentami i innymi podmiotami oraz wyjaśnianie rozbieżności.
 • Z6 Sporządzanie deklaracji podatkowych na podstawie danych pochodzących z ksiąg i rejestrów.
 • Z7 Przygotowywanie dokumentacji inwentaryzacyjnej.
 • Z8 Archiwizowanie dowodów księgowych.
 • Z9 Prowadzenie korespondencji z kontrahentami, urzędami, bankami i innymi podmiotami w sprawach księgowych.

Kompetencja zawodowa Kz1: Opracowywanie dowodów księgowych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Gromadzenie i segregowanie dokumentów pod względem chronologii i rodzaju

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Obieg dokumentacji w przedsiębiorstwie;
 • Rodzaje dowodów księgowych;
 • Różnice w pojęciach dokumentacji księgowej 4 i dowodu księgowego.
 • Rozróżniać dowody księgowe pod względem rodzaju;
 • Chronologicznie gromadzić i segregować dokumenty i dowody księgowe;
 • Stosować się do instrukcji obiegu dokumentacji.

Z2

Kontrolowanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie kontroli dowodów księgowych;
 • Rodzaje kontroli dowodów księgowych;
 • Konieczność przeprowadzenia kontroli dowodów księgowych.
 • Sprawdzić poprawność wystawienia dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;
 • Wyjaśnić błędy formalne i rachunkowe w dokumentach.

Z3

Ewidencjonowanie zadekretowanych dowodów księgowych w systemie finansowo-księgowym

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI– potrafi:

 • Zakładowy plan kont 17 obowiązujący w jednostce;
 • Zasady ewidencji na kontach księgowych;
 • Zasady ewidencji w programie finansowo-księgowym.
 • Posługiwać się zakładowym planem kont;
 • Ewidencjonować zadekretowane operacje gospodarcze w programie finansowo-księgowym oraz w technologii odręcznej;
 • Poprawiać błędy księgowe.

Z8

Archiwizowanie dowodów księgowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych w zakresie przechowywania i archiwizowania dokumentacji księgowej;
 • Zasady i warunki przechowywania i archiwizowania dowodów księgowych;
 • Kategorie archiwalne poszczególnych rodzajów dowodów księgowych i pozostałej dokumentacji księgowej.
 • Nadawać kategorię archiwalną 8;
 • Przygotowywać dowody księgowe i pozostałą dokumentację księgową do archiwizacji;
 • Zabezpieczać dowody księgowe przed zniszczeniem;
 • Tworzyć trwałe kopie archiwalne na elektronicznych nośnikach danych.

Kompetencja zawodowa Kz2: Sporządzanie dokumentacji księgowej obejmuje zestaw zadań zawodowych Z4, Z5, Z6, Z7, Z9, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z4

Sporządzanie dokumentów dotyczących zapłaty zobowiązań

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy prawa dotyczące możliwości rozliczeń gotówkowych 15 i bezgotówkowych 14;
 • Formy rozliczeń bezgotówkowych;
 • Zasady wystawiania weksli i czeków.
 • Dobierać formę zapłaty za zobowiązanie;
 • Sporządzać dokumenty zapłaty zobowiązań zgodnie z uzgodnioną formą zapłaty, np. polecenie przelewu 11, weksel 16, czek rozrachunkowy 2;
 • Przygotowywać dokumentację do akredytywy 1.

Z5

Monitorowanie rozrachunków z kontrahentami i innymi podmiotami oraz wyjaśnianie rozbieżności

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady działania kont ksiąg pomocniczych 9 dla kont syntetycznych 10 rozrachunków z kontrahentami i innymi podmiotami otoczenia przedsiębiorstwa;
 • Tryb i zasady płatności podatków;
 • Zasady działania modułów rozrachunków w oprogramowaniu finansowo-księgowym.
 • Uzgadniać salda rozrachunków;
 • Ustalać rozbieżności w płatnościach;
 • Monitorować terminowość spłaty zobowiązań i należności;
 • Wyjaśniać rozbieżności w płatnościach.

Z6

Sporządzanie deklaracji podatkowych na podstawie danych pochodzących z ksiąg i rejestrów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy prawa podatkowego regulujące tryb, zasady i terminy sporządzania deklaracji podatkowych;
 • Urzędy skarbowe właściwe miejscowo dla danej jednostki ze względu na rodzaj składania deklaracji podatkowej.
 • Generować dane niezbędne do sporządzenia deklaracji podatkowych;
 • Sporządzać deklaracje podatkowe;
 • Przesyłać deklaracje podatkowe do właściwego miejscowo urzędu skarbowego;
 • Sporządzać polecenie przelewu podatku do właściwego urzędu skarbowego.

Z7

Przygotowywane dokumentacji inwentaryzacyjnej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy prawne dotyczące zasad przeprowadzania inwentaryzacji 7;
 • Rodzaje inwentaryzacji;
 • Metody przeprowadzania inwentaryzacji;
 • Częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji;
 • Zasady rozliczania inwentaryzacji;
 • Dokumentację inwentaryzacyjną.
 • Przygotowywać i sporządzać dokumentację inwentaryzacyjną;
 • Kontrolować prawidłowość generowanej dokumentacji inwentaryzacyjnej, w tym w szczególności arkuszy spisów z natury;
 • Monitorować terminowość dostarczania dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie inwentaryzacji (arkusze spisu z natury, potwierdzenia sald).

Z9

Prowadzenie korespondencji z kontrahentami, urzędami, bankami i innymi podmiotami w sprawach księgowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady redagowania pism;
 • Zasady sporządzania dokumentów monitujących;
 • Przepisy i zasady naliczania odsetek ustawowych.
 • Przygotowywać dane do sporządzania korespondencji z kontrahentami w sprawach księgowych;
 • Sporządzać wezwania do zapłaty należności, wezwanie do zapłaty odsetek, notę księgową;
 • Wyjaśniać rozbieżności w rozrachunkach.

Pracownik w zawodzie asystent do spraw księgowości powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za realizację swoich zadań zawodowych związanych z wykonywaniem prostych czynności księgowych.
 • Dostosowywania zachowania do zmieniających się okoliczności w środowisku pracy działu księgowości.
 • Uzupełniania i aktualizowania wiedzy niezbędnej do realizacji powierzonych zadań zawodowych.
 • Dokonywania oceny swojego działania oraz działania wykonywanego w ramach współpracy zespołowej w dziale księgowości.
 • Osiągania wyznaczonych rezultatów związanych z wykonywaniem prostych czynności księgowych we współpracy z innymi pracownikami działu księgowości.
 • Przestrzegania zasad etyki zawodowej związanych z wykonywaniem zawodu asystenta do spraw księgowości.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu asystent do spraw księgowości.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu asystent do spraw księgowości

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie asystent do spraw księgowości nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisu kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę