INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Asystent do spraw księgowości

Kod: 431101

2. Opis zawodu

Asystent do spraw księgowości wykonuje czynności księgowe wspomagające pracę działu księgowości.

Opis pracy

Asystent do spraw księgowości wykonuje podstawowe czynności księgowe wspomagające pracę księgowego, zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności prawa bilansowego 12 i prawa podatkowego 13.

Przygotowuje dowody księgowe 5 do kwalifikacji i ujęcia w księgach, uzgadnia rozrachunki, wprowadza dane do systemu finansowo-księgowego, sporządza zestawienia i raporty, prowadzi korespondencję w sprawach księgowych.

Na bieżąco gromadzi i segreguje dowody księgowe pod względem chronologicznym i rodzajowym, wprowadza je do systemu finansowo-księgowego oraz archiwizuje. Jego praca wykonywana jest pod nadzorem i składa się z prostych, powtarzalnych czynności księgowych połączonych z obliczeniami arytmetycznymi.

Sposoby wykonywania pracy

Praca asystenta do spraw księgowości polega m.in. na:

 • nadzorowaniu prawidłowego obiegu otrzymanych i wystawionych dowodów księgowych,
 • przygotowaniu dowodów księgowych do ewidencji w programie finansowo-księgowym,
 • wprowadzaniu danych do systemu finansowo-księgowego,
 • kontrolowaniu i uzgadnianiu rozrachunków z kontrahentami,
 • sporządzaniu deklaracji podatkowych, zestawień i raportów,
 • przygotowywaniu dokumentacji inwentaryzacyjnej,
 • archiwizowaniu dowodów księgowych,
 • współpracy w zakresie księgowym z podmiotami zewnętrznymi, np. bankami, urzędami, kontrahentami.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Asystent do spraw księgowości wykonuje swoją pracę w pomieszczeniach biurowych (często klimatyzowanych, ze sztucznym oświetleniem) w pozycji siedzącej, przy użyciu komputera. Są to zazwyczaj pomieszczenia w przedsiębiorstwach i jednostkach organizacyjnych różnych branż w dziale księgowości, a także w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach, które zajmują się prowadzeniem ewidencji księgowej oraz sporządzaniem sprawozdań finansowych dla celów bilansowych i podatkowych, np. w biurach rachunkowych, kancelariach finansowych i podatkowych.

Długotrwała praca w pozycji siedzącej na stanowisku z użyciem komputera może powodować zagrożenia dla zdrowia, wynikające np. z przeciążenia wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego. Pracę przy monitorach ekranowych zalicza się do prac uciążliwych, dlatego ważne jest, aby stanowisko pracy specjalisty do spraw rozwoju i organizacji transportu zostało zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii 6.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Podstawowymi narzędziami do wykonania zadań zawodowych asystenta do spraw księgowości są:

 • komputer z dostępem do internetu wyposażony w pakiet biurowy,
 • oprogramowanie finansowo-księgowe,
 • urządzenia peryferyjne, np. drukarka, klawiatura, monitor, mysz, skaner,
 • urządzenia biurowe, np. telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka,
 • nośniki danych do archiwizacji,
 • druki i formularze.

Organizacja pracy

Asystent do spraw księgowości może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zadania zawodowe wykonywane są najczęściej w systemie jednozmianowym, w stałych godzinach pracy. Jego praca wymaga kontaktów z przełożonym i współpracownikami, także z innych działów, niekiedy z instytucjami zewnętrznymi, w sposób wynikający ze struktury organizacyjnej oraz przewidziany w instrukcji obiegu dokumentów.

W okresie sporządzania sprawozdań finansowych praca asystenta do spraw księgowości może wiązać się ze zwiększoną dyspozycyjnością, w tym z pracą w ponadnormatywnym czasie.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Asystent do spraw księgowości wykonuje pracę najczęściej przy stanowisku komputerowym w pozycji siedzącej, przez co jest narażony w szczególności na:

 • przeciążenia narządu wzroku,
 • przeciążenia mięśni kręgosłupa, karku i narządów ruchu,
 • zaburzenie krążenia, głównie w obrębie nóg,
 • zmęczenie, znużenie,
 • bóle głowy.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód asystent do spraw księgowości ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • rozumowanie logiczne,
 • dobra pamięć,
 • uzdolnienia rachunkowe,
 • zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 • zdolność analizowania problemów;

w kategorii cech osobowościowych

 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • systematyczność,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • dbałość o jakość pracy,
 • gotowość do pracy indywidualnej,
 • odpowiedzialność za działania zawodowe,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się,
 • zainteresowania ekonomiczne.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Do wykonywania zawodu asystent do spraw księgowości wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia.

Przeciwwskazaniami do pracy w zawodzie są:

 • poważna wada wzroku i słuchu (wada wzroku uniemożliwiająca np. obsługę komputera, wada słuchu uniemożliwiająca kontakty ze współpracownikami),
 • choroby psychiczne, zaburzenia osobowościowe,
 • problemy w porozumiewaniu się z otoczeniem.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Osoba zatrudniona w zawodzie asystent do spraw księgowości powinna posiadać wykształcenie co najmniej średnie. Preferowane są kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości lub technik ekonomista. Możliwe jest również zatrudnienie pracownika z wykształceniem średnim ogólnym.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Pracodawcy zatrudniający asystentów do spraw księgowości zazwyczaj preferują:

 • posiadanie tytułu i dyplomu technika rachunkowości lub technika ekonomisty,
 • posiadanie świadectw potwierdzających kwalifikacje uzyskane po ukończeniu odpowiednich kwalifikacyjnych kursów zawodowych, spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne:
 • AU.36 Prowadzenie rachunkowości, wyodrębnioną w zawodach pokrewnych technik rachunkowości i technik ekonomista,
 • AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych, wyodrębnioną w zawodzie pokrewnym technik rachunkowości,
 • AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, wyodrębnionej w zawodzie pokrewnym technik ekonomista,
 • posiadanie tytułu i dyplomu licencjata lub magistra uzyskanych na kierunkach: ekonomia, finanse i bankowość itp.

Zatrudnienie osób nieposiadających wykształcenia ekonomicznego w zawodzie asystent do spraw księgowości wymaga ukończenia szkoleń z zakresu księgowości, organizowanych przez stowarzyszenia branżowe lub wyspecjalizowane instytucje.

W przedsiębiorstwach prowadzących współpracę z kontrahentami zagranicznymi wymagana jest umiejętność posługiwania się językiem obcym ze znajomością słownictwa zawodowego.

Często instytucje zatrudniające asystentów do spraw księgowości wymagają okazania zaświadczenia o niekaralności.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Asystent do spraw księgowości po ukończeniu certyfikowanych kursów księgowości może ubiegać się o stanowisko specjalisty do spraw rachunkowości. Po uzyskaniu samodzielności, przy posiadaniu zdolności oraz umiejętności organizacyjnych, umiejętności pracy z ludźmi, może awansować na stanowisko kierownicze (np. kierownik zespołu, działu itp.),

Posiadając kompetencje asystenta do spraw księgowości można pracować na równorzędnym stanowisku w zawodzie fakturzystka.

Uzyskanie wykształcenia wyższego oraz posiadanie praktyki zawodowej umożliwia awans na stanowisko głównego księgowego.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie asystent do spraw księgowości nie ma możliwości bezpośredniego potwierdzenia kompetencji zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej.

Możliwe jest potwierdzanie kompetencji przydatnych do wykonywania tego zawodu przystępując przed Okręgową Komisja Egzaminacyjną do egzaminów potwierdzających kwalifikacje: AU.36 Prowadzenie rachunkowości, AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych, AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, także w trybie eksternistycznym.

Nabyte kompetencje zawodowe asystenta do spraw księgowości można potwierdzić w stowarzyszeniach branżowych, bądź w innych instytucjach uprawnionych do potwierdzania kwalifikacji zawodowych z zakresu rachunkowości i księgowości – na ogół po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminów.

Więcej informacji można uzyskać w Rejestrze Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie asystenta do spraw księgowości może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Główny księgowy

121101

Specjalista do spraw rachunkowości

241103

Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej

241105

Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej

241106

Fakturzystka

431102

Technik rachunkowościS

431103

Technik ekonomistaS

331403

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę