INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Ankieter

Kod: 422701

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie ankieter wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Przygotowywanie się do prowadzenia badań poprzez poznanie zasad ich realizacji.
 • Z2 Przeprowadzanie wywiadów bezpośrednich z respondentami lub ankietowych badań audytoryjnych z grupą respondentów.
 • Z3 Przygotowywanie, opracowywanie oraz przekazywanie efektów realizacji badań do analizy.

Kompetencja zawodowa Kz1: Przeprowadzanie badań ankietowych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Przygotowywanie się do prowadzenia badań poprzez poznanie zasad ich realizacji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady realizacji badań ankietowych;
 • Koncepcję projektu badawczego (w tym jego cele);
 • Sposób doboru respondentów;
 • Narzędzia badawcze (np. kwestionariusze ankiet);
 • Wytyczne dotyczące realizacji badania;
 • Instrukcje użytkowania wykorzystywanych narzędzi elektronicznych (np. aplikacja, dedykowane oprogramowanie, edytor tekstu);
 • Zasady dotyczące poufności realizowanych badań i ochrony danych osobowych.
 • Wyjaśniać respondentom cel badania oraz sposób jego przeprowadzenia;
 • Korzystać z narzędzi elektronicznych wspomagających realizację badania (np. aplikacji do prowadzenia ankiet na tablecie/laptopie, programu komputerowego zawierającego bazę danych respondentów);
 • Przestrzegać zasad dotyczących poufności realizowanych badań i ochrony danych osobowych;
 • Analizować dane dotyczące spełniania przez respondentów warunków doboru próby;
 • Zdobywać informacje o potencjalnych respondentach w terenie.

Z2

Przeprowadzanie wywiadów bezpośrednich z respondentami lub ankietowych badań audytoryjnych z grupą respondentów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Sposób doboru respondentów;
 • Narzędzia badawcze (np. kwestionariusze ankiet);
 • Wytyczne dotyczące realizacji badania;
 • Techniki skutecznego komunikowania się oraz komunikacji interpersonalnej;
 • Zasady dotyczące anonimowości i poufności realizowanych badań oraz ochrony danych osobowych.
 • Znajdować respondentów spełniających założone w badaniu kryteria;
 • Nakłaniać respondentów do udziału w badaniu;
 • Przedstawiać respondentom cel i sposób realizacji badania;
 • Obsługiwać sprzęt elektroniczny oraz programy wykorzystywane do realizacji badań;
 • Stosować narzędzia badawcze w sposób sprawny i zgodny z wytycznymi projektu badawczego;
 • Motywować respondentów do podejmowania wysiłku intelektualnego i udzielania szczerych odpowiedzi;
 • Posługiwać się standardami dotyczącymi relacji badacz–badany;
 • Przestrzegać oraz umieć przedstawiać zasady poufności realizowanych projektów i ochrony danych osobowych respondentów.

Z3

Przygotowywanie, opracowywanie oraz przekazywanie efektów realizacji badań do analizy

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Wytyczne dotyczące sprawozdania z realizacji badania i przekazywania materiałów;
 • Zasady dotyczące poufności realizowanych badań i ochrony danych osobowych;
 • Procedury kontroli i oceny stosowane w podmiocie koordynującym badanie.
 • Formułować i przekazywać wnioski z badania pilotażowego 5;
 • Prowadzić dokumentację z pracy w terenie i terminowo przekazywać ją przełożonym;
 • Formułować ustne i pisemne wnioski oraz pytania celem dopracowania procedur i narzędzi badawczych;
 • Identyfikować, definiować i przekazywać przełożonym trudności zaistniałe w trakcie badania.

Pracownik w zawodzie ankieter powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności indywidualnej związanej z realizacją badań ankietowych.
 • Uczenia się i wykorzystywania nowej wiedzy w praktyce badań ankietowych.
 • Dokonywania samooceny i weryfikacji własnego działania.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu ankieter.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu ankieter

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie ankieter nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę