INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Ankieter

Kod: 422701

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Miejscem zatrudnienia ankietera mogą być:

 • duże firmy zajmujące się badaniem rynku i opinii publicznej,
 • małe agencje badawcze,
 • firmy o różnym profilu szukające ankieterów na czas określony,
 • szkoły wyższe,
 • instytucje państwowe zbierające dane statystyczne (np. Główny Urząd Statystyczny) lub prowadzące ewaluację swoich działań (np. instytucje kultury).

Obecnie (2018 r.) na polskim rynku pracy maleje zapotrzebowanie na ankieterów terenowych. Powodem jest zmniejszająca się liczba badań prowadzonych metodą wywiadów bezpośrednich na rzecz tańszych w realizacji badań telefonicznych lub internetowych.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (w 2018 r.) w ramach systemu edukacji formalnej w Polsce nie kształci się kandydatów do wykonywania zawodu ankieter. Jednak preferowane przy zatrudnieniu wykształcenie średnie można uzyskać kończąc szkołę średnią o profilu ogólnym lub zawodowym.

Szkolenie

Prowadzeniem szkoleń dla ankieterów z reguły zajmują się firmy badawcze, które ich zatrudniają.

Wywiad kwestionariuszowy oparty na odczytywaniu pytań i zapisywaniu odpowiedzi może stwarzać wiele nieoczekiwanych sytuacji, w których ankieter musi zachowywać się elastycznie i umieć reagować na nieprzewidziane sytuacje.

Z tego względu przed podjęciem tej pracy kandydaci przechodzą odpowiednie szkolenie dotyczące sposobu przeprowadzania wywiadów, ochrony danych osobowych, obsługi sprzętu elektronicznego używanego do badań itp.

Ponadto przed każdym badaniem ankieter musi zapoznać się z koncepcją projektu badawczego, aby jego praca była jak najbardziej wydajna.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

http://www.zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Obecnie (2018 r.) ankieter może liczyć na miesięczne wynagrodzenie w przedziale 2300–3300 zł brutto. Stawki za przeprowadzenie jednego wywiadu wahają się od 7 zł do nawet 200 zł brutto za jeden wywiad.

Wysokość wynagrodzenia ankietera zależy m.in. od:

 • długości wywiadu i stosowanej techniki badawczej,
 • tematyki,
 • grupy docelowej,
 • odległości, którą trzeba pokonać, aby dotrzeć do respondenta.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie ankieter możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie pod względem technicznym i organizacyjnym warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z dysfunkcją kończyn dolnych oraz górnych (05-R), która nie wyklucza możliwości przemieszczania się po terenie realizacji badań oraz pokonywania barier architektonicznych,
 • z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli wada jest skorygowana odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
 • słabosłyszących (03-L) pod warunkiem skorygowania wady za pomocą aparatu słuchowego.

Przeciwskazaniem do wykonywania zawodu jest niepełnosprawność intelektualna uniemożliwiająca niezakłócone funkcje poznawcze (upośledzenie umysłowe 01-U, choroby psychiczne 02-P, całościowe zaburzenia rozwojowe 12-C) oraz niepełnosprawność, która uniemożliwia swobodne przemieszczanie się (upośledzenie narządu ruchu 05-R) i skuteczny kontakt i komunikację (zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu O3-L).

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę