INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Ankieter

Kod: 422701

2. Opis zawodu

Ankieter odpowiedzialny jest za realizację wywiadów kwestionariuszowych 11 prowadzonych w ramach badań rynku 4, badań opinii społecznej 3 oraz badań ewaluacyjnych 9. Ankieter prowadzi wywiady bezpośrednie 16 realizowane w domach, firmach, miejscach publicznych bądź w formie ankietowych badań audytoryjnych 1.

Opis pracy

Pracownik wykonujący zawód ankieter prowadzi wywiady bezpośrednie, posługując się narzędziami do zbierania danych przygotowanymi przez zespół badawczy.

Przedmiotem badań mogą być postawy, zachowania konsumenckie, preferencje polityczne, odbiór reklamy itp.

Wywiady mogą być prowadzone w oparciu o kwestionariusz papierowy (PAPI 12), z wykorzystaniem komputera (CAPI 6) lub tabletu (TAPI 14).

Przed przeprowadzeniem wywiadu ankieter zapoznaje się z zasadami realizacji badania zawartymi w materiałach do badania i przekazywanymi podczas szkoleń. Podczas realizacji badań ankieter często zobligowany jest do wyszukiwania respondentów 13 zgodnie z założonym doborem próby 7. Praca ankieterów podlega wyrywkowej kontroli.

Sposoby wykonywania pracy

Na etapie przygotowania do prowadzenia badań ankieter wykonuje pracę polegającą na:

 • zapoznawaniu się z celami badań,
 • dokładnym poznawaniu kwestionariuszy ankiety,
 • zapoznawaniu się z narzędziami elektronicznymi wspomagającymi realizację badań (np. dedykowane aplikacje na tablecie),
 • otrzymywaniu informacji na temat grup, wśród których przeprowadzane są badania,
 • otrzymywaniu próbek produktów do badań testowych,
 • otrzymywaniu szczegółowych wytycznych dotyczących sposobów realizacji badań.

W trakcie prowadzenia badań ankieter wykonuje pracę polegającą na:

 • wyszukiwaniu respondentów zgodnie z przyjętym kluczem (według cech demograficznych, adresu zamieszkania bądź innych danych, np. użytkowanie danego produktu),
 • nawiązywaniu kontaktu z respondentami i uzyskiwaniu ich zgody na wzięcie udziału w badaniach,
 • przekazywaniu respondentom kwestionariuszy do wypełnienia lub zadawaniu respondentom zawartych w nich pytań,
 • objaśnianiu zasad poprawnego wypełniania kwestionariuszy,
 • odnotowywaniu odpowiedzi respondentów i zaznaczaniu ich w ankietach papierowych lub w komputerze osobistym/tablecie według ustalonego wzoru,
 • w przypadku ankiet audytoryjnych 1 – instruowaniu respondentów, jak należy wypełnić ankiety,
 • dbaniu o możliwie najwygodniejsze dla respondenta warunki prowadzenia badań,
 • kodowaniu 10 lub opisywaniu wypełnionych ankiet i przekazywaniu ich do analizy danych.

Ankieter wykonuje swoją pracę także poprzez:

 • udzielanie dodatkowych wyjaśnień na temat przebiegu badań (odpowiadanie na dodatkowe pytania ze strony zleceniodawcy),
 • przestrzeganie zasad dotyczących poufności realizowanych badań i ochrony danych osobowych.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja zawodowa.

Warunki pracy

Ankieter najczęściej pracuje w terenie, poza miejscem zamieszkania. Ankiety realizowane mogą być na otwartym powietrzu (ulice miast, imprezy masowe), jak i wewnątrz budynków (siedziby firm badawczych, mieszkania respondentów, obiekty użyteczności publicznej itp.).

Niektóre badania wymagają przemieszczania się po wyznaczonym obszarze (np. dzielnica miasta).

Z reguły ankieter realizujący badanie w wyznaczonym terenie porusza się pieszo.

Miejsca prowadzenia badań kwestionariuszowych przez ankietera to:

 • miejsca zamieszkania respondentów,
 • punkty usługowe, banki, hotele, restauracje,
 • ulice w miastach i wsiach,
 • siedziby firm badawczych,
 • urzędy, muzea, szkoły i inne instytucje publiczne (np. ZUS),
 • miejsca odbywania się imprez masowych.

Prowadząc badania ankieter, w przeciwieństwie do teleankietera 15 lub osób wykonujących badania ilościowe przez internet, spotyka się osobiście z respondentami.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Ankieter w działalności zawodowej korzysta z następującego sprzętu:

 • komputer stacjonarny, laptop, tablet z dostępem do sieci internet,
 • dyktafon,
 • telefon,
 • drukarka,
 • skaner.

W realizacji niektórych badań wskazane może być posiadanie prawa jazdy kategorii B i samochodu.

Organizacja pracy

Ankieter wykonuje pracę przeważnie samodzielnie, zgodnie z informacjami zawartymi w materiałach do badania. W niektórych przypadkach, z uwagi na specyfikę miejsca prowadzenia badania bądź przyjęte założenia realizacji badania, ankieterzy mogą działać w zespołach.

Ankieter pracuje w systemie zadaniowym, w zmiennych godzinach pracy (elastyczny czas pracy).

W przypadku prowadzenia badań wśród konsumentów ankieter pracuje przeważnie w godzinach popołudniowych i wieczornych. Ankieter prowadzący badania przedsiębiorstw i ich klientów zazwyczaj pracuje w godzinach 9–17.

Praca ankietera może być wykonywana jako praca dorywcza, co uwarunkowane jest zapotrzebowaniem na badania konkretnego typu, często o charakterze nieregularnym.

Z reguły część pracy ankieter wykonuje w miejscu zamieszkania, np.:

 • przygotowywanie badania,
 • kontakt telefoniczny z respondentami, umawianie wywiadów,
 • wprowadzanie odpowiedzi respondentów do bazy danych,
 • przygotowywanie raportu z realizacji badania.

WAŻNE:

Ankieter zazwyczaj sam organizuje swoją pracę, biorąc pod uwagę dostępność respondentów oraz harmonogram realizacji badania.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Wykonywanie pracy ankietera nie wiąże się z występowaniem specyficznych zagrożeń dla zdrowia. Jednak z uwagi na konieczność przemieszczania się oraz kontakty z ludźmi podczas wykonywania obowiązków ankieter narażony jest na:

 • wypadki komunikacyjne podczas docierania do i powrotu z miejsca realizacji badań,
 • agresję ze strony potencjalnych respondentów i ich zwierząt.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód ankieter ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna dobra wydolność fizyczna,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność układu kostno-stawowego;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność rąk i palców,
 • szybki refleks;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • dobra pamięć,
 • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • zdolność przekonywania,
 • zdolność współdziałania,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
 • podzielność uwagi,
 • rozumowanie logiczne,
 • wyobraźnia i myślenie twórcze,
 • zdolność koncentracji uwagi;

w kategorii cech osobowościowych

 • ciekawość,
 • cierpliwość,
 • dokładność,
 • ekspresyjność,
 • empatia,
 • inicjatywność,
 • łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,
 • niezależność,
 • odporność emocjonalna,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • wytrwałość,

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

W związku z koniecznością przemieszczania się w poszukiwaniu respondentów od ankietera przeważnie wymaga się ogólnej dobrej sprawności fizycznej.

Ze względu na stałe i intensywne kontakty z innymi ludźmi ograniczeniami w pracy w tym zawodzie są dysfunkcje, które mogłyby ograniczać możliwości swobodnego porozumiewania się.

Czynnikiem utrudniającym pracę w zawodzie są wady i dysfunkcje narządu wzroku, które nie mogą być skorygowane szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, a także dysfunkcja narządu słuchu, która nie może być skorygowana aparatem słuchowym w przypadku co najmniej jednego ucha, tak aby możliwa była komunikacja werbalna.

WAŻNE

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie ankieter preferowane jest średnie wykształcenie. Nie ma wymogów związanych z kierunkiem kształcenia.

Pracodawcy wprawdzie zwracają uwagę na wykształcenie kandydatów, lecz znacznie większy nacisk kładą na posiadane doświadczenie pozyskane w pracy w podobnym zawodzie oraz kompetencje społeczne, pozwalające na efektywne realizowanie powierzonych obowiązków ankietera.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Do wykonywania zawodu ankieter nie są wymagane tytuły zawodowe, kwalifikacje czy uprawnienia zawodowe.

Preferowanym kandydatem do wykonywania tego zawodu jest osoba, która ukończyła szkołę średnią oraz posiada doświadczenie zawodowe w realizacji badań ankietowych 2.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Doświadczenie w realizacji wielu badań zwiększa szansę na zatrudnienie ankietera w projektach badawczych bardziej atrakcyjnych pod względem wynagrodzenia lub wymagających dużego i udokumentowanego doświadczenia.

Doświadczenie to może też być szansą na zatrudnienie na stanowisku koordynatora grupy ankieterów lub w dziale kontroli badań.

Wykonywanie bardziej złożonych prac związanych z projektowaniem i realizacją badań wymaga ukończenia studiów z dziedziny nauk społecznych.

Ankieter może również rozszerzać swój kompetencje w ramach kształcenia/szkolenia w zawodach pokrewnych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) brak jest możliwości walidowania i potwierdzania kompetencji w zawodzie ankieter.

Możliwe jest jednak uzyskanie certyfikatów potwierdzających ukończenie szkoleń organizowanych w zakładzie pracy lub prowadzonych przez zewnętrzne firmy szkoleniowe.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie ankieter może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Tajemniczy klient (mystery shopper)

333905

Teleankieter

422702

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę