INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Asystent usług telekomunikacyjnych

Kod: 421102

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Obecnie asystent usług telekomunikacyjnych może znaleźć pracę w:

 • firmach oferujących sprzedaż usług telekomunikacyjnych (salony sprzedaży operatorów telefonów komórkowych, telewizji kablowych i satelitarnych, internetu),
 • firmach oferujących usługi konsultingowe 9,
 • firmach zajmujących się kompleksową obsługą klienta w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych,
 • firmach świadczących usługi outsourcingowe w zakresie obsługi Call Center 5/Contact Center 6.

Ponadto umiejętności asystenta usług telekomunikacyjnych mogą być też przydatne:

 • w firmach prowadzących ankiety telefoniczne,
 • w firmach zajmujących się sprzedażą produktów i usług przez telefon,
 • na stanowiskach związanych z przyjmowaniem zamówień i zleceń przez telefon,
 • na stanowiskach związanych z rozliczaniem różnego rodzaju usług.

Możliwości podjęcia pracy w zawodzie asystent usług telekomunikacji są szerokie, pracę można znaleźć praktycznie w każdej jednostce, w której występuje obsługa klienta w zakresie usług telekomunikacyjnych.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) w ramach systemu edukacji zawodowej w Polsce nie prowadzi się kształcenia w zawodzie asystent usług telekomunikacyjnych.

Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu asystent usług telekomunikacyjnych można uzyskać, podejmując:

 • kształcenie w technikum w zawodzie pokrewnym technik handlowiec,
 • szkolenie w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji AU.20 Prowadzenie sprzedaży i AU.25 Prowadzenie działalności handlowej, w pokrewnym zawodzie szkolnym technik handlowiec.

Kształcenie w zakresie kwalifikacyjnego kursu zawodowego (dla dorosłych) mogą prowadzić:

 • publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 • niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 • podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.

Szkolenie

Asystent usług telekomunikacyjnych może poszerzać swoje kompetencje zawodowe, uczestnicząc w kursach i szkoleniach organizowanych przez instytucje i firmy komercyjne, potwierdzając tym samym znajomość rozwiązań produktowych i sprzedażowych usług telekomunikacyjnych.

Szkolenia oferowane są głównie na wolnym rynku. Przykładowa tematyka:

 • podstawy telefonicznej obsługi klienta,
 • rozpoznawanie potrzeb klienta,
 • obsługa oprogramowania biurowego typu Office,
 • sprzedaż usług przez telefon,
 • radzenie sobie z obiekcjami klienta,
 • wywieranie wpływu,
 • telemarketing 13.

Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie asystent usług telekomunikacyjnych jest zróżnicowane i mieści się z reguły w przedziale od 2500 zł do 5000 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat.

Duże zróżnicowanie zarobków wynika przede wszystkim z prowizyjnego charakteru wynagrodzenia, tj. w znacznym stopniu uzależnione jest od uzyskiwanych wyników sprzedaży.

Poziom wynagrodzeń:

 • w przypadku stanowisk o niższym poziomie wymagań (np. telemarketer) nie przekracza 4000 zł brutto miesięcznie,
 • na stanowiskach wymagających wyższych kompetencji oraz znacznego doświadczenia (np. specjalista ds. jakości sprzedaży, specjalista ds. obsługi klientów, specjalista centrum utrzymania klienta, specjalista ds. obsługi posprzedażowej, specjalista ds. korespondencji z klientami i wsparcia reklamacji) kształtuje się w przedziale od 4000 zł do 6000 zł brutto miesięcznie.

Na poziom wynagrodzenia w zawodzie asystent usług telekomunikacyjnych wpływ mają m.in.:

 • szczegółowy zakres zadań,
 • liczba i rodzaj sprzedanych usług,
 • sytuacja na lokalnym rynku pracy,
 • wielkość firmy zatrudniającej,
 • region Polski,
 • wielkość aglomeracji,
 • rodzaj docelowo obsługiwanego klienta.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie asystent usług telekomunikacyjnych możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w tym zawodzie jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza pracy przy komputerze; wymagane jest wówczas dostosowanie sprzętu komputerowego,
 • z niewielką dysfunkcja kończyn dolnych (05-R), wymagane jest wówczas wyposażenie stanowiska w uchwyty, poręcze, regulowaną wysokość krzesła, podnóżka i inne udogodnienia,
 • poruszających się na wózkach inwalidzkich (05-R), wymagany jest wówczas odpowiedni dobór stanowiska bądź ograniczenie lub zmodyfikowanie zakresu pracy w celu umożliwienia wykonywania zadań w pozycji siedzącej,
 • z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 • z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do skorygowania za pomocą implantów lub aparatów słuchowych,
 • z innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego i in., pod warunkiem, że praca nie wymaga znacznego wysiłku fizycznego oraz/lub jest zorganizowana jest w taki sposób, aby pracownik miał możliwość regularnego przyjmowania leków i dokonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno-medycznych (np. zastrzyków insulinowych).

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę