INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Administrator systemów poczty elektronicznej

Kod: 351402

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie administrator systemów poczty elektronicznej wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Instalowanie i konfigurowanie oprogramowania serwera poczty elektronicznej.
 • Z2 Konfigurowanie i zarządzanie kontami użytkowników systemu poczty elektronicznej.
 • Z3 Instalowanie i konfigurowanie programów klienta poczty elektronicznej.
 • Z4 Zarządzanie bezpieczeństwem systemu poczty elektronicznej.
 • Z5 Obsługiwanie zgłoszeń użytkowników kont poczty elektronicznej.

Kompetencja zawodowa Kz1: Administrowanie systemami poczty elektronicznej obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Instalowanie i konfigurowanie oprogramowania serwera poczty elektronicznej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Specyfikację serwera, na którym ma być/jest zainstalowane oprogramowanie systemu poczty elektronicznej;
 • Typy oprogramowania systemu poczty elektronicznej, tj. programów serwera poczty elektronicznej;
 • Typy protokołów komunikacyjnych wykorzystywanych w systemach poczty elektronicznej, w tym Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) 9, Post Office Protocol (POP3) 5, Internet Message Access Protocol (IMAP) 1;
 • Działanie systemów serwerowych typu UNIX, Linux, Microsoft.
 • Dobierać typ oprogramowania systemu poczty elektronicznej do serwera, na którym ma być zainstalowane oprogramowanie systemu poczty elektronicznej w sposób gwarantujący efektywność i bezpieczeństwo użytkowania;
 • Skonfigurować parametry programu serwera poczty elektronicznej.

Z2

Konfigurowanie i zarządzanie kontami użytkowników systemu poczty elektronicznej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Specyfikę systemu poczty elektronicznej w zakresie zarządzania kontami poczty elektronicznej;
 • Możliwości systemu poczty elektronicznej w zakresie zarządzania pojemnością kont;
 • Potrzeby klientów w zakresie funkcjonalności systemu poczty elektronicznej.
 • Tworzyć konto użytkownika poczty elektronicznej 2 zgodnie z przyjętymi standardami;
 • Przydzielać poszczególnym kontom poczty elektronicznej określoną pojemność z uwzględnieniem maksymalnej pojemności serwera poczty;
 • Reagować na potrzeby użytkowników poczty elektronicznej.

Z3

Instalowanie i konfigurowanie programów klienta poczty elektronicznej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Typy programów klienta poczty elektronicznej;
 • Sposoby instalowania i konfiguracji programów klienta poczty elektronicznej, w tym przekazywania wiadomości, autoresponder (automatyczną odpowiedź) itp.
 • Instalować program klienta poczty elektronicznej;
 • Stosować protokoły systemów poczty elektronicznej w celu poprawnej konfiguracji konta poczty elektronicznej;
 • Wprowadzać ustawienia serwera oraz portów poczty wychodzącej i przychodzącej;
 • Stosować odmienną konfigurację konta pocztowego w zależności od używanego programu pocztowego oraz systemu operacyjnego.

Z4

Zarządzanie bezpieczeństwem systemu poczty elektronicznej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Rozwiązania w zakresie ograniczania liczby niechcianych wiadomości (antyspamowe);
 • Rozwiązania antywirusowe;
 • Zasady sieciowej autoryzacji użytkowników;
 • Znaczenie ustawiania bezpiecznego hasła;
 • Znaczenie zasad poufności;
 • Metody działania w przypadku wycieku hasła do konta poczty elektronicznej.
 • Skonfigurować program klienta poczty elektronicznej w zakresie bezpieczeństwa systemu;
 • Ograniczać liczbę wiadomości zawierających spam, Phishing 3;
 • Stosować czarną oraz białą listą nadawców;
 • Ustawiać bezpieczne hasło do konta poczty elektronicznej;
 • Chronić wszelkie pozyskane i przetwarzane dane przed np. złośliwym oprogramowaniem 11.

Z5

Obsługiwanie zgłoszeń użytkowników kont poczty elektronicznej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady obsługi zgłoszeń użytkowników kont poczty elektronicznej;
 • Zasady diagnozowania problemów związanych z odbieraniem lub wysyłaniem poczty elektronicznej;
 • Metody pozwalające na rozwiązanie problemów związanych z odbieraniem oraz wysyłaniem poczty elektronicznej;
 • Zasady komunikacji z użytkownikami poczty elektronicznej w zakresie obsługiwanych zgłoszeń.
 • Wykorzystywać dostępne narzędzia i kanały komunikacji w celu sprawnej obsługi zgłoszeń użytkowników kont poczty elektronicznej;
 • Diagnozować problemy związane z odbieraniem lub wysyłaniem poczty elektronicznej;
 • Rozwiązywać problemy związane z odbieraniem lub wysyłaniem poczty elektronicznej;
 • Przekazywać informacje użytkownikom poczty elektronicznej w zakresie obsługiwanych zgłoszeń.

Pracownik w zawodzie administrator systemów poczty elektronicznej powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki swoich działań związanych z administrowaniem systemów poczty elektronicznej.
 • Podejmowania działania i współdziałania w trakcie procesów administrowania systemami poczty elektronicznej.
 • Dbania o własny rozwój, dokształcanie się i doskonalenie warsztatu pracy w zakresie administrowania systemami poczty elektronicznej.
 • Utrzymywania trwałych relacji ze współpracownikami oraz klientami firmy.
 • Oceniania działań własnych oraz działań członków zespołów projektowych, w których pracuje.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową właściwą dla środowiska informatyków wykonujących prace związane z administrowaniem systemami poczty elektronicznej.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu administrator systemów poczty elektronicznej.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu administrator systemów poczty elektronicznej

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie administrator systemów poczty elektronicznej nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Informatycznego.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisu kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę