INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Administrator systemów poczty elektronicznej

Kod: 351402

2. Opis zawodu

Administrator systemów poczty elektronicznej 4 odpowiada za zarządzanie i prawidłowe działanie poczty elektronicznej.

Opis pracy

Administrator systemów poczty elektronicznej jest zawodem o charakterze usługowym. Odpowiada za wdrożenie i utrzymanie sprawnego działania narzędzi do obsługi poczty elektronicznej. Podejmowane działania mogą wynikać z:

 • potrzeb dotyczących instalacji lub zmiany parametrów usługi (po stronie programów serwera poczty elektronicznej 7),
 • bieżących potrzeb użytkowników dotyczących funkcjonowania oprogramowania do obsługi kont użytkowników, tj. programów klienta poczty elektronicznej 6,
 • potrzeby utrzymania ciągłości i bezpieczeństwa systemów poczty elektronicznej.

Praca w zawodzie administrator systemów poczty elektronicznej opiera się na doborze odpowiednich parametrów usługi (wyborze protokołów poczty elektronicznej 8, konfigurowaniu zabezpieczeń – w tym mechanizmów ograniczających możliwości rozpowszechniania niechcianych wiadomości, tzw. spamu 10), które pozwolą na funkcjonowanie systemów poczty elektronicznej zgodne z oczekiwaniami klienta i użytkownika końcowego.

Sposoby wykonywania pracy

Administrator systemów poczty elektronicznej wykonuje pracę ręcznie i z zastosowaniem właściwego oprogramowani i technik komputerowych. Jego praca polega m.in. na:

 • dobieraniu i konfigurowaniu parametrów serwera poczty elektronicznej,
 • instalowaniu i konfigurowaniu oprogramowania systemów poczty elektronicznej, tj. programu serwera poczty elektronicznej,
 • zarządzaniu kontami użytkowników systemu poczty elektronicznej,
 • instalowaniu i konfigurowaniu oprogramowania służącego do obsługi kont użytkowników poczty elektronicznej, tj. programu klienta poczty elektronicznej.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja zawodowa.

Warunki pracy

Miejscem pracy w zawodzie administrator systemów poczty elektronicznej są pomieszczenia biurowe zapewniające właściwe, bezpieczne i efektywne posługiwanie się komputerem z oprogramowaniem wspomagającym poprawne funkcjonowanie poczty elektronicznej.

Pomieszczenia, gdzie wykonywana jest praca, posiadają zazwyczaj oświetlenie dzienne i sztuczne oraz instalację klimatyzacyjną.

Praca jest wykonywana przeważnie w pozycji siedzącej, umożliwiającej ergonomiczną obsługę sprzętu komputerowego.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Administrator systemów poczty elektronicznej w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • dobrej klasy komputer przenośny lub stacjonarny,
 • odpowiednie oprogramowanie,
 • dostęp do internetowej sieci przewodowej lub bezprzewodowej oraz do serwera poczty elektronicznej,
 • drukarkę, skaner, ksero,
 • telefon komórkowy lub inne urządzenia telekomunikacyjne umożliwiające komunikację ze zleceniodawcą.

Organizacja pracy

Administrator systemów poczty elektronicznej może pracować na terenie firmy, w której jest zatrudniony lub zdalnie w systemie telepracy, czyli może wykonywać swoją pracy np. przebywając w domu.

Praca na ogół jest wykonywa w systemie jednozmianowym, w stałych godzinach pracy. Jednak ze względu na konieczność zachowania ciągłości działania systemów poczty elektronicznej praca może być wykonywana zdalnie w różnych porach dnia.

W zależności od wielkości firmy i możliwości organizacyjnych pracodawcy realizacja zadań w zawodzie administrator systemów poczty elektronicznej może się odbywać:

 • samodzielnie,
 • w zespole, wspólnie z innymi pracownikami (np. administratorem stron internetowych, pracownikiem pozycjonowania stron internetowych).

W dużych firmach administrator systemów poczty elektronicznej podlega kierownikowi działu lub też kierownikowi/liderowi projektu. Natomiast w małych – na ogół bezpośrednio właścicielowi firmy.

Funkcje administratora systemów poczty elektronicznej są często łączone z innymi funkcjami (w zakresie zawodów pokrewnych), wykonywanymi przez jednego pracownika.

Osoby specjalizujące się w tej dziedzinie informatyki mogą również założyć własną firmę i świadczyć usługi na rzecz innych instytucji.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Administrator systemów poczty elektronicznej większość czasu spędza, pracując przy komputerze, wykonując swoje zadania w pozycji siedzącej. Z tego powodu narażony jest na:

 • bóle karku i pleców,
 • zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa,
 • kifozę piersiową (której skutkiem może być garb),
 • zmiany w układzie kostno-stawowym nadgarstka, zespół cieśni nadgarstka,
 • obrzęki nóg (powstawanie żylaków),
 • czynniki biologiczne przy słabej wentylacji pomieszczeń.

Czas spędzony przed monitorem komputerowym może powodować:

 • uczucie zmęczenia,
 • choroby oczu, m.in. zespół suchego oka,
 • bóle i zawroty głowy.

W niewielkim stopniu na stan zdrowia może wpływać również promieniowanie jonizujące oraz zmienne pole elektromagnetyczne, generowane przez komputery i monitory, a zbyt długa praca przy komputerze może powodować symptomy zmęczenia psychicznego, takie jak problemy ze snem, niepokój lub niechęć do pracy.

W tym zawodzie należy także uwzględnić czynnik stresu, który może wynikać z pracy pod presją czasu (krótkie terminy wykonywania zadania).

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód administrator systemów poczty elektronicznej ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność narządu wzroku,
 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu kostno-stawowego;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców;

w kategorii sprawności i zdolności

 • dobra pamięć,
 • rozumowanie logiczne,
 • wyobraźnia i myślenie twórcze,
 • zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 • zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • zdolność rozgraniczania pracy zawodowej od życia prywatnego;

w kategorii cech osobowościowych

 • dążenie do osiągania celów,
 • dokładność,
 • dyspozycyjność,
 • gotowość do pracy indywidualnej,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się,
 • gotowość do wprowadzania zmian,
 • odporność na działanie pod presją czasu,
 • odpowiedzialność za działania zawodowe,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • zainteresowania informatyczne,
 • zamiłowanie do ładu i porządku.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Praca w zawodzie administrator systemów poczty elektronicznej pod względem wydatku energetycznego należy do prac lekkich. Występuje w niej również obciążenie umysłowe, związane np. z analizowaniem, rozwiązywaniem problemów i podejmowaniem decyzji w zakresie utrzymywania systemów poczty elektronicznej, czy też administrowania programem klienta poczty elektronicznej.

W zawodzie administrator systemów poczty elektronicznej wymagana jest sprawność intelektualna, zręczność rąk i palców oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu administrator systemów poczty elektronicznej mogą m.in. być:

 • wady i dysfunkcje wzroku, których nie można skorygować szkłami optycznymi lub soczewkami oraz zaburzenia w zakresie rozróżniania barw i małych szczegółów (daltonizm, zaburzenie widzenia stereoskopowego),
 • brak koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • zaburzenia sprawności rąk i zręczności palców,
 • poważne schorzenia kręgosłupa.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie administrator systemów poczty elektronicznej preferowane jest wykształcenie średnie na poziomie technikum w zawodach z obszaru kształcenia elektryczno-elektronicznego.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Podjęcie pracy w zawodzie administrator systemów poczty elektronicznej ułatwiają:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie szkolnym (pokrewnym) technik informatyk,
 • świadectwo potwierdzające, w szczególności, kwalifikację EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych w zawodzie szkolnym (pokrewnym) technik informatyk.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu na stanowiskach pracy w zawodzie administrator systemów poczty elektronicznej są m.in.:

 • suplement Europass (w języku polskim i angielskim), wydawany na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające bardzo dobrą znajomość zagadnień i narzędzi związanych z systemem poczty elektronicznej, a w szczególności programów serwera poczty elektronicznej, programów klienta poczty elektronicznej, protokołów poczty elektronicznej,
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na korzystanie z ww. narzędzi.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Pracownik w zawodzie administrator systemów poczty elektronicznej ma możliwość m.in.:

 • rozpocząć pracę od stanowiska stażysty lub praktykanta, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia zawodowego awansować na samodzielne stanowisko,
 • po zdaniu matury kontynuować naukę na studiach I oraz II stopnia (np. na kierunku informatyka) i przy posiadaniu zdolności oraz umiejętności organizacyjnych, umiejętności pracy z ludźmi – awansować na stanowisko kierownicze (np. lider projektu, kierownik zespołu, działu itp.),
 • rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie/szkolenie w zawodach pokrewnych (np. administrator stron internetowych, operator sieci komputerowych itp.),
 • doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w branżowych szkoleniach organizowanych przez pracodawców,
 • założyć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie m.in. administrowania systemami poczty elektronicznej.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie administrator systemów poczty elektronicznej nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej.

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych przydatnych w zawodzie administrator systemów poczty elektronicznej, wchodzących w skład zawodu (pokrewnego) technik informatyk, w szczególności w zakresie kwalifikacji EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie administrator systemów poczty elektronicznej może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Technik teleinformatykS

351103

Technik informatykS

351203

Operator sieci komputerowych

351301

Operator systemów komputerowych

351303

Administrator stron internetowych

351401

Pracownik pozycjonowania stron internetowych

351403

Pracownik obsługi kampanii e-mailowych

351405

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę