INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Administrator stron internetowych

Kod: 351401

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie administrator stron internetowych wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Zarządzanie treścią stron internetowych i ich rozbudowa zgodnie z polityką firmy.
 • Z2 Monitorowanie działania stron internetowych pod kątem występowania błędów oraz utrzymywanie poprawności ich działania.
 • Z3 Monitorowanie dostępności treści stron internetowych oraz ich zgodności z zasadami WCAG 2.0 16.
 • Z4 Współtworzenie strategii pozycjonowania administrowanych stron internetowych oraz ich optymalizacja 8.
 • Z5 Monitorowanie ruchu na stronach internetowych.
 • Z6 Realizowanie polityki bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania informacji, w tym danych osobowych na stronach internetowych.
 • Z7 Instalowanie i konfigurowanie serwera stron internetowych i serwera baz danych 12.
 • Z8 Instalowanie i konfigurowanie oprogramowania stron internetowych.
 • Z9 Monitorowanie obciążenia i wydajności serwera stron internetowych.

Kompetencja zawodowa Kz1: Administrowanie stronami internetowymi obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Zarządzanie treścią stron internetowych i ich rozbudowa zgodnie z polityką firmy

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Pojęcia związane z architekturą stron internetowych i baz danych;
 • Języki programowania wykorzystywane do tworzenia stron internetowych;
 • Systemy zarządzania treścią 14 na poziomie administracyjnym.
 • Planować i wdrażać zmiany na stronach internetowych;
 • Modyfikować treści stron internetowych i baz danych oraz dokonywać ich aktualizacji;
 • Modyfikować i rozbudowywać strukturę administrowanych stron internetowych i baz danych.

Z2

Monitorowanie działania stron internetowych pod kątem występowania błędów oraz utrzymywanie poprawności ich działania

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Potrzebę utrzymywania dostępności stron internetowych i ciągłego monitorowania ich stanu technicznego oraz wydajności;
 • Narzędzia umożliwiające prowadzenie diagnostyki stron internetowych;
 • Sposoby zapewniania stałego i stabilnego dostępu do informacji zawartych na stronach internetowych swoich klientów, w tym usuwania pojawiających się błędów.
 • Instalować i konfigurować narzędzia monitorujące dostępność stron internetowych i informujące o zaistniałych problemach i awariach;
 • Usuwać pojawiające się błędy, zapewniając stały i stabilny dostęp do informacji zawartych na stronach internetowych swoich klientów.

Z3

Monitorowanie dostępności treści stron internetowych oraz ich zgodności z zasadami WCAG 2.0

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady tworzenia treści internetowych dostępnych dla osób z różnego rodzaju ograniczeniami w korzystaniu z informacji i usług internetowych zgodnie ze specyfikacją WCAG 2.0;
 • Podstawy programowania stron internetowych, w tym w szczególności programowanie w języku HTML 3, PHP 9, MySQL 7, Javascript 4 oraz budowa kaskadowych arkuszy stylów 6.
 • Tworzyć treści internetowe dostępne dla osób z ograniczeniami (np. osób niepełnosprawnych, seniorów) zarówno w aspekcie technicznym, jak i informacyjnym;
 • Weryfikować (np. za pomocą automatycznych testów), czy dana strona internetowa spełnia kryteria dostępności.

Z4

Współtworzenie strategii pozycjonowania administrowanych stron internetowych oraz ich optymalizacja

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Istotę pozycjonowania stron internetowych w celu zwiększenia ich widoczności w wynikach wyszukiwania;
 • Wpływ optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek internetowych na pozycję strony internetowej w wynikach wyszukiwania;
 • Wytyczne dostawców wyszukiwarek internetowych w zakresie dozwolonych metod pozycjonowania stron.
 • Optymalizować (dostosowywać) treści, kod, grafikę oraz strukturę stron internetowych w celu zapewnienia jak najwyższej pozycji w wynikach wyszukiwania;
 • Wdrażać rekomendacje w zakresie optymalizacji stron internetowych.

Z5

Monitorowanie ruchu na stronach internetowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Potrzebę zbierania informacji dotyczących ruchu na stronach internetowych;
 • Narzędzia analityczne umożliwiające monitorowanie ruchu na stronach internetowych;
 • Przepisy prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie przetwarzania informacji.
 • Stosować w praktyce narzędzia analityczne umożliwiające monitorowanie ruchu na stronach internetowych;
 • Wykorzystywać narzędzia umożliwiające przygotowywanie raportów analitycznych dotyczących ruchu na stronach internetowych.

Z6

Realizowanie polityki bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania informacji, w tym danych osobowych na stronach internetowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady polityki bezpieczeństwa firmy w zakresie wykonywanych obowiązków zawodowych;
 • Metody zabezpieczania wrażliwych danych;
 • Przepisy prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie przetwarzania informacji;
 • Zasadność i metody tworzenia kopii bezpieczeństwa stron internetowych.
 • Wdrażać i stosować przepisy prawa oraz obowiązującą w firmie politykę bezpieczeństwa informacji zarówno w zakresie bezpiecznego przetwarzania i przechowywania informacji, jak i danych osobowych użytkowników stron internetowych;
 • Reagować na wystąpienie nieprzewidzianych i niepożądanych zdarzeń związanych z przetwarzaniem informacji;
 • Planować i wykonywać kopie zapasowe stron internetowych, zarządzać nimi oraz odtwarzać ich zawartość w przypadku awarii lub nieprzewidzianych wypadków.

Kompetencja zawodowa Kz2: Administrowanie serwerami stron internetowych i baz danych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z7, Z8, Z9, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z7

Instalowanie i konfigurowanie serwera stron internetowych i serwera baz danych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasadę działania serwerów internetowych i serwerów baz danych;
 • Zagadnienia związane z instalacją i konfiguracją serwerów stron internetowych i serwerów baz danych;
 • Specyfikę i zasady działania protokołów komunikacji sieciowej 11.
 • Instalować, konfigurować i aktualizować serwery stron internetowych i serwery baz danych;
 • Instalować certyfikaty bezpieczeństwa SSL 1.

Z8

Instalowanie i konfigurowanie oprogramowania stron internetowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasadę działania oprogramowania stron internetowych;
 • Zagadnienia związane z instalacją i konfiguracją oprogramowania stron internetowych;
 • Zagadnienia związane z administrowaniem oprogramowaniem stron internetowych.
 • Instalować i konfigurować oprogramowanie stron internetowych;
 • Wyszukiwać i instalować poprawki i ważne aktualizacje;
 • Wykonywać niezbędne działania administracyjne.

Z9

Monitorowanie obciążenia i wydajności serwera stron internetowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zagadnienia związane z analizą obciążenia serwerów stron internetowych;
 • Zagadnienia związane z optymalizacją wydajności stron internetowych.
 • Analizować obciążenie i wydajność serwera stron internetowych;
 • Przeprowadzać testy wydajności stron internetowych;
 • Wdrażać mechanizmy optymalizacji wykorzystania serwera stron internetowych.

Pracownik w zawodzie administrator stron internetowych powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki swoich działań związanych z administrowaniem stron internetowych.
 • Podejmowania działania i współdziałania w trakcie procesów administrowania stron internetowych.
 • Dbania o własny rozwój, dokształcanie się i doskonalenie warsztatu pracy w zakresie administrowania stron internetowych.
 • Utrzymywania trwałych relacji ze współpracownikami oraz klientami firmy.
 • Oceniania działań własnych oraz działań członków zespołów projektowych, w których pracuje.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową właściwą dla środowiska informatyków wykonujących prace związane z administrowaniem stron internetowych.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu administrator stron internetowych.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu administrator stron internetowych

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie administrator stron internetowych nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Informatycznego.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisu kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę