INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Administrator stron internetowych

Kod: 351401

2. Opis zawodu

Administrator stron internetowych odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie widocznych w sieci stron internetowych.

Opis pracy

Administrator stron internetowych odpowiada za poprawne działanie strony internetowej. Jego działania obejmują m.in. weryfikowanie poprawności działania oprogramowania strony internetowej oraz baz danych wykorzystywanych przez oprogramowanie strony internetowej. Ważnym zadaniem w pracy administratora stron internetowych jest weryfikowanie poprawności konfiguracji serwera strony internetowej 13.

Do zadań administratora stron internetowych należy także konfigurowanie, aktualizowanie i optymalizowanie oprogramowania strony internetowej.

Administrator stron internetowych prowadzi edycję kodu, stanowiącego oprogramowanie strony internetowej oraz aktualizuje treści prezentowane na stronie internetowej.

W celu ochrony strony przed atakami zewnętrznymi, administrator stron internetowych zarządza bezpieczeństwem strony internetowej oraz tworzy kopie zapasowe oprogramowania strony internetowej, umożliwiające przywrócenie sprawności.

Może uczestniczyć w tworzeniu polityki bezpieczeństwa informacji przetwarzanych za pośrednictwem oprogramowania strony internetowej.

Kolejne działania, w których uczestniczy administrator stron internetowych, związane są  z wdrażaniem mechanizmów optymalizujących strony internetowe na potrzeby zróżnicowanych grup odbiorców, w tym osób niepełnosprawnych.

Sposoby wykonywania pracy

Administrator stron internetowych wykonuje pracę ręcznie i z zastosowaniem właściwego oprogramowania i technik komputerowych. Jego praca polega m.in. na:

 • wykonywaniu zaplanowanych działań związanych z konfiguracją, aktualizacją i optymalizacją oprogramowania strony internetowej,
 • wykonywaniu działań związanych ze zmianą treści prezentowanych na stronie internetowej poprzez edycję kodu strony internetowej lub za pośrednictwem edytorów,
 • reagowaniu na wydarzenia nieplanowane, wynikające z potrzeby zmiany sposobu funkcjonowania oprogramowania strony internetowej,
 • reagowaniu na wydarzenia nieplanowane, naruszające bezpieczeństwo funkcjonowania strony internetowej.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Miejscem pracy w zawodzie administrator stron internetowych jest pomieszczenie biurowe zapewniające właściwe, bezpieczne i efektywne posługiwanie się komputerem z oprogramowaniem, wspomagającym poprawne funkcjonowanie stron internetowych.

Pomieszczenia, gdzie wykonywana jest praca, posiadają zazwyczaj oświetlenie dzienne i sztuczne oraz instalacje klimatyzacyjne.

Praca jest wykonywana przeważnie w pozycji siedzącej, umożliwiającej ergonomiczną obsługę sprzętu komputerowego.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Administrator stron internetowych w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • dobrej klasy komputer przenośny lub stacjonarny,
 • odpowiednie oprogramowanie,
 • dostęp do internetowej sieci przewodowej lub bezprzewodowej,
 • drukarkę, skaner, ksero,
 • telefon komórkowy lub inne urządzenia telekomunikacyjne, umożliwiające komunikację ze zleceniodawcą.

Organizacja pracy

Administrator stron internetowych może pracować na terenie firmy, w której jest zatrudniony lub też zdalnie w systemie telepracy 15, czyli może wykonywać swoją pracę np. przebywając w domu.

Charakterystyczne cechy tej pracy to:

 • rutynowy charakter zadań,
 • cykliczne powtarzanie tych samych czynności, ale też potencjalne reagowanie na występujące awarie,
 • zadaniowość.

W zależności od wielkości firmy i możliwości organizacyjnych pracodawcy, realizacja zadań zawodowych administratora stron internetowych może się odbywać:

 • samodzielnie,
 • wspólnie z innymi pracownikami (np. projektantem stron internetowych, grafikiem komputerowym, pracownikiem pozycjonowania stron internetowych 10).

Praca na ogół jest wykonywana w systemie jednozmianowym, w stałych godzinach pracy.

Poziom autonomii wykonywanej pracy zależy od stopnia centralizacji i sposobu organizacji firmy, dla której pracuje. W dużych firmach podlega zwykle kierownikowi działu lub też kierownikowi/liderowi projektu. Natomiast w małych – na ogół bezpośrednio właścicielowi firmy.

Zdarza się, że w niektórych firmach wymagana jest pełna dyspozycyjność i w sytuacjach „awaryjnych” administrator musi pracować w godzinach nadliczbowych, w tym w dni wolne od pracy. Z kolei pracując dla niewielkich firm często jest pracownikiem w pełni samodzielnym, a nadzór nad jego pracą jest ograniczony i polega na przydzielaniu mu określonych celów i zadań do realizacji.

Osoby specjalizujące się w tej dziedzinie informatyki mogą również założyć własną firmę i świadczyć usługi innym podmiotom.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Administrator stron internetowych większość czasu spędza, pracując przy komputerze, wykonując swoje zadania w pozycji siedzącej. Z tego powodu narażony jest na:

 • bóle karku i pleców (zwłaszcza w dolnym odcinku – lędźwiowym),
 • zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa (przede wszystkim odcinka szyjnego),
 • kifozę piersiową (która może prowadzić do powstania garbu),
 • zmiany w układzie kostno-stawowym nadgarstka, zespół cieśni nadgarstka,
 • obrzęki nóg (powstawanie żylaków),
 • czynniki biologiczne przy słabej wentylacji pomieszczeń.

Czas spędzony przed monitorem komputerowym może powodować:

 • uczucie zmęczenia,
 • choroby oczu, m.in. zespół suchego oka,
 • bóle i zawroty głowy.

W niewielkim stopniu na stan zdrowia może wpływać również promieniowanie jonizujące oraz zmienne pole elektromagnetyczne, generowane przez komputery i monitory, a zbyt długa praca przy komputerze może powodować symptomy zmęczenia psychicznego, takie jak problemy ze snem, niepokój lub niechęć do pracy.

W tym zawodzie należy także uwzględnić czynnik stresu, który może wynikać z pracy pod presją czasu (krótkie terminy wykonywania zadania).

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód administrator stron internetowych ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność narządu wzroku,
 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność układu kostno-stawowego;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • ostrość słuchu,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców;

w kategorii sprawności i zdolności

 • dobra pamięć,
 • rozumowanie logiczne,
 • wyobraźnia i myślenie twórcze,
 • zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 • zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • zdolność rozgraniczania pracy zawodowej od życia prywatnego;

w kategorii cech osobowościowych

 • dążenie do osiągania celów,
 • dokładność,
 • dyspozycyjność,
 • gotowość do pracy indywidualnej,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się,
 • gotowość do wprowadzania zmian,
 • odporność na działanie pod presją czasu,
 • odpowiedzialność za działania zawodowe,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • zainteresowania informatyczne,
 • zamiłowanie do ładu i porządku.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Praca w zawodzie administrator stron internetowych pod względem wydatku energetycznego należy do prac lekkich. Występuje w niej również obciążenie umysłowe, związane np. z analizowaniem, rozwiązywaniem problemów i podejmowaniem decyzji w zakresie poprawnego funkcjonowania stron internetowych.

W zawodzie administrator stron internetowych wymagana jest sprawność intelektualna, zręczność rąk i palców oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu administrator stron internetowych mogą m.in. być:

 • poważna wada wzroku, w tym zaburzenia w zakresie rozróżniania barw i małych szczegółów, daltonizm 2, zaburzenie widzenia stereoskopowego 17,
 • brak koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • zaburzenia sprawności rąk i zręczności palców,
 • poważne schorzenia kręgosłupa.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie administrator stron internetowych wymagane jest wykształcenie średnie na poziomie technikum w zawodach z obszaru kształcenia elektryczno-elektronicznego.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Podjęcie pracy w zawodzie administrator stron internetowych ułatwiają:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie szkolnym (pokrewnym) technik informatyk,
 • świadectwo potwierdzające, w szczególności, kwalifikację EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych, w zawodzie szkolnym (pokrewnym) technik informatyk.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu na stanowiskach pracy w zawodzie administrator stron internetowych są m.in.:

 • suplement Europass (w języku polskim i angielskim), wydawany na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające znajomość języków programowania 5 wykorzystywanych w tworzeniu stron internetowych, przeszkolenie w zakresie posługiwania się narzędziami służącymi do administrowania stronami internetowymi,
 • certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na korzystanie z ww. narzędzi.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Pracownik w zawodzie administrator stron internetowych ma możliwość:

 • rozpocząć pracę od stanowiska stażysty lub praktykanta, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia zawodowego awansować na samodzielne stanowisko,
 • po zdaniu matury kontynuować naukę na studiach I oraz II stopnia (np. na kierunku informatyka) i przy posiadaniu zdolności oraz umiejętności organizacyjnych, umiejętności pracy z ludźmi – awansować na stanowisko kierownicze (np. lider projektu, kierownik zespołu, działu itp.),
 • rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie/szkolenie w zawodach pokrewnych (np. projektant stron internetowych, pracownik pozycjonowania stron internetowych, architekt stron internetowych, specjalista do spraw rozwoju stron internetowych itp.),
 • doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w branżowych szkoleniach organizowanych przez pracodawców,
 • założyć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie m.in. administrowania stronami internetowymi.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie administrator stron internetowych nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej.

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych przydatnych w zawodzie administrator stron internetowych, wchodzących w skład zawodu (pokrewnego) technik informatyk, w szczególności w zakresie kwalifikacji EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie administrator stron internetowych może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Projektant grafiki stron internetowych

216605

Architekt stron internetowych

251301

Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych

251303

Administrator baz danych

252101

Analityk baz danych

252102

Projektant baz danych

252103

Analityk ruchu na stronach internetowych

262202

Technik informatykS

351203

Administrator systemów poczty elektronicznej

351402

Pracownik pozycjonowania stron internetowych

351403

Projektant stron internetowych (webmaster)

351404

Pracownik obsługi kampanii e-mailowych

351405

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę