INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Administrator nieruchomości

Kod: 333403

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie administrator nieruchomości wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją nieruchomości i organizacją usług.
 • Z2 Nadzorowanie stanu technicznego nieruchomości oraz instalacji i urządzeń technicznych.
 • Z3 Przygotowywanie danych i rozliczeń mediów i opłat oraz aktualizowanie umów najmu i umów z firmami zewnętrznymi.
 • Z4 Nadzorowanie bezpieczeństwa, utrzymania czystości i porządku części wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości oraz prowadzenie gospodarki odpadami.
 • Z5 Przygotowywanie zestawień i danych do planów finansowych.
 • Z6 Przygotowywanie planów i sprawozdań.

Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie czynności związanych z eksploatacją nieruchomości i organizacją usług obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją nieruchomości i organizacją usług

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie przechowywania dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej;
 • Zbiór podstawowych faktów, pojęć i teorii oraz zależności związanych z obsługą nieruchomości;
 • Zasady ochrony danych osobowych;
 • Obowiązki i prawa dostawców i usługodawców, zasady obiegu dokumentów;
 • Podziały nieruchomości ze względu na rodzaj oraz realizowane funkcje i zależności właścicielskie.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie przechowywania dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej;
 • Stosować przepisy ochrony danych;
 • Posługiwać się dokumentacją techniczną instalacji i urządzeń w nieruchomości;
 • Gromadzić dokumentację wykonanych przeglądów budowlanych 6, konserwacji i remontów;
 • Sporządzać harmonogramy przeglądów budowlanych, konserwacji i remontów;
 • Prowadzić ewidencję zasobów nieruchomości;
 • Aktualizować rejestry i kartoteki ewidencji lokali;
 • Prowadzić książkę obiektu budowlanego i inne, np. separatora (osadnika), dźwigu;
 • Przygotowywać listę dokumentów do przekazywania lub przejmowania nieruchomości;
 • Opracowywać regulamin korzystania z nieruchomości dla poszczególnych użytkowników.

Z2

Nadzorowanie stanu technicznego nieruchomości, instalacji i urządzeń technicznych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie nadzorowania stanu technicznego nieruchomości, instalacji i urządzeń technicznych;
 • Ustawę Prawo budowlane i przepisy wykonawcze, tj. warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych;
 • Zasady dokonywania przeglądów budowlanych;
 • Rodzaje dokumentacji technicznej;
 • Zasady monitorowania stanu technicznego;
 • Przepisy związane z nieruchomościami dot. obrony cywilnej, BHP oraz ochrony ppoż. i ochrony środowiska;
 • Zasady monitorowania stanu technicznego;
 • Zasady usuwania usterek i awarii, także w ramach praw: gwarancji, rękojmi, wady ukrytej 7, wady projektowej.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie nadzorowania stanu technicznego nieruchomości, instalacji i urządzeń technicznych;
 • Posługiwać się dokumentacją techniczną instalacji i urządzeń zainstalowanych w nieruchomości;
 • Rozróżniać wymagania techniczne wynikające z obowiązujących przepisów prawnych i zasad;
 • Rozwiązywać problemy techniczne najemców;
 • Przestrzegać procedur współpracy z podwykonawcami;
 • Przygotowywać stanowiska pracy podległych osób zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska;
 • Przestrzegać procedur współpracy z podwykonawcami;
 • Koordynować prace wykonawców usług.

Z3

Przygotowywanie danych i rozliczeń mediów i opłat oraz aktualizowanie umów najmu i umów z firmami zewnętrznymi

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Regulaminy rozliczania mediów;
 • Zasady obiegu korespondencji i dokumentów;
 • Zasady opracowania instrukcji;
 • Zasady szacowania zużyć;
 • Podstawy zachowania zasad efektywności energetycznej.
 • Stosować przepisy w zakresie pracy biurowej;
 • Stosować przepisy ochrony danych;
 • Sporządzać regulamin rozliczeń mediów i usług w nieruchomości;
 • Prowadzić ewidencje zasobów nieruchomości;
 • Aktualizować rejestry i kartoteki ewidencji lokali;
 • Posługiwać się dokumentacją dotyczącą umów najmu i umów z podwykonawcami/serwisami.

Z4

Nadzorowanie bezpieczeństwa, utrzymania czystości i porządku części wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości oraz prowadzenie gospodarki odpadami

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady utrzymania czystości w nieruchomościach;
 • Zasady lokalnej gospodarki odpadami;
 • Przepisy regulujące ochronę danych;
 • Wymagania dotyczące ochrony, w tym ochrony imprez masowych;
 • Wymagania dotyczące nasadzeń rekompensacyjnych;
 • Wymagania dotyczące organizowania parkingów strzeżonych 5 i zasad funkcjonowania komunikacji.
 • Realizować zasady nadzoru nad usługami realizowanymi w nieruchomościach;
 • Prowadzić kontrolę czystości i bezpieczeństwa;
 • Wypełniać deklarację na odpady;
 • Sporządzać opis przedmiotu zamówienia
 • Inwentaryzować zasoby;
 • Sporządzać dokumentację związaną ze świadczonymi usługami;
 • Szacować wartości usług;
 • Sporządzać regulamin realizowania usług.

Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie czynności związanych z obsługą finansowo-księgową nieruchomości obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z5

Przygotowywanie zestawień i danych do planów finansowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy dotyczące formułowania budżetów w nieruchomościach;
 • Zasady gospodarki nieruchomościami;
 • Regulaminy rozliczania mediów;
 • Podstawy kosztorysowania;
 • Zasady ochrony danych osobowych 9;
 • Pojęcie opłat eksploatacyjnych;
 • Specyfikę zasad finansowania i rozliczania nieruchomości wspólnych 2.
 • Posługiwać się dokumentacją dotyczącą umów najmu i umów z podwykonawcami/serwisami;
 • Rozliczać użytkowników nieruchomości w zakresie przychodów i kosztów;
 • Monitorować płatności na nieruchomości;
 • Szacować koszty i stopień zużycia nieruchomości.

Z6

Przygotowywanie planów i sprawozdań

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy dotyczące sprawozdawczości finansowej i podatkowej;
 • Techniki przekazywania informacji;
 • Zasady prowadzenia zebrań i spotkań;
 • Zasady zawierania umów ubezpieczeniowych;
 • Zasady windykacji;
 • Zasady prowadzenia komunikacji i korespondencji z jednostkami administracji państwowej.
 • Sporządzać bilans, rachunek zysków i strat;
 • Wypełniać deklaracje podatkowe;
 • Sporządzać uzasadnienia dla planów i sprawozdań, uchwał;
 • Gromadzić dane dotyczące kosztów i przychodów;
 • Sporządzać wnioski oraz uzyskiwać zezwolenia;
 • Sporządzać wezwania windykacyjne.

Pracownik w zawodzie administrator nieruchomości powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań w zakresie obsługi technicznej i prowadzenia dokumentacji nieruchomości.
 • Podejmowania działania i współdziałania podczas realizacji zadań zawodowych związanych z procesem obsługi technicznej i prowadzenia dokumentacji nieruchomości.
 • Funkcjonowania samodzielnie lub w zespole w różnych miejscach i na stanowiskach pracy właściwych dla branży nieruchomości.
 • Oceniania zagrożenia zdrowia i życia oraz podejmowania działań dotyczących nieruchomości, adekwatnych do stopnia zagrożenia.
 • Podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
 • Dbania i utrzymywania dobrych relacji z partnerami oraz klientami.
 • Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w kontekście nowych rozwiązań i przepisów prawnych w branży nieruchomości.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.

Pracownik powinien posiadać motywację do właściwego wykonywania zadań zawodowych i dalszego rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu administrator nieruchomości.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu administrator nieruchomości

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych – projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie administrator nieruchomości nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę