INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Administrator nieruchomości

Kod: 333403

2. Opis zawodu

Administrator nieruchomości wykonuje czynności pomocnicze związane z zarządzaniem nieruchomością 1 powierzoną jego pieczy przez zarządcę lub właściciela nieruchomości albo przez upoważniony organ, np. zarząd właścicielski we wspólnocie mieszkaniowej 8.

Opis pracy

Administrator nieruchomości zajmuje się działaniami polegającymi na nadzorowaniu nieruchomości według zasad określonych przez właściciela/właścicieli. Odpowiada za stan techniczny nieruchomości, urządzenia i instalacje, a także za otoczenie nieruchomości, dostarczane media i inne świadczenia. Administrator nieruchomości prowadzi rozliczenia księgowo-finansowe użytkowników.

Sposoby wykonywania pracy

Administrator nieruchomości stosuje metody, techniki i procedury dotyczące:

 • uczestniczenia w okresowych, obligatoryjnych kontrolach stanu technicznego obiektu budowlanego i jego otoczenia,
 • pilotowania prac realizowanych na terenie administrowanej nieruchomości i raportowania według przyjętych standardów,
 • odpowiedzialności za czystość, porządek i stan bezpieczeństwa nieruchomości,
 • utrzymywania współpracy z księgowością lub bezpośrednim przełożonym i przekazywania danych potrzebnych do rozliczania czynszu, zaliczek i opłat za realizowane usługi, takich jak: stany wodomierzy, liczników energii elektrycznej, ciepłomierzy,
 • prowadzenia dokumentacji administrowanych budynków, w tym książki obiektu budowlanego, gromadzenia informacji zgłaszanych przez osoby zatrudnione w obsłudze obiektu oraz mieszkańców budynku i przekazywania ich bezpośredniemu przełożonemu.

WAŻNE:

Administrator nieruchomości wykonuje swoją pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Dlatego w sposób ciągły musi aktualizować swoją wiedzę w tym zakresie.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Administrator nieruchomości wykonuje swoją pracę w pomieszczeniach biurowych, a także na wolnym powietrzu na terenie administrowanych nieruchomości.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Administrator nieruchomości w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • komputer z dostępem do internetu,
 • kserokopiarkę,
 • telefon z funkcją nagrywania i robienia zdjęć,
 • skaner,
 • urządzenia pomiarowe,
 • dyktafon,
 • aparat fotograficzny,
 • samochód,
 • oprogramowanie wspierające administrowanie nieruchomościami.

Organizacja pracy

Praca administratora nieruchomości wykonywana jest zwykle w systemie jedno- lub dwuzmianowym. Czas pracy administratora nieruchomości na ogół jest nienormowany i zależy od zakresu obowiązków oraz występowania usterek i awarii na terenie administrowanych nieruchomości.

Zakres obowiązków w przypadku administrowania we wspólnotach mieszkaniowych może być większy w okresie pierwszego kwartału roku kalendarzowego, ze względu na organizowane w tym czasie zebrania współwłaścicieli, rozliczenia lat poprzednich i plany gospodarcze. Zróżnicowanie zaangażowania czasowego w nieruchomościach wynika z obowiązujących okresów rozliczeniowych i systemów zarządzania.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Administrator nieruchomości narażony jest na:

 • przeciążenia układu kostno-stawowego z powodu wymuszonej pozycji ciała podczas pracy przy komputerze, takie jak dolegliwości kręgosłupa i pleców,
 • obciążenia nerwowo-psychiczne, stres związane z: wypadkami na terenie nieruchomości, koniecznością wchodzenia do lokali w celu ustalania przyczyn awarii, uczestniczeniem w konfliktach pomiędzy użytkownikami nieruchomości, odpowiedzialnością cywilną 3odpowiedzialnością karną 4.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód administrator nieruchomości ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna dobra wydolność fizyczna,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • rozróżnianie barw,
 • widzenie stereoskopowe,
 • spostrzegawczość,
 • ostrość wzroku i słuchu,
 • powonienie,
 • zmysł równowagi;

w kategorii sprawności i zdolności

 • uzdolnienia organizacyjne i zarządcze,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 • zdolności analitycznego myślenia,
 • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • zdolność przekonywania,
 • zdolność do podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
 • gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych;

w kategorii cech osobowościowych

 • zaangażowanie,
 • myślenie prospołeczne,
 • odporność emocjonalna i zrównoważenie,
 • gotowość do współdziałania,
 • dokładność,
 • samodyscyplina,
 • samokontrola,
 • asertywność,
 • empatia.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

W zawodzie administrator nieruchomości wymagana jest ogólna sprawność fizyczna i dobry wzrok, umożliwiające zarówno pracę przy komputerze, jak i na terenie nieruchomości. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu może być poważna wada wzroku, niepełnosprawność kończyn górnych i dolnych uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się oraz niektóre choroby psychiczne.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do pracy w zawodzie administrator nieruchomości preferowane jest wykształcenie minimum średnie np. w zawodach ekonomicznych i technicznych.

Pracodawcy chętnie zatrudniają osoby:

 • z wykształceniem wyższym I lub II stopnia uzyskanym na kierunkach związanych z zarządzaniem i administracją nieruchomościami,
 • z ukończonymi studiami podyplomowymi z zakresu administrowania nieruchomościami,
 • posiadające potwierdzoną co najmniej dwuletnią praktykę w zawodzie,
 • które ukończyły kurs administrowania nieruchomościami i posiadają certyfikat administratora nieruchomości.

WAŻNE:

Administrator nieruchomości powinien mieć pełną zdolność do czynności prawnych.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Nie ma wymogów w zakresie niezbędnych kwalifikacji czy uprawnień, dopuszczających do wykonywania zawodu administrator nieruchomości.

Atutem przy zatrudnieniu w zawodzie administrator nieruchomości jest:

 • udokumentowane doświadczenie pracy w zawodzie,
 • posiadanie dyplomów i/lub certyfikatów potwierdzających kwalifikacje z zakresu administrowania nieruchomościami organizowane przez federacje i stowarzyszenia branżowe,
 • prawo jazdy kategorii B.

WAŻNE:

Możliwe jest wykonywanie zawodu przez absolwentów szkół średnich i studiów, którzy zdobyli wiedzę w wyniku samokształcenia lub na kursach i szkoleniach z zakresu administrowania nieruchomościami.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Administrator nieruchomości może:

 • ukończyć kurs administrowania nieruchomościami i/lub uzyskać certyfikat administratora nieruchomości,
 • kształcić się na studiach wyższych na kierunkach ekonomicznych lub ukończyć studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami,
 • rozwijać kompetencje zawodowe, np. ukończyć kurs zarządzania nieruchomościami (pod warunkiem ukończenia studiów wyższych) i po zdobyciu minimum dwuletniej praktyki zawodowej pracować jako zarządca nieruchomości,
 • podwyższyć kompetencje poprzez udział w seminariach, szkoleniach lub kursach specjalistycznych dotyczących gospodarowania nieruchomościami i rynku nieruchomości, organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje branżowe.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie administrator nieruchomości kompetencje mogą potwierdzać właściwe stowarzyszenia i organizacje branżowe (zgodnie z oferowanym programem szkoleń).

Innymi formami potwierdzania kompetencji administratora nieruchomości mogą być:

 • udokumentowane doświadczenie zawodowe nabyte w miejscu pracy (np. w formie referencji pracodawcy),
 • certyfikaty lub zaświadczenia odbycia szkoleń branżowych np. z zakresu ochrony danych w pracy administratora nieruchomości, zarządzania nieruchomościami komercyjnymi itp.,
 • certyfikaty ukończonych kursów zawodowych organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje branżowe, np.: Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami, Polską Federację Rynku Nieruchomości, Polską Federację Zarządców Nieruchomości,
 • certyfikat ukończenia specjalistycznego kursu w zakresie zarządzania nieruchomościami i/lub certyfikat potwierdzający kompetencje zarządcy nieruchomości, wydawany przez Polską Federację Zarządców Nieruchomości.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie administrator nieruchomości może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Pracownik wynajmu powierzchni komercyjnych

333402

Doradca do spraw rynku nieruchomości

333404

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę