INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Agent celny

Kod: 333101

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie agent celny wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Przygotowywanie wniosków i pism do urzędu celnego w celu prawidłowego przeprowadzenia odprawy celnej towarów.
 • Z2 Zgłaszanie towarów do odprawy celnej.
 • Z3 Koordynowanie czynności związanych z obrotem towarowym z zagranicą.
 • Z4 Przygotowywanie rozliczeń podatkowych (VAT i akcyza) dla organów podatkowych.
 • Z5 Przygotowywanie zgłoszeń i raportów w celach statystycznych.

Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie dokumentacji do odprawy celnej obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Przygotowywanie wniosków i pism dla urzędu celnego w celu prawidłowego przeprowadzenia odprawy celnej towarów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Specyfikę dokumentów handlowych dotyczących danego importu;
 • Specyfikę certyfikatów wymaganych do wprowadzenia do obrotu danego produktu;
 • Zawartość zgłoszenia celnego (SAD).
 • Analizować dokumenty handlowe dotyczące danego importu;
 • Kontrolować poprawność certyfikatów wymaganych do wprowadzenia do obrotu danego produktu;
 • Wypełniać prawidłowo zgłoszenie celne (SAD).

Z2

Zgłaszanie towarów do odprawy celnej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zawartość zgłoszenia celnego;
 • Klasyfikację taryfową towarów;
 • Wymagania dotyczące świadectw pochodzenia towarów;
 • Zawartość komunikatów wyjścia towarów poza polski obszar.
 • Wystawiać zgłoszenie celne w imporcie i w eksporcie;
 • Dokonywać klasyfikacji taryfowej towarów;
 • Przygotowywać dokumenty związane z uzyskaniem świadectw poświadczających pochodzenie towarów;
 • Przesyłać komunikaty potwierdzające wyjście towaru poza polski obszar.

Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie czynności związanych z odprawą celną obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z3

Koordynowanie czynności związanych z obrotem towarowym z zagranicą

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zawartość faktury handlowej;
 • Zasady wysyłania zgłoszenia do sytemu celnego;
 • Zasady funkcjonowania systemu celnego;
 • Zawartość dokumentu celnego SAD;
 • Zawartość PZC;
 • Zasady wysyłania potwierdzenia zakończenia odprawy celnej.
 • Przygotowywać fakturę handlową;
 • Wysyłać zgłoszenie do sytemu celnego;
 • Przygotowywać dokument celny SAD;
 • Wysyłać potwierdzenie zakończenia odprawy celnej.

Z4

Przygotowywanie rozliczeń podatkowych (VAT i akcyza) dla organów podatkowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Specyfikę dokumentów celnych;
 • Zawartość dokumentu celnego T1 4;
 • Zasady opodatkowania akcyzą;
 • Zasady obliczania należnego podatku VAT.
 • Analizować dokumenty celne;
 • Wystawiać dokument celny T1;
 • Przygotowywać akcyzę;
 • Zabezpieczać należny podatek VAT.

Z5

Przygotowywanie zgłoszeń i raportów w celach statystycznych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Strukturę dokumentów handlowych związanych z obrotem towarów wewnątrzunijnych;
 • Zasady zgłaszania deklaracji Intrastat do systemu celnego PUESC;
 • Treść deklaracji Intrastat;
 • Rodzaje danych zamieszczanych w rejestrze Agencji Celnej oraz bazie komputerowej używanej przez daną agencję.
 • Kompletować dokumenty handlowe;
 • Wprowadzać dane do systemu celnego;
 • Przygotowywać dane do deklaracji Intrastat;
 • Zamieszczać dane w rejestrze Agencji Celnej oraz bazie komputerowej stosowanej w danej agencji celnej.

Pracownik w zawodzie agent celny powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Przestrzegania ogólnie przyjętych zachowań etycznych, zasad uczciwości, rzetelności oraz poufności.
 • Dokonywania samooceny i weryfikowania działań w zakresie realizowania zadań zawodowych agenta celnego.
 • Wykonywania pracy samodzielnie, jak i funkcjonowania w zespole pracowniczym.
 • Wykazywania inicjatywy, otwartości i zorientowania na klienta.
 • Dbania i utrzymywania trwałych relacji z partnerami oraz klientami.
 • Ponoszenia odpowiedzialności za powierzone zadania.
 • Rozwijania kompetencji osobistych i zawodowych, w tym ustawicznego aktualizowania wiedzy i podwyższania umiejętności.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu agent celny.

4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu agent celny

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie agent celny nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę