INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Agent celny

Kod: 333101

2. Opis zawodu

Agent celny wykonuje prace związane z przygotowywaniem i zbieraniem niezbędnych dokumentów do prawidłowego przeprowadzenia odprawy celnej 10, przygotowywaniem zgłoszenia celnego i wysyłaniem go do elektronicznego systemu urzędu celnego.

Opis pracy

Agent celny jest pośrednikiem pomiędzy urzędem celnym a podmiotem, który importuje 7 lub eksportuje towary 5. Zajmuje się wszelkimi czynnościami niezbędnymi do prawidłowego przeprowadzenia odprawy celnej towarów.

Agent celny uczestniczy w rewizjach celnych 16, jest w ciągłym kontakcie z celnikami 3 i przedstawicielami firm 15. Do głównych jego obowiązków należy przygotowywanie:

 • dokumentów w celu przeprowadzenia zgłoszenia celnego w imporcie, eksporcie, tranzycie 21,
 • dokumentów związanych z podatkiem akcyzowym 2 i dokumentacją Intrastat 8,
 • dokumentów związanych z uzyskaniem świadectw poświadczających pochodzenie towarów 19.

Sposoby wykonywania pracy

Agent celny realizuje czynności obejmujące następujące procedury:

 • zgłaszanie celne w imporcie:
  • zapoznawanie się z dokumentami handlowymi dotyczącymi danego importu,
  • analizowanie i kontrolowanie poprawności dokumentów handlowych i certyfikatów,
  • kontaktowanie się z importerem w celu tłumaczenia faktury handlowej 6,
  • taryfikowanie towarów 20,
  • wprowadzanie wymaganych danych do programu komputerowego w celu wypełnienia zgłoszenia celnego (SAD 17),
  • wysyłanie zgłoszenia celnego do systemu urzędu celnego,
  • przesyłanie do importera potwierdzenia PZC 12 po zakończeniu odprawy celnej,
 • zgłaszanie celne w eksporcie:
  • zapoznawanie się z dokumentami handlowymi dotyczącymi danego eksportu,
  • analizowanie i kontrolowanie poprawności dokumentów handlowych,
  • wystawianie świadectw pochodzenia towarów,
  • wprowadzanie wymaganych danych do licencjonowanego programu komputerowego w celu wypełnienia zgłoszenia celnego (SAD),
  • taryfikowanie towarów,
  • przesyłanie do eksportera komunikatu potwierdzającego wyjście towarów poza polski obszar celny 11,
 • zgłaszanie celne w tranzycie:
  • analizowanie dokumentów handlowych dotyczących danego tranzytu,
  • wystawianie dokumentu SAD,
  • przesyłanie zgłoszenia celnego do systemu celnego,
 • przygotowywanie dokumentu akcyzy:
  • zapoznawanie się z dokumentami handlowymi,
  • wypełnianie formularza dotyczącego akcyzy i przesyłanie do właściwego urzędu celnego,
  • zabezpieczanie należnego podatku,
 • przygotowywanie dokumentu Intrastat:
  • kontaktowanie się z firmą, dla której jest przygotowywany dokument Intrastat,
  • zbieranie dokumentów handlowych związanych z obrotem towarów wewnątrzunijnych 9,
  • wprowadzanie wymaganych danych przy użyciu programu komputerowego do wypełniania deklaracji Intrastat,
  • przesyłanie deklaracji Intrastat do systemu celnego z użyciem platformy usług elektronicznych skarbowo-celnych.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Praca agenta celnego jest wykonywana zarówno w pozycji siedzącej, jak i stojącej. Miejscem pracy jest:

 • agencja celna 1 (pomieszczenie biurowe, klimatyzowane, oświetlone sztucznie i dziennie),
 • skład celny 18,
 • lokalizacja wyznaczona przez urząd celny (gdzie agent celny uczestniczy w rewizjach celnych na powietrzu lub w halach do tego przystosowanych).

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Agent celny w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • komputer z dostępem do internetu,
 • telefon,
 • drukarkę,
 • kalkulator,
 • skaner.

Organizacja pracy

Agent celny może pracować w różnych porach dnia, powyżej 8 godzin dziennie. Praca w zawodzie może być wykonywana w jednym lub kilku różnych miejscach, co wymaga zwiększonej mobilności. Agent celny komunikuje się z urzędem celnym oraz podmiotem, na rzecz którego wykonuje czynności.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Agent celny jest narażony w szczególności na:

 • obciążenie układu nerwowego spowodowane pracą pod presją czasu,
 • obciążenia fizyczne spowodowane m.in. nieprzestrzeganiem zasad ergonomii w organizacji i wyposażeniu stanowisk pracy (np. nieregulowane, niedostosowane do wzrostu pracownika siedzisko i stół na stanowisku pracy),
 • niewłaściwe oświetlenie w pomieszczeniach pracy (np. brak oświetlenia dziennego, niewłaściwe natężenie oświetlenia sztucznego),
 • hałas w miejscu pracy,
 • wypadki komunikacyjne (z uwagi na częste przemieszczanie się).

Nadmierne obciążenie układu nerwowego jest kluczowym zagrożeniem wśród wymienionych na powyższej liście.

Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć:

 • zaburzenia nerwicowe,
 • choroby układu mięśniowo-kostnego,
 • zespół cieśni nadgarstka,
 • choroby wzroku,
 • choroby słuchu.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód agenta celnego ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu krążenia,
 • sprawność układu oddechowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność narządów równowagi;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • spostrzegawczość,
 • ostrość wzroku,
 • ostrość słuchu,
 • rozróżnianie barw,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość,
 • zmysł równowagi,
 • zręczność rąk i palców;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • dobra pamięć,
 • rozumowanie logiczne,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i/lub w piśmie,
 • łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,
 • zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 • zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi;

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do pracy w nieprzyjemnych (różnych) warunkach środowiskowych,
 • komunikatywność,
 • asertywność,
 • gotowość do współdziałania,
 • odpowiedzialność za działania zawodowe,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • systematyczność,
 • odporność na działanie pod presją czasu,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • dbałość o jakość pracy,
 • wytrwałość i cierpliwość,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się,
 • gotowość do wprowadzania zmian,
 • zamiłowanie do ładu i porządku.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

W zawodzie agent celny wymagana jest wysoka sprawność umysłowa, odporność na stres i pracę pod presją czasu.

Przeciwwskazaniami do wykonywania tego zawodu są w szczególności:

 • nerwice, zaburzenia psychiczne,
 • zaburzenia układu krążenia,
 • zaburzenia równowagi,
 • epilepsja.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie agent celny preferowane jest wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych. Możliwe jest także (jako minimum) posiadanie wykształcenia średniego.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Aby uzyskać wpis na listę agentów celnych niezbędne jest przedstawienie:

 • aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego, potwierdzającej niewystąpienie skazania za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunkach związanych z naukami ekonomicznymi, prawnymi lub technicznymi, obejmującymi wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego 13, w szczególności prawa celnego 14, suplementu do dyplomu lub wypisu z przebiegu studiów,
 • albo świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmujących wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego,
 • albo dokument potwierdzający co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych (wraz z dokumentem potwierdzającym wykształcenie co najmniej średnie).

Do podjęcia pracy w zawodzie agent celny preferowane jest posiadanie:

 • certyfikatu znajomości języków obcych (szczególnie języka angielskiego), na poziomie co najmniej komunikatywnym,
 • świadectwa ukończonego kursu obsługi systemów logistycznych,
 • świadectwa ukończonego kursu posługiwania się technologią informatyczną,
 • świadectwa ukończonego kursu obsługi oprogramowania biurowego.

Dodatkowym atutem agenta celnego jest posiadanie prawa jazdy oraz wykształcenia związanego z handlem zagranicznym.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Pracownik w zawodzie agent celny ma możliwość:

 • rozpocząć pracę pod nadzorem bardziej doświadczonego agenta, a następnie wraz z nabywaniem doświadczenia zawodowego uzyskać wpis na listę agentów celnych i awansować na samodzielne stanowisko agenta celnego,
 • po nabyciu doświadczenia zawodowego, kompetencji organizacyjnych i w obszarze kierowania ludźmi, awansować na stanowisko kierownicze i nadzorować pracę zespołu agentów celnych,
 • rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie i potwierdzanie kwalifikacji związanych z logistyką, spedycją, transportem i towaroznawstwem,
 • doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych branżowych szkoleniach,
 • założyć i prowadzić działalność gospodarczą jako agencja celna.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Potwierdzeniem kompetencji agenta celnego są:

 • wpis na listę agentów celnych (po przepracowaniu trzech lat w agencji celnej lub firmie zajmującej się obsługą celną),
 • certyfikaty i świadectwa z kursów i studiów podyplomowych na kierunkach związanych z zawodem.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie agent celny może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Agent klarujący

333102

Eksploatator portu

333103

Pracownik działu logistyki

333104

Spedytor

333105

Technik eksploatacji portów i terminalis

333106

Technik logistyks

333107

Technik spedytors

333108

Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych (Doradca RID)

333109

Funkcjonariusz celny

335101

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę