INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Agent ubezpieczeniowy

Kod: 332101

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie agent ubezpieczeniowy wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Poszukiwanie, nawiązywanie kontaktów, organizowanie i odbywanie spotkań handlowych z klientami zainteresowanymi ubezpieczeniem.
 • Z2 Badanie indywidualnych potrzeb klientów w zakresie ubezpieczenia.
 • Z3 Dokonywanie oględzin i ocena ryzyka zgłoszonego do ubezpieczenia, kierowanie na badania lub oględziny przedmiotu ubezpieczenia.
 • Z4 Udzielanie klientom informacji o warunkach i rodzajach oferowanych usług ubezpieczeniowych oraz opracowywanie i przedstawianie im ofert ubezpieczenia.
 • Z5 Zawieranie z klientami umów ubezpieczeniowych.
 • Z6 Obliczanie i inkasowanie od klientów składek należnych ubezpieczycielowi.
 • Z7 Utrzymywanie kontaktu z klientami oraz udzielanie im niezbędnych informacji i pomocy w razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem.
 • Z8 Tworzenie bazy danych potencjalnych klientów zainteresowanych ubezpieczeniem oraz archiwizowanie druków, informacji i dokumentów dotyczących klientów i umów zgodnie z procedurami ubezpieczyciela.
 • Z9 Planowanie działań sprzedażowych ubezpieczeń.

Kompetencja zawodowa Kz1: Pośredniczenie w zawarciu umowy ubezpieczenia pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczającym obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Poszukiwanie, nawiązywanie kontaktów, organizowanie i odbywanie spotkań handlowych z klientami zainteresowanymi ubezpieczeniem

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady organizacji pracy własnej i zarządzania czasem;
 • Zasady planowania i organizowania wyjazdów do klientów;
 • Zasady prowadzenia rozmowy telefonicznej z potencjalnymi klientami;
 • Zasady przygotowania i prowadzenia prezentacji dla klientów;
 • Przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z RODO 6;
 • Zasady segmentowania rynku potencjalnych klientów ubezpieczeniowych;
 • Zasady gromadzenia danych i informacji o ubezpieczeniach i klientach.
 • Planować działania własne w określonych terminach i według ustalonej kolejności kontaktów z klientami ubezpieczeniowymi;
 • Planować i organizować wyjazdy do klientów ubezpieczeniowych;
 • Prowadzić rozmowy telefoniczne z potencjalnymi klientami;
 • Przygotowywać i prowadzić prezentacje dla klientów
 • Gromadzić dane kontaktowe klientów zgodnie z zasadami RODO;
 • Segmentować rynek potencjalnych klientów ubezpieczeniowych;
 • Posługiwać się narzędziami tradycyjnymi bądź elektronicznymi dla gromadzenia danych i informacji o ubezpieczeniach i klientach.

Z2

Badanie indywidualnych potrzeb klientów w zakresie ubezpieczenia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody identyfikacji potrzeb klientów;
 • Ofertę handlową w zakresie ubezpieczeń oferowanych przez ubezpieczyciela/li, na rzecz których działa agent (np.: życiowe, majątkowe, grupowe itp.);
 • Zasady marketingu i wywierania wpływu;
 • Zasady komunikacji interpersonalnej;
 • Zasady przeprowadzania rozmowy handlowej;
 • Zasady podtrzymywania kontaktów i budowania relacji z klientami;
 • Metody docierania do poszczególnych grup klientów;
 • Zasady tworzenia listy potencjalnych klientów.
 • Identyfikować i analizować potrzeby klientów w zakresie ochrony ubezpieczeniowej;
 • Dopasowywać ofertę ubezpieczeniową do potrzeb klientów;
 • Przekonywać klientów do wyboru jednej z prezentowanych ofert lub wariantów oferty ubezpieczenia;
 • Komunikować się w formie pośredniej i bezpośredniej;
 • Przeprowadzać rozmowę handlową mającą na celu określenie potrzeb potencjalnych klientów w zakresie ochrony ubezpieczeniowej oraz przedstawienie im oferty;
 • Podtrzymywać kontakty i budować długotrwałe relacje z klientami;
 • Wybierać sposób dotarcia do poszczególnych klientów ubezpieczeniowych;
 • Opracowywać listy potencjalnych klientów ubezpieczeniowych.

Z3

Dokonywanie oględzin i ocena ryzyka zgłoszonego do ubezpieczenia, kierowanie na badania lub oględziny przedmiotu ubezpieczenia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady dotyczące podjęcia konkretnych czynności w związku ze zdarzeniem objętym ochroną zgodnie z zawartymi przez klientów umowami;
 • Zasady, według których agent dokonuje oględzin przedmiotu ubezpieczenia;
 • Zasady kierowania przedmiotu ubezpieczenia na badania lub oględziny dodatkowe;
 • Zasady, według których wybrane ryzyka przekazywane są do oceny underwritera 9;
 • Procedury przekazywania dokumentacji z oględzin do ubezpieczyciela.
 • Procedury regulujące obsługę zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową;
 • Dokonywać oględzin przedmiotu ubezpieczenia i przygotowywać dokumentację z oględzin;
 • Kierować w razie konieczności przedmiot ubezpieczenia na badania lub oględziny dodatkowe;
 • Przekazywać wybrane ryzyka do oceny underwritera;
 • Przekazywać dokumentację z oględzin za pośrednictwem aplikacji mobilnych, dedykowanych platform internetowych czy drogą pocztową (poczta tradycyjna, elektroniczna) do ubezpieczyciela.

Z4

Udzielanie klientom informacji o warunkach i rodzajach oferowanych usług ubezpieczeniowych oraz opracowywanie i przedstawianie im ofert ubezpieczenia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Ofertę ubezpieczeniową;
 • Wysokości ponoszonych opłat w relacji do wybranych przez klientów opcji ubezpieczenia;
 • Zasady planowania pracy własnej dotyczącej działań sprzedażowych u dotychczasowych i nowych klientów;
 • Zalety poszczególnych ofert ubezpieczenia;
 • Zasady wnioskowania pozwalającego na dokładne sprecyzowanie oczekiwań klientów w zakresie ochrony ubezpieczeniowej;
 • Zapisy zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).
 • Wskazywać alternatywne rozwiązania w zakresie możliwości zawarcia przez klientów umów ubezpieczeniowych w dopuszczalnych przez ubezpieczyciela wariantach;
 • Tłumaczyć i wyjaśniać wątpliwości klientów dotyczące celowości zawierania umowy ubezpieczeniowej oraz wysokości ponoszonych opłat w relacji do wybranych przez klientów opcji ubezpieczenia;
 • Gospodarować czasem – planować pracę własną dotyczącą działań sprzedażowych u dotychczasowych i nowych klientów;
 • Argumentować w sposób logiczny zalety poszczególnych prezentowanych ofert ubezpieczenia, obrazować przykładami potencjalne zdarzenia;
 • Słuchać i wyciągać wnioski pozwalające na dokładne sprecyzowanie oczekiwań klientów w zakresie ochrony ubezpieczeniowej;
 • Tłumaczyć klientom w przystępny sposób zapisy zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Z5

Zawieranie z klientami umów ubezpieczeniowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady określone przez ubezpieczyciela dotyczące wypełniania wniosków i polis;
 • Procedury dotyczące zawierania umów ubezpieczeniowych;
 • Procedury dotyczące dostarczania umów.
 • Wypełniać karty klientów, z którymi zawarto umowę ubezpieczenia lub spisano wniosek o ubezpieczenie;
 • Wypełniać dokumenty dotyczące zawartej umowy ubezpieczenia lub wypisanego wniosku o ubezpieczenie;
 • Dostarczać umowy zgodnie z przyjętymi przez ubezpieczyciela zasadami.

Z6

Obliczanie i inkasowanie od klientów składek należnych ubezpieczycielowi

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady określone przez ubezpieczyciela wyliczania należnej składki tytułem zawarcia umowy lub złożenia wniosku;
 • Zasady, według których agent dokonuje pobrania składki i jej przekazania ubezpieczycielowi;
 • Zasady wypełniania dokumentów finansowych związanyche z ubezpieczeniami takich jak: potwierdzenie przyjęcia gotówki, druk przelewu, wpłata na rachunek bankowy;
 • Oprogramowanie komputerowe dostarczone przez ubezpieczyciela niezbędne do wyliczania składek.
 • Wyliczać należną, hipotetyczną składkę w zależności od rozważanych przez klientów wariantów ubezpieczenia;
 • Wyliczać należną składkę z tytułu zawarcia umowy lub złożenia wniosku o ubezpieczenie;
 • Wypełniać niezbędne dokumenty finansowe związane z ubezpieczeniami takie jak: potwierdzenie przyjęcia gotówki, druk przelewu, wpłata na rachunek bankowy;
 • Obsługiwać komputerowe programy ubezpieczeniowe w zakresie niezbędnym do wyliczenia składki ubezpieczeniowej.

Z7

Utrzymywanie kontaktu z klientami oraz udzielanie im niezbędnych informacji i pomocy w razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady pozyskiwania rekomendacji i kontaktów od klientów ubezpieczeniowych;
 • Metody analizowania raportów i zestawień dotyczących zawartych i posiadanych w obsłudze umów ubezpieczeniowych;
 • Zasady przygotowywania dokumentacji ubezpieczeniowej;
 • Zasady analizowania i przetwarzania informacji;
 • Terminologię branżową;
 • Obowiązki klienta wynikające z umowy ubezpieczeniowej (w tym w zakresie zgłaszania szkody).
 • Zdobywać rekomendacje i kontakty od klientów ubezpieczeniowych;
 • Analizować otrzymywane raporty i zestawienia dotyczące zawartych i posiadanych w obsłudze umów ubezpieczeniowych;
 • Udzielać informacji na temat przygotowania i przedłożenia niezbędnej dokumentacji ubezpieczeniowej;
 • Analizować i przetwarzać informacje;
 • Wyjaśniać i tłumaczyć klientom skomplikowane terminy branżowe i kryjące się za nimi znaczenia;
 • Udzielać klientom informacji o niezbędnych czynnościach, jakie winni wykonać, wskazując jednocześnie miejsca, sposoby i terminy dokonania konkretnych zgłoszeń.

Z8

Tworzenie bazy danych potencjalnych klientów zainteresowanych ubezpieczeniem oraz archiwizowanie druków, informacji i dokumentów dotyczących klientów i umów zgodnie z procedurami ubezpieczyciela

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady wypełniania druków firmowych takich jak: wniosek ubezpieczeniowy, polisa ubezpieczeniowa;
 • Terminy przekazywania dokumentów do biura lub do centrali firmy ubezpieczeniowej;
 • Zasady obsługi komputera i podstawowego oprogramowania biurowego;
 • Metody poszukiwania klientów i tworzenia listy potencjalnych klientów;
 • Metody analizowania portfela klientów.
 • Zasady przechowywania danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.
 • Posługiwać się drukami firmowymi takimi jak: wniosek ubezpieczeniowy, polisa ubezpieczeniowa;
 • Dochowywać obowiązujących terminów przekazywania dokumentów do biura lub do centrali firmy ubezpieczeniowej;
 • Posługiwać się komputerem i podstawowym oprogramowaniem biurowym;
 • Poszukiwać klientów i tworzyć listy potencjalnych klientów;
 • Analizować swój portfel klientów;
 • Przechowywać dane osobowe zgodnie z przepisami RODO.

Z9

Planowanie działań sprzedażowych ubezpieczeń

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody planowania pracy własnej;
 • Zasady prezentowania oferty ubezpieczyciela klientom;
 • Oferowane klientom produkty ubezpieczeniowe;
 • Zasady analizowania i weryfikowania informacji otrzymywanych z centrali oraz od przełożonych, dotyczących klientów, których agent obsługuje lub stara się pozyskać;
 • Zasady komunikacji interpersonalnej ze współpracownikami;
 • Metody określania celów doskonalenia zawodowego i ich realizowania.
 • Planować własne działania związane z pozyskiwaniem klientów ubezpieczeniowych;
 • Prezentować ofertę ubezpieczyciela klientom;
 • Opracowywać kilka wariantów propozycji ofert ubezpieczeniowych;
 • Analizować i weryfikować informacje otrzymywane z centrali oraz od przełożonych, dotyczące klientów, których agent obsługuje lub stara się pozyskać;
 • Przekazywać wiedzę innym agentom ubezpieczeniowym i dzielić się z nimi swoimi doświadczeniami zdobytymi podczas kontaktów z klientami;
 • Formułować cele doskonalenia zawodowego i je realizować.

Pracownik w zawodzie agent ubezpieczeniowy powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań i oferowanych usług ubezpieczeniowych.
 • Uwzględniania potrzeb klienta.
 • Współpracy z innymi osobami podczas opracowywania, zawierania i realizowania umów ubezpieczeniowych.
 • Budowania długotrwałych relacji z klientami.
 • Przestrzegania tajemnicy zawodowej obejmującej wszelkie informacje, jakie zostały pozyskane w związku z realizacją zadań zawodowych.
 • Działania zgodnie z przepisami prawa i zasadami uczciwego obrotu gospodarczego.
 • Dystansowania się od własnych przyzwyczajeń i schematów działania, w tym od prowadzenia z klientami dialogu na temat wartości, przekonań, wizji i reguł współpracy i światopoglądu.
 • Przyjmowania odpowiedzialności za rolę społeczną, jaką pełni, w szczególności w kontekście wpływu na ostateczne decyzje klientów.
 • Otwartości i łatwości nawiązywania kontaktów.
 • Oceniania i korygowania własnych postaw i zachowań.
 • Budowania pozytywnego wizerunku firmy ubezpieczeniowej.
 • Zachowania spokoju i kontrolowania emocji w trudnych sytuacjach.
 • Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu agent ubezpieczeniowy.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu agent ubezpieczeniowy

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie agent ubezpieczeniowy nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę