INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Agent ubezpieczeniowy

Kod: 332101

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Osoby wykonujące zawód agent ubezpieczeniowy zazwyczaj robią to w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Aby świadczyć usługi na własny rachunek, muszą uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, po uprzednim zdaniu wymaganych egzaminów.

Agenci ubezpieczeniowi w ramach prowadzonej działalności ściśle współpracują z towarzystwami ubezpieczeniowymi na mocy zawartych z nimi umów agencyjnych. Zdarza się, choć obecnie (2018 r.) nie jest to częsta praktyka, że towarzystwo ubezpieczeniowe zatrudnia agenta ubezpieczeniowego w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia formalnego w Polsce nie prowadzi się kształcenia w zawodzie agent ubezpieczeniowy.

Natomiast na mocy przepisów dotyczących pośrednictwa ubezpieczeniowego od osób zatrudnionych w tym zawodzie wymaga się wykształcenia minimum średniego. Przed rozpoczęciem pracy agent odbywa szkolenie, które kończy się egzaminem. Agent ubezpieczeniowy podlega wpisowi do rejestru pośredników ubezpieczeniowych 5.

Kandydat do zawodu może kształcić się w szkołach wyższych, na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych, na kierunkach związanych z ubezpieczeniami.

Szkolenie

Droga do wykonywania zawodu agent ubezpieczeniowy prowadzi też przez szkolenia i kursy z zakresu ubezpieczeń, oferowane przez firmy szkoleniowe, organizacje zawodowe i profesjonalne oraz szkoły wyższe. Szkolenie organizują również zakłady ubezpieczeniowe.

W zawodzie agent ubezpieczeniowy bardzo ważne jest również doświadczenie zawodowe oraz kompetencje zdobywane w trakcie szkoleń wewnętrznych, organizowanych przez pracodawcę. Osoba pracująca w tym zawodzie może także doskonalić swoje umiejętności zawodowe, dokształcając się indywidualnie, uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach, jak również warsztatach dotyczących tematyki ubezpieczeń.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

http://www.zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Wynagrodzenie agenta ubezpieczeniowego oparte jest w głównym stopniu na prowizjach, dlatego im więcej sprzedaje polis ubezpieczeniowych, tym wyższy osiąga zarobek.

Obecnie (2018 r.) agent ubezpieczeniowy może liczyć na całkowite wynagrodzenie na poziomie od 2500 zł do 4700 zł brutto miesięcznie. Możliwe jest też otrzymywanie zarobków wyższych niż 4700 zł brutto; taki poziom wynagrodzeń osiąga co czwarty pracownik w tym zawodzie. Agent ubezpieczeniowy posiadający rozbudowaną sieć sprzedaży może uzyskać dochód w wysokości kilkunastu tysięcy zł brutto miesięcznie.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie agent ubezpieczeniowy możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie pod względem technicznym i organizacyjnym warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

  • z dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym samodzielnego przemieszczania się po zróżnicowanym terenie,
  • z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli wada jest skorygowana odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
  • z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), dającą się korygować indywidualnymi aparatami słuchowymi zapewniającymi ostrość słuchu, pozwalającą na swobodny kontakt z innymi ludźmi.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę