INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Agent ubezpieczeniowy

Kod: 332101

2. Opis zawodu

Agent ubezpieczeniowy 1 zajmuje się pośredniczeniem w zawarciu umowy ubezpieczenia 8 pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczającym, gdzie przedmiotem ubezpieczenia może być zarówno życie i zdrowie osoby, jak i mienie/majątek.

Opis pracy

Agent ubezpieczeniowy oferuje oraz zawiera w imieniu i na rachunek ubezpieczyciela (towarzystwa ubezpieczeniowego) umowy w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Pracownik w tym zawodzie znaczną część czasu spędzanego w pracy poświęca na identyfikację potencjalnych klientów i dotarcie do nich. Samo podpisanie umowy ubezpieczeniowej jest aktem zwieńczającym szereg pozostałych czynności, które poprzedzają przygotowanie i doręczenie klientowi polisy ubezpieczeniowej 3. Niezależnie od tego, czy agent ubezpieczeniowy zajmuje się pośredniczeniem w sprzedaży ubezpieczeń osobowych czy majątkowych, wykonywane zadania zawodowe mają podobny charakter. Zmieniają się jedynie wymagania dotyczące obszarów wiedzy fachowej, związanej bezpośrednio z oferowanymi rodzajami ubezpieczeń. Ważne jest, że pełnienie roli pośrednika – opartej o nadane przez ubezpieczyciela pełnomocnictwo – wymaga od agenta ubezpieczeniowego, poza doskonałym przygotowaniem merytorycznym w obszarze ubezpieczeń, wysokich zdolności interpersonalnych, konsekwencji w działaniu, samodzielności oraz inicjatywy.

Agent ubezpieczeniowy potrafi udzielić wyczerpujących informacji dotyczących różnych form i rodzajów ubezpieczenia oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Pomaga klientom w wyborze odpowiedniego ubezpieczenia, analizując wspólnie z klientem jego oczekiwania i potrzeby w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, mając jednocześnie na względzie jego możliwości finansowe. Niejednokrotnie zajmuje się propagowaniem idei ubezpieczenia i uświadamia klientowi potrzebę posiadania ubezpieczenia czy to osobowego, czy też majątkowego. Agent ubezpieczeniowy prowadzi systematyczną analizę potrzeb ubezpieczenia swoich klientów. Kieruje się przy tym aktualną sytuacją życiową klienta oraz jego zdolnościami finansowymi, które mogą ulegać zmianom w czasie trwania ubezpieczenia.

Agent ubezpieczeniowy ma umiejętność słuchania rozmówcy, analizowania przedstawianych faktów oraz obiektywnego, wzbudzającego zaufanie rozmówcy prezentowania oferty ubezpieczeniowej. Jest dostępny dla swoich klientów zarówno w czasie, gdy nie występują żadne zdarzenia objęte umową ubezpieczenia, jak również w tych sytuacjach, kiedy tego typu zdarzenia mają miejsce. W tym momencie informuje klienta o niezbędnych czynnościach, jakie powinien lub jest zobowiązany wykonać zgodnie z zawartą umową. Pomaga klientowi w kontaktach z ubezpieczycielem bądź też usprawnia działanie na linii ubezpieczyciel–ubezpieczający w sytuacji wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

W swoich działaniach w sposób rzetelny rozlicza się z zakładem ubezpieczeniowym z pobranych druków ścisłego zarachowania oraz zainkasowanych od klientów składek 7. Obszar działania agenta ubezpieczeniowego nie ma ograniczeń terytorialnych, co wymaga od niego samodyscypliny w planowaniu i organizowaniu pracy.

Od agenta ubezpieczeniowego wymaga się dojrzałości emocjonalnej w kontaktach z ludźmi o bardzo różnych temperamentach i osobowościach. Poza koniecznością umiejętnego dopasowania stylu komunikowania się do rozmówcy, agent ubezpieczeniowy musi być odporny na odmowę klientów, której skutkiem jest brak możliwości zaprezentowania oferty ubezpieczyciela i podpisania umowy. Agent ubezpieczeniowy musi być świadomy odpowiedzialności związanej z jakością oferowanych przez siebie usług, dlatego powinien systematycznie doskonalić swoje umiejętności, biorąc udział w szkoleniach organizowanych przez ubezpieczyciela, dla którego świadczy usługi.

Sposoby wykonywania pracy

Pracownik w zawodzie agent ubezpieczeniowy wykonuje pracę polegającą na:

 • opracowywaniu i przedstawianiu klientom ofert ubezpieczenia,
 • przyjmowanie od klientów zapytań i wniosków o ubezpieczenie, ich obsługa oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania.
 • dokonywaniu oględzin i oceny ryzyka zgłoszonego do ubezpieczenia,
 • obliczaniu i ustalaniu wysokości składek dla otrzymanych i przyjętych wniosków o ubezpieczenie,
 • zawieraniu umów ubezpieczenia, opracowywaniu i dostarczaniu dokumentów klientom,
 • pobieraniu wpłat z tytułu należnych ubezpieczycielowi składek z tytułu zawartych umów ubezpieczenia,
 • sporządzaniu i dostarczaniu ubezpieczycielowi ustalonych przez niego informacji, dokumentów i sprawozdań,
 • udzielaniu klientom niezbędnych informacji i pomocy w razie zaistnienia wypadku objętego ubezpieczeniem,
 • monitoringu wygasających polis,
 • przypominaniu klientom o płatnościach składek i rat,
 • obsłudze posprzedażowej, np.: nanoszeniu zmian na polisach w trakcie trwania polisy, przyjmowaniu reklamacji itp.,
 • wykonywaniu innych zadań przydzielonych przez ubezpieczyciela, a związanych z zawartymi przez niego umowami ubezpieczenia, zwłaszcza z zakresu ustalania zasadności roszczeń i przysługujących odszkodowań,
 • logistycznej organizacji pracy zapewniającej najwyższą jakość obsługi klientów.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja zawodowa.

Warunki pracy

Praca agenta ubezpieczeniowego opiera się na bezpośrednich i zdalnych kontaktach z potencjalnymi klientami, a także osobami dotychczas korzystającymi z oferty danego ubezpieczyciela. Agent ubezpieczeniowy umawia się na spotkania i podpisuje z klientami umowy, których warunki uprzednio negocjuje. Jakkolwiek stanowisko agenta ubezpieczeniowego funkcjonuje w strukturach zakładów ubezpieczeniowych, to rzadko zatrudniają one agentów na umowę o pracę.

Osoby, które zdecydują się na wykonywanie tego zawodu, muszą z reguły liczyć się z koniecznością założenia własnej działalności gospodarczej. Wówczas współpraca z towarzystwem ubezpieczeń oparta jest o umowę agencyjną. Agent, mimo że nie jest związany z firmą ubezpieczeniową umową o pracę, znajduje się w jej strukturach, w związku z tym należy do zespołu i ma kierownika, który rozlicza go z pracy oraz nałożonych na niego planów sprzedaży polis ubezpieczeniowych. Ponadto zobowiązany jest do udziału w spotkaniach z kierownikiem, zebraniach zespołu oraz szkoleniach.

Agent ubezpieczeniowy współpracujący z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi pełni funkcję multiagenta. Multiagent posiada szerszą ofertę dla klientów, ale jednocześnie ma więcej wymagań do spełnienia, wynikających z warunków współpracy określonych przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe.

Agent ubezpieczeniowy prowadzący własną działalność gospodarczą posiada najczęściej biuro i jest zobowiązany do zakupu polisy obowiązkowego OC agenta. Praca agenta wymaga ciągłego uczenia się, nadążania za zmianami w ogólnych warunkach ubezpieczeń, procedurach firm ubezpieczeniowych oraz przepisach.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Agent ubezpieczeniowy w procesie realizacji zadań zawodowych wykorzystuje m.in.:

 • komputer/laptop/tablet z typowym oprogramowaniem biurowym, z dostępem do internetu, służący do obsługi dedykowanej platformy internetowej ubezpieczyciela, pozwalającej na przeliczanie ofert, wystawianie polis i zapis danych klienta oraz obsługę posprzedażową,
 • telefon z dostępem do internetu, do mobilnych aplikacji, np. do robienia zdjęć i natychmiastowego przesyłania ich do ubezpieczyciela, do nawigacji itp.,
 • typowe urządzenia biurowe, takie jak: drukarka (coraz częściej przenośna), skaner, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów itp.,
 • samochód – umożliwiający szybki dojazd do klientów, zwłaszcza przy prowadzeniu działalności na rozległym terenie, słabo wyposażonym w środki komunikacji publicznej,
 • piśmiennicze materiały biurowe.

Organizacja pracy

Agenci ubezpieczeniowi mają nienormowany czas pracy – właściwie całą dobę muszą być gotowi stawić się na wezwanie potencjalnego klienta, z reguły jednak spotkania z nimi odbywają się wieczorami lub w weekendy. Praca wykonywana jest w różnych miejscach, w tym w prywatnych mieszkaniach klientów.

Agenci ubezpieczeniowi pracują indywidualnie, samodzielnie planują swoją pracę i rozliczani są z efektów pracy, a nie nakładu czasu. W zależności od rodzaju współpracy z firmą ubezpieczeniową agent może pracować samodzielnie lub być zobowiązanym do czasowej pracy w biurze. Godziny pracy agentów w zakresie pracy wykonywanej w biurze są na ogół stałe i wynoszą średnio do 6 godzin dziennie, resztę czasu agent przeznacza na spotkania z klientami. Tutaj godziny bywają w znacznym stopniu ruchome, ponieważ agent musi dostosować się do dziennego grafiku klientów. Agent lub multiagent posiadający własne biuro przyjmuje klientów w stałych godzinach pracy, rzadko jeździ do klientów po godzinach pracy.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

W zawodzie agent ubezpieczeniowy czynniki szkodliwe wiążą się z faktem intensywnych kontaktów z ludźmi oraz dużą konkurencją w branży. Można tutaj wymienić ryzyko sytuacji konfliktowych oraz stres związany z koniecznością nadążania za wymaganiami rynku, pozyskiwania nowych klientów i rozliczania się z nałożonych planów sprzedażowych.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód agent ubezpieczeniowy ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu wzroku i słuchu;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • ostrość wzroku,
 • ostrość słuchu,
 • rozróżnianie barw,
 • spostrzegawczość;

w kategorii sprawności i zdolności

 • uzdolnienia rachunkowe,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • rozumowanie logiczne,
 • dobra pamięć,
 • zdolność współdziałania,
 • zdolność przekonywania,
 • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie;

w kategorii cech osobowościowych

 • samodzielność,
 • inicjatywność,
 • odporność emocjonalna,
 • wytrwałość,
 • samokontrola,
 • dokładność,
 • cierpliwość,
 • łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,
 • dążenie do osiągania celów oraz ustawicznego rozwoju zawodowego.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Praca agenta ubezpieczeniowego jest zaliczana do prac lekkich i nie wymaga dużego wysiłku fizycznego. Z uwagi na konieczność stałego przemieszczania się wskazana jest jednak ogólna dobra sprawność fizyczna.

Nie ma istotnych przeszkód, aby ten zawód wykonywany był przez osoby z niepełnosprawnością, z wyłączeniem niepełnosprawności wykluczającej możliwość kontaktów zdalnych oraz niepełnosprawności intelektualnej, która może być przeszkodą do wykonywania pracy zgodnie z oczekiwaniami klientów.

Czynnikiem utrudniającym pracę w zawodzie agent ubezpieczeniowy jest znaczna dysfunkcja narządu wzroku oraz słuchu, z racji znacznego ograniczenia możliwości swobodnego kontaktu osób z tego rodzaju dysfunkcją z potencjalnymi klientami, zainteresowanymi ubezpieczeniami.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Od agentów ubezpieczeniowych wymaga się wykształcenia minimum średniego. Przed rozpoczęciem pracy agent odbywa szkolenie, które kończy się egzaminem państwowym. Od tego momentu może samodzielnie podjąć działalność ubezpieczeniową, przy stałym wsparciu osób z towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym nawiązał współpracę. Wiedzę produktową i doświadczenie zawodowe zdobywa dzięki szkoleniom organizowanym przez towarzystwo ubezpieczeniowe oraz przez współpracę z bardziej doświadczonymi agentami ze swojego zespołu.

Pracodawcy preferują wykształcenie wyższe na kierunku związanym z ubezpieczeniami i doświadczenie zdobyte w pracy na podobnym stanowisku oraz kompetencje społeczne, pozwalające na efektywne realizowanie powierzonych obowiązków.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Wymagania dla osób, chcących zostać agentami ubezpieczeniowymi, reguluje ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym 4. Do wykonywania zawodu niezbędne jest zdobycie stosownego zezwolenia. Aby je uzyskać, należy:

 • mieć stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski,
 • mieć pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych,
 • być osobą niekaraną,
 • ukończyć zorganizowane przez dany zakład ubezpieczeniowy kursy i szkolenia.

Pozwolenie na wykonywanie pracy w charakterze agenta ubezpieczeniowego wydawane jest przez Komisję Nadzoru Finansowego. Organ ten wystawia dokument na wniosek towarzystwa, do którego zgłosiła się osoba chcąca zostać agentem.

Wśród wymagań stawianych przed osobami zainteresowanymi pracą w charakterze agenta ubezpieczeniowego najważniejsza pozostaje kwestia wykształcenia – preferowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia szkoły wyższej o profilu ekonomicznym.

Oprócz tego od kandydatów wymaga się:

 • kilkuletniego doświadczenia zdobytego w branży ubezpieczeniowej,
 • udokumentowanych umiejętności negocjacyjnych i znajomości technik perswazyjnych,
 • założenia własnej działalności gospodarczej.

WAŻNE:

Jednym z warunków, które musi spełnić osoba fizyczna, aby wykonywać czynności agencyjne, jest zdanie egzaminu prowadzonego przez zakład ubezpieczeń.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Możliwości rozwoju agenta ubezpieczeniowego są dosyć duże, a końcowy efekt zależy od determinacji i włożonego wysiłku w realizację zadań zawodowych.

Agent ubezpieczeniowy (broker ubezpieczeniowy 2) wraz z nabywaniem doświadczenia zawodowego i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych może rozwijać się, tworząc agencję ubezpieczeniową wraz z podległymi sobie pracownikami, wykonującymi czynności agencyjne lub uzyskać uprawnienia brokerskie, co związane jest ze zdaniem egzaminu organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego i posiadaniem wyższego wykształcenia.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Wymagania, które należy spełnić, by pracować w zawodzie agent ubezpieczeniowy są określone w przepisach dotyczących pośrednictwa ubezpieczeniowego. Kandydat powinien mieć co najmniej średnie wykształcenie. Konieczne jest także zaświadczenie o niekaralności i pełna zdolność do wykonywania czynności prawnych. Przyszły pracownik musi przystąpić do egzaminu organizowanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Dzięki temu może uzyskać licencję wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie agent ubezpieczeniowy może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych

241307

Broker ubezpieczeniowy

332104

Broker reasekuracyjny

332103

Pracownik do spraw ubezpieczeń

431202

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę